Доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова

 

 

 

 

 

Професионално обучение

1973 – 1976 г.       Гимназия  “Христо Ботев”, гр. Нова Загора
1976 – 1982 г.       Студентка, Висш институт по архитектура и строителство, гр. София, специалност “Промишлено и  гражданско строителство – конструкции”
1990 – 1991 г.       Завършен курс по английски език
2000 – 2003 г.       Докторска степен,  НИИГО – Стара Загора, секция “Развъждане и технологии в говедовъдството”
2007 г.                 Обучение в областта на: обучение на обучаващи, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Професионално развитие

1982 – 1983 г.       СМК – СП6, гр. Стара Загора, цех “Фасадни панели” – организатор производство
1983 – 1984 г.       СМК – СП6, гр. Стара Загора, цех “Арматурен” – организатор производство
1984 – 1987 г.       СМК –  СП6, гр. Стара Загора, цех “Арматурен” – началник производствено звено
1987 – 1994 г.       Научен сътрудник III степен,  секция “Развъждане и технология на говедата”, НИИГО – Стара Загора
1994 – 1996 г.       Научен сътрудник II степен, секция “Развъждане и технология на говедата”, НИИГО – Стара Загора
1996 – 2005 г.       Научен сътрудник I степен, секция “Развъждане и технологии в говедовъдството”, НИИГО – Стара Загора
2005 – 2006 г.       Асистент в катедра “Механизация и сгради в земеделието”, Аграрен факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора
2006 – 2007 г.       Старши асистент
2007 – 2010 г.       Главен асистент  в катедра “Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора
2010 г.                 Доцент в катедра “Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Преподавани дисциплини

Териториално и селищно устройство на селските райони – 2005 – 2007 г.
Животновъдни сгради
Аграрни сгради и проектиране на аграрни обекти
Екологично строителство и териториално устройство

Научни интереси

Съвременни сгради и технологии в говедовъдството
Системи за почистване, съхранение и оползотворяване на тора в говедовъдните ферми
Проектиране на носещи и ограждащи конструкции на аграрните сгради
Екологично строителство в селските райони

Тема на защитена дисертация

Изследване на някои връзки между основни технологични и архитектурно-строителни елементи при сгради за малки кравеферми.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Станев, С., Й. Попова, В. Димова. 1994. Изследване влиянието на големината на фермата, стойността на лихвения процент по кредитите и реализационната цена на млякото върху размера на печалбата или загубата при отглеждане на крави за мляко в малки ферми, Животновъдни науки, 1-4: 48-50.

2. Димова, В., Й. Попова, С. Станев. 1995. Оптимизация на ширините на производствените сгради за крави, Животновъдни науки, 3-4: 59-62.

3. Димова, В. 1995. Възможности за олекотяване и поевтиняване на покривни конструкции за селскостопански сгради, Животновъдни науки, 3-4: 74-79.

4. Попова, Й., В. Димова, С. Станев. 1995. Изследване върху ефекта от механизиране на процесите в малки говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 3-4: 80-82/ НИМЕСС, София, Научни трудове,  т. V. 2: 35-38.

5. Станев, С., Й. Попова, В. Димова. 1998. Изследване ефективността на различни начини на отглеждане и доене на крави за мляко в малки говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 1998, 1: 151-154.

6. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 1998. Сравнителни проучвания на ограждащи конструкции за еднокорабни селскостопански сгради, Животновъдни науки, 3: 72-76.

7. Попова, Й., С. Станев, В. Димова, Н. Чемширова. 2001. Изследване икономическата ефективност от угояването на собствени телета в говедовъдни ферми за производство на мляко, Животновъдни науки, 1: 86-88.

8. Димова, В. 2001. Изследване за установяване на зависимости между относителни строителни разходи при изграждане на технологичния профил на пода и ширините на затворени сгради за лактиращи крави, Животновъдни науки, 3-4: 82-85.

9. Попова, Й., С. Станев, В. Димова, Н. Чемширова. 2001. Влияние на площта за лежане върху среднодневния прираст и икономическата ефективност на производството при угояване на млади говеда, Животновъдни науки, 3-4: 139-140.

10. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Изследване за установяване на критерий за определяне на строителните разходи при изграждане на говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 3-4: 141-145.

11. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Сравнително проучване на олекотени носещи конструкции на сгради за малки говедовъдни ферми, Животновъдни науки, 3-4: 146-148.

12. Станев, С., В. Димова, Й. Попова. 2001. Влияние на конструктивното решение върху разходите на материали, труд и инвестиции при изграждане на покривни конструкции за малките кравеферми в България, Животновъдни науки, 3-4: 149-153.

13. Попова, Й., Ж. Жеков, В. Димова, В. Гайдарска, М. Татева, Н. Чемширова. 2002. Изследване влиянието на системата за отглеждане върху икономическата ефективност на производството в млечното говедовъдство. Животновъдни науки, 6: 9-10.

14. Татева, М., В. Димова, В. Гайдарска, Ж. Жеков. 2003. Установяване на най-подходящата възраст за максимално полово натоварване на биците от млечните породи, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002. Животновъдни науки, 1-2: 45-47.

