Възобновен достъп до ScienceDirect и Scopus

От 12 февруари 2018 г. е възобновен достъпът до:

 ScienceDirect – пълнотекстова база, разкриваща половината от всички реферирани списания в света и 

 Scopus – най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания.

Comments are closed