Проф. д-р Стефка Любова Атанасова

 

 

 

 

 

Образование
1970 – 1975, Математическа Гимназия “Н. Обрешков”, Казанлък
1975 – 1979 – Пловдивски Университет “П. Хилендарски”, Пловдив, Специалност “Физика”
 
Специализации
1983, Софийски Университет, Курс за следдипломна квалификация “Молекулна Спектроскопия”.
1997-1998 – Kobe University, Agricultural Faculty, Japan
 
Езици
Руски, Английски
 
Преподавани дисциплини
Биофизика
Физика 1 част
Физика 2 част
Физика с основи на биофизиката
Дистанционни методи за анализ
 
Област на научни интереси
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Приложение на спектралния анализ за анализ на фуражи, почви, мляко и др.
Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни.
 
Тема на защитена дисертация
Доктор, 1992,. Дисертация: Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за определяне на хранителната стойност на обемисти фуражи
 
Научни звания
Доцент, 1999
 
Специализации
1983, Софийски Университет, Курс за следдипломна квалификация “Молекулна Спектроскопия”.
1997-1998 – Kobe University, Agricultural Faculty, Japan
2007 – Индийски научен институт, Бангалор, Индия
 
Членство в научни организации
Съюз на учените, член на управителния съвет на съюз на учените- Стара Загора
International Society of Food Physics
Society for Applied Spectroscopy
 
