Гл. ас. д-р инж. Галин Илиев Тиханов

Професионално обучение

2002 – 2007        Средно специално образование в Професионална гимназия по селско стопанство “Никола Пушкаров” – гр. Попово, специалност ”Ветеринарен техник” с трета степен на професионална квалификация
 
2007 –  2011       Висше образование в Русенски университет “Ангел  Кънчев” – гр.Русе, специалност: “Аграрно инженерство”, ОКС “Бакалавър” професионална квалификация: “Аграрен инженер”
 
2011 – 2013         Висше образование в Русенски университет “Ангел  Кънчев” – гр.Русе, специалност  “Мениджмънт и сервиз на техниката”, ОКС “Магистър”, професионална квалификация: “Машинен инженер”
 
15.09.2017         ОНС "Доктор" по научната специалност: "Механизация и електрификация на растениевъдството" на професионалното направление 5.1. Машинно инженерство
 

Професионално развитие

2011  – 2012  Агроелит – Сортови семена – гр. Попово – Работник
 
23.01.2012 – 01.03.2014    Баумакс България ЕООД – гр. Русе – Специализиран консултант в отдел Градина

04.03.2014 –  12.06.2019   Асистент по специалност „Aграрно инженерство“, Област на висше образование 5. Технически науки по професионално направление 5.13. Общо инженерство към катедра „Аграрно инженерство“ в Аграрен факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора 

12.06.2019 –  до сега   Главен асистент по научната специалност „Механизация и електрификация на растенивъдството“, Област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Аграрно инженерство“ в Аграрен факултет на Тракийкси университет – гр. Стара Загора

 

Преподавани дисциплини в ОКС Бакалавър

 • Механизация в растениевъдството
 • Трактори и земеделски машини
 • Експлоатация на машинно – тракторния парк
 • Енергетика и транспорт
 • Трактори и автомобили

Преподавани дисциплини в ОКС Магистър

 • Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за растенията
 • Техника и технологии за първична обработка и съхранение на земеделската продукция
 • Машини и технологии за прибиране на земеделските култури
 • Механизация при биологичното земеделие
 • Механика на трактора

Научни интереси

 • Механизация в растениевъдството
 • Механизирани технологии в земеделието
 • Експлоатацията на машинно – тракторния парк
 • Механизация на животновъдството

Тема на защитена дисертация

Изследване на времето за разтоварване на бункерите на зърнокомбайните в спряло положение във връзка с оптимизиране на производителността им

