Доц. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев

Професионално  обучение
1998-2002 г. Техникум по строителство гр.Стара Загора
(Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия)
Специалност ”Строителство  и архитектура ‘’ – Строителен техник
2002-2006 г. Бакалавър
ВСУ” Л.Каравелов” – София специалност  “Строителство на сгради и съоръжения”
Строителен инженер
2008-2010 г. Магистър
ВСУ” Л.Каравелов” – София специалност  “Строителни    конструкции”
“Инженер конструктор”
2011-2012 г.
Следдипломна квалификация „Учител по специалността”- учителска правоспособност  – Тракийски университет, Педагогически факултет – 3 семестъра  
 
Обучения – Knauf   2011-2012г.
Ниво V3 – Основни системи- теория и практика с основните системи за изграждане на леки преградни стени, стенни облицовки, предстенни обшивки,тавани,сухи подове.
Ниво V4 – Специални системи – теория и практика със специалните системи Кнауф за монтаж на окачен таван и предстенна обшивка с перфорирани гипсови плоскости Cleaneo Akustik, сух под, овални форми, ревизионни клапи, плъзгащи врати, плоскости за лъчезащита и AQUAPANEL циментови плоскости за влажни и мокри помещения.
Обучение с програма Primavera P6 от Oracle Primavera GBU – 2009, предлагаща софтуерните решения за управление на проекти Primavera, които са разработени в съответствие с принципите на методологията на Project Management Institute (PMI)®, 2009
 
Професионално развитие
2003-2005 г. в частния сектор
Отдел проектно-технически – „ПТО”
2005-2011 г. в държавния и частния сектор
-Помощник строителен техник- университетска програма за обучение и  практически опит;
– Строителен техник;
-Технически ръководител;
– Ръководител обект
2011-2013 г.
Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия „Л.Байер”Ст.Загора
Преподавател по „Инженерни съоръжения и конструкции  ; „Технология на транспортното строителство”; „Практически занятия по сградостроителство”, „Курс по сухо строителство”
януари 2013 – юни 2019 асистент към катедра „Аграрно инженерство”
юни 2019 –  Главен асистент към катедра „Аграрно инженерство”
Член на КИИП Стара Загора – „Пълна проектантска правоспособност” – част КОНСТРУКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 
Преподавани дисциплини:
Механика и съпротивление на материалите
Животновъдни сгради
Екологично и териториално строителство
Механизация и строителни съоръжения в аквакултурата
 
Научни интереси  
Промишлено и гражданско строилтелство,
Технологии и сгради в животновъдството,
Механизация и автоматизация на животновъдството
Механика (биомеханика), съпротивление на материалите
 
Участие в научни форуми над 10 броя
 
Научни публикации над -15 броя
 
Национални научни проекти – 9 броя
 
Международни научни проекти
KNRIN – 2013/104377 „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в  българските ферми“ – Програма „Зелени иновации в индустрията“ Inovation Norway – координатор за Тракийски университет –
проф. дсн Радослав Славов, 2014-2016

Comments are closed