Учебно-научен комплекс ”Управление и опазване на околната среда”

  На 14.09.2009 год. официално бе открит учебно-научен комплекс „Управление и опазване на околната среда”, създаден чрез проект между Тракийски университет-Стара Загора и ПГ по Ветеринарна медицина и с финансовата подкрепа на МЗГ. Включва лекционна зала с 40 места и лабораторен комплекс.
  Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура от висок клас: камина, спектрофотометър Jenway, парен дестилатор UDK 142 и комбиниран уред за измерване на рН, електропроводимост и разтворен кислород. От РИОСВ – гр. Стара Загора е предоставен апарат за анализ на органичен въглерод във води, пробовземни апарати за въздух и др.
  Изследваните компоненти на околната среда са въздух, води и почви. Прилагат се изпитани методики и стандарти, които осигуряват необходимата точност.
 
Качество на почвите

Показател
Метод
1.
Активна реакция (рН)
БДС ISO 10390
2.
Специфична електропроводимост
БДС ISO 11265
3.
Общ азот
БДС ISO 11261
4.
Амониев и нитратен азот
ВМ
5.
Общ фосфор
БДС ISO 11261
6.
Органичен въглерод
БДС ISO 14235
 
Поради големия интерес от страна на частни фирми и поради липса на специално обособена лаборатория за анализ на почви в региона, особено внимание се обръща на разработването и прилагането на методики за анализ на почви. Работи се по разширяване на обхвата на определянията, като се обръща внимание на съдържание на тежки метали в почвите и други компоненти с индикаторно значение.

Comments are closed