Доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова

Професионално обучение

1989 – 1992 г.            Полувисше образование „Инженер по“, с квалификация „Съобщителна осигурителна техника и системи“,
ВВТУ „Тодор Каблешков“ – гр. София
2000 – 2002 г.            Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, с квалификация „Комуникационна техника и технологии“,
РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе
2002 – 2003 г.            Образователно-квалификационна степен „Магистър”, с квалификация „Комуникационна техника и технологии“,
РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе
2006 – 2009 г.            Образователно-научна степен „Доктор” по научна специалност 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация”, Диплом от ВАК № 33392/14.07.2009 г.

Професионално развитие

1993 – 2006 г               БТК – ЕАД, Техник „АТЦ-А29” – гр. Свищов
2009 – 2014 г.              НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия, кат. „Електронна комуникационна и навигационна техника в авиацията“ Главен асистент
2014 – 2020 г.              НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”-гр. Долна Митрополия, кат. „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“,Доцент – 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
2020 – 2021 г.              ВВВУ „Георги Бенковски” – гр. Д. Митрополия, Департамент „Природни и хуманитарни науки“, Доцент – 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
2021 г. до момента    Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Аграрен“, Катедра „Аграрно инженерство“, Доцент – 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Преподавани дисциплини

Полупроводникови елементи
Теория на електронните схеми
Видео, аудио и телевизионна техника
Конструиране и технология на електронна апаратура
Цифрови аудио и видео системи
Материалознание и измервания
Материалознание в електрониката
Методи за обработка на аероизображения
Авиационни системи за аудио и видео информация
ВЧ и СВЧ прибори и измервателни устройства
Електроника (за не специалисти)

