Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

 

 

 

 

 

 
 
 
Личен адрес:
България, 6000, гр.Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” №46, ап. 16,
Служебен адрес:
секция Биохимия на катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 6000, България
Телефони:
 • Служебен: +35942699313
 • Домашен: +359889 068206
Дата и място на раждане:
18.04.1959г. в гр. Пещера обл. Пазарджик
Семейно положение:
Женен с две деца
Образование и квалификация:
1977 г. СПУ "Климент  Охридски" –  гр. Пещера
1984 г. ВИЗВМ  – Ст.Загора, специалност Зооинженерство
1984 г. След  успешно издържан  конкурс назначен за асистент към катедра  Биохимия при  ВИЗВМ
1986 г. Завършил  успешно шестмесечен курс по английски  език при  ВИЗВМ
1987 г. Повишен  в звание старши асистент
1990 г. Повишен  в звание главен асистент
1996 г. Защитена дисертация за получаване на научната и образователна степен „Доктор” по шифър 01.06.10 „Биохимия”. на тема „Проучване ефекта на новоразработени протективни среди за сперма от риби (Salmo trutta m.fario L., Salmo irideus G. и Cyprinus carpio L.) върху биоенергийния метаболизъм на гамети и техния фертилитет
2001 г. Получено научно звание „Доцент” по шифър 01.06.10 „Биохимия”.
2005 г. Защитена дисертация за получаване на научната степен „Доктор на селскостопанските науки” на тема „Влияние на спермопротективни среди върху енергийния метаболизъм, мотилитета и фертилитета на сперматозоиди от стопански ценни видове риби и птици.” по научна специалност  04.02.01 „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”
2007 г. Получено научно звание „Професор” по научна специалност  01.06.10 „Биохимия”.
Майчин език
Български
Други езици
Самооценяване
Европейско ниво (*)
                                                Разбиране                                           Разговор                              Писане
                                           Слушане   Четене          Комуникативни умения   Вербални умения
Руски език                              C2           C2                              C2                         C2                          C2
Английски език                       B2           B2                              B2                         B2                          B2

Преподавателска дейност в Аграрен факултет при ТрУ

От 1984 г. провеждане   на  практически   занятия по  дисциплините:
 • „Биохимия”   със студентите  от специалността  Зооинженерство;
 • „Биохимия и биотехнологии” за специалността Агроекология (сега Екология и опазване на околната среда);
 • „Биохимия на растенията” за специалностите Агрономство и Аграрно инженерство.
 • Биохимия на хидробионтите за специалността Рибовъдство и аквакултура
 • От 2001 г. четене на  лекции по горепосочените дисциплини.
 • Провеждане на групови и индивидуални консултации – 29 год.
 • От 1984 г. провеждане   на  практически изпити   по   дисциплините „Биохимия”, „Биохимия и биотехнологии” и  „Биохимия на растенията”  със студентите  от горепосочените специалности.
 • От 2001 г. провеждане   на  теоретически   изпити   по   дисциплините „Биохимия”, „Биохимия и биотехнологии” и  „Биохимия на растенията”  със студентите  от горепосочените специалности Ръководство  на летни  учебни  практики  на  студентите  от специалността  Зооинженерство и  участие в  комисията по защита на проведения от студентите стаж – 7 год.
 • Ръководител на учебна практика с български студенти в Украйна – 1988 година.
 • Ръководител на учебна практика  с полски студенти в България – 1989 година.
 • Ръководство и подпомагане   на  студенти,   разработващи дипломни работи и научни доклади на научни сесии – 9 студента.
 • Курсов ръкъводител – 5 години.
 • Участие в онагледяването    на   учебния   процес и подновяването на учебните пособия – 29 год.
 • Разработване на нови методични единици за практически занятия  с редовни и задочни студенти: по дисциплината "Биохимия" от    специалността    Зооинженерство; дисциплината "Биохимия и биотехнологии"   от   специалността Агроекология (сега Екология и опазване на околната среда);  дисциплините  "Агрохимия" и „Биохимия на растенията”    от    специалността Агрономство. Биохимия на хидробионтите за специалността Рибовъдство и аквакултура
 • Разработване  на учебни програми по дисциплините "Биохимия", „Биохимия на хидробионтите”, "Биохимия   и   биотехнологии", и   „Биохимия на растенията” за специалностите Животновъдство (Зооинженерство),  Рибовъдство и аквакултури,   Екология и опазване на околната среда и Агрономство – 11 год.
 • Разработване и четене на лекционни курсове по Аквакултура с курсисти от ИАРА по следните направления: „СТРЕС И БОЛЕСТИ ПО КУЛТИВИРАНИТЕ ХИДРОБИОНТИ”, „МЕНИДЖМЪНТ НА ВОДАТА В АКВАФЕРМИТЕ”, „КОНТРОЛ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ”, „ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ НА АКВАФЕРМИТЕ”, „ВОДНА ТОКСИКОЛОГИЯ” и др.
Ръководител на дипломанти:
10 бр.
Административни длъжности
Ръководител на катедра Биология 2002 – 2006 г.
Ръководител секция Биохимия 2006 – 2017 г.
Научна продукция:
Общ  брой  123  в  т.ч. 90 научни  публикации, от  които 37 на чужди езици, 26 бр. учебници, учебни помагала и програми, 1  научно-популярна  статия, 3  изобретения и  3 рационализации  внедрени  в практиката
Цитирания:
Общ  брой – 145
Импакт фактор
5.186
Научна тематика и компетенции:
Биохимия на репродукцията и продуктивността на ССЖ, птици и риби. Биотехнологии в аквакултурата, животновъдството и растениевъдството. Екологична биохимия.
Участие в национални и международни научни прояви:
1.Четвърта   млад.  научно-практическа  конф.по  сел.ст-во Чирпан 1986г.
2.XIV  Републикански симпозиум  на младите научни работници и специалисти   от  селското   стопанство   и   хранително-вкусовата промишленост  Албена 1987г.  (единия от докладите отличен с диплом и III награда).
3.Научна сесия на ВМИ – Стара Загора 1987г.
4.XVIII Симпозиум ЕSNА в Ст.Загора 1987г.
5.XIV Международен младежки симпозиум, Пловдив 1987г.
6.Международен   симпозиум   "Ресурсосберегающие   технологии выращивания риб", Ст. Загора 1989г.
7.XV  Републикански симпозиум  на младите научни работници от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 1989г.
8.Научна сесия на Зооинженерния факултет 1990г.
9.VII Международен конгрес по зоохигиена, Лайпциг 1991г.
10.Х  Международен симпозиум  "Текущи проблеми на птичата генетика " в Нитра 1993г.
12.XXXIII Международен конгрес по пчеларство – Китай, 1993г.
13.Юбилейна  научна сесия  на Ветеринарно-медицински факултет 1993г.
14.IX Европейска конференция по птицевъдство, Глазгоу 1994г.
15.Научна сесия на Аграрно – животновъден факултет 1994г.
16.Международна научна конференция "AQUACULTURE – 1995"
17.Национална  научна конференция  по свиневъдство – Сливен – 29-30.05. 1996г.
18. VІІ-а Национална к-я на СУБ 6-7 VI 1996, Ст.Загора
19. ІV-а   Интернационална  конференция   по   овцевъдство   и козевъдсво. Oshrid 4-7 Sер., 1996.
20. II-и   Интернационален  симпозиум   по   размножаване   на животните. Oshrid 4-7 Sер., 1996.
21. VІІІ-а  Световна Конференция по Животновъдство. Сеул,1998. От  участвуващите 1198  научни разработки  на автори  от 91 страни
представената  от нас Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at -196o C. " бе класирана на първо място.
22. Юбилейна  научна сесия  50 години  СУБ "Науката пред прага
на новото хилядолетие", Пловдив, ноември 1998г.
23. Интернационална     конференция    по     репродукция    в птицевъдството, 22-24 1Х.1999г.в Tours, Франция. 
24. XIII   Международен  симпозиум   по  птича   генетика  6-8 Х.1999г. в Маriensее, Германия.
25. First Joint meeting of Departments of Animal Science of the Balkan, 2001, Tekirdag – Turkiye.
26. Десета Юбилейна  научна сесия  40 години  Биологичен факултет на СУ. 2003г.
27. Юбилейна  научна сесия „50 години Институт по сладководно рибовъдство” – Пловдив, 2003г.
28. Национална конференция с международно участие ”Екология, аграрно производство, устойчиво развитие”, 4-5 май, 2004г.
29. Annual Symposium “Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries”, Мay, 2004, Lexington, Kentucky, USA.
30. INTERNATIONAL CONFERENCE New Aspects in Aquaculture, October 10 – 12, 2005. Plovdiv, Bulgaria.
31. Юбилейна научна конференция с международно участие „85 години висше аграрно образование в България”, 4-5 Май 2006 год., Стара Загора.
32. Научна конференция с международно участие. ТК при ТрУ,  2008 год., Ямбол.
33. Научна конференция с международно участие. АФ при ТрУ,  2013 год.
34. Научна конференция с международно участие. АФ при ТрУ,  2016 год.
Участие в научни проекти:
14 бр. Ръководител на работната група по Животновъдство в Норвежкия проект “Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region” с реф.№ 2008/115236
Специализации:
20 дневна специализация в Украйна през 1988 година в Института по хидробиология към Украинската академия на науките – гр. Киев при Р. И. Гош и В.Н. Жукинский – водещи учени в областта на биологията и биохимията на половите клетки и ембриони при сладководни риби.
Почетни  звания и авторски свидетелства:
Избран за академик към Българската академия на науките и изкуствата на 12.05.2012 г.
Носител    на   почетното   звание   "Изобретател"   за разработката  и внедряването на 3 изобретения: 2 бр. Среди за активиране  на сперматозоиди  от балканска и дъгова пъстърва. Авторско свидетелство  № 49282  и №  49397, както и "Среда за разреждане на сперма  от балканска  и дъгова пъстърва". Авторско свидетелство. №49283.
Рационализации:
Автор на 3 внедрени рационализации:  "Устройство  за осеменяване   на  хайвер  от  риби  в  постоянно  магнитно  поле", "Устройство   за  инкубиране   на  хайвер  от  дъгова  пъстърва в постоянно  магнитно поле"  и  "Хормонално  третиране  на  шаранови разплодници използувани за естествено размножавене".
Членство в организации, редколегии, съюзи и съвети”
Член съм на:
 1. Факултетния съвет към Аграрния факултет при ТрУ
 2. Специализирания научен съвет по системи на отглеждане и производство на животинска продукция към ВАК.
 3. Член на редакционната колегия на сп.”Животновъдни науки”.
 4. Член на редакционната колегия на сп.” АGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY“
 5. СУБ
Консултантска и експертна дейност:
През 2004 г. експерт в Работна група към МЗГ за изготвяне на „Нови критерии и изисквания за актуализация структурата на националния генофонд и неговото подпомагане през 2005 г. (направление Рибовъдство)”.
От 2004 г. до сега независим експерт към Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (Министерство на финансите).
От 2009 г. независим експерт към Фонд за научни изследвания към МОН.
От 2004 г. до сега консултант на рибовъдни ферми:
 • Тунджа -73 ООД, Казанлък
 • Рибовъдно стопанство «Русалка» ЕООД, гр. Поликраище
 • Еврокорект ООД, гр. Пловдив
 • БЛРС – гр. Пещера
 • ИХТИО 2008 – гр. Пещера
 • БЛРС – гр. Самоков
 • БЛРС – Тошков Чарк
 • БЛРС – гр. Батак
 • БЛРС – гр. Годеч
 • «Русалка» ВТ – гр. Пловдив
 • Хепи фиш ООД, гр. Нова Загора
 • „Рибена“ ООД Златна Панега
 • „Есетра – комерс“ ЕООД Болярци
 • „ИВИ 2008“ ЕООД Тетевен
Участие в разработването на 9 проекта по Оперативната програма на сектор „Рибарство” на Република България.
Експерт и вещо лице с представени редица становища и експертизи по много досъдебни производства и съдебни дела.
Международни контакти:
B pesyлтат на многогодишна научна дейност през март 2000г. получава покана от Prof. Daniell Clarke – Customer Relations Executive: Western & Eastern Europe – MCB University Press, Bradford, England, зa subscriber на peдица престижни списания ("British Journal of Clinical Governance", "British Food Journal", "Environmental Menagament and Health","Health Education", "Internatial Journal of Health Care Quality Assurance", "Journal of Management in Medicine" и "Nutrition Food Science"). Cъс същото писмо професор Clarke го yведомява, че проф. Атанасов и неговите студенти получават 30-дневен електронен свободен достъп за информация от Брадфорската университетска библиотека
Subscriber със собствен портал в сп. “Animal Reproduction Science” – ELSEVIER
Международни награди:
На VІІІ-а  Световна Конференция по Животновъдство. Сеул, 1998. от  участвуващите 1198  научни разработки  на автори  от 91 страни представената  от нас Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at -196o C. " бе класирана на първо място
 

І. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1.Тодоров М., В.Атанасов, Й. Стайков. 1986. Сезонна динамика на холестерола при Cyprinus carpio L. Четвърта младежка научно-практическа конференция по сел.стопанство. Ст. Загора. 82-84.