Участия в научни проекти
Университетски проекти
– Проект II Р 4 – 2001 г. Възможности на спектралния анализ в късовълновата част от близката инфрачервена област за определяне на състава и качеството на селскостопански продукти 2001-2002г..
– Проект II Р 1 –2001 г. Мониторинг на почвите в района на Агробиохим – Стара Загора и пригодността им за прилагане на устойчиво земеделие. 2001-2002.
– Проект Е.4./03. Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област за откриване, идентификация и класификация на бактериални видове в бактериални суспензиии и биофлуиди. 2003-2004 г.
– Проект 1Е/07. Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за бързо определяне на микробиално замърсяване при хранителни продукти. 2007-2009г
Национални Проекти с ФНИ
– СС 95/1991 г. Метаболизъм на протеина и оценка на нуждите при преживните животни. 1991-1993 г.
– СС 639/1997. Спектрометрични изследвания в близкия инфрачервен диапазон за определяне на състава и качеството на селскостопански продукти, 1997-1998 г.
– УСС401/2006. Спектрален анализ в близката инфрачервена област – алтернативен и бърз метод за определяне на основните почвени показатели. 2006-2009 г.
– СС 1608/2006. Приложение на NIRS за бързо определяне на микробното замърсяване при хранителни продукти. 2006-2009 г.
– Д002-143/2008 – „Разработване на интелигентни технологии за оценка но кочеството и безопасността на хранителни земеделски продукти” – 2008-2012г.
Международни проекти
– “Near Infrared Spectroscopy (NIRS) – a Uniform Measuring Technology for Sustainable Dairy Production System”, 1997-2000, в Kobe University, Япония.
– Българо-Индийски проект по програмата за научно-техническо сътрудничество между Индия и България – Application of non-invasive, NIR and fiber optic techniques for bacteria detection and identification in biofluids and animal products. 2004-2009.
– Assessment, reduction and prevention of air, water and soil pollution in Stara Zagora region, 2009-2011.
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Атанасова С. 1988. Възможност за повишаване точността на определяне състава на фуражи чрез отражателна спектроскопия в близката инфрачервена област при използване на нелинейна калибровка. Трудове на третия национален симпозиум "Физика-селскостопанско производство", Плевен, 28-30.09 1988г., част 1, стр.117-122.
2. Атанасова С., И.Симеонова, В.Дойчинова. 1989. Разработване на калибровачни уравнения за експресно определяне състава и коефициентите на смилаемост на люцерновите фуражи посредством инфрачервена спектроскопия. Селскостопанска наука, 27, 6, 121-126.
3. Атанасова С. 1990. Възможност за трансфер на калибровачни уравнения от един спектрален апарат на друг. Селскостопанска наука, 28, 1, 95-97.
4. Atanassova S. 1990. The Use of Quadratic Calibration Equations for Predicting Quality of Alfalfa Forages by NIRS. In: Proc. Third International Conference on Near Infrared Spectroscopy. Brussels, Belgium, June 25-29, 1990, Agricultural Research Centre Publishing, Gembloux (Belgium), vol 2, 625-630.
5. Atanassova S. and N. Todorov. 1992. The Use of NIRS for  Prediction of Heat Damaged Protein in Alfalfa (Medicago sativa) Forages. In:"Making Light Work: Advances in Near Infrared Spectroscopy", Murray,I and Cowe,I.A. (eds.), VCH, Weinhein, 314-317.
6. Атанасова С. 1992. Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за определяне на хранителната стойност на обемисти фуражи., Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на с.с.науки", Стара Загора
7. Atanassova S. and N. Todorov. 1992. Comparison of the Accuracy of Estimation of Net Energy Value of Forages by NIRS and by Regression Equations on the Basis of Chemical Composition. In: Near Infra-Red Spectroscopy. Bringing the Gap Between Data Analysis and  NIR Applications. Hildrum K.I. et al. (eds.), Ellis Horwood, New York, 191-196.
8. Н.Такучев, Г.Георгиева, М.Физиева, Ст.Атанасова, Л.Колева, Б.Чапаров, Р.Георгиева, Л.Дечков, П.Дюлгерова. 1993. Педагогически експеримент с приложение на компютърен тест за оценка на знания по физика. Сравнителен анализ на резултатите. В "Образователни технологии в обучението по физика" Сборник доклади на XXI Национална конференция по въпроси на обучението по физика,София,1-3.04.1993,40-46.
9. Pavlov D., A. Iltchev, S. Atanssova and D. Dimanov. 1993. Content of some trace elements in perennial legumes and prediction equations for Mn, Cu and Sr depending on stage of vegetation. In: Mengen und Spurenelemente, 13 Arbeitstagung, Fredrich-Schiller-Universitat Jena, 9-10 Dezember 1993, Verlag MTV Hammerschmidt GmbH, Gersdorf,203-209.
10. Pavlov D., A. Iltchev and S. Atanassova, 1993. Comparative study of mineral content and prediction in perennial legumes. In: Mengen und Spurenelemente, 13 Arbeitstagung, Fredrich-Schiller-Universitat Jena, 9-10 Dezember 1993, Verlag MTV Hammerschmidt GmbH, Gersdorf,294-301
