Доц. д-р Кънчо Василев Пейчев

 

 

 

 

 

 

Професионално обучение

1982 – 1987 г.      Студент, ВИЗВМ гр. Стара Загора, спец. Зооинженерство
1988 – 1991 г.       Докторска степен Тимирязевска академия, г. Москва

Професионално развитие

1991 – 1992 г.      Зам. Директор и преподавател в ТМСС «Гео Милев», гр. Мъглиж
1992 – 1994 г.      Главен специалист по земеделие, община Ст. Загора
1994 г.                 Асистент,  Аграрен факултет катедра “Техника и сгради в селското стопанство”
1995 г.                 Старши асистент
1997 г.                 Главен асистент
2008 г.                 Доцент

Преподавани дисциплини

Механизация и автоматизация на животновъдство
Възобновяеми енергийни източници
Производствен мениджмънт в растениевъдството

Научни интереси

Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
Отопление, вентилация, климатизация в животновъдството
Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)

Тема на защитена дисертация

Ефективност на оценки на бици по качество на потомството им с методите “СС” и “BLUP” в различни условия на отглеждане

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Пейчев К. 1991. Эффективность оценки быков по качеству потомства методами  Contemporari Comparison и BLUP при разных условиях содеражия их дочерей, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, Московска селскостопанска академия – “К. А. Тимирязев”, Москва, 150 стр.

2. Пейчев К. 1991. Эффективность оценки быков по качеству потомства методами  Contemporari Comparison и BLUP при разных условиях содеражия их дочерей, Автореферат на дисертация, Московска селскостопанска академия – “К. А. Тимирязев”, Москва, 150.

3. Пейчев К., К. Эдель. 1991. Изпользование метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP) при оценка быков по качесву потомства, Доклады ВАСХНИЛ, №7, 42-44.

4. Пейчев К. 1991. Молочная продуктивность голштинизированного крупного рогатого скота и зависимости от паратипических и генетических факторов, Вестник сельскохозяйственнойх науки, №19, 122-128.

5. Банев Б., А. Благоев, К. Пейчев. 1995. Оценка на различни методи за апроксимация на кравите на млекоотдаване при машинно доене, Селскостопанска техника, №3-4, 20-22.

6. Банев Б., А. Благоев, Р. Христов, К. Пейчев. 1995. Оценка на динамичните характеристики на млекоотдаването при машинно доене на крави, Животновъдни науки, год. ХХХІІ, №5-8, 290-293.

7. Банев Б., В. Влашев, К. Пейчев, А. Благоев. 1997. Изследване на пулсационната система на доилен апарат при работа с вибропулсатор, Животновъдни науки, Приложение 311-315.

8. Банев Б., К. Пейчев, Ст. Кутев. 1999. Изследване на режимите на работа на доилен апарат при работа с различни видове вибропулсатори, Сборник доклади “Механизация на животновъдството, електротехнологии и автоматизация на селскостопанското производство” (Юбилейна научна сесия 50 г. НИМЕСС), том VІІ, серия ІV, 104-110.

9. Георгиев Р., К. Пейчев. 2001. Устройство за изпарително охлаждане на въздуха, Селскостопанска техника, бр. 3, 19-21.

10. Пейчев К., Б. Банев. 2001. Експериментални изследвания върху амплитудночестотните характеристики на пулсационната ситема на доилен апарат, Животновъдни науки, год. ХХХVІІІ, 131-135.

11. Пейчев К. 2001. Изследване на разходните характеристики на пулсационна система на доилен апарат в диапазона на пределните местоти, Научна конференция с международно участие «40 години Съюз на учените – Стара Загора», том 1, 234-239.

12. Пейчев К. 2001. Анализ на работа на доилен апарат при различни пулсационни параметри, Селскостопанска техника, бр. 5, 24-27.

13. Георгиев Р., К. Пейчев. 2002. Топло- и масообменни характеристики на набъбнал силикат за целите на изпарителното охлаждане, Селскостопанска техника, бр. 3, 11-14.

14. Георгиев Р., К. Пейчев. 2002. Комбинирано устройство за рекуперация и изпарително охлаждане, Национален комитет по теория на механизмите и машините, Механика на машините, година десета, Изд. на ТУ – Варна, книга 6, 40-42.

15. Пейчев К. 2002. Анализ на стандартното определяне на показателя LIMPING при алтернантни пулсационни системи, Селскостопанска техника, бр. 3, 31-34.

16. Пейчев К. 2002. Влияние на честотните параметри на доилните апарати върху нисковакуумните циклични колебания в доилния тракт, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2002”, 6-7 юни, Природоматематически и технически науки, Морски науки и екология, том 1, 285-287.

17. Пейчев К., Р. Георгиев. 2003. Експериментално изследване на рекуперативен пластмасов топлообменник в сграда за подрастващи прасета, Селскостопанска техника, бр. 3, 52-54.

18. Влашев В., К. Пейчев, Б. Банев. 2003. Анализ на механичните характеристики на доилни чорапчета при различни нива на обтягане, Селскостопанска техника, бр. 3, 58-60.

19. Влашев В., К. Пейчев. 2003. Изследване на натиска от доилното чорапче върху изкуствена цицка, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, 5-6 юни, том ІІ, 286-288.

20. Влашев В., К. Пейчев. 2004. Влияние на пулсовата честота върху натиска, оказан от доилно чорапче на изкуствена цицка, Селскостопанска техника, бр. 5, 26-28.

