Аграрно инженерство

Ръководител катедра доц. д-р инж. Ваня Димова
тел. 042 699 397, 0887 890 077

 

Секции 

 Организатор катедра Ирина Банева, офис 21, тел. (042) 699 398   
 
Секция "Аграрно инженерство"
     Катедра "Аграрно инженерство" е създадена в гр. София като самостоятелна катедра при Зоотехническия факултет на базата на съществуващата дотогава обща катедра "Механизация на селското стопанство" при Агрономическия факултет. Основател и пръв ръководител на катедрата е доц инж. Никола Г. Станишев. Пребазирането на катедрата в Стара Загора се извършва през 1975 г. След тази година катедрата израства и се развива както в кадрово отношение, така и по отношение на базата.
     В катедрата  са работили квалифицирани преподаватели специалисти, чиито научни разработки са намерили приложение в съвременното механизирано и високотехнологично земеделско и животновъдно производство:
доц. д-р инж. Банко Банев
 • Автоматизирани доилни апарати
 • Стимулационни пулсатори с 6 работни фази
 • Системни подходи за увеличаване хигиената на млекодобива и борба с маститите
 • Съвременни системи за машинно доене
 • Роботи за доене              
доц. д-р инж. Неделчо Делчев, гл. ас. д-р инж. Красимир Трендафилов
 • Механизация на процесите в земеделието
 • Машини и технологии за доене на овце
доц. д-р инж. Рашко Георгиев
 • Отопление, вентилация и климатизация на животновъдни сгради, икономия на енергия
 • Използване на възобновяеми енергийни източници
 • Използване на топлината от издоеното мляко
доц. д-р инж. Веселин Влашев
 • Диагностика на долни чорапчета при машинно доене
 • Механизация на процесите в зайцевъдството
Научно направление, научна проблематика и интереси
 • Механизация и автоматизация на процесите в животновъдството
 • Изследване и диагностика на доилната техника, в т.ч. доилни роботи
 • Аграрни сгради и ферми, технологии, строителство, екология, териториално устройство, възобновяеми енергийни източници
 • Механизация в земеделието
 • Експлоатация на машинно-тракторния парк
 • Селскостопански сгради
 • Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
 • Отопление, вентилация и климатизация в животновъдството
 • Икономия на енергия в селското стопанство
 • Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)
 • Технологии и сгради в животновъдството
 • Проектиране и строителство на аграрни сгради и ферми
 • Екологично строителство и териториално устройство
 • Механизация на растениевъдството
Актуални научни разработки:
доц. д-р Кънчо Пейчев
 • Разработка и оценка на вибростимулационни системи в млечното говедовъдство и овцевъдство.
 • Енергоспестяващи модули в земеделието.
 • Разработване на рекуперативни инсталации за оползотворяване на топлинна енергия на хладилни машини в областта на млечното говедовъдство, месодобива и месопреработката
 • Разработване на рекуперативни модули за утилизация на топлинната енергия на изходи или вентилационен въздух от животновъдни, производствени и обществени сгради и помещения.
 • Изследване в областта на производството на биогаз от земеделски и животновъдни суровини. Разработване на варианти за получаване на различни видове енергия от биогаз.
 • Проектиране на тримодулни (хибридни) ниско енергийни инсталации за добив на топла вода в животновъдни ферми за мляко( Българо-Норвежки проект).
доц. д-р инж. Ваня Димова
 • Животновъдни сгради от различен размер и тип при новите социално-икономически условия.
 • Фамилни животновъдни ферми.
 • Състояние и тенденции в развитието на фермерството в България.
доц. д-р инж. Димитър Георгиев
 • Разработване и анализ на модели, описващи общата часова производителност на доилни зали тип „Рибена кост“.
 • Анализ и оценка на някои статични параметри при настилки използвани в       животновъдни ферми за отглеждане на крави.
 • Проектиране на тримодулни (хибридни) ниско енергийни инсталации за добив на топла вода в животновъдни ферми за мляко( Българо-Норвежки проект).
доц. д-р Галина Динева
 • Анализ и оценка на вибростимулационни системи за доене  на преживни животни.
 • Изследване влиянието на честотните характеристики на доилни апарати върху някои морфологични структури на млечната цицка при крави.
 • Адаптиране на АutoCAD за проектиране на животновъдни ферми и морфологично описание и изображение на биологични обекти.
доц. д-р инж. Галин Тиханов
 • Изследване и анализ на часовата производителност на зърнокомбайни при различни производствени условия.
 • Анализ на експлоатационните показатели на сеялки за слети култури.
 • Изследване на дебитно-разходните параметри при мобилни машини за разпръскване на течна тор.
гл. ас. д-р инж. Галя Христова
 • Изследване и конструиране на сеялка за тревни смески.
гл. ас. д-р инж. Петя Велева
 • Изпитване на прототип (работна фаза 2) на портативен спектрофотометър в Технологична лаборатория на Висше училище по аграрни науки, Университет – Кобе, Япония.
 • Разработени модели за разпознаване и класификация на качествени показатели на растителни, млечни и месни суровини, материали и продукция с цел оценка и контрол на качеството на база спектрален анализ и аквафотомика.
     Благодарение на широката информация, с която разполага катедрата и на собствените научни разработки, колективът на катедра "Аграрно инженерство" е в състояние да съставя и обосновава конкретни бизнес-програми в областта на животновъдството. Важни характеристики на предлаганите от катедрата проекти и програми е тяхната обвързаност с новите реални постижения в конкретната област, висока функционалност, ниска енергоемкост и приемлива цена. В някои случаи колективът поема и изграждането и внедряването на определени свои нови разработки.
     Нашите предложения и проекти са в състояние да изведат предприемачите в областта на животновъдството към положителен резултат.
 