2.Дишлянова Е., О.Петкова, В.Атанасов, С.Николова. 1987. Проучване ролята на L-цистеина и L-метионина върху транспорта на 45Ca през сарколемната мембрана на EDL мускули. Животн.науки, №10, 68-72.

3.Nikolov I., A.Botchukov, G.Usunov, O.Petkova, St.Georgiev, E.Dischljanova, V.Atanasov. 1987. Effects of laser irradiation on the testes and some metabolits in rats. I. Morfological and histological characteristics of rat testes irradiated by laser light. XVIII Annual Meeting ESNA, St.Zagora, 182-186.

4.Usunov G., O.Petkova, I.Nikolov, V.Atanasov, E.Dischljanova, St.Georgiev, A.Botchukov. 1987. Effects of laser irradiation on the testes and some metabolits in rats. II. Aldolase activity and lactate in blood serum.  XVIII Annual Meeting ESNA, St.Zagora, 168-173. 

5.Usunov G., O.Petkova, S.Nikolova, I.Nikolov, E.Dischljanova, V.Atanasov, A.Botchukov. 1987. . Effects of laser irradiation on the testes and some metabolits in rats.  III. Nucleic acids and Ca2+-Mg2+-dependent ATPase in the liver. XVIII Annual Meeting ESNA, St.Zagora, 175-181.

6.Диманов Д., Стайков Й., Атанасов В. 1989. Съдържание на селен и флуор в организма на едногодишни шаранчета (Cyprinus carpio L.), отглеждани в различни водоеми. Научно-техн.постиж.-важен фактор за ускор.разв. на аграр.производство. Албена, 57-58.

7.Николов И., Г.Узунов, В.Атанасов, С.Георгиев, Е.Дишлянова. 1989. Изпитване влиянието на лазерната светлина върху някои страни от обменните процеси на реанимирани сперматозоиди от коч. Животн.науки, №1, 83-87.

8.Диманов Д., Райчев С., Славов Р., Атанасов В. 1989. Активност на глутатионпероксидазата и нивото на селена в кръвта на овце, отглеждани в различни райони.  Животн.науки, №5, 90-95.

9.Диманов Д., Димитрова М., Атанасов В., Димитров М. 1989. Влияние на селена и витамин Е върху активността на глутатионпероксидазата в кръвта на овце. Животн.науки, №6, 76-83.

10.Диманов Д., Узунов Г., Атанасов В. 1989. Активност на глутатионпероксидазата и характеристика на тиоловите групи в мускулатурата на свине с PSE-синдром. Животн.науки, №7, 50-53.

11.Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1989. Эффект влияния постоянного магнитного поля на биоэнергийный метаболизм и выклев икры форельевых рыб. Межд.сов.”Ресурсосберегающие технологии выращивания рыб”, Ст.Загора, 227-237.

12.Диманов Д., Атанасов В., Стайков Й. 1990. Проучване върху натрупването и токсичността на селена в организма на Salmo irideus  G. Научна сесия на Зооинж. факултет. Стара Загора. с.5

13. Dimanov D., Staikov J., Atanasov V., Petkov G., Iliev A. 1991. Hygiene evaluation of selenium and fluorine content in the environment and in the organism of one-summer old carps (Cyprinus carpio L.). 7-th International congress on animal higiene. Leipzig. Vol.I., 341-345.

14.Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1991. Среда за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва. Описание на изобретение по авторско свидетелство №49282. Бюл.ИНРА №10/15.10.91. 

15.Георгиев С.,  Атанасов В.,  Й.Стайков. 1991. Среда за разреждане на сперма от балканска и дъгова пъстърва. Описание на изобретение по авторско свидетелство №49283. Бюл.ИНРА №10/15.10.91.

16.Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1991. Среда за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва. Описание на изобретение по авторско свидетелство №49397. Бюл.ИНРА №11/15.11.91. 

17.Atanasov V., G.Zheljaskov, S.Dimitrov, S.Georgiev. 1993. Effects of some semen extenders on the energy metabolism of cock spermatozoa. 10 Int.Symp.on Current Probl.in Avian Genetics, Nitra, 2-3.

18. Nentschew P., Atanasow W., Scheliaskowa I., Ilijewa R. 1993. Wirkung von aktiviertem wasser auf das bienenvolk. The XXXIII-th Intern.Apicultural Congress. September 20-th – 26-th 1993. Beijing. China. 123-124.

19. Atanasov V.,  S.Dimitrov,  S.Georgiev. 1994. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. 9 Europ.Poultry Conf.,Glasgow , I, 298-299.

20. Димитров Ст., Атанасов В., Желязков Ж., Георгиев С. 1995. Ефект от влиянието на кристалоидни среди върху някои биологични параметри и оплодителната способност на сперматозоиди от петли. Ветеринарна медицина, Супл.44-46.

21. Атанасов В., С.Георгиев, И.Григоров, Г.Бонев. 1995. Влияние на някои колоидни среди върху преживяемостта на сперматозоиди от зайци при температура +4оС. Животн.науки, №5-8, 13-15. 

22. Атанасов В. 1995. Експериментиране на спермоактивационни среди за дъгова пъстърва. Животн.науки, №5-8, 16-18. 

23. Георгиев С., Михайлова Г., Атанасов В. 1995. Мастнокиселинни компоненти на андроферомоните при кочове през анестрален и естрален сезон. Животн.науки, №5-8, 28-30.

24. Атанасов В. 1996.  Проучване ефекта на новоразработени протективни среди за сперма от риби (Salmo trutta m.fario L., Salmo irideus G. и Cyprinus carpio L.) върху биоенергийния метаболизъм на гамети и техния фертилитет. Автореф.на дисертация. Ст.Загора. 40 с.

25. Атанасов В., С.Георгиев, Г.Михайлова. 1996. Инфрачервен спектрофотометричен анализ на нативни екстракти получени от кожни жлези на полово зрели кочове през анестралния и естрален сезон. VІІ Нац.к-я на СУБ, Ст.Загора, 19-22.

26. Атанасов В., С.Георгиев, И.Борисов, Б.Бадаров. 1996. Биологични и биохимични промени на съхранявана  сперма от нерези. Межд.конф.”Всичко за свиневъдството”, Сливен, 83-91. 

27. Nestorova J., I.Nikolov, M.Hristov, S.Georgiev, V.Atanasov. 1996. Possibilities for using masculinised animals for oestrus detection and artificial insemination of sheep. II Simp. On the Reprod., Ohrid, 41-45.

28.Atanasov V., S.Georgiev, J.Stajkov. 1996. Testing of new protective diluents for Salmo gairdnerii G. semen. II Simp. On the Reprod., Ohrid,, 58-61. 

29. Атанасов В. 1997. Киселинно-алкална характеристика на овариална течност от Salmo gairdnerii irideus G. и  Salmo trutta m.fario L. Животн.науки (приложение), 11-13.

30. Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1997. Експериментиране на спермоактивационни среди за балканска пъстърва (Salmo trutta m. fario L). Животн.науки (приложение),  223-225. 

31. Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1997. Влияние на някои спермоактивационни среди върху биологичните качества на гамети от  дъгова пъстърва (Salmo gairdnerii irideus G.). Животн.науки (приложение),, 226-228.

32. Dimanov D, Atanasov V., Stajkov Y, Girginov D,. Mitev J. 1998. Relation of Selenium level in water on muscular glutatione peroxidase activity of Salmo irideus. Bulg.J.Agric.Sci., 1, p.111-115.

33. Dimanov D, Atanasov V., Stajkov Y, Girginov D,. Mitev J. 1998. Effect of Selenium and Vitamin E in the diet on the GSH-px and PREL in whole blood of Tilapia Fingerlings. Bulg.J.Agric.Sci., 3, p.341-345.

34. Stajkov Y, Atanasov V., Circovic M., Mitev J. 1998. Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulg.J.Agric.Sci., 4, p.693-698.

35. Georgieva V., Miteva T., Atanasov V.,  Mitev J., Dimanov D, Georgiev S., Tzachev I.,1998. The influence of enzyme additive Roxazyme G. on the performance of chicken. VIII World Conf. On Animal Production, Seoul, II, 188-190.

36. * Atanasov V., S. Georgiev, S. Dimitrov. 1998. Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at-196o C. VIII World Conf. On Animal Production, Seoul, II, 256-258.

37. Георгиев С., Димитров Ст., Атанасов В., Лалев М., Облакова М., Профирова Зл. 1998. Биологична характеристика и оплодителна способност на криоконсервирана  семенна течност от пуяци. Юбилейна научна сесия 50 години СУБ “Науката пред прага на новото хилядолетие”, Пловдив, ІІ, 395-398.

38. Атанасов В. 1998. Киселинно-алкална характеристика на спермална плазма от пъстървови риби. Юбилейна научна сесия 50 години СУБ “Науката пред прага на новото хилядолетие”, Пловдив, ІІ, 411-414.

39. Атанасов В., С. Георгиев, С. Димитров. 1998. Биохимичен ефект на нови спермоактивационни среди за шаранови риби. Юбилейна научна сесия 50 години СУБ “Науката пред прага на новото хилядолетие”, Пловдив, ІІ, 427-430.

40. Stajkov Y, Georgiev I., Mitev J. .,  Atanasov V., Djovinov D.1999. Studies on the net cage cultivation of two-summer-old carp (Cyprinus carpio) with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 453-456.

41. Atanasov V., S.Dimitrov, E.Dischljanova, T.Angelova. 1999. Dynamics of some biochemical parameters in cocks semen during the productive period and their relationship with the fertility. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 651-654. 

42. Atanasov V., Y.Stajkov, J.Mitev. 1999. Biochemical and biological characteristics of Tilapia  Fingerlings reared at different stock densities., Bulg.J.Agric.Sci., 5,  655-658. 

43. Atanasov V., Y.Stajkov, J.Mitev, G.Petkov, D.Dimanov, Tch.Miteva.1999. Bioenergy aspects of the embriogenesis of Salmo trutta m.fario L. as an ecological indicator for non-polluted water in the region. J.of Montain Agriculture on the Balkans, 2, №2, 126-135. 

44. Mitev J., N.Todorov, A. Angelov, P.Petkov, D.Dimanov, M.Dimitrov, V.Atanasov, I.Borisov and K.Ganchev 1999. Interrelation between body condition fatty liver and health in post partum dairy cows. J.of Montain Agriculture on the Balkans, 2, №2, 136-145.

45. Atanasov V., S.Dimitrov, I.Borisov. 1999. Acid-base characteristics of fresh and stored (t + 10-15oC/6 hours) turkey semen.  Poultry Genetics Symp.,Mariensee, 104-105. 

