Доц. д-р Галина Тенева Динева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професионално обучение
1996 г. – Средно специално образование, ПГАСГ „Лубор Байер“, Специалност „Архитектура и строителство“
2000 г. – Висше образование – бакалавър, Тракийски университет, Специалност „Аграрна икономика“
2008 г. – 2009 г. –  Висше образование – магистър, Тракийски университет, Специалност „Устойчиво регионално развитие“
2011 г. – 2014 г. – Доктор, Тракийски университет, Аграрен факултет
 
Професионално развитие
2001 г. – 2012 г. – ст. експерт учебна дейност, Аграрен факултет; Тракийски университет
от 2014 г.  – Асистент,  Аграрен факултет, к-ра  Аграрно инженерство
от 2016 г. – Гл. асистент, Аграрен факултет, к-ра  Аграрно инженерство
от 2022 г. – Доцент, Аграрен факултет, к-ра  Аграрно инженерство
Преподавани дисциплини
Механизация и автоматизация в животновъдството
Технология на пречистване на флуиди
Техническо чертане
Използване на AutoCAD в инженерното проектиране
 
Научни интереси
Механизация и електрификация в животновъдството
Техника и технологии в говедовъдството
 
Тема на докторска дисертация
Изследване ефективността на работа на доилни апарати с различна форма и обем на пулсационната камера при определени параметри на работа
 
Научни публикации
 1. Vlashev V, G. Dineva. 2011. Study on the level of generated vacuum in the teat cup milking chamber as a factor for assessing liner suitability, Agricultural science and technology, vol. 3, N2, 134-135.
 2. Vlashev V., B. Banev, K. Peychev, G. Dineva. 2011. The effect of the milking liner design on the parameters of the milking machine pulsation system, Agricultural science and technology, vol. 3, N4, 339-342.
 3. Динева Г., В. Влашев, К. Пейчев, М. Дончев. 2011. Изследване влиянието на обема на пулсационната камера върху параметрите на пулсационната система в доилната чаша, Сборник научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 1.1, стр. 49-53, ISSN 1311-3321.
 4. Динева Г., В. Влашев, Т. Стоянчев. 2012. Сравнително изследване на линейното удължение на доилни чорапчета с различна геометрична форма, сп. Селскостопанска техника, кн. 2, 33-37.
 5. G. Dineva. 2012. Impact of pulsator capacity on the inertia pulsation system milking cluster, Science & Technologies, vol. 2, N4, 2012: Technical studies, p. 22-25, http://journal.sustz.com/VolumeII/Number4/index.html.
 6. Banev B., K. Peychev, V. Vlashev, G. Dineva. 2013. Phase-frequency characteristics of three types milking clusters with a different volume and shape of pulsation chamber, Agricultural science and technology, vol. 5, N1, 65-69.
 7. Georgiev R., K. Peychev, A. Pavlov, K. Trendafilov, G. Dineva, I. Binev. 2013. Study of a zeolite-water experimental refrigeration module intended for animal raising, Agricultural science and technology, vol. 5, N1, 58-61.
 8. Vlashev V., K. Peychev, G. Dineva. 2013. Study the impact of artificial teat length and cross section of milking liner on exerted pressure, Science & Technologies, vol. ІІІ, N4, 2013: Technical studies, p. 168-171, http://journal.sustz.com/VolumeIII/Number4/index.html.
 9. Fasulkov I., N. Vasilev, M. Karadaev, G. Dineva. 2014. Visualization and measurement of teat structures in black-and-white cows through ultrasonography, Macedonian Veterinary Review; 37, p. 89-93.
 10. Georgiev R., K. Peychev, V. Dimova, G. Dineva, I. Binev. 2015. Optimization of thermal insulation of underfloor heating in weaning pigs, Current Trends in Technology and Sciences, Vol. IV, Issue II-March, p. 498-500.
 11. Peychev K., R. Georgiev, G. Dineva. 2015. A study of opportunities of using solar energy radiation for under floor heating in pig-shed, International Journal of Agricultural Innovation and Research, IJAIR 3.5 (2015):1516-1519.
 12. Dineva G., V. Vlashev, L. Tsanov. 2015. Design and development of a device for measuring vacuum-pulsation parameters of milking unit, Agricultural science and technology, vol.7, N4, p.494-496.
 13. Dineva G. 2016. Influence of milking units type on somatic cells count and total bacterial count in cow's milk, International Research Journal of Emerging Trends in Multidisciplinary, Vol. 2, Issue 1, pp. 57-61.
 14. Dineva G., K. Peychev, V. Vlashev, D. Georgiev, V. Georgieva. 2016. Investigation of the functional dependencies between milking unit pulsation parameters  and pressure on an artificial teat,  Applied Researches in Technics, Technologies and Education,Vol. 4, N1, pp. 7-13.
 15. Dineva G. 2018. Vacuum-Pulsation Characteristics of New and Used Milking Liners, International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 7, No 4, 2018, pp. 1145 – 1151.

Comments are closed