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Михаил Петков Желязов, Теодора Петрова, (2004). Методи за определяне местоположението на радиоизлъчващи обекти, Сборник научни трудове, том 41, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе 2004, стр. 149-154, ISSN 1311-3321.
 2. Михаил Петков Желязов, Теодора Петрова, (2004). Варианти за синтезиране на закони за управление на измервателните процеси в ъгломерни системи, Сборник научни трудове, том 41, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе 2004, стр. 162-167, ISSN 1311-3321.
 3. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2006). Синтез на квазиоптимален приемник за М – позиционно честотно манипулиран сигнал на фона на честотно модулирано смущение и Гаусов шум при двуканално наблюдение, Сборник от научна сесия на НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, част II, Шумен, 2006, стр. 105-112, ISBN 13: 978-954-9681-20-8.
 4. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2006). Радиофизично изследване на морски вълни и атмосферна турбулентност по данни, получени от дистанционно сондиране с радиовълни от метров диапазон, Сборник от научна сесия на НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, част II, Шумен, 2006, стр. 97-104, ISBN 13: 978-954-9681-20-8.
 5. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2006). Оценка на потенциалната шумоустойчивост при правохаотично предаване на цифрова информация в условия на многолъчево разпространение на полето, Сборник доклади на Юбилейна научна сесия „130 години от Априлското въстание”, том 2, Долна Митрополия, 2006, стр. 84-96, ISBN 978-954-713-080-7
 6. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2006). Проектиране на приемопредавателна моноимпулсна фазирана антенна решетка със селекция на целта в основния лъч, Сборник доклади на Юбилейна научна сесия „130 години от Априлското въстание”, том 2, Долна Митрополия, 2006, стр. 97-113, ISBN 978-954-713-080-7.
 7. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2006). Вариант за метод на обработка на систематичните грешки при различни измервания, Сборник научни доклади от Юбилейна научна конференция BAF` 2006г. „45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006, стр. 310-322, ISBN 978-954-577-409-6.
 8. Теодора Петрова, Михаил Петков Желязов, (2006). Вариант на доплеровски откривател за близко разстояние с повишена чувствителност, Second scientific conference with international participation Space, ecology, nanotechnology, safety SENS'2006, 14-16 June 2006, Varna, стр. 136, ISBN-10: 954-9401-12-7, ISBN-13: 978-954-9401-12-7.
 9. Михаил Петков Желязов, Теодора Петрова, (2006). Методика за оценка защитеността на елементите от системата за връзка със специално предназначение от взаимни смущения, Second scientific conference with international participation Space, ecology, nanotechnology, safety SENS'2006, 14-16 June 2006, Varna, стр. 135, ISBN-10: 954-9401-12-7, ISBN-13: 978-954-9401-12-7.
 10. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2006). Изчисляване на вероятността за грешка при оптимално и субоптимално некохерентно разнесено приемане, Морски научен форум, том. 3, Варна 2006, стр. 257-268, ISSN 1310-9278
 11. Теодора Петрова, (2007). Метод за изследване на многоканално разпространение на сигнали, Сборник доклади на Юбилейна научна сесия „50 години от полета на първия изкуствен спътник на Земята”, Долна Митрополия, 2007, стр. 328-333, ISBN 978-954-713-091-3.
 12. Теодора Петрова, (2007). Класификация на алгоритмите за вътрешна синхронизация при бързопротичащи процеси, Сборник доклади „SPACE ECOLOGY NANOTECHNOLOGY SAFETY”, Варна, 2007, стр. 430-432, ISSN 1313 – 3888.
 13. Михаил П. Желязов, Теодора Петрова, (2007). Методи за откриване на зони с променливи характеристики на отражението, Сборник доклади „SPACE ECOLOGY NANOTECHNOLOGY SAFETY”, Варна, 2007, стр. 426-429, ISSN 1313 – 3888.
 14. Теодора Петрова, (2008). Съвместна линейна обработка на изображения при мониторинг на околната среда, Сборник доклади на Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Долна Митрополия, 2008, стр. 421-427, ISBN 978-954-713-092-0.
 15. Теодора Петрова, Марин С. Маринов, Михаил П. Желязов, (2008). Алгоритми за обработка на изображения получени от безпилотен летателен апарат при мониторинг на околната среда, Сборник доклади на Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Долна Митрополия, 2008, стр. 428-437, ISBN 978-954-713-092-0.
 16. Теодора Петрова, (2010). Използване на програмата MULTISIM за получаване волт-амперна характеристика на диод, Сборник доклади от Научна конференция „Настояще и бъдеще на авиационното образование в балканско-черноморския регион на Европа”, Долна Митрополия, 2010, стр. 133-135, ISBN 978-954-713-094-4
 17. Теодора Петрова, (2012). Прилагане на хистограмен анализ при обработката на изображения, Сборник доклади от Научна конференция „100 години Българска бойна авиация“, Долна Митрополия, 2012, стр. 113-121, ISBN 978-954-713-106-4
 18. Теодора Петрова, (2012). Геометрична трансформация на изображения, Сборник доклади от Научна конференция „100 години Българска бойна авиация“, Долна Митрополия, 2012, стр. 122-127, ISBN 978-954-713-106-4
 19. Теодора Петрова, Марин С. Маринов, (2013). Привязка изображений к другим изображениям и географским картам, НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ, ВІСНИК Східноукраїнського національного університету імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ, № 5 (194) Ч. 1, Луганськ, 2013, стр. 210-213, ISSN 1998-7927
  Монография
  Теодора Петрова, Марин Маринов, Методи и алгоритми за обработка на аерофото и радиолокационни изображения, улесняващи анализа на информацията, Плевен 2013, ISBN 978-619-162-251-1
 20. Теодора Петрова, (2014). Лазери, използвани в медицината, Сборник научни доклади „145 годишнината на Българска академия на науките 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов”, Шумен, 2014, стр. 123-130, ISBN 978-954-577-969-5
 21. Теодора Петрова, (2014). Моделиране на разпространението на лазери в биотъкани, Сборник научни доклади „145 годишнината на Българска академия на науките 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов”, Шумен, 2014, стр. 131-137, ISBN 978-954-577-969-5
 22. Теодора Петрова, Живо Петров, (2014). Особености при разпределяне на температурата при въздействие на лазерния лъч в многокомпонентна среда, Сборник доклади „Tenth Anniversary Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY“, София, 2014, стр. 201-206, ISSN 1313 – 3888
 23. Теодора Петрова, Живо Петров, (2014). Моделиране на лазерите при фотодинамична терапия, Сборник доклади „Tenth Anniversary Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY“, София, 2014, стр. 207-211, ISSN 1313 – 3888
