Доц. д-р Георги Георгиев Беев

 

 

 

 

 

Образование:
2009 г. Доктор по микробиология – шифър 01.06.12
1999 г. Магистър по екология „Екологични експертизи и моделиране” – ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив;
 
Развитие на научната кариера:
2010 г. Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора   главен асистент по микробиология
2007 г. Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора старши асистент по микробиология
2004 г. Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора асистент по микробиология
2001-2004 г.  Редовен докторант по “Микробиология” Аграрен факултет,  Стара Загора.
 
Преподавани дисциплини:
Обща микробиология
Микробиология и микробиологични методи на пречистване
Водна микробиология
Аграрна микробиология
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Denev, S., Y. Staykov, R. Moutafchieva and G. Beev. 2009. Microbial ecology of the gastrointestinal tract of fish and the potential application of probiotics and prebiotics in finfish aquaculture. International Aquatic Research, 1:1-29.    
2. Dimitrov, T., L. Sotirov, G. Mihaylova, M. Tzankova, N. Naidenova and G. Beev. 2009. Lysozyme content in buffalo colostrums. Agricultural Sciennce and Technology, 1 (2): 51-53.
3. Беев, Г. 2009. Микотоксикологична оценка на замърсяването на зърнени култури с микроскопични гъби от род Fusarium и техни микотоксини. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор”, шифър 01.06.12, Микробиология. Тракийски университет Стара Загора.
4. Драганова, Ц., Г. Беев, П. Даскалов и Р. Цонев. 2008. Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена върху спектралните характеристики при разпознаване на заболяването Фузариоза. Сборник с научни трудове на Русенски университет, Том 47, серия 3.1, стр. 120-124.
5. Велева-Донева, П., Ц. Драганова, Ст. Атанасова, Г. Беев, 2008, Разпознаване на инфектирано с бактерии мляко чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област, Сборник с научни трудове на Русенски университет, Том 47, серия 3.1, стр. 141-145.
6. Беев, Г., С. Денев, Ц. Лалев, Д. Павлов, 2007. Сравнително проучване върху поразеността с Fusarium spp на различни сортове и селекционни линии твърда и мека пшеница в района на гр. Стара Загора. Екология и Бъдеще 3: 29-34.
7. Denev, S.A., Tz. Peeva, P. Radulova, N. Stancheva, G. Staykova, G. Beev, P. Todorova and S. Tchobanova. 2007. Yeast Cultures in Ruminant Nutrition. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13,
8. Герчев, Г., Г. Михайлова и Г. Беев, 2006. Биологична стойност на протеин в млякото на Цигайски и Каракачански овце. Животновъдни науки, 3: 34-37.
9. Беев, Г., Ц. Лалев, М. Георгиев, 2006. Устойчивост на нови селекционни линии твърда пшеница спрямо някои широко разпространени гъби от род Fusarium. Екология и Бъдеще, 4: 42-46.
10.Лалев, Ц., М. Георгиев, Г. Беев, С. Недялкова. 2005. Устойчивост на български сортове твърда пшеница спрямо три вида на род. Fusarium. Юбилейна научна конференция с международно участие към СУБ, Юни 2-3, Стара Загора. 2: 192-197.
11.Беев,  Г., 2004. Видов състав на гъбите от род Fusarium в български зърнени култури. Животновъдни науки, 5: 90-93.
12.Врабчева, Т., С. Лазарова и Г. Беев. 2004. Разпространение на видове от род Fusarium в зърно от житни култури в България. Растениевъдни науки, 41 (3): 240-243.
 
