Биологически науки

Ръководител катедра проф. дсн Васил Атанасов
тел. 042 699 313 e-mail e-mail vka@mail.bg

Секции

Организатор катедра Елеонора Иванова, ст. 495, тел. 042 699 316, 042 699 452

 
Секция "Ботаника"
В секцията се работи по следните научни направления
 • Ботаника
 • Висши растения
 • Флора
 • Хорология
 • Таксономия
 • Опазване на биоразнообразието
 • Редки и застрашени растения
 • Chenopodiaceae
Преподавани дисциплини
 • Ботаника
 • Биологично разнообразие и неговото опазване
Преподавателски състав
тел. 042 699 317, e-mail grozeva@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Ботаника
Висши растения
Флора на България
Опазване на биоразнообразието, редки и застрашени растения
Chenopodiaceae

тел. 042 699 319, 0886 676 904
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Висша флора и растителност
Екомониторинг
Синантропия и инвазивна екология

тел. 042 699 318, е-mail genova@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Алгология
Клонални култури
Морфология
Таксономия
Изменчивост
Водна ботаника

тел.: 042 699 317, e-mail svetoslava.terzieva@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Ботаника
Висши растения
Amaranthaceaea

Организатор упражнения Яница Петкова, ст. 699-3, тел. 042 699 319
 
Секция „Зоология и екология”   
В секцията се работи по следните научни направления
 • Хелминтология
 • Ентомология
 • Екология
Преподавани дисциплини
 • Зоология
 • Екология
 • Екология и опазване на околната среда
 • Екология на земеделското производство
 • Защита и опазване на околната среда
 • Ентомология
 • Биологично разнообразие и неговото опазване
 • Защитени територии
 • Паркове и резервати
Преподавателски състав
тел. 042 966 324, e-mail d_ganeva2000@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екология
Ентомология: Фауна и екология на Tabanidae (Diptera)

тел. 042 699 325, e-mail mmarinova_@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Биоразнообразие
Морфология
Таксономия
Екология
Цестоди
Птици

тел. 042 699 320, e-mail stoyan.goranov@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Морфология, таксономия, филогения и жизнени цикли на Lecithodendriidae, Plagiorchiidae и Mesotretidae (Platyhelminthes: Trematoda), паразитиращи по прилепи
Биология, екология и опазване на прилепите
Биоспелеология

Организатор упражнения Румяна Неделчева Петкова – ст. 598-3, тел. 042 699 325
 
Секция "Биохимия"
Научно направление и проблематика
 • Биохимия на репродукцията и продуктивността на ССЖ
 • Биохимия на ксенобиотиците
Преподавани дисциплини
 • Биохимия
 • Биохимия на растенията
 • Биохимия и биотехнологии
 • Биохимия на хидробионтите
Преподавателски състав
тел. 042 699 313, e-mail vka@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Биохимия на репродукцията
Биохимия на хидробионтите
Екологична Биохимия

тел. 042 699 314, e-mail Elica_Valkova@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Екологична Биохимия

тел. 042 699 315, e-mail mtzanova@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Органична химия
Синтез на хетероциклени съединения
Пестициди
Биохимия
Хроматография
Атомна абсорбция

Организатор упражнения Елеонора Иванова, ст. 495, тел. 042 699 316, 042 699 452
 

Секция "Микробиология"

Научно направление и проблематика
 • Екологична и нутритивна микробиология (Пробиотици, Пребиотици, Симбиоти)
 • Селекция на млечнокисели бактерии с пробиотични качества
 • Микробиология на животинските продукти
 • Микология и микотоксикология
 • Функционални млечнокисели продукти
Преподавани дисциплини
 • Микробиология
 • Микробиология и микробиологични методи за пречистване
 • Микробиология на млякото и млечните продукти
 • Микробиология на месото и месните продукти
Преподавателски състав
тел. 042 699 314 e-mail georgi.beev@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Микробиология и безопасност на храните Водна микробиология
Микология
Микотоксикология
Екология

тел. 042 699 327 e-mail dinev_sz@mail.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Микология и микотоксикология
Млечнокисели бактерии с пробиотични качества

Организатор упражнения д-р Недялка Вълчева, ст. 427, тел. 042 699 328

Comments are closed