Школа за селекционери в животновъдството

На 29.10.2009 год. в Аграрния факултет на Тракийски университет – гр.Стара Загора официално беше открита постоянно действаща едногодишна „Школа за селекционери в животновъдството”.
  Предвижда се в школата да се провежда следдипломна квалификация по селекция в различните области на животновъдството на специалисти с висше образование по животновъдство – Зооинженери, притежаващи образователно-квалификационната степен „Бакалавър” или „Магистър”.
  В школата ще се обучават държавни служители и експерти от Министерството на земеделието и храните и ИАСРЖ, провеждащи държавната политика в областта на селекцията и репродукцията в животновъдството, селекционери от Развъдните асоциации и др.
  Обучението ще се провежда по следните седем специализирани учебни програми:

  • Селекция в говедовъдството и биволовъдството
  • Селекция в овцевъдството и козевъдството
  • Селекция в коневъдството
  • Селекция в свиневъдството
  • Селекция в птицевъдството
  • Селекция в зайцевъдството и животни с ценни кожи
  • Селекция в пчеларството

  Приемът на специализанти за обучение ще се извършва ежегодно през периода м. юни – м. юли, а обучението ще се провежда на модулен принцип в два семестъра по следния примерен график:
  I семестър
   Учебни занятия:  – от 15 до 20 септември;
                             – от 20 до 30 октомври;
  II семестър
   Учебни занятия:  – от 1 до 10 март;
                             – от 10 до 20 април;
  Учебна практика – м. май
  Подготовка на научен доклад – м. юни – м. септември
  Публична защита – 10 – 15 септември
  Успешно завършилите обучението си по съответната специализирана програма ще получат „Диплом за следдипломна квалификация” от Аграрния факултет на Тракийски университет и званието „Селекционер”.
  Желаещите да се обучават в Школата за селекционери в животновъдството подават Заявление по образец в „Центъра за следдипломна квалификация и консултантска дейност” към Аграрния факултет – стая 410, а средствата се прeвеждат по банков път на следната банкова сметка:
Тракийски университет- Аграрен факултет
БАНКА Уни Кредит Булбанк
Клон Стара Згора
IBAN: BG29UNCR76303100117681
BIC код: UNCRBGSF
  Таксата за обучение по всяка от посочените специализирани програми е 1 500 лв., които могат да се внесат еднократно след записването на специализанта, или на две равни вноски (по 750 лв.) в началото на всеки учебен семестър.

Comments are closed