Гл. ас. д-р инж. Галя Милчева Христова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професионално обучение
1991 – 1995 г. – Средно специални образование в Техникум по механизация на селското стопанство „ Христо Ботев“ гр. Ямбол, специалност Механизация на земеделието
1995 – 2000 г. – Висше образование в Технически Университет – София – Филиал Пловдив, професионална квалификация „Машинен инженер“ – ОКС „Магистър“, специалност:  „Верижни и колесни машини“
2009 – 2011 г. – Висше образование в Тракийски Университет – гр. Стара Загора, ОКС „Магистър“ – Агрономство, специалност „Производство на посевен и посадъчен материал“
2015 – 2018 г. –  ОНС "Доктор" по научната специалност: "Механизация и електрификация на растениевъдството" на професионалното направление 5.1. Машинно инженерство
 
Професионално развитие
14.06.2019 –  до сега –  Главен асистент по научната специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“, Област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Аграрно инженерство“ в Аграрен факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора
 
Преподавани дисциплини
Енергетика и транспорт
Трактори и автомобили
Подемно транспортни машини в земеделието
Маркетинг на земеделската техника
 
Научни интереси
Механизация и електрификация на растениевъдството
Трактори и автомобили
Енергетика и транспорт
 
Тема на защитена дисертация
„Изследване на специализирана   сеялка за създаване на тревни чимове”
 
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
 1. Zyapkov, D., G. Hristova. Position reflektor for distribution of grass seeds for turf. V International scientific congres, Agricultural machinery 2017 Vol.1, Varna Bulgaria
 2. Севов, А., Г. Христова. Определяне на някои физико–механични характеристики на тревна смеска за чимове. Сборник доклади VI Национална научна конференция, Пловдив 2015, стр. 138-143.
 3. Христова Г., Обзор на методите и техниката за сеитба на тревни. Сборник доклади  Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес  в машиностроенето – 2017“ Пловдив, стр. 50–54
 4. Зяпков, Д. и Г. Христова. "Определяне на някои механо-технологични характеристики на тревната смес за трева и нейните отделни компоненти." Agrarni Nauki 8.20 (2016): 109-114.
 5. Zapryanova Y. PhD, Assoc. Prof. Zapryanov Z. PhD, Hristova G., Mitkov I. Phd, Dobreva C. Solution of air – injektor nozzles with additional compressed  air, Agricultural machinery 2018 Vol.1,  Sarafovo, Bulgaria
 6. Chilingirov V., M. Dallev, N. Shopova, I. Dakova, Hristova G., I. Mitkov. Study of the effect of ultrasound on vegetable crops in different exposures. Agriculture for Life, Life for Agriculture, June 2018 – Bucharest, Romania
 7. Dakova I., N. Shopova, M. Dallev, V. Chilingirov, Hristova G., I. Mitkov. Study of the influence of a biostimulator used in the treatment seed of family apiaceae by ultrasound. Agriculture for Life, Life for Agriculture, June 2018 – Bucharest, Romania
Участие в научни форуми
 1. VI Национална научна конференция, Пловдив 2015г.
 2. Научна конференция в Аграрен Университет Пловдив за списание Аграрни науки – 2016г.
 3. Научна конференция с международно участие: Agricultural machinery 2017 – Варна, България
 4. Научна конференция с международно участие: Agricultural machinery 2018 – Сарафово, България
 5. Международна научна конференция – Букурещ, Румъния, юни 2018
Участие в изследователски проекти
Проект към НИЦ при АУ Пловдив Старт в науката 02-16 – ,, Изследване на специализирана сеялка за създаване на тревни чимове“
ръководител на изследователски колектив: – доц. д-р инж. Димитър Зяпков
оперативен ръководител на проекта – инж. Галя Христова и НИЦ при АУ Пловдив.

Comments are closed