46. Atanasov V., J.Mitev, Y,Stajkov, Tch.Miteva, M.Minchev. 1999. The bioenergy metabolism during embryogenesis of Rainbow trout. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 917-922.

47. S.Dimitrov, S.Georgiev and V.Atanasov 2000.A new diluent (I8.5) and method for freezing turkey semen: fertility date. British Poultry Science.vol.41.supl.sept.s.11. IF=0.914

48. I.Nikolov, S.Georgiev, V.Atanasov, G.Mihailova, Yu.Nestorova, M.Hristov, M.Karadochev. 2001. Induction of Estrus in goats during estral season by natural androferomones. Proceedings book, First Joint meeting of Dep.of Animal Science of the Balkan.

49. Николов И., Атанасов Б., Атанасов В., Събев М., Георгиев С., Герзилов В. 2002. Сравнителни проучвания на колоидни сперморазредители върху биологичните показатели на сперматозоиди от коч. Животновъдни науки, №2, с.55-57.

50. Димитров Ст., Атанасов В., Дишлянова, Е., Облакова М., Лалев М.  2003. Ефект на нивото на витамин Е в дажбата на пуяци върху биологичната пълноценност на семенната течност. Животновъдни науки, №5, с.41-43.

51. Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Влияние на гъстотата на посадката върху метаболитната активност на Cyprinus carpio L., отглеждан в рециркурационна система. Животновъдни науки, №5, с.72-75.

52. Видев, В., Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Класически екологически взаимодействия описани чрез Финслерови перспективи. Екология и бъдеще. №3, с.36-38.

53. Dimitrov, S., Atanasov V., Denev S. 2004. Effect of inorganic and organic selenium in the diet of turkey cocks on biological stability of sperm during liquid storage. Proceedings of the 20th Annual Symposium Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries (Eds. T.P. Lyons and K. Jacquest), Suppl. 1., May 24-26, Lexington, Kentucky, USA, pp.21.

54. Стайков, Й., Атанасов, В., Видев, В. 2004. Намиране времето на улов и оптимизиране на печалбата при отглеждане на тилапии, култивирани в рециркулационна система. Животновъдни науки, №3, с. 16-18.

55. Атанасов, В., Стайков, Й., Видев, В. 2004. Спермоактивационна среда VKA-2 за Cyprinus carpio L.. Животновъдни науки, №3, с. 19-22.

56.  Атанасов, В., Стайков, Й., Николов, Г. 2004. Изкуствено размножаване на щука (Esox  lucius ), Животновъдни науки,  XLI. №5 с. 67-71

57. Атанасов, В. 2005. Влияние на някои протективни среди върху енергийния метаболизъм на сперматозоиди от щука (Esox  lucius L.), Животновъдни науки,  XLIІ. №3 с. 65-70.

58. Атанасов, В. 2005. Влияние на някои протективни среди върху мотилитета и енергийния метаболизъм на сперматозоиди от канален сом (ictalurus punctatus L.), Животновъдни науки,  XLIІ. №4 с. 60-67.

59. Атанасов В. 2005. Влияние на спермопротективни среди върху енергийния метаболизъм, мотилитета и фертилитета на сперматозоиди от стопански ценни видове риби и птици. Автореф.на дисертация (дсн). Ст.Загора. 72 с.

60. Стайков, Й., А. Зайков, В. Атанасов, Ст. Денев, В. Чикова, Е. Иванчева, В. Видев, Н. Кисьов, Ж. Желязков. 2005. Актуални проблеми на аквакултурата по време на предприсъединителния период. Научна конференция, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 94-131.

61. Атанасов, В., Стайков, Й., Николов, Г., 2006. Изпитване влиянието на някои протективни среди върху мотилитета и фертилитета на сперматозоиди от бял амур (СTENOPHARINGODON IDELLА VAL.). Животновъдни науки, XLIII, №1, 44-48.

62. Atanasov V., Staykov Y., Nikolov G. 2006.  Sperm diluent VKA-3 for artificial propagation of carps (Cyprinus carpio L.) Bulg.J.Agric.Sci., 12, 176-184.

63.  Сивкова, К., Илиев, Я., Радев, В., Атанасов, В., Дишлянова, Е., Димитрова, С.,  2006. Влияние на добавката на екзогенния препарат Xybeten cel към дажбата на овни върху някои биохимични показатели на кръвта. Животновъдни науки, XLIII, №2, 50-55.

64. Атанасов, В., 2006. Влияние на сперморазредителя VKA-3 върху аеробния метаболизъм на сперматозоиди от шаранови риби. Животновъдни науки, XLIII, №5, 49-54.

65. Атанасов, В., 2006. Ефект на сперморазредителя VKA-3 върху някои гликолитични параметри на сперматозоиди от шаранови риби. Животновъдни науки, XLIII, №4, 75-79

66. Атанасов, В., 2006. Фактори влияещи върху мотилитета, фертилитета и енергийния метаболизъм на сперматозоиди от стопански ценни видове риби. Животновъдни науки, XLIII, №3, 81-92.

67. Атанасов, В., Стайков, Й., Николов, Г.,  Пашов, Т., 2006. Енергиен метаболизъм на щука през предличинковия и личинковия период. Животновъдни науки, XLIII, №5, 55-60.

68. Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317. IF=2.136

69. Atanasov, V., V. Gerzilov, Evg. Dyshlianova. 2007. Comparison of biochemical parameters of Muscovy drake semen diluted and stored at 4°C in three buffers, Anim.Rep.Sci., 100, 329-337. IF=2.136

70. Атанасов, В., Стайков, Й., Николов, Г.,  2007. Ефект на някои спермопротективни среди върху мотилитета и фертилитета на сперматозоиди от каракуда (Сarassius auratus L.) Животновъдни науки, XLIV, №1, 21-26.

71. Атанасова, С., Атанасов В., Дишлянова, Е., Бонев Г., Илиев, Я., 2007. Спектрален анализ на феромонни екстракти от различни породи кочове. Животновъдни науки, XLIV, №2, 32-35

72.  Атанасов, В., 2008. Спермопротективни среди за изкуствено осеменяване на птици: исторически аспекти и биохимични механизми на въздействие.  Животновъдни науки, XLV, №1, 90-102.

73. Иванов В., Атанасов, В., Райкова Е., Райков З. 2008. Квантово-химични изследвания на силибин. Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, № 2, р. 37-39.

74. Dimova M., I. Borisov and V. Atanasov, 2008. An in-vitro investigation of exothermic reaction in polymerization of seven materials used for provisional prosthetic constructions. Problems of Dental Medicine, v.XXXIV, part II, p. 63-70.

75. Atanasov, V., Petkov, G. Videv, V., 2008. Dynamic of the numbers of free population including different age groups. Сборник трудове Научна конференция ТрУ – ТК р. 216-220.

76. Dimitrov S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova, 2009. Comparison of three commercial diluents for short-term storage of boar semen: biological and biochemical parameters.Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, № 1, pp 58-62.

77. Dimitrov S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova, 2009. Comparacion entre algunos diluyentes de corta conservacion de semen de verraco. Anaporc, /№ 58/ Ano VI/ Mayo-Junio 2009, 48-50.

78. Атанасов, В., Димитров С., Николов, Г., 2009. Експериментиране на спермопротективни среди за изкуствено осеменяване на сивен (Salvelinus fontinalis М.), Животновъдни науки, XLVІ, №4, 22-30.

79. Атанасов, В., Димитров С., Дишлянова, Е., Запрянова Д., Иванов В.,  2009.  Влияние на някои спермопротективни среди върху енергийния метаболизъм на сперматозоиди от сивен (Salvelinus fontinalis М.), Животновъдни науки, XLVІ, №4, 31-39.

80. Атанасов, В., 2010. Основни физико-химични фактори, влияещи върху морфо-функционалния интегритет и метаболитната активност на сперматозоиди от птици  Животновъдни науки, XLVІІ, №1, 88-96.

81. Атанасов, В., Димитров С., 2011. Експериментиране на спермопротективни среди за изкуствено кръстосване на сивен (Salvelinus fontinalis М.) с балканска пъстърва (Salmo trutta m. fario L.), Животновъдни науки, XLVІІІ, №3, 34-47.

82. Димитров С. Атанасов, В., 2011. Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине в комбинация със синтетична плазма Predil MR-A®, Животновъдни науки, XLVІІІ, №6, 16-23.

83. Atanasov V., E. Valkova, G. Kostadinova, G. Petkov, N. Georgieva, Ts. Yablanski, G.Nikolov., 2012.  Study on levels of some heavy metals in water and liver of carp (Cyprinus carpio L.) from waterbodies in Stara Zagora region, Bulgaria, Agricultural Science and Technology, V. 4, №3, 321-327.

84. Atanasov V., E. Valkova, G. Kostadinova, G. Petkov, Ts. Yablanski, P. Valkova, D. Dermendjieva., 2013.  Manganese levels in water, sediment and algae from waterbodies with high anthropogenic impact. Agricultural Science and Technology, V. 5, №2, 206-211.

85. Вълкова Е., Атанасов В., Биволарски Б., Бозакова Н., Вълкова П. 2013. Проучване нивата на Cu в черен дроб, яйчници, семенници и мускулатура на хидробионти от водоеми в регион Стара Загора, България­, Животновъдни науки, XLХ, №1, 53-61.

86. Стайков Й., Атанасов В., Зайков А., Т. Хубенова. 2013. Иновативни технологии в аквакултурата. Сб. научни трудове. Научна конференция с межд. участие „Иновации и развитие на земеделието в България“ Ст. Загора 16-17 май 2013 г.

87. Атанасов В., 2014. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУВИДОВА ХИБРИДИЗАЦИЯ ПРИ ПЪСТЪРВОВИ РИБИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ., Животновъдни науки, LІ, №4, 55-67.

88. Атанасов В., Цанова М., Вълкова Е., Кръстев Б., Димитров Ж.  2015. Еколого-биохимични аспекти на репродуктивния синдром М74 при пъстървови риби. ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, LII, 2, 63-77.

89 Valkova E., V. Atanasov, K. Velichkova, G. Kostadinova, and G. Petkov. 2015. CONTENT OF CD IN WATER, SEDIMENT, AQUATIC PLANTS AND MUSCULATURE OF CARP FROM SURFACE WATERBODIES IN STARA ZAGORA REGION, BULGARIA, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (Supplement 1) Agricultural Academy, 190–195.

90. Valkova E., V. Atanasov, K. Velichkova, G. Kostadinova, M. Tzanova. 2015. Chromium levels in water, sediment, aquatic plants and carp musculature from different water bodies in region of Bulgaria with high anthropogenic impact. Agricultural Science and Technology, VOL. 7, No 3, pp 334 – 338.

91. Valkova E., V. Atanasov, K. Velichkova, G. Kostadinova and G. Mihaylova. 2016. CONTENT OF PB IN WATER, SEDIMENT, AQUATIC PLANTS AND MUSCULATURE

OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO L.) FROM DIFFERENT WATER BODIES IN STARA ZAGORA REGION, BULGARIA, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (No 4) Agricultural Academy, 566–572

92. Tzanova, M., Argirova, M., and Atanasov, V. 2017. HPLC Quantification of astaxanthin and canthaxanthin in Salmonidae eggs. Biomedical Chromatography, 31 (4), doi: 10.1002/bmc.3852. IF-1.74

93. Atanasov, V., Y. Staykov, M. Tzanova, E. Valkova, B. Krastev, Zh. Dimitrov. 2017. REPRODUCTIVE PROCESS IN BULGARIAN TROUT FARMS IN RELATION TO THE PREVENTION OF M74 SYNDROME. Bulgarian Journal of Agricultural Science, Agricultural Academy, 23 (No 1), 147-153

94. Tzanova, M., V. Atanasov, B. Zaharinov, G. Beev, T. Dinev and E. Valkova, 2017. Reproduction impact of mancozeb on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) and accumulation of its carcinogen metabolite, ethylene thiourea in fish products. Journal of Central European Agriculture, 18(2), p.369-387 DOI: 10.5513/JCEA01/18.2.1911

ІІ. УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА, СБОРНИЦИ, МОНОГРАФИИ И КНИГИ

95. Петкова О., М.Попова, В. Атанасов.  1997.  Ръководство за упражнения по биохимия на животните (за студентите от АФ на ТУ), ИПКУ Ст.Загора.стр.165.

