Гл. ас. д-р Маргарита Христова Маринова

 

 

 

 

 
Висше образование – ПУ”Паисий Хилендарски”, специалност „Университетска биология”, специализация „Растителни биотехнологии” – магистър (2001г.)
„Тракийски университет”, „Аграрен ф-т”, Стара Загора, „Зав. Личен състав и касиер” – 2003.
Тракийски университет”, „Стопански факултет”, к-ра „Мениджмънт”- Стара Загора, „Младши експерт – организатор учебна дейност” – 2004.
Тракийски университет – Стара Загора, хоноруван асистент по Зоология (2004г.)
Редовен асистент по Зоология в Аграрен факултет на Тракийски университет,  катедра „ Биология и аквакултура”(2005).
 

Преподавани дисциплини

Зоология, екология
Zoology, ecology
 
Научни интереси
Хелминти, систематика и филогения на цестоди (family Hymenolepididae) по водоплаващи птици , таксономия, морфология, екология на паразитните съобщества.
 

Публикации

Георгиев, Д., Райчев, Е., Димитров, Д., Маринова, М., Вълчев, М. 2008г. Динамика на морфологични и физиологични показатели на кръвта при пепелянка – Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) и пъстър смок – Elaphe quatuorlineata (Pallas, 1814) В: Сборник Научни трудове на Съюз на учените Стара Загора – Научна конференция с международно участие «Стара Загора» 5-6.06. 2008, 34 – 39.

Georgiev, D., Raichev, E., Dimitrov, D., Marinova, M., Valchev, М. 2008.       Dynamics of morphological and physiological indicators of blood in a viper – Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) and Elaphe quatuorlineata (Pallas, 1814) In: Collection of Scientific Works of the Union of Scientists – Stara Zagora Scientific conference with international participation "Stara Zagora" 5-6.06. 2008, 34 – 39

Georgiev, D., Raichev, E., Marinova, M., Dimitrov, D. 2009. Impact study nutrition and diet on morphological and  physiological indicators of blood in Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) and Elaphe sauromates (Pallas, 1814). Proceedings IV Balkan conference of Animal Science Balnimalcon 2009. Challenges of the Balkan Animal Industry and the role of science and cooperation. 14-16. May 2009. 293-295.

Видев В., Атанасов А., Николов Г., Маринова М., 2009г. Характеризиране на качеството на месото на пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и шаран (Cyprinus carpio) чрез биологични дистанции. Trakia Journal of sciences. Volume 7, 2009, Suppl. 2, pp. 203-207, 2009г. Международна научна конференция "Европейски измерения на образованието и науката", 11-12 май 2009 г. – гр. Ямбол.

Videv, V., Аtanasov, А., Nikolov, G., Маринова М., 2009.  Characterization of meat quality of trout (Oncorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio) by biological distances. Trakia Journal of sciences. Volume 7, 2009, Suppl. 2, pp. 203-207, 2009. International scientific conference.

Marinova, M., Georgiev, D., (In press). Analysis of the conservation significant status of terrestrial snails in the region of Stara Zagora , depending on altitude. “Юбилейна научна конференция с международно участие- 15 години Тракийски университет”. Trakia journal of  sciences.

 

Участия в научни конференции

Маринова, М., Георгиев Б., Николов, П. ”Морфологични изследвания върху три вида цестоди от водоплаващи птици”. Постер на Юбилейна научна конференция с международно участие “85 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България“, 8-12 октомври 2008 г., p. 26.

Маrinova, М., Georgiev, B., Nikolov, P.,”Morphological studies on three Cestode species on waterfowl". Jubilee International Conference "85 years Veterinary medicine and higher veterinary medical education in Bulgaria”, 8-12 Octomber 2008., p. 26.

Маринова, М., Георгиев Б., Николов, П., Василева, Г. ”Нови данни за хименолепидидни цестоди (Cyclophyllidea, Hymenolepididae) от водоплаващи птици в България”. Осма национална конференция по паразитология (с международно участие), 23-26 септември 2009г., Варна. Книга с програма и резюмета: стр. 16.

Marinova, М., Georgiev, B., Nikolov, P., Vasileva, G. “New data on hymenolepidid cestodes (Cyclophyllidea, Hymenolepididae) from waterfowl in Bulgaria”, Eighth National Conference of Parazitology (with International Participation), 23-26 September 2009, Varna. Book of programme and abstracts: p. 16.

Georgiev, D., Raichev, E., Marinova M., Dimitrov, D., “Impact study nutrition and diet on morphological and physiological indicators of blood in Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) and Elaphe sauromates (Pallas, 1814)”. IV Balkan conference of animal science – Balnimalcon 2009, 14-16 May.