11. Pavlov D., N. Todorov, A. Ilchev and S. Atanassova, 1993. Influences of nitrogen fertilisation on the in vivo digestibility in wethers and energy value of grass hay. In: workshop report "Sheep and goat nutrition", Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 24-26 September 1993,113-118.
12. Pavlov D., A. Ilchev, N. Todorov and S. Atanassova, 1993. In vivo digestibility with wethers, rumen degradability and nutritive value of hay from perennial legumes. In: workshop report "Sheep and goat nutrition", Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 24-26 September 1993,149-155.
13. Pavlov D., A. Ilchev, N. Todorov and S. Atanassova, 1993. In vivo digestibility with wethers, protein and energy value of different types of meadow hays and possibilities for their increasing. In: workshop report "Sheep and goat nutrition", Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 24-26 September 1993, 203-210.
14.Todorov,N.,S.Atanassova,D.Pavlov and R.Grigorova. 1994. Prediction of dry matter and protein degradability of forages by Near Infrared Spectroscopy. Livestock Production Science, 39, 89-91.
15. Atanassova S.,D.Pavlov and N.Todorov.1994.Estimation of the chemical composition, the net energy value and the protein value of lucerne by NIRS and by regression equations on the basis of the days of vegetation or the accumulated temperature. Journal of Animal and Feed Sciences, 3, 325-335.
16. Atanassova S., N.Todorov and D.Pavlov. 1995. Estimation of dry matter and crude protein degradability of forages in the rumen by NIRS. In: Learning Ahead with Near Infrared Spectroscopy, Butten et al. (Eds.), NIR Spectroscopy Group, Melbourne, Australia, 497-501.
17. Atanassova S., N.Todorov, D.Pavlov, and A.Hristozov 1995. Estimation of composition, digestibility and feeding values of forages by near infrared reflectance spectroscopy. I. Estimation of chemical composition and digestibility. Bulg.J.Agric.Sci.,1,27-34.
18. Atanassova S., N.Todorov, D.Pavlov and A.Hristozov 1995. Estimation of composition, digestibility and feeding values of forages by near infrared reflectance spectroscopy. II.Estimation of energy value and protein value of forages. Bulg.J.Agric.Sci.,1, 35-45.
19. Atanassova S., 1995. The Applicability of Near Infrared Spectroscopy for Determination of Chemical Composition of Cow Milk. Analytical Laboratory, 4,4, 232-234.
20. Alexandrov, A., S.Atanassova, V.Peltekova, G.Broderick and N.Todorov 1995. The Use of Near Infrared Spectroscopy for Estimation of Microbial Contamination of in sacco Forage Residues, and Protein and Dry Matter Degradability in the Rumen. In: Protein Metabolism and Nutrition, EAAP Publication no. 81. A.F.Nunes et al. (eds.), Estacao Zootechnica National, Vale de Santarem, Portugal, 133-139.
21. D.Pavlov, N.Todorov, S.Atanassova.1995, Prediction of dry matter accumulation,chemical composition, net energy value and protein value of annual legumes. In: Proc. 7th International Symposium "Forage Conservation", September 18th-20th, 1995,Nitra, Slovak Republic, 31-35.
22. N.Todorov, D.Pavlov, S.Atanassova.1995, Equations for estimation of yield, composition, energy and protein value of whole plant annual cereals. In: Proc. 7th International Symposium "Forage Conservation", September 18th-20th, 1995,Nitra, Slovak Republic, 41-45.
23. D.Pavlov, N.Todorov, S.Atanassova. 1995. Influence of nitrogen fertilization on productivity, intensity of growth of a natural meadow and possibilities for its prediction. In: Mountain Grassland Biodiversity and Agricultural Value. FAO, Reu Technical Series 39, Rome.,106-110.
24. D.Pavlov, N.Todorov, S.Atanassova. 1995. Influence of nitrogen fertilization on chemical composition and nutritive value of meadow hay. In: Mountain Grassland Biodiversity and Agricultural Value. FAO, Reu Technical Series 39, Rome.,146-150.
25. Д.Павлов, С.Атанасова, К.Костов. 1995. Mорфологични и физиолотични параметри при едногодишни житни култури и възможности за предсказването им. В: Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема "Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика", том IV, книжка 1, 115­120.
26. Д.Павлов, С.Атанасова, К.Костов. 1995. Предсказване на някои морфологични и физиологични параметри при едногодишни бобови фуражни  култури. В: Сборник на докладите и резюметата от Юбилейната научна сесия на тема "Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика", том IV, книжка 1, 121­124.
27. Atanassova S., D.Djouvinov, E.Enev and N.Todorov, 1996. Prediction of Purine Nitrogen and Total Nitrogen Content of Duodenal Digesta of Sheep by NIRS. In:Near Infrared Spectroscopy: The Future Waves. A.Davies and P.Williams (Eds.) NIR Publication,Charlton,UK, 548-551.
28. Atanassova S. 1996. Comparison of several chemometric methods – Multiple Linear Regression, Partial Least Square, Principal Component Regression applied to the determination of chemical composition and nutritive value of forages by NIRS. Analytical Laboratory, 5, 2, 89-93.
