Аграрно инженерство

     Катедра "Аграрно инженерство" е създадена в гр. София като самостоятелна катедра при Зоотехническия факултет на базата на съществуващата дотогава обща катедра "Механизация на селското стопанство" при Агрономическия факултет. Основател и пръв ръководител на катедрата е доц инж. Никола Г. Станишев. Пребазирането на катедрата в Стара Загора се извършва през 1975 г. След тази година катедрата израства и се развива както в кадрово отношение, така и по отношение на базата.
 
Ръководител катедра доц. д-р Кънчо Пейчев
тел. 042 699 394, 0878 356 328
e-mail kvp_sz@abv.bg
 
Организатор катедра мл. експ. Ирина Банева, офис 21, тел. (042) 699 398
Техн. сътрудник Антоанета Балинова, офис 21, тел. (042) 699 398
 
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Механизация и автоматизация на процесите в животновъдството
 • Изследване и диагностика на доилната техника, в т.ч. доилни роботи
 • Аграрни сгради и ферми, технологии, строителство, екология, териториално устройство, възобновяеми енергийни източници
 • Механизация в земеделието
 • Експлоатация на машинно-тракторния парк
 • Селскостопански сгради
 • Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
 • Отопление, вентилация и климатизация в животновъдството
 • Икономия на енергия в селското стопанство
 • Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)
 • Технологии и сгради в животновъдството
 • Проектиране и строителство на аграрни сгради и ферми
 • Екологично строителство и териториално устройство
 • Механизация на растениевъдството
Актуални научни разработки:
              доц. д-р инж. Банко Банев
 • Автоматизирани доилни апарати
 • Стимулационни пулсатори с 6 работни фази
 • Системни подходи за увеличаване хигиената на млекодобива и борба с маститите
 • Съвременни системи за машинно доене
 • Роботи за доене
             доц. д-р инж. Ваня Димова
 • Животновъдни сгради от различен размер и тип при новите социално-икономически условия
 • Фамилни животновъдни ферми
 • Състояние и тенденции в развитието на фермерството в България
             доц. д-р инж. Неделчо Делчев, гл. ас. инж. Красимир Трендафилов
 • Механизация на процесите в земеделието
 • Машини и технологии за доене на овце
             доц. д-р инж. Рашко Георгиев
 • Отопление, вентилация и климатизация на животновъдни сгради, икономия на енергия
 • Използване на възобновяеми енергийни източници
 • Използване на топлината от издоеното мляко
             доц. инж. Веселин Влашев
 • Диагностика на долни чорапчета при машинно доене
 • Механизация на процесите в зайцевъдството
             доц. д-р Кънчо Пейчев
 • Разработка и оценка на вибростимулационни системи в млечното говедовъдство и овцевъдство
 • Енергоспестяващи модули в земеделието
 • Разработване на рекуперативни инсталации за оползотворяване на топлинна енергия на хладилни машини в областта на млечното говедовъдство, месодобива и месопреработката
 • Разработване на рекуперативни модули за утилизация на топлинната енергия на изходи или вентилационен въздух от животновъдни, производствени и обществени сгради и помещения
 • Изследване в областта на производството на биогаз от земеделски и животновъдни суровини. Разработване на варианти за получаване на различни видове енергия от биогаз
   Катедрата разполага с квалифицирани преподаватели специалисти, което й позволява да проучва, разработва и проектира комплексни обекти за животновъдството.
   Благодарение на широката информация, с която разполага катедрата и на собствените научни разработки, колективът на катедра "Аграрно инженерство" е в състояние да съставя и обосновава конкретни бизнес-програми в областта на животновъдството. Важни характеристики на предлаганите от катедрата проекти и програми е тяхната обвързаност с новите реални постижения в конкретната област, висока функционалност, ниска енергоемкост и приемлива цена. В някои случаи колективът поема и изграждането и внедряването на определени свои нови разработки.
   Нашите предложения и проекти са в състояние да изведат предприемачите в областта на животновъдството към положителен резултат.
 
Преподавани дисциплини
 • Производствен мениджмънт в растениевъдството
 • Технология на машиностроенето
 • Техническо чертане
 • Основи на механизацията в земеделието
 • Машинни елементи
 • Електротехника и електрозадвижване
 • Механика и съпротивление
 • Хидравлика и хидрозадвижване
 • Механизация и автоматизация на животновъдството
 • Електроника
 • Механизация в растениевъдството
 • Трактори и автомобили
 • Екологични аспекти на механизацията в земеделието
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Топлотехника
 • Механизация на земеделието
 • Екологично строителство и териториално устройство
 • Аграрни сгради и проектиране на аграрни обекти
 • Експлоатация на машинно-тракторния парк
 • Технология на пречистване на флуиди
 • Животновъдни сгради
 • Надеждност и ремонт на с.с. техника
 • Автоматизация на аграрното производство

Преподавателски състав

тел. 042 699 394, 0878 356 328
e-mail kvp_sz@abv.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
Отопление, вентилация, климатизация в животновъдството
Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)

тел. 042 699 397, 0887 890 077
 
 
 
 

Област на научни интереси:
Технологии и сгради в животновъдството
Проектиране и строителство на аграрни сгради и ферми
Екологично строителство и териториално устройство


тел. 042 699 392
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация в земеделието
Механизация в животновъдството
Експлоатация на машинно-тракторния парк

тел. 042 699 455
 
 
 
 
 
Област на научни интереси: 
Механизация и електрификация в животновъдството
Техника и технологии в говедовъдството

тел. 042 699 393
Област на научни интереси: 
Промишлено и гражданско строилтелство
Технологии и сгради в животновъдството
Механизация и автоматизация на животновъдството
Механика (биомеханика), съпротивление на материалите

тел. 042 699 395, 0894678410
ст. 25
 
 
 
Област на научни интереси: 
Механизация и електрификация на растениевъдството
Трактори и автомобили
Енергетика и транспорт

Comments are closed