  Монография
  Теодора Петрова, Modelling the impact of lasers on bio-tissues, LAMBERDT Academic Publishing, 2016, ISBN 978-3-659-89346-9
 24. Владислав Тодоров, Лора Вачковска, Теодора Петрова, (2018). Белтъкът Р53 и неговата роля в развитието на рака, Сборник доклади ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“, Долна Митрополия, 2018, стр. 432-436, ISBN 978-954-713-114-9
 25. Teodora Petrova, Zhivo Petrov, (2018). Modelling the Distribution of Lasers in Biological Tissues, Int J Bioautomation, 22 (3), 213-228, doi: 10.7546/ijba.2018.22.3.213-228 (Scopus, Web of Science)
  Монография
  Теодора Петрова, Марин Маринов, Методи и алгоритми за обработка на аерофото и радиолокационни изображения, улесняващи анализа на информацията, Второ, преработено и допълнено издание, Долна Митрополия, 2019, ISBN 978-954-713-116-3.
  Книга на основата на защитен дисертационен труд:
  Теодора Петрова, Изследване и синтез на алгоритми за обработка на радиолокационни и оптични изображения с повишено качество, Долна Митрополия, 2019, ISBN 978-954-713-117-0.
 26. Teodora Petrova, Zhivo Petrov, (2019). Peculiarities in the Distribution of Temperature under the Influence of a Laser Beam in a Multilayered Medium, Int J Bioautomation, 23 (1), 29-40, doi: 10.7546/ijba.2019.23.1.29-40 (Scopus, Web of Science)
 27. Teodora Petrova, (2019). Modeling of Temperature Distribution in Biotissues, Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey, 2019, pp. 346-353, ISBN 978-605-82433-6-1 (Web of Science)
 28. Teodora Petrova, (2019). Research on algorithms for filtration of aerial and radar images // 21st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 31, 2019, 6, pp. 1923-1936, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version). (EBSCO Host, Data Base Business Source Index Copernicus, EuroPub, Global Impact Factor (1.832 for 2017))
 29. Teodora Petrova, (2019). Application of geometrical transformations for the atachment of images to geographical maps // 21st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019), Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 31, 2019, 6, pp.1917-1922, ISSN1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version). (EBSCO Host, Data Base Business Source Index Copernicus, EuroPub, Global Impact Factor (1.832 for 2017))
 30. Теодора Петрова, (2019). Прилагане на хистограмен анализ за повишаване на контраста при обработката на изображения, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, 20-21 ЮНИ, 2019, БУРГАС, 2019, стр. 24-30, ISSN1314-9911 (EBSCO)
 31. Теодора Петрова, (2019). Съвместна линейна обработка на изображения при мониторинг на околната среда, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, 20-21 Юни, 2019, БУРГАС, 2019, стр. 31-36, ISSN1314-9911 (EBSCO)
 32. Теодора Петрова, (2019). Използване на безпилотните летателни апарати във военните конфликти сега и в бъдеще, Годишна университетска научна конференция 2019, 27-28 юни 2019, В. Търново, 2019, стр. 526-533, ISSN 2367-7481
 33. Теодора Петрова, (2019). Възможност за използване на безпилотните летателни апарати за военни цели, Годишна университетска научна конференция 2019, 27-28 юни 2019, В. Търново, 2019, стр. 534-542, ISSN 2367-7481
 34. Теодора Петрова, (2019). Безпилотните летателни апарати в системата на въоръжените сили, Годишна университетска научна конференция 2019, 27-28 юни 2019, В. Търново, 2019, стр. 543-550, ISSN 2367-7481
 35. Teodora Petrova, (2019). Modeling of Temperature Distribution in Biotissues, IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. V, Issue 14, August 2019, pp. 731-737, ISSN: 2411-183X, doi.org/10.18769/ijasos.592033
 36. Teodora Petrova, (2019). Unmanned aerial vehicles conception of use at the civil aviation // 22nd International Scientific Conference: the power of knowledge, Kavala, Greece, (11-13.10.2019), Institute of knowledge management – Skopje, Macedonia, 34, 2019, 5, pp.1407-1414, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version). (EBSCO Host, Data Base Business Source Index Copernicus, EuroPub, Global Impact Factor (1.832 for 2017))
 37. Venelin Terziev, Teodora Petrova, (2019). Analysis and Evaluation of Effectiveness of the use of Unmanned Aircrafts for Environment Monitoring, Proceedings of SOCIOINT 2019-5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October, 2019-Istanbul, Turkey, pp. 419-425, ISBN 978-605-82433-7-8 (Web of Science)
 38. Venelin Terziev, Teodora Petrova, (2019). Analysis of the methods for registration of images received from the information systems of non-motorized aircrafts, Proceedings of SOCIOINT 2019-5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October, 2019-Istanbul, Turkey, 2019, pp. 485-492, ISBN 978-605-82433-7-8 (Web of Science)
 39. Venelin Terziev, Teodora Petrova, (2019). Analysis and Evaluation of Effectiveness of the Use of Unmanned Aircrafts for Environment Monitoring, IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. V, Issue 15, December 2019, pp.1293-1299, ISSN: 2411-183X, doi.org/10.18769/ijasos.592094
 40. Venelin Terziev, Teodora Petrova, (2019). Analysis of the methods for registration of images received from the information systems of non-motorized aircrafts, IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. V, Issue 15, December 2019, pp.1448-1455, ISSN:2411-183X, doi.org/10.18769/18769/ijasos.592117
 41. Teodora Petrova, Simeon Simeonov, (2019). Biology of the Malignant Cell//23nd International Scientific Conference: the power of knowledge, Bansko, Bulgaria, (13-15.12.2019), Institute of knowledge management-Skopje, Macedonia, 35, 2019, 4, pp. 1287-1294, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version). (EBSCO Host, Data Base Business Source Index Copernicus, EuroPub, Global Impact Factor (1.832 for 2017))
 42. Teodora Petrova, Simeon Simeonov, (2019). Pathophysiology of the Malignant Tumors-Specific Features of the Tumor Cells and Tissues // 23nd International Scientific Conference: the power of knowledge, Bansko, Bulgaria, (13-15.12.2019), Institute of knowledge management-Skopje, Macedonia, 35, 2019, 4, pp. 1295-1300, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version). (EBSCO Host, Data Base Business Source Index Copernicus, EuroPub, Global Impact Factor (1.832 for 2017))
  Монофрафия
  Теодора Петрова, Стоянка Петкова-Георгиева, Изследване разпространението на лазерно лъчение при преминаване през биотъкани, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас 2019, ISBN 978-619-7559-02-6