29. Atanassova S, N.Todorov and D.Panaiotov, 1996. Evaluation of Some Parameters of Wool Quality and Composition by Near-infrared Spectroscopy. Bulg.J.Agric.Sci.,2:4,485-490.
30. D.Pavlov, S.Atanassova, A.Ilchev. 1996. Possibilities for NIRS prediction of mineral content in perennial legumes. Analytical Laboratory, 5, 4, 245­250.
31. Atanassova S, A. Ilchev, 1997. Application of near-infrared reflectance spectroscopy for predicting chemical composition of compound pig and poultry feeds. Bulg.J.Agric.Sci.,3:171-180.
32. D.Pavlov, K. Kostov, N.Todorov, S.Atanassova. 1997. Prediction of productivity, morphological and physiological parameters of different forage plants. Bulg.J.Agric.Sci.,3:1,45-54.
33. Н. Такучев, С.Атанасова, Н.Тодоров, Д.Павлов. 1997. Експресна визуална оценка на топлинно увреден протеин във фуражна царевица ­ теоретични основи за разработката на цветна скала. Животновъдни науки. (приложение), 144-147.
34. Павлов. Д., А. Илчев, С. Атанасова, М. Видева. 1997. Химичен състав и хранителна стойност на зимна грахово-житна смес, царевица и слънчоглед при уплътнено използване на земята. Растениевъдни науки, 34, 9-10, 44-48.
35. D. Pavlov, S. Atanassova, N. Todorov. 1997. Estimation of chemical composition, net energy value and protein value of perennial legumes regression equations on the basis of days of vegetation or accumulated temperature. Bulg.J.Agric.Sci.,3:433-444.
36. Alexandrov A., D. Pavlov, S. Atanassova, N. Todorov. 1997. Estimation of rumen degradability of forage dry matter and crude protein by chemical composition and days of vegetation. Bulg.J.Agric.Sci.,3:451-472.
37. Pavlov. D., S. Atanassova, S. Tchervenkov. 1997. Correlation between physical characteristics of some chemical elements and their concentration in forage plants. Bulg.J.Agric.Sci.,3:627-634.
38. Atanassova S., R. Tsenkova, K. Toyoda. 1997. The possibility of near-infrared spectroscopy for determination of chemical composition and quality of agricultural products in dairy. In: Proc. International Workshop on Applications of Magnetic Resonance and Other Spectroscopic Techniques to Food Science, 15-17 September 1997, Harima Science Garden City, Japan, 81-84.
39. S. Atanassova, N. Todorov, D.Djouvinov, R. Tsenkova, K. Toyoda. 1998. The possibility of near infrared spectroscopy for the evaluation of microbial nitrogen content of in-sacco feed residues and duodenal digesta of sheep. J. Near Infrared Spectroscopy, 6, 167-174.
40. D. Pavlov, S. Atanassova, A. Ilchev. 1998. NIRS prediction of mineral content in annual cereals and legume forage plants. Analytical Laboratory, 7, 2, 75-78.
41. А. Атанасов, Н. Петков, Р. Вернер, Л. Банков, С. Атанасова. 1999. Разработка на спектрофотометър за анализ на селскостопански продукти, работещ в близката инфрачервена област. Сборник научни трудове на научна конференция с международно участие “35 години ТУ Габрово”, 14-15.10.1999 г., том 1, 155-160.
42. R. Tsenkova, S. Atanassova, K. Toyoda, Y. Ozaki, K. Itoh, T. Fearn. 1999. Near infrared spectroscopy for dairy measurement: Measurement of unhomogenized milk composition. J. Dairy Science, 82, 11, 2344-2352.
43. R. Tsenkova, Y. Fujita, S. Atanassova, H. Bakardjian, Y. Ozaki, K. Toyoda. 1999. Wavelet transform for NIR spectral data mining: Bacteria identification. In: Proceeding of 12th International conference on Fourier Transform Spectroscopy, August 22-27, 1999, Tokyo, Japan, K. Itoh and M. Tasumi (Eds.) Waseda University Press, Tokyo, Japan, 489-490.
44. R. Tsenkova, S. Atanassova, K. Itoh, Y. Ozaki, K. Toyoda. 2000. Near infrared spectroscopy for biomonotoring: Cow milk composition measurement in a spectral region from 1100 to 2400 nanometers. J. Anim. Sci., 78, 515-533.
45. R. Tsenkova, S. Atanassova, M. Amari, T. Hayashi, F. Terada, K. Toyoda. 2000. Interrelation between composition and near infrared spectra of milk, blood plasma and rumen juice of lactating cows. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 9th International Conference. A.M.C. Davies and R. Giangiacomo (Eds.), NIR publications. Chichester, UK, 729-733.
46. S. Atanassova, N. Iancheva, N. Todorov, D. Pavlov, R.Tsenkova. 2000. Near infrared spectroscopy for measuring dry matter degradability of forages. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 9th International Conference. A.M.C. Davies and R. Giangiacomo (Eds.), NIR publications. Chichester, UK, 637-642.
47. R. Tsenkova, S. Atanassova, Y. Ozaki, K. Itoh and K. Toyoda. 2000. Near Infrared Spectroscopy for Cow Milk Composition Analysis: Influence of Mastitis. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 9th International Conference. A.M.C. Davies and R. Giangiacomo (Eds.), NIR publications. Chichester, UK, 735-739.
48. R. Tsenkova, Y. Fujita, S. Atanassova, K. Toyoda. 2000. Wavelet transform for NIR spectral data mining. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 9th International Conference. A.M.C. Davies and R. Giangiacomo (Eds.), NIR publications. Chichester, UK, 323-327.
