Нови книги, издадени от и за наши преподаватели

Techniques for animal preparation, Stara Zagora, Trakia University, 2017, 1 оптичен диск (CD-ROM).

The preparation (from latte preparo – prepare) is one of the oldest methods for studying the anatomy of the animal body. This method includes a number of techniques for preparing preparations from whole bodies or parts thereof in order to obtain patterns that are mainly used for training and museum collections. The manual presents basic methods for the preparation of anatomical preparations, which mostly serve for the students' training. Consideration is given to the ways in which bones are processed and the preparation of skeletons, joints, durable wet and dry preparations from whole bodies and parts thereof, as well as from internal organs. Various methods have been described for filling blood vessels and cavities with different substances, as well as methods for the subsequent treatment of the preparations. Attention is also paid to some of the methods for incorporating biological objects into synthetic resins. Practical classes in the discipline are aimed at helping to create habits and skills for students to work with professional tools and to enrich their knowledge on anatomy of domestic animals. The prepared anatomic preparations are used for the periodic renovation of the school and museum collection to the department. (The authors: Angel Vodenicharov, Genadi Kostadinov, Ivaylo Stefanov, Hristo Hristov, Nikolay Tsandev)

 Раданова, С. Ветеринарномедицинска ботаника. Стара Загора, Литера Принт, 2017, 228 с.

Учебникът е предназначен за ползване от студентите, изучаващи специалността Ветеринарна медицина към Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. Той може да послужи като справочник на студенти фармацевти, специалисти и служители в здравната сфера, билковото дело, научни работници и хора, интересуващи се от растения и използващи ги за лечение. В изложението на материала са застъпени основни термини, касаещи ветеринарната токсикология, което повишава още повече научния принос на изданието. Непрекъснатият ни досег с растенията в бита и лечебната практика налага необходимостта от познаване на първите признаци на отравяне на хора и домашни животни и оказване на долекарска помощ. (издателят)

 Бързев, Г, Р. Влаева. Ръководство за упражнения по коневъдство : за студентите от Аграрен факулте на Тракийски университет, 3. прераб. и доп. изд., 2016.

 

Ръководството за упражнения по коневъдство е предназначено за студентите от Аграрния факултет на Тракийски уиверситет. В него са застъпени всички важни практически въпроси за екстериорната преценка, цвета на косъма, възрастта, алюрите, храненето, третирането, използването на конете и за непосредственото провеждане на племенната работа в коневъдството. (издателят)

 Герговска, Ж. и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство. Стара Загора, Тракийски университет, 2016, 224 с. 

 

Учебното помагало съдържа 10 раздела, обхващащи преценката на говедата по екстериор, тип и кондиция; идентификацията и регистрацията на говедата; породите; машинното доене на кравите, селекцията в говедовъдството (контрола на продуктивните качества, отбор, подбор и др.) и разработването на производствени технологии в говедовъдството. Поместените в приложение норми за хранене на говеда, хранителна стойност на фуражите и различните технически нормативи и спецификации прави ръководството незаменимо помагало не само за студентите, но и за практикуващите специалисти в областта на говедовъдството. (издателят)

 

 Делчев, Г., Ц. Желязкова. Растениевъдство. Стара Загора, Сайпрес, 2016, 454 с.

В учебника са описани произходът, разпространението, стопанското значение, систематиката, ботаническите особености на всяка култура и биологичните й изисквания към факторите на околната среда. Посочени са основните наши и интродуцирани сортове и хибриди, актуални към настоящия момент. Разработени са подробно технологичните решения, които се прилагат в растениевъдството. Подчертана е ролята на сеитбооръщенията, обработките на почвата, торенето, като важни мероприятия за повишаване ефективността на производствения процес. Посочени са конкретни химически средства за борба с плевелите, болестите и неприятелите при съответните култури, въпреки че през последните години списъкът им е подложен на непрекъснато изменение. (авторите)

 

 Живот, отдаден на науката : преживяно и сторено от професор Николай Тодоров. София, Изток-Запад, 2016, 368 с. 

 

… освен спомени, са добавени някои статии и доклади по  повод честването на 80-та ми годишнина в Тракийски университет през 2014 година. Снимки са поместени в края на книгата въпреки неудобството за свързването им с текста. Те не са подредени хронологично или тематично. Снимките са моментни състояния, в действителност събитията и чувствата са показват по-ясно с думи. (Н. Тодоров)

 

 Атанасова-Калайджиева, Тодорка Стоянова. Мениджмънт на предприятието. Стара Загора, Искра-М-И, 2016. с. 175.

 

Целта на настоящия учебник е да осигури необходимите теоретични знания на студентите, които те да доразвият на семенарни занятия, в съответната област на професионална подготовка, като участват в ролеви игри, дискусии, решават задачи и тестове, представят в края на семестъра самостоятелно разработена курсова работа. При написването на учебника съм се придържала към съвременните възгледи на водещи наши и чужди автори по управление (мениджмънт). Позовавала съм се на опита и уменията на утвърдени мениджъри, доказали, че умеят да управляват ефективно. (авторът)

 

 Динев, Иван. Обща ветеринарна патология. Стара Загора, Дъга Плюс, 2015, 373 с.

 

Отделните тематични единици дават възможности за запознаване с основни макро и микроскопски лезии при дегенеративни, некробиотични, възпалителни, регенеративно-приспособителни, циркулаторни, имунологични и неопластични изменения, водещи до съответните отклонения в здравния статус на организма. Това обезпечава изграждане на основни знания и приложението им при изучавене на специфичните болестни единици в специалната патологична анатомия. За онагледяване на макро и микроскопските лезиив отделните тематични единици са използвани над 280 оригинални авторски снимки. Илюстрирането на представената материя се допълва и от 36 графични изображения от други литературни източници, цитирани в обяснителния текст към тях. (из Предговор)

 

 Такучев, Николай. Обгазяванията на Стара Загора – факти и хипотези. Стара Загора, Тракийски университет, 2015, 449 с.

Изложението в книгата цели да допринесе за: изясняване ролята на метеорологичните условия и релефа върху поведението и миграцията на замърсителите на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване ролята на природни процеси като денонощната трансформация на азотен диоксид в озон през деня и обратно през нощта, атмосферната стабилност и местната въздушна циркулация, върху наднормените замърсявания на въздуха с азотни оксиди в района около АИС Зеленият клин; изясняване на връзката на ветровете в района с някои глобални въздействия върху атмосферата; изясняване на ролята на промишлеността, битовото отпление и трафика в град Стара Загора върху замърсяванията на въздуха в града; изясняване на ролята на малките горивни инсталации на природен газ в обществения сектор върху пиковите замърсявания с азотен диоксид на въздуха в района на парка Зеленият клин в Стара Загора; изяснеяване на ролята на военния полигон Змейово върху замърсяванията на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване на ролята на енергийния комплекс Марица-изток върху замърсяванията на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване на същността на здравно-екологичния проблем на град Стара Загора, свързан със замърсяването на въздуха над града и региона. (из Предговор)

Comments are closed