15. Татева, М., Й. Попова, В. Димова, В. Гайдарска. 2003. Влияние на възрастта върху някои количествени и качествени показатели на сперма от бици, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002,  Животновъдни науки, 1-2: 48-50.

16. Попова, Й., В. Гайдарска, Н. Русев, М. Татева, В. Димова, Ж. Жеков. 2003. Проучване върху интензивността на отбора при крави от Черношарената популация, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002, Животновъдни науки, 1-2: 72-74.

17. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2003. Влияние на ширината върху инвестициите при строителство на сгради за свободно-боксово отглеждане на млечни крави, Научна конференция, ИЖН, Костинброд, 9-10.10.2002, Животновъдни науки, 6: 8-13.

18. Димова, В. 2003. Влияние на начина на отглеждане върху строителните разходи в затворени сгради за млечни крави, Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2003”, том I, Аграрни науки, част II. Растениевъдство, Животновъдство, 296-301. 

19. Jecov, J., Y. Popova, V. Gaidarsca, V. Dimova. 2003. Investigation of some factors of behavior and milk production of cows bred tied with milk duct. Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, vol. 19, 1-2: 25-31.

20. Popova, Y., V. Dimova, J. Jecov, V. Gaidarsca. 2003. Investigation of some limiting factors for choose herringbone milking parlour, Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, vol. 19, 3- 4: 15-18.

21. Татева, М., В. Димова, В. Гайдарска. 2004. Влияние на някои фактори върху количествените и качествени показатели на свежа сперма от бици от черношарената порода. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 67-70.

22. Гайдарска, В., Й. Попова, М. Татева, С. Симеонова, В. Димова. 2004. Влияние на възрастта на първо отелване върху млечната продуктивност на черношарени крави с различно участие на холщайн-фризийски бици. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 131-135.

23. Жеков, Ж., Й. Попова, В. Димова. 2004. Характеристика на говедовъдството в земеделски стопанства на Старозагорска област. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 148-152.

24. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2004. Изследване на строителните разходи при различни начини на отглеждане във ферма за 20 крави. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 185-192.

25. Димова, В., Й. Попова, Ж. Жеков, М. Татева, В. Гайдарска. 2005. Влияние на вътрешното разпределение на сграда за свободно-боксово отглеждане на 20 крави върху строителните разходи. Животновъдни науки, 2: 3-8.

26. Димова, В., Й. Попова. 2005. Влияние на разпределението на технологичните елементи на 2-редови сгради за млечни крави върху инвестициите за профила на пода. Научна конференция с международно участие “Стара Загора’ 2005”, том III, Животновъдство. Ветеринарна медицина, 89-93.

27. Жеков, Ж., Й. Попова, В. Димова, М. Татева, В. Гайдарска. 2006. Етологични проучвания на крави, отглеждани свободно-боксово с доене в зала “рибена кост”. Животновъдни науки, 3: 3-5.

28. Динев, Д., В. Димова, Й. Попова. 2006. Влияние на разположението на редиците боксове в триредови сгради за крави върху някои от технико-икономическите им показатели. Международна научна конференция на СУБ “Науката в условията на глобализацията през XX век“, Стара Загора, 1-2 юни 2006 г., том II: “Ветеринарна медицина, Животновъдство”, 388-395.

29. Динев, Д., В. Димова. 2006. Влияние на капацитета на двуредови сгради за свободно отглеждане на крави и ситуирането на доилните им зали върху застроената площ и разходите на строителни материали, Селскостопанска техника, 4: 23-32.

30. Динев, Д., В. Димова. 2006. Сравнително изследване върху някои технико-икономически показатели на дву- и триредови сгради за свободно отглеждане на крави, Селскостопанска техника, 4: 33-43.

31. Динев, Д., В. Димова. 2006. Влияние на разположението на редовете индивидуални боксове върху някои от технико-икономическите показатели на дву- и триредови сгради за крави. Селскостопанска техника, 6: 2-8.

32. Динев, Д., В. Димова. 2007. Влияние на разположението на редовете индивидуални боксове върху някои от технико-икономическите показатели на четири- и шестредови сгради за крави. Селскостопанска техника, 1: 2-9.

33. Попова, Й., С. Лалева, В. Димова, В. Гайдарска. 2008. Влияние степента на интеграция на говедовъдното и растениевъдното производство върху икономическата ефективност на млечното говедовъдство. Животновъдни науки, 4: 5-8.

34. Димова, В., Д. Динев. 2008. Сравнително изследване върху технико-икономическите показатели на двуредови сгради за свободно отглеждане на 40 до 100 крави при затворен цикъл на възпроизводство. Животновъдни науки, 4: 181-192.

35. Димова, В., Д. Динев. 2008. Сравнително изследване върху технико-икономическите показатели на триредови сгради за свободно отглеждане на 40 до 100 крави при затворен цикъл на възпроизводство. Животновъдни науки, 4: 193-204.