49. D.Pavlov, N.Todorov and S. Atanassova. 2000. Mineral content of meadow hay and possibilities for prediction by regression equations. In: Methods and Tools of Extension for Mountain Farms. 10-13 september 1998, Brasov, Romania. Alain Peeters ed. REU Technical Series No 57. FAO, Rome, 136-141.
50. D.Pavlov, N.Todorov, K. Kostov and S. Atanassova. 2000. Equations for estimation of dry matter accumulation, composition, energy and protein values of cocksfoot. In: Methods and Tools of Extension for Mountain Farms. 10-13 september 1998, Brasov, Romania. Alain Peeters ed. REU Technical Series No 57. FAO, Rome, 142-146.
51. D. Pavlov and S. Atanassova. 2000. Near infrared spectroscopy prediction of mineral content of cocksfoot and meadow hay. J. of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 6, 685-691.
52. R. Tsenkova, S. Atanassova, and K. Toyoda. 2001. Near infrared spectroscopy for diagnosis: Influence of mammary gland inflammation on cow’s milk composition measurement. Near Infrared Analysis, 2, 1, 59-66.
53. R. Tsenkova, S. Atanassova, Y. Ozaki, k. Toyoda and K. Itoh. 2001. Near Infrared Spectroscopy for Biomonitoring: Influence of Somatic Cell Content  on Cows’ Milk Composition Analysis. International Dairy Journal, 11, 779-783.
54. R. Tsenkova, S. Atanassova, S. Kawano, and K. Toyoda. 2001. Somatic cell counts determination in cow milk by near infrared spectroscopy: A new diagnostic tool. J. Animal Sci. 79:2550-2557.
55. S. Atanassova, N. Iancheva, R.Tsenkova. 2002. Near infrared spectroscopy for measuring purine derivatives in urine and estimation of microbial nitrogen synthesis in the rumen for sheep. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 10th International Conference. A.M.C. Davies and R. K. Cho. (Eds.), NIR publications. Chichester, UK,.409-413.
56. R. Tsenkova, S. Atanassova. 2002. Mastitis diagnostics by near infrared spectra of cow’s milk, blood and urine using soft independent modelling of class analogy classification. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 10th International Conference. A.M.C. Davies and R. K. Cho. (Eds.), NIR publications. Chichester, UK,.123-128.
57. С. Атанасова, С. Енева, Д. Павлов, М. Тодорова, Д. Михайлов. 2002. Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област за определяне на някои химични компоненти и реакцията на почви. Селскостопанска техника, 39, 3, 41-44.
58. S. Atanassova, R.Tsenkova. 2002. Mastitis Diagnostics by Near-infrared Spectra of Cows milk, Blood and Urine Using SIMCA Classification. In: Proc. PHOTONICS Sixth International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics, Mumbai, India, December 16-18, 2002, Bio 1.4.
59. R.Tsenkova and S. Atanassova. 2002. Mastitis diagnostics by NIR spectra of cows’ biofluids. In: Proc. PHOTONICS Sixth International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics, Mumbai, India, December 16-18, 2002, Bio P9.
60. Н. Такучев, П. Дюлгерова, А. Атанасов, Ст. Атанасова, 2003, Социално – психологически фактори, влияещи върху ефективността на обучението по физика на студентите от специалност ветеринарна медицина в Тракийския университет, 31-ва национална конференция по Физика, 15-18 май,Силистра, 122-125.
61. N. Takuchev, P. Diulgerova, A. Atanasov, S. Atanasova, 2003, Social – psycological factors, having impact on the students training efficiency, Trakia Journal of Sciences, Vol.1, 2003, Series Social Sciences, Number 1, 4-8.
62. S. Atanassova, D. Pavlov, S. Eneva and M. Todorova. 2004. Nondestructive determination of chemical composition and classification of soils by near infrared spectroscopy. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 11th International Conference. A.M.C. Davies and A. Garrido-Varo. (Eds.), NIR publications. Chichester, UK,.829-834.
63. М. Карабалиев, С. Атанасова и Е. Кашчиева. 2004. Някои проблеми на курсовете по физика като елемент от интердисциплинарното обучение на студенте от нефизически специалности. В Сборник доклади на XXXII Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика” 13.16 май 2004 г. Благоевград, 343-346.
64. С. Атанасова. 2004. Спектралният анализ в инфрачервената и близката инфрачервена област като метод за неинвазивно изследване на сложни биологични и екологични системи. В Сборник доклади на XXXII Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика” 13-16 май 2004 г. Благоевград, 436-439.
65. П. Дюлгерова, С. Атанасова. 2004. Формите на текущ контрол в лабораторните упражнения по биофизика и физика – фактор за повишаване на качеството на обучението на студентите. В Сборник доклади на  международна научно-практическа конференция “Преподаване, учение и контрол на във висшето образование”, 18-19 юни 2004 г.р Правец. Издателство МВВУ, 2004, 398-401.