Участие в научни проекти:
  1. Денев, С., С. Бойчева, Г. Беев, М. Михайлова и Р. Койчева. 2011. Биоразнообразие на млечнокисели бактерии в сурово биволско мляко. Научен проект 1Е/11, Тракийски университет, Стара Загора.
  2. Димитров, Т., Г. Михайлова, С. Бойчева, Н. Найденова, Г. Беев, Ж.  Иванов и Б. Трайков. 2010. Разработване на технологии за производство на нови видове меки и твърди сирена. Научен проект 1Ж/10, Тракийски университет, Стара Загора.
  3. Димитров, Т., С. Денев, С. Бойчева, Г. Михайлова, Н. Найденова, Г. Беев, Ж.  Арнаудова, 2009. Функционални млечни храни, произведени с биологично активни добавки. Научен проект 1Ж/09, Тракийски университет, Стара Загора.
  4. Михайлова Г., А. Илчев, И. Желязкова, Н. Найденова, Г. Беев, Г. Желязков и В.Котокова, 2009. Дооборудване на научноизследователската лаборатория на АФ при Тракийски университет за изследване на суровини и храни чрез доставяне на модули. Инфраструктурен Научен проект, Тракийски университет, Стара Загора.
  5. Беев, Г. 2008. Установяване влиянието на някои естествени органични торове върху отношението на пшеница спрямо фитопатогени от род Fusarium, причиняващи кореново гниене и/или белокласие. Научен проект 3Е/08, Тракийски университет, Стара Загора.
  6. Д002-143/2008 – „Разработване на интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителни земеделски продукти” – 2008-2011г. Съвместно с Русенски Университет „Ангел Кънчев” и Университет по хранителни технологии – Пловдив.
  7. Беев, Г. 2006. Проучване върху видовия състав, разпространението и микотоксикологичната активност на гъби от род Fusarium причиняващи инфекции по класа и зърното на някои зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури в района на Старозагорска област. Научен проект 4Р/2006, Тракийски университет, Стара Загора.
  8. Денев, С. и Г. Беев. 2004. Замърсяване на някои зърнени култури и храни в България с фумонизини. Научен проект Е1/2004, Тракийски университет, Стара Загора.
Участие в научни форуми:
1. Беев, Г., С. Денев и Д. Павлов, 2011. Видов състав на гъби от род Fusarium в Старозагорска област. Юбилейна научна конференция с международно участие. Деветдесет години Висше аграрно образование в България. Тракийски университет, 12-13.05.2011 г. Стара Загора.
2. Беев, Г., С. Денев, Ц. Лалев, Д. Павлов и М. Георгиев, 2011. Влияние на някои органични торове върху устойчивостта на пшеница спрямо фитопатогени от род Fusarium. Юбилейна научна конференция с международно участие. Деветдесет години Висше аграрно образование в България. Тракийски университет, 12-13.05.2011 г. Стара Загора.
3. Даскалов, П., Ц. Драганова, П. Велева-Донева и Г. Беев, 2011. Окачествяване на царевични зърна (здрави и заразени с Fusarium spp.), посредством дърво на решенията. Двадесет и първа международна научна конференция посветена на 50 години от основаването на Съюза на учените – Стара Загора. СУ-Стара Загора, Юни 2-3, Стара Загора.
4. Denev, S.A., Peeva, T.Z., Radulova, P., Stancheva, N., Staykova, G., Beev, G., Todorova, P. and Tchobanova, S. (2009). Yeast cultures in ruminant nutrition. Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, August 24th – 27th 2009, Barcelona, Spain, (Abstract of Poster Presented, Session 36, Poster No 44), pp 583.
5. Драганова, Ц., Г. Беев, П. Даскалов и Р. Цонев. 2008. Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена върху спектралните характеристики при разпознаване на заболяването Фузариоза. Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 31.10-01.11. 2008 г. Русе
6. Велева-Донева, П., Ц. Драганова, Ст. Атанасова, Г. Беев, 2008, Разпознаване на инфектирано с бактерии мляко чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, 31.10-01.11. 2008 г. Русе.
7. Лалев, Ц., М. Георгиев, Г. Беев, С. Недялкова. 2005. Устойчивост на български сортове твърда пшеница спрямо три вида на род. Fusarium. Юбилейна научна конференция с международно участие към СУБ, Юни 2-3, Стара Загора
8. Беев,  Г., 2004. Видов състав на гъбите от род Fusarium в български зърнени култури Национална конференция с международно участие Екология, Аграрно производство, устойчиво развитие. Тракийски университет, Май 4-5, Стара Загора.
9. Denev, S and Beev G, 2002. Fusarium Fungi and Mycotoxins in Foods and Feeds. Tenth Congress of the Bulgarian Microbiologists with international Participation, October 9-12, Plovdiv, pp. 111.
 
Курсове и специализации:
2010 г. MoniQA Food Scientist Training  “PCR-methods for the detection and quantification of food pathogens”.
2005 г. Тракийски университет, Стара Загора, Педагогически факултет Курс за професионална квалификация по       педагогически минимум.
2003 г. НЦХМЕХ – гр. София Индивидуално обучение по СДО на тема „Видова идентификация на микроскопични гъбички от род Fusarium”.
2002 г. СХЕИ – гр. София Индивидуално обучение по СДО на тема „Микологични и микотоксинни изпитвания на храни и фуражи”.
2001 г. Тракийски университет, Стара Загора Курс за езикова подготовка по Английски език.

Comments are closed