96. Петкова О., М.Попова, В. Атанасов.  1998.  Ръководство за упражнения по биохимия на животните (за студентите от АФ на ТУ), ИПКУ Ст.Загора. стр.165.

97. Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност. Con-car Universe, Стара Загора. стр.93.

98. Видев В., Стайков Й., Атанасов В. 2004. Математически модели в Екологията. Con-car Universe, Стара Загора. стр.52.

99. Попова М., Атанасов В., Петкова О.  2005.  Ръководство за упражнения по биохимия. Кота. Ст.Загора. стр.168.

100. Танчев С., Стайков, Й., Атанасов, В., Видев, В., 2006. Математически модели в Екологията.ТрУ, Стара Загора. стр.127.

101. В. Атанасов2006.  Сборник компютърни слайдове за лекции по Биохимия, Ст. Загора., стр.209.

102. Попова М., Атанасов В., 2009.  Ръководство за упражнения по биохимия. Кота. Ст.Загора. стр.176.

103. Яблански Ц., Петков Г., Павлов Д., Атанасов, В., Стайков Й., Баракова В., Георгиева Св., Атанасова Ст., и др. 2011. Наръчник по приложна Екология. Алфамаркет, Ст. Загора, стр. 318.

104. В. Атанасов.  2014. Биохимия на хидробионтите. Електронен курс за студенти по Рибовъдство и аквакултура., edu.uni-sz.bg.

105. Стайков Й., Николова Л., Хубенова Т., Атанасов В. и др. 2014. Стратегия за развитие на рибарството и аквакултурата в България. в кн. Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България през периода 2014 – 2020 г. стр. 462.

ІІІ. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

106. В. Атанасов2001. Учебна програма по Биохимия, включена в учебния план за специалността Аквакултура (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора.стр.7.

107. В. Атанасов2006.  Учебна програма по Биохимия и Биотехнологии, включена в учебния план за специалността ЕООС (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора.стр. 24.

108. Попова, М., В. Атанасов2006.  Учебна програма по Биохимия на растенията, включена в учебния план за специалността Агрономство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.21.

109. Попова, М., В. Атанасов2008.  Учебна програма по Биохимия на растенията, включена в учебния план за специалността Агрономство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.25.

110. В. Атанасов2008.  Учебна програма по Биохимия и Биотехнологии, включена в учебния план за специалността ЕООС (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора.стр. 25.  111. В. Атанасов2008. Учебна програма по Биохимия на хидробионтите, включена в учебния план за специалността Рибовъдство и аквакултура (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора.стр.22.

112. В. Атанасов2012. Учебна програма по Биохимия на хидробионтите, включена в учебния план за специалността Аквакултура (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.18 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

113. В. Атанасов2012.  Учебна програма по Биохимия на растенията, включена в учебния план за специалността Агрономство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.22. (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

114. Денев С., Атанасов В. и Св. Танчев. 2014. Учебна програма по Основи на биотехнологиите включена в учебния план за специалността Рибовъдство и аквакултура (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.18 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

115. Денев С., Атанасов В. и Св. Танчев. 2014. Учебна програма по Основи на биотехнологиите включена в учебния план за специалността Зооинженерство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.18 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

116. Денев С., Атанасов В. и Св. Танчев. 2014. Учебна програма по Основи на биотехнологиите включена в учебния план за специалността ЕООС (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.18 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

117. Денев С., Атанасов В. и Св. Танчев. 2014. Учебна програма по Основи на биотехнологиите включена в учебния план за специалността Агрономство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.18 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

118. Денев С., Атанасов В. и Св. Танчев. 2014. Учебна програма по Основи на биотехнологиите включена в учебния план за специалността Аграрно инженерство студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.18 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

119. Атанасов В. 2014. Учебна програма по Биохимия включена в учебния план за специалността Зооинженерство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.14 (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

120. В. Атанасов2014.  Учебна програма по Биохимия и Биотехнологии, включена в учебния план за специалността ЕООС (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора.стр. 24. (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

121. В. Атанасов.  2016.  Учебна програма по Биохимия и Биотехнологии, включена в учебния план за специалността ЕООС (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора.стр. 20. (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

122. В. Атанасов2017.  Учебна програма по Биохимия на растенията, включена в учебния план за специалността Агрономство (за студентите от АФ на ТУ), Ст.Загора. стр.23. (ISO 7.5.1 _OD_1.2.1- AF).

ІV. АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА, РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ВНЕДРЯВАНИЯ:

123. Георгиев, С., Атанасов,В., Стайков. Й. "Устройство за осеменяване и набъбване на хайвер от риби в постоянно магнитно поле." РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ №428/10.07.1991. внедрена в ГПК – Сливен, ДЛ – гр.Твърдица.

124. Атанасов, В., Георгиев,С., Стайков, Й. "Устройство за инкубиране на хайвер от дъгова пъстърва в постоянно магнитно поле." РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ №429/10.07.1991. внедрена в ГПК – Сливен, ДЛ – гр.Твърдица.

125. Георгиев, С., Атанасов, В., Стайков, Й. "Хормонално третиране на шаранови разплодници, използувани за естествено размножаване." РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ №90/11.07.1991. внедрена в К."Сладководно рибовъдство" – Пловдив, филиал гр.Николаево.

126. Атанасов, В., Георгиев, С., Стайков, Й. 1993. "Среда за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва." Авторско свидетелство № 49397, МКП-А-01 К 61/00, за изобретение с рег. №90164 от 31.10.1989 год., внедрено с Акт №1/18.09.1990. в ГС – гр.Твърдица.

127. Атанасов, В., Георгиев, С., Стайков, Й. 1993. "Среда за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва." Авторско свидетелство № 49282, МКП-А-01 К 61/00, за изобретение с рег. №90165 от 31.10.1989 год., внедрено с Акт №2/18.09.1990. в ГС – гр.Твърдица.

128. Георгиев, С., Атанасов, В., Стайков, Й. 1993. "Среда за разреждане на сперма от балканска и дъгова пъстърва." Авторско свидетелство № 49283, МКП-А-01 К 61/00, за изобретение с рег. №90166 от 31.10.1989 год., внедрено с Акт №3/18.09.1990. в ГС – гр.Твърдица.

129. Атанасов, В., Стайков, Й. 2017. „СЪСТАВ НА СРЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО НА ТОПЛОЛЮБИВИ РИБИ“ Полезен модел № 3680/17.02.2017г.

130. Атанасов, В., Стайков, Й. 2017. „СЪСТАВ НА СРЕДА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО НА СТУДЕНОЛЮБИВИ РИБИ“ Полезен модел № 3681/17.02.2017г.

V. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ

131. Георгиев, С., Димитров, Ст., Атанасов,В., Лалев,М.,Облакова М., Профирова, Зл., 1998. Биологична характеристика и оплодителна способност на криоконсервирана семенна течност от пуяци. Птицевъдство, №6, с.13-15.

Легенда:
* От участвуващите 1198 научни разработки на автори от 91 страни в VІІІ-та Световна Конференция по Животновъдство в Сеул – Ю. Корея през 1998г., представената от нас Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at-196o C.” бе класирана на първо място.
**  Научни публикации свързани с първи дисертационен труд.
***  Научни публикации свързани с втори дисертационен труд.
Научни публикации с импакт фактор: №47 (0,914); №68 (2,136); №69 (2,136); №92 (1.74)
Общ импакт фактор – 6,926.

Списък на цитиранията

 

 

Статия, учебници, и др.

Цитирана в:

 1.  

Диманов Д., Стайков Й., Атанасов В. 1989. Съдържание на селен и флуор в организма на едногодишни шаранчета (Cyprinus carpio L.), отглеждани в различни водоеми. Научно-техн.постиж.-важен фактор за ускор.разв. на аграр.производство. Албена, 57-58.

Dimanov D., Slavov R., Petkov G., Iliev A.1991. Hygiene estimation of selenium content in the organism of sheep. 7-th International congress on animal higiene. Leipzig. Vol.I., 331-334.

 1.  

Николов И., Г.Узунов, В.Атанасов, С.Георгиев, Е.Дишлянова. 1989. Изпитване влиянието на лазерната светлина върху някои страни от обменните процеси на реанимирани сперматозоиди от коч. Животн.науки, №1, 83-87.

Илиев Я., Томов Т., Гаврилов Н., Николов И., Христович К., 1993. Опити за биостимулиране на семенна течност от нерези с хелий-неонова лазерна светлина (ХНЛС). Ветеринарномедицински науки. №4. 29-32.

 1.  

Диманов Д., Атанасов В., Стайков Й. 1990. Проучване върху натрупването и токсичността на селена в организма на Salmo irideus  G. Научна сесия на Зооинж. факултет. Стара Загора. с.5

Dimanov D., Slavov R., Petkov G., Iliev A.1991. Hygiene estimation of selenium content in the organism of sheep. 7-th International congress on animal higiene. Leipzig. Vol.I., 331-334.

 1.  

Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1989. Эффект влияния постоянного магнитного поля на биоэнергийный метаболизм и выклев икры форельевых рыб. Межд.сов.”Ресурсосберегающие технологии выращивания рыб”, Ст.Загора, 227-237.

Staykov Y.1994. Economic problems of aquaculture development in Bulgaria during the transition period into a market economy. Socioeconomics of Aquaculture., TML Conference Proceedings, №4, 90-95.

 1.  

 Dimanov D., Staikov J., Atanasov V., Petkov G., Iliev A. 1991. Hygiene evaluation of selenium and fluorine content in the environment and in the organism of one-summer old carps (Cyprinus carpio L.). 7-th International congress on animal higiene. Leipzig. Vol.I., 341-345.

Диманов, Д., В. Кацаров, Ст. Георгиев, 1994. Активност на глутатион-пероксидазата в цяла кръв на прасета от раждането до отбиването, Животновъдни науки, №7-8,  София, 126-128

 1.  

Atanasov V., S.Dimitrov,  S.Georgiev. 1994. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. Proceedings 9-th Europ.Poultry Conf.,Glasgow , vol.I, 298-299.

Димитров С. Профирова З., Лалев М. 1995. Физиологични промени и оплодителна способност на in vitro съхранена сперма от петли и пуяци. Животновъдни науки, №5-8, София, 225-226.

 1.  

Atanasov  V., Zheljazkov G., Dimitrov S,  Georgiev S. 1993. Effects of some semen extenders on the energy metabolism of cock spermatozoa. 10th Int. Symp. on Current Probl.in Avian Genetics.7-10, VI. Nitra, Slovakia. p.2-3.

Желязков Г. 1995. Продуктивни и възпроизводителни признаци на мини и нормални бройлерни родители при различни технологични варианти. Дисертация (ксн), Ст.Загора.             

 1.  

Atanasov V.,  S.Dimitrov,  S.Georgiev. 1994. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. Proceedings 9-th Europ.Poultry Conf.,Glasgow , vol.I, 298-299.

Желязков Г. 1995. Продуктивни и възпроизводителни признаци на мини и нормални бройлерни родители при различни технологични варианти. Дисертация, Ст.Загора.

 1.  

Димитров С, Атанасов В., Желязков Г., Георгиев С. 1995. Ефект от влиянието на кристалоидни среди върху някои биологични параметри и оплодителната способност на сперматозоиди от петли. Ветеринарна медицина, Суплиментум-1, с.44-46.