66. В. Видев, С. Атанасова, . П. Дюлгерова. 2004. Изследване на екосистемите чрез методите на аналитичната трофодинамика и многомерната диференциална геометрия. В Сборник доклади от Научна конференция с международно участие Стара Загора 2004, 3-4 юли 2004, Издателство “Съюз на учените – Стара Загора”, том 5, 228-231.
67. Atanassova S. Todorova M., Zhelyazkova Ts., Pavlov D., Eneva S. 2005. Nondestructive determination of chemical composition of soils by near infrared spectroscopy. Review of current problems in agrophysics, Lublin, Poland, p.365-369.
68. Ст. Атанасова и К. Рачкова. 2005. Възможности за откриване на бактерии в проби от хемокултури чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Trakia Journal of Science, vol. 3, Suppl. 1, 13-16.
69. Ст. Атанасова. 2006. Използване на пакета програми SRIM за моделиране на взаимодействието на йонизиращи  лъчения с веществото при обучение на студенти от биологически специалности. В Сборник доклади на XXXIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката в биологията и медицината” 6-9 април 2006 г. Ямбол, 210-213.
70. R. Tsenkova, S. Atanassova, H. Morita, K. Ikuta, K. Toyoda, I. Iordanova and E. Hakogi. 2006.  Near infrared spectra of cow's milk for milk quality evaluation: disease diagnosis and pathogen identification. J. Near Infrared Spectrosc. 14, 363–370.
71. К. Бобов, М. Панайотов и С. Атанасова. 2006. Проучване възможнотта ца определяне съдържанието на серицин в суровата копринена нишка от пашкули на Bombyx Mori L. Животновъдни науки, 43, 4, 65-70.
72. S. Atanassova and K. Rachkova. 2007. Detection of Bacteria in Blood Culture by Near Infrared Spectroscopy and SIMCA Classification Method. In: Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 12th International Conference. Edited by G.R. Burling-Claridge, S.E. Holroyd and R.M.W. Sumner. New Zealand Near Infrared Spectroscopy Society Incorporated, 91-94.
73. М. Тодорова, С. Атанасова, Ц. Желязкова, Р. Илиева. 2007. Възможности за определяне на съдържанието на хумус в обработваеми почви чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. В: “Научни доклади на международна конференция 60-години институт по почвознание “Никола Пушкаров“  Почвознанието – основа за устойчиво земеделие и опадване на околната среда“, 13-17 май 2007, София, 223-226.
74. С. Атанасова, В. Атанасов, Е. Дишлянова, Г. Бонев, Я. Илиев. 2007. Спектрален анализ на феромонни екстракти от различни породи кочове. Животновъдни науки, 44, 2, 32-35.
75. С. Атанасова, Ц. Желязкова, М. Тодорова. 2007. Спектроскопията в близката инфрачервена област като метод за определяне на химичния състав на грах и пролетен фий. Животновъдни науки, 44, 4, 43-48.
76. Н. Такучев, М.Тодорова, С.Атанасова, Ц. Желязкова. 2007. Отражателна способност на почвите в старозагорския регион. В сборник доклади на Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на Бългалия в ЕС”, Стара Загора, 7-8 юни 2007 г., том 1, 53-59.
77. Ц. Драганова, С. Атанасова, П. Даскалов, Р. Цонев, Р. Ценкова. 2008. Приложение на спектрален анализ в близката инфрачервена област за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена. В доклади на Международна научна конференция на Съюз на учените – Стара Загора, 5-6 юни 2008 ISBN 978-954-93-2944-5.
78. H.Daskalov, S.Atanasova, T.Stoyanchev. 2008. Near infrared spectroscopy (NIR) as a potential tool for effective fast detection of foodborne pathogen Listeria monocytogenes in frankfurters. Advances in Bulgarian Science, 2-3, 38-42.
79. П. Велева-Донева, Ц. Драганова, С. Атанасова, В. Кукенска. 2008. Възможностите на SIMCA метод, базиран на анализ на главните компоненти (PCA) за класификация на млечни проби чрез спектрите им в близката инфрачервена област. UNITECH 08, 21-22 ноември, Габрово, т.1, 349-353.
80. С. Атанасова, М. Панайотов, Р. Ценкова. 2008. Възможности на спектралния анализ в близката инфрачервена област за класификация на пашкули от Bombyx Mori L. с различна флуоресценция. Животновъдни науки, 45,5,36-40.
81. П. Велева-Донева, Ц. Драганова, С. Атанасова, Г. Беев. 2008. Разпознаване на инфектирано с бактерии мляко чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Научни тредове на Русенския Университет -2008, том47, серия 3.1, 141-145.
82. M. Mladenov, C. Damyanov, S. Atanassova, T. Draganova. 2009. Intelligent technologies for assessment of quality and safety of food agricultural products. Agricultural Science and Technology, 1,1,38-42.
83. Ts. Draganova, B.Jinendra, P. Daskalov, R. Tzonev, S. Atanasova, R. Tsenkova. 2009. Statistical Methods for Fusarium verticillioides Diseased Corn Kernel Recognition Using Near-Infrared Spectroscopy. In: Proc. EE&AE’2009 – International science conference, 01-03.109.2009, Rousse, Bulgaria, 839-847.
84. M. Todorova, S. Atanassova, R. Santo, R. Tsenkova, R. Ilieva. 2009. Rapid prediction of available P content in soil using near-infrared spectroscopy. In: Proc. Energy Efficiency and Agricultural Engineering EE&AE’2009 – International science conference, 01-03.109.2009, Rousse, Bulgaria, 204-210.