Преподавани дисциплини
 • Технология на машиностроенето
 • Техническо чертане
 • Трактори и земеделски машини
 • Машинни елементи
 • Електротехника и електрозадвижване
 • Механика и съпротивление на материалите
 • Хидравлика и хидрозадвижване
 • Механизация и автоматизация на животновъдството
 • Енергетика и транспорт
 • Енергетика в земеделието
 • Механизация в растениевъдството
 • Трактори и автомобили
 • Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Топлотехника
 • Екологично строителство и териториално устройство
 • Аграрни сгради и проектиране на аграрни обекти
 • Експлоатация на машинно-тракторния парк
 • Технология на пречистване на флуиди
 • Животновъдни сгради
 • Аграрна електроника и автоматика
 • Рекуперативни системи в аграрното производство
 • Слънчево-топлинни системи
 • Енергийна ефективност на селскостопански сгради
 • Технико-технологични системи за добив на биогаз
 • Механика на трактора
 • Машини и технологии за  първична обработка на почвата, сеитба и грижа за растенията
 • Техника и технологии за първична обработка и съхранение на земеделската продукция
 • Подемно-транспортни машини в земеделието
 • Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника
 • Маркетинг на земеделската техника
 • Техника и технологии в животновъдството
 • Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизна дейност
 • Машини и технологии за прибиране на земеделските култури
 • Приложни статистически анализи в аграрния сектор
 • Комуникационни и информационни системи
 • Приложни статистически методи в растениевъдството
 • Визуализация на данни, текстообработка и презентации
 • Информационни системи за управление в аграрния сектор
Преподавателски състав
тел. 042 699 394, 0878 356 328
e-mail kvp_sz@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация и автоматизация на процесите в млечното животновъдство
Отопление, вентилация, климатизация в животновъдството
Възобновяеми енергийни източници (биомаса, биогаз)

тел. 042 699 397, 0887 890 077
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Технологии и сгради в животновъдството
Проектиране и строителство на аграрни сгради и ферми
Екологично строителство и териториално устройство

 
тел. 042 699 392 e-mail galin.tihanov@trakia-uni.bg​
 
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Механизация в растениевъдството
Механизация в животновъдството
Механизирани технологии в земеделието
Експлоатация на машинно-тракторния парк

тел. 042 699 455 e-mail galinats@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси: 
Механизация и електрификация в животновъдството 
Техника и технологии в говедовъдството 

 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Обработка на изображения, улесняваща анализа на информацията
Приложение на безпилотните летателни апарати
Лазери в медицината

 
  тел. 042 699 393 e-mail ds_georgiev@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси: 
Промишлено и гражданско строилтелство
Технологии и сгради в животновъдството
Механизация и автоматизация на животновъдството
Механика (биомеханика), съпротивление на материалите

тел. 042 699 395, 0894678410
ст. 25 e-mail galina_jam@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси: 
Механизация и електрификация на растениевъдството
Трактори и автомобили
Енергетика и транспорт

тел. 042 699438 e-mail pveleva@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Невронни мрежи
Разпознаване на образи
Уейвлити
Размити логики
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Аквафотомика
Интелигентни методи и модели за оценка безопасност на земеделски и хранителни продукти

тел. 0892 231 364 e-mail yankakiss777@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Термодинамични процеси на промените в състоянието на газовете
Електротехника и електрозадвижване
Механика на флуидите
Сензори за измерване на електрични и неелектрични величини

Организатор упражнения Ирина Банева, офис 21, тел. (042) 699 398
Техн. сътрудник Антоанета Балинова, офис 21, тел. (042) 699 398
 
Научно направление и проблематика
 • Колориметрия
 • Оценяване на знанията
Преподавани дисциплини
 • Физика І и ІІ част 
 • Физика с основи на биофизиката
 • Основи на биофизиката
 • Биофизика и биофизични методи на пречистване
 • Агрометеорология
 • Климатология с хидрология
 • Дистанционни методи на анализ
Преподавателски състав
тел. 042 699 458, e-mail atanassova@uni-sz.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Приложение на спектралния анализ за анализ на фуражи, почви, мляко и млечни продукти, месо, др.
Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни

тел. 042 699 457, e-mail dimitar.yorgov@trakia-uni.bg
 
 
 
 
 
 
Област на научни интереси:
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Приложение на спектралния анализ за анализ на растителни и животински продукти и др.
Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни
Получаване и охарактеризиране на тънки и свръхтънки слоеве
Сканираща електронна микроскопия
Магнитни свойства на материалите

Организатор упражнения Галя Тенева, ст. 364-1, тел. 042 699 459

Comments are closed