Желязков Г. 1995. Продуктивни и възпроизводителни признаци на мини и нормални бройлерни родители при различни технологични варианти. Дисертация , Ст.Загора.

 1.  

Николов И., Г.Узунов, В.Атанасов, С.Георгиев, Е.Дишлянова. 1989. Изпитване влиянието на лазерната светлина върху някои страни от обменните процеси на реанимирани сперматозоиди от коч. Животн.науки, №1, 83-87.

Nikolov I., Nestorova J., Hristov M., Ivanova N. 1996. The effect of the application spot of cryopreserved semen on the fertily of ewes. Proseedings IV KOK @ II Symp.on the Reprod., Ohrid 4-7 Sept.,1996, p.46-50.

 1.  

Атанасов В. 1996.  Проучване ефекта на новоразработени протективни среди за сперма от риби (Salmo trutta m.fario L., Salmo irideus G. и Cyprinus carpio L.) върху биоенергийния метаболизъм на гамети и техния фертилитет. Дисертация. Ст.Загора.

Димитров Ст. 1997. Влияние на някои протективни среди върху виологичната пълноценност на сперматозоидите при краткотрайно съхранение на семенна течност от пуяци. Дисертация , Ст.Загора

 1.  

Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1991. Среда за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва. Описание на изобретение по авторско свидетелство №49282. Бюл.ИНРА №10/15.10.91.

Манолов И., Георгиев С., Димитров Ст., Бонев Г. 1996. Ръководство за упражнения по репродукция на селскостопанските животни. Кота АД, С., 260 с.

 1.  

Георгиев С.,  Атанасов В.,  Й.Стайков. 1991. Среда за разреждане на сперма от балканска и дъгова пъстърва. №49283. Бюл.ИНРА №10/15.10.91.

Манолов И., Георгиев С., Димитров Ст., Бонев Г. 1996. Ръководство за упражнения по репродукция на селскостопанските животни. Кота АД, С., 260 с.

 1.  

Атанасов В., С.Георгиев, Й.Стайков. 1991. Среда за активиране на сперматозоиди от балканска и дъгова пъстърва. Описание на изобретение по авторско свидетелство №49397. Бюл.ИНРА №11/15.11.91.

Манолов И., Георгиев С., Димитров Ст., Бонев Г. 1996. Ръководство за упражнения по репродукция на селскостопанските животни. Кота АД, С., 260 с.

 1.  

Georgieva V., Miteva T., Atanasov V.,  Mitev J., Dimanov D, Georgiev S., Tzachev I.,1998. The influence of enzyme additive Roxazyme G. on the performance of chicken. VIII World Conf. On Animal Production, Seoul, II, 188-190.

Ha J.,K. 1998. Final report on the 8th WCAP,News from regional or member societies., WAAP NEWSLETTER №39, р.14

 1.  

Atanasov V., S. Georgiev, S. Dimitrov. 1998. Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at-196o C. VIII World Conf. On Animal Production, Seoul, II, 256-258.

Ha J.,K. 1998. Final report on the 8th WCAP,News from regional or member societies., WAAP NEWSLETTER №39, р.14

 1.  

Georgieva V., Miteva T., Atanasov V.,  Mitev J., Dimanov D, Georgiev S., Tzachev I.,1998. The influence of enzyme additive Roxazyme G. on the performance of chicken. VIII World Conf. On Animal Production, Seoul, II, 188-190.

Кабакчиев М. и Ст. Димитров. 1998. Биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските птици.С.З. 131 с.

 1.  

Staykov, Y., V. Atanasov, M. Cirkovic and J. Mitev, 1998. Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4 (1998), 693-698. Agricultural Academy of Bulgaria.

Желязков, Ж., 2003. Отглеждане на зарибителен материал от Cyprinus carpio L. в мрежени клетки при различна гъстота на посадката, Животновъдни науки, XL, 5, 76 – 79

 1.  

Stajkov Y, Georgiev I., Mitev J.,  Atanasov V., Djovinov D.1999. Studies on the net cage cultivation of two-summer-old carp (Cyprinus carpio) with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 453-456.

Желязков, Ж., 2003. Отглеждане на зарибителен материал от Cyprinus carpio L. в мрежени клетки при различна гъстота на посадката, Животновъдни науки, XL, 5, 76 – 79

 1.  

Stajkov Y, Georgiev I., Mitev J. ., Atanasov V., Djovinov D.1999. Studies on the net cage cultivation of two-summer-old carp (Cyprinus carpio) with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 453-456.

Stajkov Y., Kostadinova N., Videv V. 2003. Ekonomic analysis of the effect of the intensity of techology on fish production., Savremena poljoprivreda, Vol.52, 3-4, p.85-88.

 1.  

Staykov, Y., V. Atanasov, M. Cirkovic and J. Mitev, 1998. Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4 (1998), 693-698. Agricultural Academy of Bulgaria.

Stajkov Y., Pavlov D., Videv V. 2003. Relation between stock density and growth rate of one-summer old carp (Cyprinus carpio L.)., Savremena poljoprivreda, Vol.52, 3-4, p.419-423.

 1.  

Stajkov Y, Georgiev I., Mitev J. .,  Atanasov V ., Djovinov D.1999. Studies on the net cage cultivation of two-summer-old carp (Cyprinus carpio) with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 453-456.

Stajkov Y., Pavlov D., Videv V. 2003. Relation between stock density and growth rate of one-summer old carp (Cyprinus carpio L.), Savremena poljoprivreda, Vol.52, 3-4, p.419-423.

 1.  

Видев, В., Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Класически екологически взаимодействия описани чрез Финслерови перспективи. Екология и бъдеще.№3, с.36-38

Videv V., Stajkov Y., Zajkov A. 2004. Non-linear optimization models in aquaculture. Животновъдни науки, XLІ, 3, 13 – 15.

 1.  

Атанасов В. 1996.  Проучване ефекта на новоразработени протективни среди за сперма от риби (Salmo trutta m.fario L., Salmo irideus G. и Cyprinus carpio L.) върху биоенергийния метаболизъм на гамети и техния фертилитет. Дисертация. Ст.Загора

Герзилов В. 2002. Проучване върху спермопродукцията при вида мускусна патица (Cairina Moschata| и възможността за получаване на мюлари (Anas sterilis), чрез изкуствено осеменяване на пекински патици (Anas Platyrhynchos). Дисертация, АУ- Пловдив

 1.  

Atanasov V.,  S.Dimitrov,  S.Georgiev. 1994. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. Proceedings 9-th Europ.Poultry Conf.,Glasgow, UK,  vol.I, 298-299.

Герзилов В. 2002. Проучване върху спермопродукцията при вида мускусна патица (Cairina Moschata| и възможността за получаване на мюлари (Anas sterilis), чрез изкуствено осеменяване на пекински патици (Anas Platyrhynchos). Дисертация, АУ- Пловдив

 1.  

Atanasov V.,  S.Dimitrov,  S.Georgiev. 1994. Energy metabolism of fresh and stored turkey spermatozoa. Proceedings 9-th Europ.Poultry Conf.,Glasgow , vol.I, 298-299.

Герзилов В. 2002. Проучване върху спермопродукцията при вида мускусна патица (Cairina Moschata| и възможността за получаване на мюлари (Anas sterilis), чрез изкуствено осеменяване на пекински патици (Anas Platyrhynchos). Дисертация, АУ- Пловдив

 1.  

Atanasov V., S.Georgiev, J.Stajkov. 1996. Testing of new protective diluents for Salmo gairdnerii G. semen. II Simp. On the Reprod., Ohrid,, 58-61.

Герзилов В. 2002. Проучване върху спермопродукцията при вида мускусна патица (Cairina Moschata| и възможността за получаване на мюлари (Anas sterilis), чрез изкуствено осеменяване на пекински патици (Anas Platyrhynchos). Дисертация, АУ- Пловдив

 1.  

Atanasov V., S. Georgiev, S. Dimitrov. 1998. Seasonal biological and biochemical changes of chicken semen stored at-196o C. VIII World Conf. On Animal Production, Seoul, II, 256-258.

Герзилов В. 2002. Проучване върху спермопродукцията при вида мускусна патица (Cairina Moschata| и възможността за получаване на мюлари (Anas sterilis), чрез изкуствено осеменяване на пекински патици (Anas Platyrhynchos). Дисертация, АУ- Пловдив

 1.  

Atanasov V., Y.Stajkov, J.Mitev, G.Petkov, D.Dimanovch.Miteva.1999. Bioenergy aspects of the embriogenesis of Salmo trutta m.fario L. as an indicator for ecological non-polluted water in the region. J.of Montain Agriculture on the Balkans, 2, №2, 126-135.

Гьоргьиоска-Настова Р. 2004. Проучване върху ихтиофауната на река Вардар в Република Македония като индикатор за нейното зомърсяване. Дисертация

 1.  

Atanasov V., J.Mitev, Y,Stajkov, Tch.Miteva, M.Minchev. 1999. The bioenergy metabolism during embriogenesis of Rainbow trowt. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 917-922.

Гьоргьиоска-Настова Р. 2004. Проучване върху ихтиофауната на река Вардар в Република Македония като индикатор за нейното зомърсяване. Дисертация

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Петров П., Рупанова М., 2005. Влияние на различни нива протеин и енергия в дажбите на нерези върху количеството и качеството на семенната течност, Животновъдни науки, XLІІ, №5, 170 – 174

 1.  

Staykov, Y., V. Atanasov, M. Cirkovic, J. Mitev, 1998. Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4 (1998), 693-698. Agricultural Academy of Bulgaria.

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Dimanov D, Atanasov V., Stajkov Y, Girginov D,. Mitev J. 1998. Effect of Selenium and Vitamin E in the diet on the GSH-px and PREL in whole blood of Tilapia Fingerlings. Bulg.J.Agric.Sci., 4, p.341-345

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Dimanov D, Atanasov V., Stajkov Y, Girginov D,. Mitev J. 1998. Relation of Selenium level in water on muscular glutatione peroxidase activity of Salmo irideus. Bulg.J.Agric.Sci., 4, p.111-115

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Staykov, Y., I. Georgiev, J. Mitev, V. Atanasov, D. Djouvinov. 1999. Study on the net cages cultivation of two summer old carp (Cyprinus carpio L.) with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Agricultural Academy of Bulgaria. 5(1999), 453-456

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Atanasov V., J.Mitev, Y,Stajkov, Tch.Miteva, M.Minchev. 1999. The bioenergy metabolism during embriogenesis of Rainbow trowt. Bulg.J.Agric.Sci., 5, 917-922

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Atanasov, V., Y. Staykov and J. Mitev. 1999. Biochemical and biological characterictics of Tilapia fingerlings reared at different stock  densities. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, 655 – 658

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Atanasov V., Y.Stajkov, J.Mitev, G.Petkov, D.Dimanov, Tch. Miteva. 1999. Bioenergy aspects of the embriogenesis of Salmo trutta m.fario L. as an indicator for ecological non-polluted water in the region. J.of Montain Agriculture on the Balkans, 2, №2, 126-135

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Влияние на гъстотата на посадката върху метаболитната активност на Cyprinus carpio L., отглеждан в рециркурационна система. Животновъдни науки,  №5, с.72-75

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Видев, В., Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Класически екологически взаимодействия описани чрез Финслерови перспективи. Екология и бъдеще.№3, с.36-38

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Видев, В., Й. Стайков и В. Атанасов. 2004. Математически модели в екологията. ConCar Universe, Стара Загора, с. 50

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Стайков, Й., Атанасов, В., Видев, В. 2004. Намиране времето на улов и оптимизиране на печалбата при отглеждане на тилапии, култивирани в рециркулационна система. Животновъдни науки, №3, с. 16-18.

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Танчев С., Стайков, Й., Атанасов, В. Видев, В., 2006. Математически модели в Екологията.ТрУ, Стара Загора. стр.127.