85. M. Todorova, S. Atanassova, R. Ilieva. 2009. Determination of soil organic carbon using near-infrared spectroscopy. Agricultural Science and Technology, 1, 2, 45-50.
86. С. Атанасова, Х. Даскалов, Т. Стоянчев. 2009. Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за анализ на колбаси, контаминиран с Listeria monocytogenes. Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и технологии 2009, Научни трудове том LVI, 1, 561-566.
87. S. Atanassova, R. Tsenkova, Ram Mohan Vasu, M. Koleva, M. Dimitrov, 2009. Identification of Mastitis Pathogens in Raw Milk by Near Infrared Spectroscopy and SIMCA Classification Method. Food Science, Engineering and Technologies’2009, Vol LVI, 1, 567-572.
88. S. Atanassova, H. Daskalov, T. Stoyanchev, R. Santo, S. Kuroki, R. Tsenkova. 2009. Application of near-infrared spectroscopy for detection of bacterial contamination in food. In Proc. 14th Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy “NIR2009: Breaking the Dawn”, 7-16 November 2009, Bangkok, Thailand, 595-599.
89. S. Atanassova, M. Panayotov, R. Santo, S. Kuroki, R. Tsenkova. 2009. Possibilities of near-infrared spectroscopy for nondestructive determination of some technological properties of Bombyx mori L. cocoons. In Proc. 14th Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy “NIR2009: Breaking the Dawn”, 7-16 November 2009, Bangkok, Thailand, 59-62.
90. H. Daskalov,  S. Atanasova, Т. Stoyanchev,  N. Chipilev. 2010. Microbiological and near infrared spectroscopy analysis of Bulgarian yellow cheese, contaminated with Listeria monocytogenes.  Bulg.J.Vet.Med., vol.12, 1, 13-19.
91. С. Атанасова, Ц. Драганова. 2010. Обработка и анализ на спектрофотометрични характеристики при окачествяване на хранителни земеделски продукти. Автоматика и информатика, №. 1, 50-54.
92. M. Todorova, S. Atanassova, M. Gerdjikova, R. Ilieva. 2010. Rapid prediction of available K content in soil using near-infrared spectroscopy. In: Proc. Int. Soil Sci. Congress on Management of Natural Recourses to Sustain Soil Health and Quality. R. Kizilkaya, C. Culser, O. Dengis (eds.), May 26-28, 2010, Ondukis Mayis University, Samsun, Turkey, 386-392.
93. П. Велева-Донева, Ц. Драганова, С. Атанасова. 2010. Подходи за разпознаване на наличието на патогенни микроорганизми в мляко чрез спектрален анализ в близката инфрачервена област. Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и технологии 2010, Научни трудове том LVII, 2, 9-14.
94. С. Атанасова, С. Рибарски, Г. Желязков, Т. Стоянчев. 2010. Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена област за бързо недеструктивно разграничаване на охладено и размразявано свинско месо. Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и технологии 2010, Научни трудове том LVII, 2, 15-20.
95. П. Велева-Донева, Ц. Драганова, С. Атанасова, В. Кукенска. 2010. Приложение на Neuro – fuzzy класификатор за разпознаване наличието на бактерии в сурово мляко по спектралните им характеристики в близката инфрачервена област. UNITECH 10, 19-20 ноември, Габрово, т.1, 538-542.
96. T.Draganova, P. Daskalov, R. Tsenkova, S. Atanassova, P. Veleva-Doneva, 2010. Recognition of fusarium diseased corn kernels using NIR spectroscopy and neuro – fuzzy classifier. In Proc. AGRICONTROL 2010, IFAC International Conference, 6-8 December, 2010, Kyoto, JAPAN.
97. P. Veleva-Doneva, Draganova. T., S. Atanassova, R. Tsenkova, 2010. Detection of bacterial contamination in milk using NIR spectroscopy and two classification methods – SIMCA and Neuro – Fuzzy classifier. In Proc. AGRICONTROL 2010, IFAC International Conference, 6-8 December, 2010, Kyoto, JAPAN.
98. А. Стоянова, М. Тодорова., Ст. Атанасова. 2010. Изследване разпределението на минералния азот и съдържанието на хумус при напояване на царевица за зърно. Растениевъдни науки, бр.47. , 149-153
99. А. Стоянова, М. Тодорова., Ст. Атанасова. 2010. Хранителна мобилност в почвения профил под влияние на напояването. Селскостопанска наука., №4, 37-41.
100. М. Тодорова, С. Атанасова, Р. Илиева. 2011. Спектрален анализ в близката инфрачервена област – недеструктивен и бърз метод за определяне на органичния въглерод в почвата. Почвознание, Агрохимия и Екология, 45, Приложение 1-4, 23-26.
101. S. Atanassova, D. Prakasam, S. Isloor, R.M.Vasu. 2011. Identification of Mastitis Pathogens in Rabbit Milk by Near Infrared Spectroscopy and SIMCA Classification Method. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3, 1, 43 – 46.
102. I. Zhelyazkova, S. Atanassova, V. Barakova, G. Mihaylova. 2011. Content of heavy metals and metalloids in bees and bee products from areas with different degree of anthropogenic impact. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3, 2, 136 – 142.
103. L. Dospatliev, S. Atanassova. 2011. Use of near-infrared spectroscopy technology with a remote teflectance fibre-optics probe for predicting of trace elements contents in tobacco. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3, 2, 160 – 164.
 