 43. Petrova Teodora, Simeonov Simeon, Solovev Denis, (2020). Biology of the Cancer Cell, Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 850-857, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 44. Petrova Teodora, Simeonov Simeon, Solovev Denis, (2020). Implementation of Internal-Resonance Laser Specroscopy in the Examination of the Electrophysical Characteristics of Blood Elements, Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 842-849, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 45. Petrova Teodora, Simeonov Simeon, Solovev Denis, (2020). Laser Modelling for Photodynamic Therapy, Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 834-841, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 46. Petrova Teodora, Simeonov Simeon, Solovev Denis, (2020). Penetration and Optimization of Laser Radiation in Selective Heating of Biotissue, Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 858-864, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 47. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Alternative Approaches for Long-Term Defence Planning, Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 818-825, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 48. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Analysis on the Leading Trends and Capabilities of UAV‘S and Their Application in the European Cooperation Projects, Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 826-833, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 49. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Economic Factors in the Development and Application of UAV’S and the Fight with Wild Fires, Proceedings of SOCIOINT 2019-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 811-817, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 50. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Long Term Development Perspectives for UAV Potential, Proceedings of SOCIOINT 2019-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E., pp. 802-810, ISBN 978-605-82433-8-5 (Web of Science)
 51. Teodora Petrova, Simeon Simeonov, Denis Solovev, (2020). Biology of the Cancer Cell, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 220-227; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616030
 52. Teodora Petrova, Simeon Simeonov, Denis Solovev, (2020). Implementation of Internal-Resonance Laser Specroscopy in the Examination of the Electrophysical Characteristics of Blood Elements, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 184-191; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616026
 53. Teodora Petrova, Simeon Simeonov, Denis Solovev, (2020). Laser Modeling for Photodynamic Therapy, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 162-169; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616023
 54. Teodora Petrova, Simeon Simeonov, Denis Solovev, (2020). Penetration and Optimization of Laser Radiation in Selective Heating of Biotissue, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 18-24; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616002
 55. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Alternative Approaches for Long-Term Defence Planning, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 111-117; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616015
 56. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Analisys on the Leading Trends and Capabilities of UAV‘s and Their Aplication in the European Cooperation Projects, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 137-144; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616019
 57. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Economic Factors in the Development and Aplication of UAV’s and the Fight with Wild Fires, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 73-79; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616010
 58. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Long Term Development Perspectives for UAV Potential, IJASOS International e-Journal of Advances in Social Sciences, Peer-reviewed international Academic Journal, ISSN: 2411-183X, Vol. VI, ISSUE:16, pp. 45-53; April 2020, doi.org/10.18769/ijasos.616006
 59. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Determing of the Armed Forces Demands for Specific Kinds of Facilities, The 26th International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXVI, No 1, June, 2020, Sibiu, Romania, pp. 100-105, ISSN 1843-682X, ISBN 978-973-153-393-3, DOI: 10.2478/kbo-2020-0015 (Web of Science)
 60. Petrova Teodora, Petrov Zhivo, (2020). Analysis of the Capabilities of Uav’s and the Leading Trends in Their Application in the European Cooperation Projects, The 26th International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Vol. XXVI, No 1, June, 2020, Sibiu, Romania, pp. 106-111, ISSN 1843-682X, ISBN 978-973-153-393-3, DOI: 10.2478/kbo-2020-0016 (Web of Science)
 61. Теодора Петрова, Стоянка Петкова-Георгиева, (2020). Алгоритъм за контролирано компютърно моделиране на процеса лазерна терапия на тумори, Международна научна конференция „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, Том 16(6), 25-26 Юни, 2020, Бургас, стр. 51-56, ISSN 1312-6121 (EBSCO)
 62. Стоянка Петкова-Георгиева, Теодора Петрова, (2020). Швейцария и България – перспективи и предизвикателства пред организацията и управлението на системите за обществено здравеопазване, Международна научна конференция „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, Том 16(6), 25-26 Юни, 2020, Бургас, стр. 67-75, ISSN 1312-6121 (EBSCO)
 63. Теодора Петрова, Живо Петров, (2020). Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на европейската агенция за отбрана, Електронно списание „Диалог“, 2020, Свищов, Брой 3, ISSN: 1311-9206 (EBSCO Publishing, CEEOL, RePEc, BASE и Google Scholar)
 64. Теодора Петрова, Стоянка Петкова-Георгиева, (2020). Иновации в здравния мениджмънт при моделиране разпределението на температурата в биотъкани, Четвърта национална конференция с международно участие „Иновации в oбщественото здраве”, 17–18 Септември, 2020, София, стр. 41, ISBN 978-619-7452-10-5
 65. Стоянка Петкова-Георгиева, Теодора Петрова, (2020). Иновации в здравния мениджмънт на математическото моделиране на тумори, Четвърта национална конференция с международно участие „Иновации в oбщественото здраве”, 17–18 Септември, 2020, София, стр. 40, ISBN 978-619-7452-10-5
 66. Теодора Петрова, Стоянка Петкова-Георгиева, (2020). Мотивационен модел за развиване на съвременен медицински туризъм, Електронно списание „Научен атлас“, 2020, Брой 1, ISSN 2738-7518
 67. Stoyanka Petkova-Georgieva, Petrova Teodora, (2020). Strategic analysis of destinations through the index for medical tourism, ANNUAL OF ASSEN ZLATAROV UNIVERSITY, Burgas, 2020, Vol. XLIХ, Book 2, pp. 22-26, ISSN 2603-3976