Стайков Й. 2005. Екологични изследвания в антропогенните екосистеми на аквакултурата за оптимизиране на технологичните параметри. Хабилитационен труд. Тр.У., Стара Загора, 267 стр.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov V., Denev S. 2004. Effect of inorganic and organic selenium in the diet of turkey cocks on biological stability of sperm during liquid storage. Proceedings of the 20th Annual Symposium Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries (Eds. T.P. Lyons and K. Jacquest), Suppl. 1., May 24-26, Lexington, Kentucky, USA, pp.21.

Taylor-Pickard J. and Andrieu S. 2006. Immunity, gut health and productivity. Proceedings of the 10th Alltech’s research seminar “Future of growth promotion”, (Eds. S.A.Denev), Alltech’s 20th European, Middle East & African Lecture Tour 2006.

 1.  

Dimitrov S., V. Atanasov, S. Denev. 2004. Effect of inorganic and organic
selenium in the diet of turkey-cocks on biological ability of sperm during liquid storage. Book of Abstracts No 10 of the 55th Annual Meeting of the
European Association for Animal Production
(Ed. Ynze van der Honing), 5-
9 September, Bled, Slovenia, Poster L4.110, pp.363.

Taylor-Pickard J. and Andrieu S. 2006. Immunity, gut health and productivity. Proceedings of the 10th Alltech’s research seminar “Future of growth promotion”, (Eds. S.A.Denev), Alltech’s 20th European, Middle East & African Lecture Tour 2006.

 1.  

Dimanov D, Atanasov V., Stajkov Y, Girginov D., Mitev J. 1998. Relation of Selenium level in water on muscular glutatione peroxidase activity of Salmo irideus. Bulg.J.Agric.Sci., 4, p.111-115.

Suray, P., 2006. Selenium Nutrition and Health, Nottingham University Pres. Nottingham, UK.

 1.  

Dimanov D, Atanasov V., Stajkov Y, Girginov D., Mitev J. 1998. Effect of Selenium and Vitamin E in the diet on the GSH-px and PREL in whole blood of Tilapia Fingerlings. Bulg.J.Agric.Sci., 4, p.341-345.

Suray, P., 2006. Selenium Nutrition and Health, Nottingham University Pres. Nottingham, UK.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov V., Denev S. 2004. Effect of inorganic and organic selenium in the diet of turkey cocks on biological stability of sperm during liquid storage. Proceedings of the 20th Annual Symposium Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries (Eds. T.P. Lyons and K. Jacquest), Suppl. 1., May 24-26, Lexington, Kentucky, USA, pp.21.

Suray, P., 2006. Selenium Nutrition and Health, Nottingham University Pres. Nottingham, UK.

 1.  

Видев, В., Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Класически екологически взаимодействия описани чрез Финслерови перспективи. Екология и бъдеще.№3, с.36-38.

Петков, Г., 2006. Проучване въздействието на антропогенни екосистеми в свиневъдството върху околната среда. Дисертация (д.с.н.), Тр.У., Ст.Загора, 328 с.

 1.  

Танчев С., Стайков, Й., Атанасов, В. Видев, В., 2006. Математически модели в Екологията. ТрУ, Стара Загора. стр.127.

Петков, Г., 2006. Проучване въздействието на антропогенни екосистеми в свиневъдството върху околната среда. Дисертация (д.с.н.), Тр.У.,  Ст.Загора, 328 с.

 1.  

Стайков, Й., А. Зайков, В. Атанасов, Сл Денев, В. Чикова, Е. Иванчева, В. Видев, Н. Кисьов, Ж. Желязков. 2005. Актуални проблеми на аквакултурата по време на предприсъединителния период. Научна конференция, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора. (под печат).

Staykov Y. 2006. National strategic plan for Fisheries and Aquaculture development: 2007-2013, Sofia, Bulgaria

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov V., Denev S. 2004. Effect of inorganic and organic selenium in the diet of turkey cocks on biological stability of sperm during liquid storage. Proceedings of the 20th Annual Symposium Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries (Eds. T.P. Lyons and K. Jacquest), Suppl. 1., May 24-26, Lexington, Kentucky, USA, pp.21.

 T.T.Papazyan, M.P. Lyons, M. Mezes, P.F. Surai 2006. Selenium in poultry nutrition-effects on fertility and hatchability. Praxis veterinaria 54 (1-2) 85-102.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov V., Denev S. 2004. Effect of inorganic and organic selenium in the diet of turkey cocks on biological stability of sperm during liquid storage. Proceedings of the 20th Annual Symposium Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries (Eds. T.P. Lyons and K. Jacquest), Suppl. 1., May 24-26, Lexington, Kentucky, USA, pp.21.

Taylor-Pickard, J., S. Andrieu. Имунитетът и връзката му с чревното здраве и продуктивност, Инфовет,2006, 4 (54):  

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Рупанова, М., 2006. Влияние на различни равнища лизин в комбинираните фуражи за нерези върху количеството и качеството на семенната течност., Животновъдни науки, XLІІІ, 4, 45 – 49

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Рупанова, М., 2006. Репродуктивна способност на нерези хранени с различно равнище на протеин и енергия. Дисертация, ЗИ-Шумен.

 1.  

S.Dimitrov, S.Georgiev and V.Atanasov 2000. A new diluent (I8.5) and method for freezing turkey semen: fertility date. British Poultry Science.vol. 41. supl. sept. s.11.

Ergun Akcay, Omer Varisli, Mustafa Bucak, Ilker Yavas, Necmetin Tekin, 2007. Effect of different diluents on the motility of turkey semen during cryopreservation. Veterinary Journal of Ankara University, 54, 1, 35-38.

 1.  

Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Влияние на гъстотата на посадката върху метаболитната активност на Cyprinus carpio L., отглеждан в рециркурационна система. Животновъдни науки, №5, с.72-75.

Хаджиниколова Л. 2007. Изследване на продуктивните и биохимичните признаци на сладководни риби, обект на аквакултурата. Докторска дисертация (дсн). Пловдив

 1.  

Staykov, Y., V. Atanasov, M. Cirkovic and J. Mitev. 1998. Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, (1998), 693-698. Agricultural Academy of Bulgaria.

Гиргинов, Д.,  Г. Николов, Г. Кирякова, А. Атанасов.  Влияние на нивото на суровият протеин в хранителните смески върху растежа на шаран/ Cyprinus caprio L./ култивиран в рециркулационна система.  http://www.sustz.com/docs/Papers/S3/E1.doc.

 1.  

Atanasov, V., Y. Staykov and J. Mitev. 1999. Biochemical and biological characteristics of Tilapia fingerlings reared at different stock densities. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, (1999), 655-658

Гиргинов, Д.,Г. Николов, Г. Кирякова, А. Атанасов.  Влияние на нивото на суровият протеин в хранителните смески върху растежа на шаран/ Cyprinus caprio L./ култивиран в рециркулационна система. http://www.sustz.com/docs/Papers/S3/E1.doc.

 1.  

Staykov, Y., I. Georgiev, J. Mitev, V. Atanasov, M. Cirkovic and D. Djouvinov. 1999. Study on the net cages cultivation of two summer old carp /Cyprinus carpio L./ with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, (1999), Agricultural Academy of Bulgaria, 453 – 456.

Гиргинов, Д.,  Г. Николов, Г. Кирякова, А. Атанасов.  Влияние на нивото на суровият протеин в хранителните смески върху растежа на шаран/ Cyprinus caprio L./ култивиран в рециркулационна система. http://www.sustz.com/docs/Papers/S3/E1.doc.

 1.  

S.Dimitrov, S.Georgiev and V.Atanasov 2000.A new diluent (I8.5) and method for freezing turkey semen: fertility date. British Poultry Science.vol.41.supl.sept.s.11. IF=0.914

Ergun AKÇAY, Ömer VARIŞLI, Mustafa Numan BUCAK, İlker YAVAŞ, Necmettin TEKİN. 2007. Hindi spermasının dondurulmasında farklı sulandırıcıların spermatozoa motilitesi üzerine etkisi, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 35-38,

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Blesbois E., Brillard J. 2007. Specific features of in vivo and in vitro sperm storage in birds. Animal, 1:10, 1472-1481.

 1.  

Атанасов, В., Стайков, Й. 2003. Влияние на гъстотата на посадката върху метаболитната активност на Cyprinus carpio L., отглеждан в рециркурационна система. Животновъдни науки, №5, с.72-75.

Хаджиниколова Л. 2007. Изследване на продуктивните и биохимичните признаци на сладководни риби, обект на аквакултурата. Дисертация (дсн) Пловдив

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Байчев Ж. 2007. Влияние на мелатонина…..    

Дисертация (двмн)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Surai, P. F. Natural antioxidants in poultry nutrition: new development, Proceedings of the 16th European Symposium on poultry nutrition, 2007, Strasbourg, France, August 26-30, pp.: 669-676.

 1.  

Атанасов, В., Стайков, Й., Николов, Г. 2004. Изкуствено размножаване на щука (Esox  lucius ), Животновъдни науки,  XLI. №5 с. 67-71

Зайков, А. 2008. Въвеждане на нови нетрадиционни видове хидробионти в сладководната аквакултура на  България. Хабилитационен труд, Пловдив

 1.  

Атанасов, В. 2005. Влияние на някои протективни среди върху енергийния метаболизъм на сперматозоиди от щука (Esox  lucius L.), Животновъдни науки,  XLIІ. №3 с. 65-70.

Зайков, А. 2008. Въвеждане на нови нетрадиционни видове хидробионти в сладководната аквакултура на  България. Хабилитационен труд, Пловдив

 1.  

Атанасов, В. 2005. Влияние на някои протективни среди върху мотилитета и енергийния метаболизъм на сперматозоиди от канален сом (ictalurus punctatus L.), Животновъдни науки,  XLIІ. №4 с. 60-67.

Зайков, А. 2008. Въвеждане на нови нетрадиционни видове хидробионти в сладководната аквакултура на  България. Хабилитационен труд, Пловдив

 1.  

Атанасов, В., 2006. Фактори влияещи върху мотилитета, фертилитета и енергийния метаболизъм на сперматозоиди от стопански ценни видове риби. Животновъдни науки, XLIII, №3, 81-92.

Зайков, А. 2008. Въвеждане на нови нетрадиционни видове хидробионти в сладководната аквакултура на  България. Хабилитационен труд, Пловдив

 1.  

Атанасов, В., Стайков, Й., Николов, Г.,  Пашов, Т., 2006. Енергиен метаболизъм на щука през предличинковия и личинковия период. Животновъдни науки, XLIII, №5, 55-60).

Зайков, А. 2008. Въвеждане на нови нетрадиционни видове хидробионти в сладководната аквакултура на  България. Хабилитационен труд, Пловдив

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Fishinin V.I., Papazian T.T. and P.F. Surai 2008. Selenium in poultry nutrition. Current advances in selenium research and applications., 221-261

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

G.A. El-Sisy, A.M.A. Abdel-Razek, A.A. Younis, A.M. Ghallab andM.S.S. Abdou. 2008. Effect of Dietary Zinc or Selenium Supplementation on Some Reproductive Hormone Levels in Male Baladi Goats. Global Veterinarm 2 (2): 46-50

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Кънчев Л., Байчев Ж., 2008. Репродуктивна ендокринология, София, 214 с.

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Качева, Д. С. Ембриотрансфер и асоциирани биотехнологии при преживни домашни животни, Дисертация за придобиване на степента „Доктор на вет. мед. науки” , 2008, София

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Jiang M.J. (2008). The Effect of Selenium on the Expression of Selenoprotein W and Antioxidantive Enzymes in Chickens. PhD. Thesis, THMU, China, pp 120.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Nawal K.H. (2008). Status of Selenium in seminal plasma of male infertility and their correlation with various sperm parameters. Journal of Kerbala University, 6(4):50-54.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

El-Sisy, G.A., Abdel-Razek, A.M.A., Younis, A.A., Ghallab, A.M., Abdou, M.S.S. (2008) Effect of dietary Zinc or Selenium Supplementation on some Reproductive Hormone Levels in male Baladi Goats. Global Veterinaria 2(2):46-50

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

De Araujo Goes P.A. (2008). Dosagem dos niveis de anti-oxidantes enzimaticos e resistencia cellular ao estresse oxidativo, do semen de perdizes (Rhynchotus rufescens) criadas em cativeiro e suplementadas com selenio. PhD Thesis. Universidade de Sao Paulo, Brazil, pp.