Учебници
1. П. Дюлгерова, С. Атанасова и Н. Такучев. 1995. Ръководство за упражнения по физика с основи на биофизиката. Издателство НИС при ВИЗВМ, Стара Загора.
2. П. Дюлгерова, С. Атанасова и Н. Такучев. 2000. Ръководство за упражнения по физика с основи на биофизиката. СД Кота, Стара Загора
3. П. Дюлгерова, С. Атанасова и Н. Такучев. 2010. Ръководство за упражнения по физика с основи на биофизиката. СД Кота, Стара Загора
 
Участие в научни форуми
Университетски
 1. Юбилейна научна конференция “10 години Тракийски Университет”, 29.09.2005 г., Стара Загора
 2. Юбилейна научна конференция с международно участие “85 години висше аграрно образование в България”, 4-5.05. 2006 г., Стара Загора
 3. Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и технологии». 23-24.10. 2009, УХТ, Пловдив,
 4. Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и технологии» 15-16.10.2010, УХТ, Пловдив.
Национални
 1. XXXI национална конференция по по въпросите на обучението по физика “Преходът между средното и висшето олразование и обучението по физика”,15-18 май 2003г. Силистра
 2. XXXII Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика” 13.16 май 2004 г. Благоевград
 3. Научна конференция с международно участие Стара Загора 2004, 3-4 юли 2004, Стара Загора.
 4. XXXIII Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката и информационните и комуникационните технологии”, 7-10.04.2005 г. , Варна
 5. XXXIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката в биологията и медицината” 6-9 април 2006 г. Ямбол
 6. Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, Стара Загора, 7-8 юни 2007
 7. Международна научна конференция на Съюз на учените – Стара Загора, 5-6 юни 2008.
Международни
 1. 38th Annual Meeting of the EAAP, Lisbon, Portugal (1987);
 2. 3rd International Conference on Near Infrared Spectroscopy. Brussels, Belgium (1990);
 3. 4th International Conference on Near Infrared Spectroscopy Aberdeen, UK (1991);
 4. 5th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Haugesund, Norway (1992);
 5. The Second European Symposium on Near Infrared (NIR) Spectroscopy, Kolding, Denmark (1993);
 6. 7th International Conference on Near Infrared Spectroscopy Montreal, Canada (1995);
 7. International Workshop on Applications of Magnetic Resonance and Other Spectroscopic Techniques to Food Science, Harima Science Garden City, Japan (1997);
 8. 9th  International Conference on Near Infrared Spectroscopy Verona, Italy (1999);
 9. 10th International diffuse reflection conference, Chambersberg, USA (2000);
 10. PHOTONICS 6th International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics, Mumbai, India (2002);
 11. 11th  International Conference on Near Infrared Spectroscopy Cordoba, Spain, (2003);
 12. 9th Intrnational Conference on Agrophysics “Environment and Food Safety”, Lublin, Poland (2005);
 13. IV Balkan conference on animal science BALNIMALCON, Stara Zagora, Bulgaria (2009);
 14. Energy Efficiency and Agricultural Engineering EE&AE’2009 – International science conference, Rousse, Bulgaria (2009);
 15. International Soil Science Congress on Management of Natural Recourses to Sustain Soil Health and Quality, Samsun, Turkey (2010).
 16. 15th  International Conference on Near Infrared Spectroscopy Cape Town, South Africa (2011)
Заемани административни длъжности
Ръководител катедра,  2004-2006 г
 

Comments are closed