Участия в национални и международни конференции

 1. Научна конференция, Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе 2004;
 2. Научна конференция, на НВУ „В. Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2006;
 3. Юбилейна научна сесия „130 години от Априлското въстание”, Долна Митрополия, 2006;
 4. Юбилейна научна конференция BAF` 2006г. „45 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2006;
 5. Международна научна конференция Second scientific conference with international participation Space, ecology, nanotechnology, safety SENS'2006, 14-16 June 2006, Varna;
 6. Морски научен форум, Варна 2006;
 7. Юбилейна научна сесия „50 години от полета на първия изкуствен спътник на Земята”, Долна Митрополия, 2007;
 8. Международна научна конференция „SPACE ECOLOGY NANOTECHNOLOGY SAFETY”, Varna, 2007;
 9. Юбилейна научна сесия „100 години от обявяване независимостта на България”, Долна Митрополия, 2008;
 10. Научна конференция „Настояще и бъдеще на авиационното образование в балканско-черноморския регион на Европа”, Долна Митрополия, 2010;
 11. Научна конференция „100 години Българска бойна авиация“, Долна Митрополия, 2012;
 12. НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ, ВІСНИК Східноукраїнського національного університету імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ, Луганськ, 2013;
 13. Международна научна конференция „145 годишнината на Българска академия на науките 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов”, Шумен, 2014;
 14. Международна научна конференция Tenth Anniversary Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY, София, 2014;
 15. ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“, Долна Митрополия, 2018;
 16. Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 24-26 June 2019- Istanbul, Turkey;
 17. 21st International scientific conference: The teacher of the future, Budva, Montenegro, (07-09.06.2019);
 18. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, 20-21 ЮНИ, 2019, БУРГАС;
 19. Годишна университетска научна конференция 2019, 27-28 юни 2019, В. Търново;
 20. 22nd International Scientific Conference: the power of knowledge, Kavala, Greece, (11-13.10.2019);
 21. Proceedings of SOCIOINT 2019-5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21-23 October, 2019-Istanbul, Turkey;
 22. 23nd International Scientific Conference: the power of knowledge, Bansko, Bulgaria, (13-15.12.2019);
 23. Proceedings of SOCIOINT 2020-7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 20-22 January, 2020-Dubai, U.A.E.;
 24. The 26th International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, June, 2020, Sibiu, Romania,
 25. Международна научна конференция „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, 25-26 Юни, 2020, Бургас;

Comments are closed