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Paola Almeida de Araujo Goes. Dosagem dos nivies de anti-oxidantes enzimaticos e Resistencia cellular ao estresse oxidativo, do semen de perdizes (Rhynchotus rufescens) criadas em cativeiro e suplementadas com selenio. Tese (doutorado), Universidade de Sao Paulo, 2008.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Jang Mei Jyun. 2009. The effect of selenium on the expression on selenoprotein W and antioxidative enzymes in chickens. Ph Thesis., Asia University, Taiwan

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

López ARijsselaere TVan Soom ALeroy JDe Clercq JBols PMaes D. 2010. Effect of Organic Selenium in the Diet on Sperm Quality of Boars. Reprod Dom Anim. doi: 10.1111/j.1439-0531.2009.01560.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Cheng-Feng Fen. 2009. The differentially expressed genes in pre-lay and laying geese. Ph Thesis. D93626002, Asia University, Taiwan

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Andrabi S. (2009). Factors affecting the quality of cryopreserved buffalo (Bubalus bubalis) bull spermatozoa. Reproduction in Domestic Animals 44 (3):552-569.             (IF = 1.606, 2009*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Jan-Ying Yeh (2010). The effect of selenium on the expression of selenoprotein W and antioxidative enzymes in chickens. MSc. Thesis, Asia University, Taiwan, pp. 159.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Сивков, А.В., В.Н. Ощепков, В.В. Евдокимов, Н.Г. Кешишев, О.В. Шкабко. 2010 Эффективность и безопасность препарата Селцинк Плюс у пациентов с хроническим неинфекционным простатитом и нарушениями фертильности. Експериментальная и клиническая урология, №1

 1.  

Димитров, С., Бонев, Г., Георгиев, С., Атанасов В. 2000. Методи за преценка и контрол на оплодителната способност на семенна течност.Con-car Universe, Стара Загора. стр.93

Marchev Y., N.Pavlova. 2010. Comparative study of east Balkan boars on the base of the reproductive ability of the mated by them sows. Journal of Mountain Agriculture of the Balkans, vil. 13, 4, 851-863.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Selenium yeast (2010). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/ Selenium_yeast.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Speight S.M. (2010). Growth Performance, Carcass Traits, and Reproductive Characteristics in Boars Fed Diets Supplemented with an organic Source of Selenium. PhD. Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA. 61, 171.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

De Araujo Goes P. A. (2010). Dosagem dos niveis de anti-oxidantes enzimaticos e resistencia celular ao estresse oxidativo, do semen de perdizes (Rhynchotus rufescens) criadas em cativeiro e suplementadas com selenio. PhD. Thesis, Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootechnia da Unicersidade de Sao Paolo, Brazil.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Lahnsteiner, F., and M. Radner (2010). Lysozyme activities and immunoglobulin concentrations in seminal plasma and spermatozoa of different teleost species and indications on its significance for sperm function. Theriogenology 74(2): 246-254.          (IF = 2.045, 2010*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Lahnsteiner, F., and M. Radner (2010). Lysozyme activities and immunoglobulin concentrations in seminal plasma and spermatozoa of different teleost species and indications on its significance for sperm function. Theriogenology 74(2): 246-254.          (IF = 2.045, 2010*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Lopez A., Rijsselaere T., Van Soom A., Leroy, JLMR, De Clercq JBP, Bols PEJ and Maes D. (2010). Effect of Organic Selenium in the Diet on Sperm Quality of Boars. Reproduction in Domestic Animals 45 (6):297-305.           (IF = 1.606, 2010*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

M. Sowiska*,1, J. Jankowski, G. J. Dietrich*, H. Karol*, E. Liszewska*, J. Glogowski*, K. Kozowski, K. Sartowska and A. Ciereszko*. 2011. Effect of organic and inorganic forms of selenium in diets on turkey semen quality.

Poult Sci 2011. 90:181-190. doi:10.3382/ps.2010-00956
© 2011 Poultry Science Association

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Artur Kowalczyk, Anna Jerysz, Ewa Łukaszewicz, Agnieszka Partyka 2011. EFFECT OF FEED SUPPLEMENTATION WITH ORGANIC SELENIUM AND VITAMIN E ON FREEZABILITY

OF JAPANESE QUAIL (COTURNIX COTURNIX) SEMEN., BIOLOGIA I HODOWLA ZWIERZĄT LXII NR 580

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Khan R.U. 2011. Antioxidants and poultry semen quality. World’s Poultry Science Journal,Vol.67, p. 297-308. Impact Factor: 1.09 · DOI: 10.1017/S0043933911000316

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Wikipedia, the free encyclopedia 2011. Selenium yeast. Animal feed and food-animal product applications.

 1.  

Иванов В., Атанасов В. Райкова Е., Райков З. 2008. Квантово-химични изследвания на силибин. Trakia Journal of Sciences. Volume 6, Number 2, suppl. 1, , 37-39

Филипова, М. 2011.  Проблеми при определяне на риска от късни здравни ефекти при въздействие на някои ксенобиотици. Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 1.2

 1.  

Иванов В., Атанасов В. Райкова Е., Райков З. 2008. Квантово-химични изследвания на силибин. Trakia Journal of Sciences. Volume 6, Number 2, suppl. 1, , 37-39

Filipova M. 2011.  Risk in contact with radionuclides, Two jubilee international scientific conference ”, 50 Years of flight of Y.Gagarin”, Chumen, 2011,

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Paola Almeida de Araújo GÓES1; Ana Karina da Silva CAVALCANTE2; Aline Frasseto TAVIAN3; Leticia FELIPE2; Erika Coelho SANTOS3; Marcílio NICHI1; Sandra Aidar de QUEIROZ3; Renato Campanarut BARNABE1; Valquíria Hyppolito BARNABE. 2011. Semen evaluation of captive male red-winged tinamous (Rhynchotus rufescens) supplemented with selenium, Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 48 (5) , pp. 370-377

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

De Araújo Góes P. A., Ana Karina da Silva Cavalcante, Aline Frasseto Tavian, Leticia Felipe, Erika Coelho Santos, Marcílio Nichi, Sandra Aidar de Queiroz, Renato Campanarut Barnabe, Valquíria Hyppolito Barnabe (2011). Análise espermática de perdizes (Rhynchotus rufescens) criadas em cativeiro e suplementadas com selênio. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 48 (5):370-377.           (IF =   , 2011*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Сивков A.B., В.Н.Ощепков, В.В.Евдокимов, Н.Г.Кешишев, О.В.Шкабко (2011). Эффективность и безопасность препарата Селцинк Плюс у пациентов с хроническим неинфекционным простатитом и нарушениями фертильности. Consilium Medicum, том 13(7):1-4.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Sivkov A.V., V.N. Oschepkov, V.V. Evdokimov, N.G. Keshishev, O.V. Shkabko (2011). Selzink plus study in patients with chronic non-infectious prostatitis and abnormal fertility. Urology, 5:

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

GÓES P.A.A.,  A. K. S. CAVALCANTE, A. F. TAVIAN, L. FELIPE, E. C. SANTOS, M. NICHI, S. A. QUEIROZ; R. C. BARNABE, V. H. BARNABE (2011). Análise espermática de perdizes (Rhynchotus rufescens) criadas em cativeiro e suplementadas com selênio. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, 48(5): 370-377.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Khan R.U. (2011). Antioxidants and poultry semen quality. Worlds Poultry Science Journal 67(2): 297-308.          (IF = 1.104,  2011*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Słowińska M., J. Jankowski, G. J. Dietrich, H. KarolE. Liszewska,  J. Glogowski, K. Kozłowski, K. Sartowska, and A. Ciereszko (2011). Effect of organic and inorganic forms of selenium in diets on turkey semen quality. Poultry Science 90: 181-190.           (IF = 1.673,  2010*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Urso H.R.A. (2012). NÍVEIS DE VITAMINA E E DIFERENTES FONTES DE SELÊNIO NA ALIMENTAÇÃO DE MATRIZES PESADAS. PhD. Thesis. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, Brazil, pp. 20; pp. 62.

 1.  

Иванов В., Атанасов В. Райкова Е., Райков З. 2008. Квантово-химични изследвания на силибин. Trakia Journal of Sciences. Volume 6, Number 2, suppl. 1, 37-39

Филипова М. 2012. Съвременни аспекти в екотоксикологията. (под печат)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Speight, S.M., Estienne, M.J., Harper, A.F., Crawford, R.J., Knight, J.W., Whitaker, B.D.2012. Effects of dietary supplementation with an organic source of selenium on characteristics of semen quality and in vitro fertility in boars. Journal of Animal Science 90 (3) , pp. 761-770

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Falana, B.A., Oyeyipo, I.P.2012. Selenium and zinc attenuate lead-induced reproductive toxicity in male sprague-dawley rats, Research Journal of Medical Sciences 6 (2) , pp. 66-70

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Sayed, H.M., Fouad, D., Ataya, F.S., Hassan, N.H.A., Fahmy, M.A.2012. The modifying effect of selenium and vitamins A, C, and E on the genotoxicity induced by sunset yellow in male mice. Mutation Research – Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 744 (2) , pp. 145-153            (IF =  3.035, 2011*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

STÊPIÑSKA M., E. MRÓZ, and J. JANKOWSKI (2012). The Effect of Dietary Selenium Source on Embryonic Development in Turkeys. Folia Biologica (Kraków) 60(3-4): 235-241.            (IF = 0.657, 2011*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Blesbois, E. 2012. Biological features of the avian male gamete and their application to biotechnology of conservation, Journal of Poultry Science 49 (3) , pp. 141-149           (Impact Factor: 0.80 · DOI: 10.2141/ jpsa.011120)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Alfonso López Rodríguez. 2012. Fresh boar semen: quality control and production. Dissertation for the degree of Doctor in

Veterinary Sciences (PhD), Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University 29th March 2012

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Speight, S. M., M. J. Estienne, A. F. Harper, R. J. Crawford, J. W. Knight, and  B. D. Whitaker (2012). Effects of dietary supplementation with an organic source of selenium on characteristics of semen quality and in vitro fertility in boars. Journal of Animal Science 90(3):761-770.           (IF = 2.580, 2010*

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Sayed H.M., Fouad D., Ataya F.S., Hassan N.H.A., Nagwa H.A., Fahmy M.A. (2012). The modifying effect of selenium and vitamins A, C, and E on the genotoxicity induced by sunset yellow in male mice. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 744(2):145-153.            (IF =  3.035, 2011*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Rosato M.P., G. Centoducati M.P. Santacroce & N. Iaffaldano (2012).  Effects of lycopene on in vitro quality and lipid peroxidation in refrigerated and cryopreserved turkey spermatozoa. British Poultry Science, 53(4): 545-552.           (IF =  1.005, 2011*)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Ahangari Y.J., B. Parizadian, B. Zamani (2013). The impact of Organic Selenium Supplementation on Rooster Semen Quality in Liquid Condition. Poultry Science Journal, 1(1):21-28.   http://psj.gau.ac.ir

 1.  

Атанасов, В., Й. Стайков (2003). Влияние на гъстотата на посадката върху метаболитната активност на CyprinuscarpioL., отглеждан в рециркулационна система. Животновъдни науки, XL, 5, 72-75.

Николов Г. 2013. ОТГЛЕЖДАНЕ НА РУСКА ЕСЕТРА /Acipenser Gueldenstaedtii Brandt/ ПРИ РАЗЛИЧНА ГЪСТОТА НА ПОСАДКАТА В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА, Дисертация , д-р, ТрУ, Стара Загора, 207 с.