21. Георгиев Р., К. Пейчев. 2004. Енергиен анализ при отопление и вентилация на помещение за свине-майки, Селскостопанска техника, бр. 5, 23-25.

22. Пейчев К., В. Влашев, Б. Бечев. 2004. Влияние на честотния режим на пулсационната система върху хидравличния дебит на доилните апарати за крави, Селскостопанска техника, бр. 5, 29-32.

23. Пейчев К., Б. Бечев. 2004. Влияние на хидравличния дебит в доилния апарат върху параметрите на пулсационната система при различни честотни режими, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, 3-4 юни, том І, 124-128.

24. Пейчев К., Б. Бечев. 2005. Анализ на работа на пулсационна система на доилен апарат при различен обем на пулсацоинния тракт, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том І, Технически науки, 286-288.

25. Пейчев К. 2005. Теоретичен анализ на въздушния разход на пулсационна система на доилен апарат при различни честотни режими на работа, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том І, Технически науки, 184-189.

26. Георгиев Р., К. Пейчев. 2005. Утилизация на топлинна енергия от млекоохладителни вани – теоретично изследване, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни, том І, 116-119.

27. Пейчев К., В. Влашев, Б. Бечев. 2006. Оценка на показателите точност и бързодействие на различни видове и модели вакуумрегулатори, Селскостопанска техника, бр. 4,44-47.

28. Пейчев К., Р. Георгиев. 2006. Изследване възможностите на топлообменен модул за утилизация на топлинна енергия от млекоохладителна вана (танк), Селскостопанска техника, бр. 2, 24-27.

29. Пейчев К. 2007. Влияние на захранващото напрежение върху параметрите на електронна пулсационна система “Delgado” на доилен апарат при различни честотни режими на работа, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни, том І, Публикувана в Интернет адрес: http//www.sustz.com. (сборникът е под печат).

30. Пейчев К., Б. Бечев, В Влашев. 2007. Промяна на вакуумния режим на доилната машина в условията на нарастващ хидравличен дебит при различни системи на вакуумна регулация, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни, том І, Публикувана в Интернет адрес: http//www.sustz.com. (сборникът е под печат).

31. Пейчев К. 2007. Една възможност за подово отопление на животновъдна сграда без нискотемпературен смесителен модул, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни, том І, Публикувана в Интернет адрес: http//www.sustz.com. т.ІІ, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 151-158.

32. Пейчев К. 2007. Влияние на захранващото напрежение върху параметрите на електронна пулсационна система „Delgado” на доилен апарат при раззлични честотни режими на работа, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2007”, 7-8 юни, т.ІІ, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 137-144.

33. Пейчев К., Б. Бечев, В. Влашев. 2007. Промяна на вакуумния режим на доилната машина в условията на нарастващ хидравличен дебит при различни системи на вакуумна регулация, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2007”, 7-8 юни, т.ІІ, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 145-150.

34. Георгиев Р., К. Пейчев.2008. Енергиен добив на термичен плосък слънчев колектор – теоретично изследване, Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие „Стара Загора 2008”, 5-6 юни, „Животновъдство и ветеринарна медицина”, 145-150.

35. Петков П., К. Пейчев, Г. Петров. 2009. Проучване характера на кривата на млечния поток при доене на крави,  Животновъдни науки, ХLVІ, 2, 35-44.

36. Peychev K., R. Georgiev, D. Dimitrova. 2010. Theoretical study of absorption refrigeration system thermally activated by a vacuum pipe solar collector, Agriculture science and technology, vol. 2, N3, p. 163-166.

37. Georgiev R., K. Peychev , I. Simeonov, A. Alexandrov. 2010. Determination of minimum heat insulation thickness for an experimental methane bioreactor, Agriculture science and technology, vol. 2, N3, p. 160-163.

Учебни помагала

1. Илиев А. и колектив. 2005. Безопасност и хигиена на труда в земеделието ……. с участието на К. Пейчев в раздел “Безопасност при работа с техника за животновъдството” и “Безопасно използване на електричеството”, Изд. СД “Контраст” – Богомилово, ISBN 954-9383-07-05, 218 стр.
2. Пейчев К., Д. Динев, Р. Георгиев, Н. Делчев. 2006. Възобновяеми енергийни източници в земеделието, раздел Биогаз – Учебно пособие, създадено чрез международен проект “PROAERE”  по програма «Леонардо до Винчи» на Европейския съюз, ISBN 978-954-9387-19-3, 324 стр., (стр. на раздела “Биогаз” 89-127).
3. Пейчев К. 2007. Механизация и автоматизация на животновъдството, Ръководство за практически и семинарни занятия, Част І, Изд. СД “Контраст” – Богомилово, 119.

Участия в национални и международни конференции

1. Научна конференция на Тракийски университет, 2003.
2. Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, 5-6 юни
3. Научна конференция на Тракийски университет, 2004.
4. Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, 3-4 юни.
5. Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, 2-3 юни.
6. Научна конференция с международно участие “85 години висше аграрно образование в България”, 4 – 5 май 2006 г. Тракийски университет – Аграрен факултет, Стара Загора
7. Съюз на учените – Стара Загора, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2007”, 7-8 юни.
8. Съюз на учените – Стара Загора, XX международна научна конференция 3-4.06.2010.

Comments are closed