Център за следдипломна квалификация и консултантска дейност

  За контакти и допълнителна информация Нина Пенева – ст. 410, тел. 042 699 387, e-mail qualification@uni-sz.bg.
  В зависимост от нуждите на потребителите относно времетраенето, хорариума и квалификацията, Аграрният факултет е в състояние да провежда и други курсове по Следдипломна квалификация.
  Курсовете могат да бъдат индивидуални и групови /повече от 6 курсисти/.
  Завършилите съответния курс получават Удостоверение за професионална квалификация, подписано и подпечатано от Аграрния факултет на Тракийски университет, който е акредитиран да провежда обучение по посочените направления.
Заявление за участие
Личен формуляр

Курсове

 1. Приложна кинология.
 2. Защита и хуманно отношение към животните при транспортирането им.
 3. Защита и хуманно отношение към животните по време на зашеметяване и клане.
 4. Промишлено отглеждане на охлюви.
 5. Хуманно отношение и защита към животните /работа в приюти и хотели за животни и зоомагазини/.
 6. Овцевъдство и козевъдство.
 7. Добри производствени практики в овцевъдството.
 8. Свиневъдство.
 9. Добри фермерски практики по свиневъдство.
 10. Биологично производство на продукция от свиневъдството.
 11. Управление на опрасването.
 12. Птицевъдство.
 13. Окачествяване на кокоши яйца за консумация.
 14. Окачествители на птиче месо.
 15. Оператор – инкубаторист.
 16. Птицегледач.
 17. Подготовка на специалисти по репродукция в овцевъдството, свиневъдството и птицевъдството.
 18. Пчеларство и технологии в пчеларството
 19. Селекция на медоносната пчела и отглеждане на пчелни майки.
 20. Бубарство и черничарство.
 21. Инструктори и съдии по конен спорт.
 22. Инструктори и съдии по конен спорт – повишаване в категория.
 23. Идентификация на коне.
 24. Съдии по хиподрумни изпитвания.
 25. Запрежчици на двуколки с рисисти коне.
 26. Треньори за надбягвания на рисисти коне.
 27. Подковачи.
 28. Аквакултура.
 29. Органично производство в аквакултурата.
 30. Маркетинг в аквакултурата.
 31. Аквакултура и околна среда.
 32. Мониторинг, контрол и надзор на рибарството и аквакултурата.
 33. Риболовен туризъм.
 34. Технологии в сладководната аквакултура.
 35. Технологии в морската аквакултура.
 36. Технологии на месо и месни продукти.
 37. Технология на млякото и млечните продукти.
 38. Изкупуване и окачествяване на мляко и млечни продукти.
 39. Безопасни условия на труд при производството на млечни продукти.
 40. Добри производствени практики в предприятията от сектора на фуражите.
 41. Система за управление на безопасността /НАССР/ в сектора на фуражите.
 42. Хранене на преживни животни /говеда, биволи, овце, кози/
 43. Хранене на неприживни животни /свине, птици/.
 44. Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и аварии.
 45. Безопасна работа при транспортиране на химични вещества.
 46. Безопасност на труда в рибовъдството и аквакултурата.
 47. Екологично фермерство.
 48. Прилагане на екологичното законодателство в стопанската дейност.
 49. Реклама в животновъдството, ветеринарната медицина и екологията.
 50. Организация и функциониране на пазари за живи животни.
 51. Защита и управление на околната среда.
 52. Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери – за гледачи.
 53. Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери – за управители.
 54. Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на кокошки носачки – за гледачи.
 55. Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на кокошки носачки – за управители.
 56. Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери и кокошки носачки – за гледачи.
 57. Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери и кокошки носачки – за управители.
 58. Биологично земеделие.
 59. Фермерство – производство на растителна продукция.
 60. Опазване компонентите на околната среда в аграрния сектор.
 61. Слънчеви инсталации за топла вода.
 62. Биотехнологизация и екологизация на фуражното производство и храненето на бройлери.
 63. Ехографска диагностика на женска и мъжка полова система при продуктивните животни.
 64. Ултразвукова диагностика на бременност.
 65. Асистирана репродукция при дребни преживни животни.
 66. Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производство на храни.
 67. Добри производствени и хигиенни практики при производството на месо и месни продукти.
 68. Одит и оценка на риска в областта на храните.
 69. Производство на лозов посадъчен материал.
 70. Създаване на нови лозя.
 71. Отглеждане на лозя.
 72. Резитба на лозя.
 73. Растителна защита на лозя.
 74. Производство на овощен посадъчен материал.
 75. Създаване на нови овощни насаждения.
 76. Отглеждане на овощни видове/ябълки, круши, праскови, череши, орехоплодни, ягодоплодни/.
 77. Създаване и отглеждане на овощни градини.
 78. Резитба на овощни видове.
 79. Растителна защита на овощни култури.
 80. Растителна защита на полски култури.
 81. Съхраняване и окачествяване на зърно.
 82. Градинарство.
 83. Овощарство.
 84. Лозарство.
 85. Цветарство, озеленяване на паркове и градини и ландшафтен дизайн.
 86. Растениевъдтво.
 87. Технологии на отглеждане на зърнени култури.
 88. Технологии на отглеждане на технически култури.
 89. Основи на биологичното производство на растениевъдна продукция.
 90. Кинология.
 91. Препариране на животни.
 92. Хуманно отношение към жива риба и други хидробионти по време на транспортирането им.
 93. Обучение на собственици на биволовъдни ферми и изпълнителни кадри в тях.
 94. Торене и борба с плевелите при основни групи култури.
 95. Биологично производство на растениевъдна продукция.
 96. Компостиране, производство на биохумус и използване на органични торове и отпадъци в земеделието.
 97. Технология на фуражите и хранене на преживни животни / говеда, биволи, овце, кози/
 98. Технология на фуражите и хранене на непреживни животни / свине, птици /
 99. Информационна дейност по мярка 214 – Агроекологични плащания.
 100. Животновъдство.
 101. Говедовъдство и биволовъдство
 102. Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита  от професионална категория на употреба.
 103. Информационна дейност по мерки 10, 11 и 12 от ПРСР 2014-2010 г.
 104. Специалист-осеменител в овцевъдството.

Comments are closed