 1.  

Staykov, Y., V. Atanasov, M. Cirkovic, J. Mitev (1998). Influence of stock density on the growth of carp fingerlings in net cages. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, 693-698.

Николов Г. 2013. ОТГЛЕЖДАНЕ НА РУСКА ЕСЕТРА /Acipenser Gueldenstaedtii Brandt/ ПРИ РАЗЛИЧНА ГЪСТОТА НА ПОСАДКАТА В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА, Дисертация , д-р, ТрУ, Стара Загора, 207 с.

 1.  

Staykov, Y., I. Georgiev, J. Mitev, V. Atanasov, M. Cirkovic, D. Djouvinov (1999). Study on the net cages cultivation of two summer old carp /Cyprinus carpio L./ with special emphasis on the growth rate and economic results. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, 453-456.

Николов Г. 2013. ОТГЛЕЖДАНЕ НА РУСКА ЕСЕТРА /Acipenser Gueldenstaedtii Brandt/ ПРИ РАЗЛИЧНА ГЪСТОТА НА ПОСАДКАТА В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА, Дисертация , д-р, ТрУ, Стара Загора, 207 с.

 1.  

Atanasov, V., Y. Staykov, J. Mitev(1999). Biochemical and biological characteristics of Tilapia fingerlings reared at different stock densities. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5, 655-658.

Николов Г. 2013. ОТГЛЕЖДАНЕ НА РУСКА ЕСЕТРА /Acipenser Gueldenstaedtii Brandt/ ПРИ РАЗЛИЧНА ГЪСТОТА НА ПОСАДКАТА В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА, Дисертация , д-р, ТрУ, Стара Загора, 207 с.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Balan Ion (2013). TEORIA ŞI PRACTICA CRIOCONSERVĂRII SPERMEI DE COCOŞ ÎN TEHNOLOGIA REPRODUCERII DESCENDENŢILOR SĂNĂTOŞI. (PhD. Thesis). ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, CHIŞINĂU, Republica Moldova, pp. 253.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Ahangari Y.J., B. Parizadian, A. Akhlaghi, A. Sardarzadeh (2013). Effect of dietary L-carnitine supplementation on semen characteristics of male Japanese quail. Comparative Clinical Pathology (In Press).

 1.  

Аtanasov, V., E. Valkova , G . Kostadinova  , G . Petkov , N . Georgieva, Ts . Yablanski, G.Nikolov. 2012. Study on levels of some heavy metals in water and liver of carp ( Cyprinus carpio L . ) from waterbodies in Stara Zagora region, Bulgaria. Agriculture science and technology, 4 (3), 321 – 327

Митев, Ю., Р. Бинев, Т. Пенев, А. Атанасов, Й. Йозден, Н. Е. Йозден, Ф. Чаълтай (2014), Водна токсикология, Практикум, СД „Контраст“, Стара Загора

 1.  

Вълкова, Е., В. Атанасов,  Б. Биволарски, Н.Бозакова, П. Вълкова (2013). Проучване нивата на Cu в черен дроб, яйчници, семенници и мускулатура на хидробионти от водоеми в регион Стара Загора, България. Животновъдни науки, 1: 53-61.

Митев, Ю., Р. Бинев, Т. Пенев, А. Атанасов, Й. Йозден, Н. Е. Йозден, Ф. Чаълтай (2014), Водна токсикология, Практикум, Стара Загора

 1.  

Аtanasov, V., E. Valkova , G . Kostadinova  , G . Petkov , N . Georgieva, Ts . Yablanski, G.Nikolov. 2012. Study on levels of some heavy metals in water and liver of carp ( Cyprinus carpio L . ) from waterbodies in Stara Zagora region, Bulgaria. Agriculture science and technology, 4 (3), 321 – 327

Peycheva K. V. Panayotova, L. Makedonski, M. Stancheva. 2014. Тoxic and essential metal concentration of freshwater fishes from pyasachnik dam, Bulgaria., AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,vol. 6, №3, рр 364-369

 1.  

Атанасов, В., Димитров С., 2011. Експериментиране на спермопротективни среди за изкуствено кръстосване на сивен (Salvelinus fontinalis М.) с балканска пъстърва (Salmo trutta m. fario L.), Животновъдни науки, XLVІІІ, №3, 34-47.

Tiger trout.  From Wikipedia, the free encyclopedia

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTiger_trout&ei=xj5GVJucLuHIyAPLn4GwAQ&usg=AFQjCNHq-f9cNee0d02QbPZsRDggMWA26A

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

C. Bresciani, G. Morini, R. Bettini, E. Bigliardi, F. Di Ianni, C.S. Cab.  2013.  Reproductive efficiency of a new modified boar semen extender for liquid storage., Livestock Science , 157, 384-388

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Anna Jerysz, Ewa Lukaszewicz (2013). Effect of Dietary Selenium and Vitamin E on Ganders' Response to Semen Collection and Ejaculate Characteristics. Biological trace element research 04/2013; · (1.92 Impact Factor)

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Surai, P.F.  and V.I. Fisinin. (2014). Selenium in poultry breeder nutrition: An update, Animal Feed Science and Technology 05/2014; 191:1-15. • (2.09 Impact Factor)

 1.  

Atanasov, V., V. Gerzilov, Evg. Dyshlianova. 2007. Comparison of biochemical parameters of Muscovy drake semen diluted and stored at 4°C in three buffers, Anim.Rep.Sci., 100, 329-337. IF=2.136

Stefanov, R., M. Chervenkov, E. Kistanova, D. Kacheva, B. Georgiev, P. Taushanova, G. Nenkova, A. Aleksandrova (2013). Lipid peroxidation and motility of drake spermatozoa after 24 hours of storage. Proceedings of the 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, October 2-4, 2013, Belgrade, p. 847-853

 1.  

Dimitrov S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova, 2009. Comparison of three commercial diluents for short-term storage of boar semen: biological and biochemical parameters.Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, № 1, pp 58-62.

Weethima Visalvethaya, Wichai Tantasuparuk, Mongkol Techakumphu. 2010. The development of a model for artificial insemination by backyard pig farmers in Thailand, Tropical Animal Health and Production (Impact Factor: 1.09). 12/2010; 43(4):787-93.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Nicolaia Iaffaldano.2015. Storage of turkey semen with special focus on cryopreservation. Proceedings of the 9th Turkey Science and Production Conference. March 12th – 13th, 2015. Chester, UK, pp. 34-40.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Ruigao Song, Xiaolei Yao, Lei Shi, Youshe Ren, Hui Zhao. 2015. Effects of dietary selenium on apoptosis of germ cells in testis during spermatogenesis in roosters, THERIOGENOLOGY 84(4) · APRIL 2015 Impact Factor: 1.80 · DOI: 10.1016/j.theriogenology.2015.04.013

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

U R A Urso, F Dahlke, A Maiorka, I J M Bueno, A F Schneider, D. 2015. Vitamin E and selenium in broiler breeder diets: Effect on live performance, hatching process, and chick quality, POULTRY SCIENCE 94(5) · Impact Factor: 1.67 · DOI: 10.3382/ps/pev042

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

E. Marettová, M. Maretta, J. Legáth. 2013. Effect of Cd with or without Se supplementation on spermatogenesis and semen quality in the rooster (Gallus gallus), AVIAN BIOLOGY RESEARCH 6(4)

 1.  

Atanasov, V., Y. Stajkov, J. Mitev, G. Petkov, D. Dimanov, Tch. Miteva, 1999. Bioenergy aspects of the embriogenesis of Salmo trutta m.fario L. as an indicator for ecological non-polluted water in the region, J. of Montain Agriculture on the Balkans, 2(2), 126-135.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Атанасов, В., 2006. Фактори влияещи върху мотилитета, фертилитета и енергийния метаболизъм на сперматозоиди от стопански ценни видове риби. Животновъдни науки, XLIII, 3, 81-92.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Атанасов, В., Й. Стайков, Г. Петков, 2011. Хидробионти – индикатори за замърсяване на водните екосистем в кн. „Наръчник по приложна екология”, Под общатата редакция на Ц. Яблански и Г. Петков, Изд. „Алфамаркет”, Стара Загора, 318 стр.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Вълкова, Е., В. Атанасов, Б. Боволарски, Н. Бозакова, П. Вълкова, 2013. Проучване нивата на Cu в черен дроб, яйчници, семенници и мускулатура на хидробионти от водоеми в регион Стара Загора, България, Животновъдни науки, Vol. 50 , бр. 1, стр. 53-61.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Атанасов, В., 2014. Биохимия на хидробионтите, Електронен курс за студенти по Рибовъдство и аквакултура., edu.uni-sz.bg.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Атанасов, В., 2014а. Възможности за междувидова хибридизация при пъстървови риби чрез методите на асистирана репродукция., Животновъдни науки, LІ, №4, 55-67.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Аtanasov, V., E. Valkova , G . Kostadinova, G . Petkov , N . Georgieva , Ts . Yablanski, G. Nikolov, 2012. Study on levels of some heavy metals in water and liver of carp (Cyprinus carpio L.) from waterbodies in Stara Zagora region, Bulgaria, Agriculture science and technology, 4 (3), 321 – 327.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Atanasov, V., E. Valkova, G. Kostadinova, G. Petkov, Ts. Yablanski, P. Valkova, D. Dermendjieva, 2013. Mn levels in water, sediment and algae from waterbodies with high anthropogenic impact, Agriculture science and technology, 5 (2), 206-211.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Стайков, Й., В. Атанасов, А. Зайков, Т. Хубенова, 2013. Иновативни технологии в аквакултурата. Сб. научни трудове. Научна конференция с межд. участие „Иновации и развитие на земеделието в България“ Ст. Загора 16-17 май 2013 г.

Е. Вълкова 2015. „Сравнително проучване нивата на някои тежки метали в организма на хетеротрофни хидробионти от водоеми в регион Стара Загора“ Дисертация за ОНС „Доктор“ Ст. Загора

 1.  

Dimitrov S., V. Atanasov, E. Dichlyanova, R. Petrova, 2009. Comparison of three commercial diluents for short-term storage of boar semen: biological and biochemical parameters. Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, № 1, pp 58-62.

Carlos Bondan, Eraldo Zanella, Ricardo Zanella, Márcia Rósula Poetini, Mariana Groke Marques and  Julio C.M. Soares. 2016. Oxidative Status of Boar Semen during Storage. American Journal of Biochemistry and Biotechnology,  June 2016. DOI: 10.3844/ajbbsp.2016.95.101

 1.  

Атанасов В., Цанова М., Вълкова Е., Кръстев Б., Димитров Ж.  2015. Еколого-биохимични аспекти на репродуктивния синдром М74 при пъстървови риби. ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ, LII, 2, 63-77.

M74 syndrome. From Wikipedia, the free encyclopedia, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/M74_syndrome

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

Iaffaldano N., Di Iorio M., Cerolini S., Manchisi A. (2016). Overview of turkey semen storage: focus on cryopreservation, Annals of Animal Science, DOI: 10.1515/aoas-2016-0026

 1.  

 

Gokkus, K., & Turkmen, M. (2016). Assessment of Heavy Metal Levels in Tissues of Common Guitarfish (Rhinobatosrhinobatos) from Iskenderun and Antalya Bays, Northeastern Mediterranean Sea.

 1.  

Dimitrov, S., Atanasov, V., Surai P., Denev, S. 2007. Effect of organic selenium on turkey semen quality during liquid storage. Anim.Rep.Sci., 100, 311-317.

 A M Kowalczyk · J Klećkowska-Nawrot · E T Łukaszewicz Effect of selenium and vitamin E addition to the extender on liquid stored capercaillie ( Tetrao urogallus ) semen quality. Article · Mar 2017 · Reproduction in Domestic Animals

Comments are closed