Център за координация и разработване на национални и международни проекти

Ръководител проф. д-р Стефка Атанасова, ст. 375, тел. 042 699 458 e-mail atanassova@uni-sz.bg
Старши експерт Международно сътрудничество Нели Цветанова, ст. 450, тел. 042 699 446, e-mail nelly@uni-sz.bg
Старши експерт НИД и проекти Жулиета Кочеренко, ст. 448, тел. 042 699 443, e-mail julieta.kocherenko@trakia-uni.bg

     Дейността на центъра е свързана с търсене на алтернативни форми за финансиране на образователните и научни практики на АФ – участия в научноизследователски проекти от национален мащаб, Европейските фондове и други международни източници и програми.

  • Стартира с проект по програма за сътрудничество на Норвежкото правителство, ориентирана към подпомагане и стимулиране на икономическия растеж и устойчивото развитие на България в области с приоритетно значение за нея. Проектът по който работи АФ цели разработването на програма за Опазване на околната среда в района на Стара Загора, която се състои в изграждането на системи за контрол и превенция на вредните емисии във въздуха и водата, застрашаващи живата среда и най-вече човешкото здраве, както и технологии за безопасното третиране на вредните субстанции.
  • Преподавателски екипи от Аграрен факултет участват с 4 разработени проектни предложения за научноизследователски проекти по конкурсни схеми на Фонд «Научни изследвания» към МОН, Дирекция «Научни изследвания».
  • От 07.07.2008 стартира проект на Аграрен факултет по конкурсна схема BG051PO001/07/3.3-01 “Разработване на механизъм за училищни и студентски практики” /ОП “Развитие на човешките ресурси”/ на тема "Студентски практики в реалните условия на аграрното производство". МОН одобри проекта и ратифицира официално договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Comments are closed