Георгиев, Д., Райчев, Е., Димитров, Д., Вълчев, М., Маринова, М., “Динамика на морфологични и физиологични показатели на кръвта при пепелянка – Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) и пъстър смок – Elaphe quatuorlineata (Pallas, 1814)”. Union of scientists – Stara Zagora. International Scientific conference June 5-6, 2008.

Georgiev, D., Raichev, E., Dimitrov, D., Marinova, M., Valchev, М., “Dynamics of morphological and physiological indicators of blood in a viper – Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) and Elaphe quatuorlineata (Pallas, 1814)” In: Collection of Scientific Works of the Union of Scientists – Stara Zagora – Scientific conference with international participation "Stara Zagora" 5-6.06. 2008, 34 – 39

Видев В., Атанасов А., Николов Г., Маринова М., 2009г. Характеризиране на качеството на месото на пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и шаран (Cyprinus carpio) чрез биологични дистанции. Trakia Journal of sciences. Volume 7, 2009, Suppl. 2, International scientific conference. Международна научна конференция "Европейски измерения на образованието и науката", 11-12 май 2009г. – гр. Ямбол.

Videv, V., Аtanasov, А., Nikolov, G., Маринова М., “Characterization of meat quality of trout (Oncorhynchus mykiss) and carp (Cyprinus carpio) by biological distances”. Trakia Journal of sciences. Volume 7, 2009, Suppl. 2, pp. 203-207, 2009. International scientific conference. 11-12 May, 2009.

Маринова, М., Георгиев, Д., “Анализ на консервационно значимия статус на сухоземни охлюви в района на Стара Загора, в зависимост от надморската височина”. „Юбилейна научна конференция с международно участие- 15 години Тракийски университет” –  21 май, 2010г.

Marinova, M., Georgiev, D., “Analysis of the conservation significant status of terrestrial snails in the region of Stara Zagora , depending on altitude”. “Anniversary scientific conference – 15 years Trakia University ” –  21 May, 2010.

Николов, П., Василева, Г., Маринова, М., Георгиев, Б. „Цестодна фауна на България: обобщени данни”. Национална конференция "Биологично разнообразие и жизнена среда", 24 и 25 юни 2010 г., гр. София. Книжка с програма с абстракти: с. 44.

Nikolov, P., Vasileva, G., Marinova, M., Georgiev, B., 2010. Cestode fauna of Bulgaria: an updated overview. “National conference Biodiversity and environment” 24-25 June, 2010 г., Sofia. Book of programme and abstracts: p. 44.

 

Участия в проекти:

“Проучвания върху биологичното разнообразие на моделни групи гръбначни животни в Старозагорско” (2006) – ръководител доц. Иван Матев;

           “Studies on the biological diversity of model groups of vertebrates in Stara Zagora Region.” (2006). –Associate Professor D-r Ivan Matev.

“Експериментиране на протективна среда за разреждане и краткотрайно съхранение на сперма от шаранови риби” (2006) – ръководител проф. дсн Васил Атанасов;

“Проучване върху видовия състав на цестоди по водоплаващи птици – обект на лов в района на Стара Загора” (2008)– ръководител ас. Маргарита Маринова;

           “Study on species composition of cestodes from waterfowl – hunted in the region of Stara Zagora” (2008) – Project Manager.

“Таксономична ревизия на видовете от род Retinometra (цестоди от семейство Hymenolepididae), по водоплаващи птици-обект на лов в България, в частност в района на Стара Загора” (2009) – ръководител ас. Маргарита Маринова;

           “Taxonomic revision of the species of the genus Retinometra (cestodes of the family Hymenolepididae), from waterfowl, hunted in Bulgaria, particularly in the region of Stara Zagora” (2009) – Project Manager.

Инфраструктурен проект “Изграждане на национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”. Проектът се реализира от консорциум от 7 института на БАН и 3 университета, като Тракийският университет е част от консорциума. Координатор на проекта е ст.н.с. д.б.н. Бойко Георгиев (ЦЛОЕ – БАН), който е и консултант по този проект, а координатор за Тракийския университет е доц. д-р Златка Димитрова.

           Development of National Centre of Excellence in Biodiversity and Ecosystem Research – CEBDER (2009 – 2011). The Central Laboratory of General Ecology (CLGE – BAS) is the organisational affiliation of this project funded by the National Science Fund at the Ministry of Education, Youth and Science of the Republic of Bulgaria, Program "Development of Research Infrastructure" (2008). The project is carried out by a consortium created by seven institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and three universities. Coordinator: Professor Boyko B. Georgiev, CLGE – BAS and Associate Professor D-r Z. Dimitrova.

 
Друга информация – членство в научни и професионални организации и съюзи
Член на: Българското паразитологично дружество от 2006 година

Comments are closed