Виртуална тематична изложба „Замърсяване на въздуха“

Повод за виртуалната изложба е 5 юни – Световният ден на околната среда.

Всеки Световен ден на околната среда е организиран около тема, която обръща внимание на особено належаща грижа за околната среда. Темата за 2019 г. е „Замърсяване на въздуха“.

По темата подбрахме и изложихме пълнотекстови документи от фонда на Централна библиотека на Тракийски университет.

 ЕК
Европейска агенция за околна среда. Всяка глътка въздух : подобряване качеството на въздуха в Европа / Европейска агенция за околна среда. – Люксембург : Служба за публикации на Европейския съюз, 2013. – 68 с. : с цв. ил.
                        551.510.42
       ISBN 978-92-9213-358-0 PDF
Анотация:
Днес сме изправени пред предизвикателството как да продължим да трансформираме нарастващото си разбиране относно въздуха за по-добри политики и ползи за здравето. Какви действия можем да предприемем за намаляване на въздействието от замърсяването на въздуха върху нашето здраве и околната среда. Какви са най-добрите възможни варианти. И как да стигнем до тях. Именно в моменти като тези ученият, политикът и гражданинът трябва да работят ръка за ръка за намиране на отговор на тези въпроси, така че да продължим да подобряваме качеството на въздуха в Европа. (проф. Жаклин Макглейд)
Език: бълг.

 502(035) / Ч Н 267 / 30835
Наръчник по приложна екология : Проект Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора, номер 2008/115236 / Под общ. ред. на Цанко Яблански и Георги Петков = Manual Book of Applied Ecology / Ed. by Tsanko Yablanski, Georgi Petkov. – Стара Загора : Алфамаркетинг, 2011. – 318 с. : с ил. ; 24 см
                        502(075.8)
       Изд. на Тракийски университет и Норвежка програма за сътрудничество с България.
       ISBN 978-954-9443-50-9
Анотация:
В съвременен аспект са представени глобалните екологични проблеми, засилването на парниковия ефект, основните замърсители на атмосферния въздух, водите, почвите, живите организми. Детайлно е описано как се извършва мониторинг и какви са системите за управление на околната среда, как се изготвят екологични проекти и програми. Представена е важна информация за биологичните индикатори на замърсяването на околната среда въз основа на направените изследвания по проекта. Представени са най-съвременни възможности за извършване на генетичен мониторинг включително и при човека. Специално внимание е отредено и на това как замърсителите на околната среда влияят върху имунната система и здравето на човека. Дадена е информация за новосъздадения Научноизследователски център по околна среда към Аграрен факултет на Тракийски университет и как той може да се използва за опазване на околната среда.
Език: бълг.

 ЕК
Joint Research Centre
Belis, C. A. и др. Ex-ante assessment of air quality in EUSALPS and EUSAIR macro-regions : towards a coordinated science-based approach in support of policy development / C.A. Belis, B. Paradiz and J. Knezevic. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – 65 с. : с табл., диагр. и к.
                        551.510.42+504.3.054(4)
       ISBN 978-92-79-73639-1
Анотация:
The study focuses on the air quality issues of the EUSALP and EUSAIR macro-regions and discusses areas for improvement to be considered in the development of their future strategies. Key areas where action is expected to be most effective, considering the particular features of the macroregions, are those of residential heating, traffic and shipping emissions. A strengthened collaboration at the macro-regional level, especially between EU and non-EU countries, has the potential to boost environmental policies by promoting collaboration and exchange of best practices among cities and regions that face similar challenges. (Publications Office of the European Union)
Имена, за които става дума: Paradiz, B. ; Knezevic, J. 
Език: англ.

ЕК
Mitigating climate change : renewables in the EU : cutting greenhouse gas emission through renewables. Volume 2 / M. Banja … [и др.]. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. – 144 с. : с табл., сх. и к.
                        662.63+620.95
       ISBN 978-92-79-70479-6 PDF
Анотация:
The energy sector accounts for the lion's share (55 percents) of greenhouse gas emissions in the European Union (EU). While EU emissions had fallen by 22.1 percents in 2015 compared with 1990, and continue to fall, the blocТs economy grew by 27 percents over that period. Since the Renewable Energy Directive (RED) entered into force, use of renewables has continued to grow in the 3 EU sectors that consume most energy (electricity, heating/ cooling and transport). This has done much to cut emissions. While the renewable share in gross final energy consumption rose from 12.4 percents in 2009 to almost 17 percents in 2015, the EU GHG emissions savings through renewables rose year-on-year by an annual average of 9 percents. Fossil fuels are increasingly being displaced by renewables. The displacement between 1990 and 2015 amounted to 139 Mtoe equal to 11.5 percents of the gross inland consumption of fossil fuels. The electricity sector accounted for almost 40 percents of this displacement, with rapidly growing new technologies such as wind and photovoltaics accounting for almost 18 percents of total fossil fuel displacement. Without renewable energy sources, total emissions in the EU would have been 8.7 percents higher in 2009, 13.8 percents higher in 2014 and 14.4 percents higher in 2015. This report represents an integrated analysis and provides: a concise overview of carbon dioxide (CO2) and aggregated emissions (in both the ETS and the ESD sectors), including recent trends in the EU as a whole, and in individual EU countries; an assessment of the role played by renewables in mitigating climate change in the EU and individual countries between 2009 and 2014; and a proxy estimate of emissions savings through the use of renewables in 2015. (Publications Office of the European Union)
Език: англ.

Comments are closed