36. Димова, В., Д. Динев. 2008. Сравнително изследване върху някои технико-икономически показатели на дву- и триредови сгради за свободно отглеждане на крави при затворен цикъл на възпроизводство. Животновъдни науки, 5: 192-200.

37. Димова, В., Д. Динев. 2008. Взаимозависимости между някои технологични и технико-икономически показатели в сгради за женски разплодни телета и юници. Международна научна конференция “Българската наука и Европейското изследователско пространство”, Стара Загора, 5-6 юни 2008 г., публикувана на оптичен носител с ISBN 978-954-93-2944-5

38. Dimova, V. P. 2009. Comparative study on the buildings for female calves and heifers with different design and capacity. Agricultural science and technology. An International Journal, published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, vol. 1, Number 2, 24-32.

39. Димова, В., Й. Попова, Д. Динев. 2010. Влияние на технологичните параметри върху някои технико-икономически показатели при различни начини за отглеждане на женски телета за разплод, 20th Anniversary International Scientific Conference, 3th – 4th June 2010, Stara Zagora, Bulgaria, vol.VII.: Technical studies,

http://www.sustz.com/Proceeding10/Content/Technical_studies_05.html.

40. Оджакова, Ц., Й. Попова, С. Лалева, П. Славова, В. Димова. 2010. Икономическа ефективност на отглеждането на каракачанската порода овце. Животновъдни науки, 3: 24-27.

41. Dimova, V., D. Dinev, Y. Popova. 2010. Comparative analysis of some investments costs for free rearing female breeding calves. Agricultural science and technology. An International Journal, published by Faculty of Agriculture, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria (in press.)

42. Попова, Й., Ц. Оджакова, С. Лалева, В. Димова, В. Гайдарска, П. Славова. 2010. Икономическа ефективност на преработката на мляко, произведено в собствената говедовъдна и овцевъдна ферма на ОСЖЗ – Смолян. Животновъдни науки, 5: (под печат).

Учебни помагала

1. Тодоров Н., Ю. Митев, Н. Василев, Д. Динев, Ч. Митева, И. Въшин, Ж. Герговска, В. Димова. Ръководство за добри практики в млечните говедовъдни ферми, 2009, Стара Загора.
2. Динев Д., В. Димова, Н. Делчев, Ю. Митев, Р. Бърнс, Ч. Митева. 2009. Почистване и съхранение на торовата маса в млечните говедовъдни ферми (Ръководство за добри практики), Стара Загора, 124 стр.

Участия в национални и международни конференции

 1. Юбилейна научна сесия на тема: “Наука и земеделие”, КОС “Академик Т. Черноколев”, гр. Търговище, 23-24.06.1993 г.
 2. Национална конференция по животновъдство, гр. Троян, 13 -14. 12. 1993 г.
 3. Национална научна конференция, НИМЕСС – София, 15-17.05.1994 г.
 4. Научна конференция, НИИГО – Стара Загора, 5-6.10.1994 г.
 5. Юбилейна научна сесия: “Съвременни проблеми на преживното животновъдство”, НИИГО – Стара Загора, 12-13.10.2000 г.
 6. Научна конференция, ИЖН – Костинброд, 9-10.10.2002 г.
 7. Конференция с международно участие “Стара Загора’ 2003”, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 5 – 6.06.2003 г.
 8. Конференция с международно участие “Стара Загора’ 2004”, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 3 – 4.06.2004 г.
 9. Конференция с международно участие “Стара Загора’ 2005”, организирана от Съюз на учените – Стара Загора, 2 – 3.06.2005 г.
10. Научна конференция, ИЖН – Костинброд, 19-20.10.2005 г.
11. Конференция с международно участие “85 години висше аграрно образование в България”, Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора, 4-5.05.2006 г.
12. Конференция с международно участие “Науката в условията на глобализацията през XX век“, Съюз на учените – Стара Загора, 1-2.06.2006 г.
13. Международна научна конференция “Предизвикателства пред аграрната наука след присъединяване на България към ЕС”, Земеделски институт – Стара Загора, 7-8.11.2007 г.
14. Международна научна конференция “Българската наука и  Европейското изследователско пространство”, Съюз на учените – Стара Загора, 5-6.06.2008 г.
15. Научна конференция „Устойчиво аграрно развитие на България в Европейския съюз”, Тракийски университет, Аграрен факултет, Стара Загора, 8-9.05.2008 г.
16. Международна научна конференция “Устойчиво и конкурентноспособно земеделие”, Земеделски институт – Стара Загора, 1-2.10.2009 г.
17. Юбилейна научна конференция с международно участие “Качество, иновации, мобилност – европейски измерения на науката в Тракийски университет”, 21.05.2010 г.
18. XX международна научна конференция 3-4.06.2010 г., организирана от Съюз на учените – Стара Загора.

Членство в научни и професионални организации и съюзи:

1982 – 2005 г.       Член на НТС
1994 г. досега      Член на Съюза на Учените в България
2004 г. досега       Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регистрационен № 02369 по части:
                               “Конструктивна. Организация и изпълнение на строителството”, 
                               “Технология на селскостопанските производства”

Comments are closed