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Тиханов Г., Значение на обеззаразяването и предпосевното третиране на семената и видовете съвременни машини за обеззаразяване на семена (2011). Студентска научна сесия на РУ „Ангел Кънчев“, 20.05.2011 г., Русе, Сборник научни доклади: 71-75
 2. Тиханов Г., Ф. Фейзула, Разработване на технология за поддържане на хидравлични помпи (2012). Студентска научна сесия на РУ „Ангел Кънчев“, 18.05.2012 г., Русе, Сборник научни доклади: 12-16
 3. Delchev N., K. Trendafilov, G. Tihanov, Y. Stoyanov (2016). Grain combines productivity according to various unloading – in the field and at the edge of the field, Agricultural science and technology, 8 (3): 221-226
 4. Tihanov G. (2017). Study on the process of unloading grain harvesters at the end of the field, Agricultural science and technology, 9 (2): 129-131
 5. Tihanov G., B. Kolev, K. Trendafilov, N. Delchev, Y. Stoyanov (2017). Justification of the method for determining the moment for switching on the level one signaling of filled grain harvester hoppers, Agricultural science and technology9 (3): 218-222
 6. Трендафилов К., Н. Делчев, Й. Стоянов, Г. Тиханов (2017). Теоретичен анализ на работата на копачна машина, Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2017 на Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол към Тракийски университет – гр. Стара Загора, 19-20.10.2017 г., Сборник с научни доклади: 32-39
 7. Trendafilov K., N. Delchev, B. Kolev, G. Tihanov (2017). Study on the emptying time of grain harvester hoppers, Agricultural science and technology, 9 (4): 291-295
 8. Tihanov G., G. Petkova, M. Tsatsarov (2018). Study of the method of grain harvester hopper unloading and full signaling used, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 6 (2): 90-96
 9. Stoyanov Y., K. Trendafilov, N. Delchev, G. Tihanov (2018). Soil structure after treatment with different operation modes of spading machine, Agricultural science and technology, 10 (3): 236-240
 10. Tihanov G. (2018). Study on the duration of operations performed by transport vehicles during unloading of the grain harvester hopper, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 6 (3): 232-236
 11. Tihanov G. (2018). Study on the effect of the type of full hopper signalling used in grain harvesters on the time for the grain hopper unloading, Applied Researches in Technics, Technologies and Education6 (4): 294-299
 12. Tihanov G. (2019). A grain harvester performance according to unloading time and modes, Agricultural science and technology, 11 (1): 59-62
 13. Tihanov G. (2019). A study on the work time structure when sowing with various aggregates, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 7 (2): 91-96
 14. Tihanov G. (2019). A study on the unloading screw operating modes of the Claas Lexion 540 and Claas Lexion 660 grain harvesters at wheat harvesting, Bulgarian Jornal of Agricultural Science, 25 (Suppl. 3): 187-191
 15. Tihanov G. (2020). A study on the hopper unloading duration of the harvesting machine at different technical parameters, Agricultural science and technology, 12 (2): 140-143
 16. Tihanov G. (2020). Examination of impact of the place for unloading the hopper of grain harvester claas lexion 780 onto productivity at harvesting wheat and sunflower, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 8 (2): 88-96
 17. Mitkov I., M. Dallev, G. Hristova, G. Tihanov (2020). Justification of construction of installation for thermal decomposition of biomass, Scientific Papers. Series B. Horticulture, LXIV (2): 411-415
 18. Tihanov G. (2020). Operational characteristics of the machine-tractor unit in direct sowing of wheat, Agricultural science and technology, 12 (4): 331-334 

Учебници и учебни помагала

1. Кр. Трендафилов, Галин Тиханов, Ръководство за упражнения по механизация в растениевъдството, Издателство Дема Прес ООД, Русе, 2021, pp 152

Книги

1. Галин Тиханов, Разтоварване на бункерите на зърнокомбайните в спряло положение, Издателство Дема Прес ООД, Русе, 2021, pp 68

Участие в научни и международни форуми

 1. Научна конференция на студенти и млади учени на 20.05.2010 г. на Аграрно-  индустриалния факултет на РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе
 2. Научна конференция на студенти и млади учени на 20.05.2011 г. на Аграрно индустриалния факултет на РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе
 3. Научна конференция на студенти и млади учени на 18.05.2012 г. на Аграрно индустриалния факултет на РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе
 4. Научна конференция с международно участие: „Актуални проблеми и хоризонти пред аграрното образование, наука и бизнес“, 12-13 май 2016 г., гр. Стара Загора
 5. Научна конференция с международно участие: „Аграрна наука, екология и бизнес за интелигентен разстеж“, 25-26 май 2017 г., гр. Стара Загора
 6. Международна научна конференция: „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2017, 19-20 октомври 2017 г., гр. Ямбол
 7. 27th International conference for young scientists “Management and Quality”, Yambol, Bulgaria, 10-12 May 2018
 8.  International conference on Agricultural Science and Business 2019 (ICASAB 2019), Stara Zagora, Bulgaria, 30-31 May 2019.
 9. Scientific anniversary conference with international participation 25 years of Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 15 May 2020
 10. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest “Agriculture for life, life for agriculture” 4-6 Yune 2020, Bucharest, Romania

Участие в национални проекти

1. 2008 – Проект на Русенски университет „Ангел Кънчев“ BG051PO001/07/3.3-01/09 на тема: “Адаптиране на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми”

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Б. Колев

2. *BG051PO001-3.1.08-0009 на тема “Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност” (28.01.2013 г. – 28.11.2014 г.) – Дейност 6.4. Преподавател – Тестови изпълнител

Ръководител на проекта: доц. дсн Ив. Желязкова

3. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики“ – Фаза 1 финансиран от оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ (ОП НОИР) – Академичен наставник. 

4. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики“ – Фаза 2 финансиран от оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж 2020 – 2023“ (ОП НОИР) – Академичен наставник

Участие в изследователски проекти

 • Проект № 1 АИ/15 на тема: „Изследване и анализ на структурата на времето за    разтоварване на бункерите на зърнокомбайните в спряло положение“
Ръководител: доц. д-р инж. Неделчо Делчев
Участници: доц. д-р инж. Красимир Трендафилов
                 ас. инж. Галин Тиханов
                 ас. инж. Йордан Стоянов
Студент: Станимира Данкова, Фак. № 264, спец. АИ
 • Проект № 3/17 на тема: „Определяне нивата и количествата на 137Cs, 134Cs, Hg, Рb, Cd и 40K в ядливи диворастящи гъби от Баташката планина.Изчисляване на годишната ефективна доза“   
Ръководител: доц. д-р Лилко Каменов
Участници: доц. д-р Кирил Гавазов
                   доц. д-р Димитър Димитров
                   ас. д-р инж. Галин Тиханов
Мл. експерт: Силвия Христова
Студент: Ваня Георгиева, Фак. № 287, спец. АИ
 • Проект 6 AФ/18 на тема: „Изследване влиянието на торенето и напояване върху заплевелеността, продуктивността, химичния състав и качеството на плодовете при домати“
Ръководител: доц. д-р Антония Стоянова
 Участници: проф. д-р Галина Певичарова
доц. д-р Грози Делчев
гл. ас. д-р Митко Георгиев
гл. ас. д-р Елица Вълкова
ас. д-р инж. Галин Тиханов
Докторант: Александър Траянов
Студент: Стела Костадинова, Фак. № 655, спец. Агр. 
 • Проект № 2 АФ/20   на тема: „Оценка на адаптивността и продуктивността на хибриди царевица под влияние на глобалните климатични промени”. 

                       Ръководител: доц. д-р Антония Стоянова

Грамоти

 1. Грамота за активно участие в организацията и провеждането на вечерта на специалностите "Аграрно инженерство" и "Земеделска техника и технологии" на Русенски университет „Ангел Кънчев“- гр. Русе, май 2010 г.
 2. Сертификат № ICYS 30 / 11.05.2018 г. за отличен доклад в категория „Млад учен“ на тема: Study of the method of grain harvester hopper unloading and full signaling used” в 27th International conference for young scientists “Management and Quality”, Yambol, Bulgaria, 10-12 May 2018

 Обучителни семинари

1. Национален обучителен семинар на тема: „Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството“  проведен на 05.11.2015 г. по проект „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми“

2. Обучителен семинар на тема: „Пълнотекстова и неукометрична информация от базите данни на ScienceDirect, Skopus и Mendeley на издателство Elsevier“ проведен на 31.03.2016 г.

Допълнителна квалификация

1. Свидетелство за правоспособност рег. № 66602789-60 / 17.02.2012 г. Придобита правоспособност: "Водач на електрокари и мотокари: универсални, с  надлъжно изнасяне на товара и ръчноводими високоповдигачи"

2. Свидетелство за специализиран курс по „Средства за автоматизация на научните изследвания завършен на 25.11.2016 г. в РУ „Ангел Кънчев“

3. Свидетелство за специализиран курс по „Теория на експеримента“ завършен на 15.12.2016 г. в РУ „Ангел Кънчев“

4. Удостоверение за допълнително обучение Серия ТрУ-2017 Рег. № 2372 / 12.07.2017 г., Педагогически курс за допълнителна квалификация на преподаватели от Тракийски    университет – гр. Стара Загора

5. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника

      Категории:  Твк (колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини)   

                          Твк-З (специализирана и специална самоходна земеделска техника)

                          Твк-М (специализирана и специална мелиоративна  техника)

Други изпълнявани длъжности

От 2019 – до момента – Ръководител на магистърска програма  "Земеделска техника"

От 2014 – до момента – Секретар на Научна конференция с международно участие на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора в секция 4 Аграрна техника и технологии

Comments are closed