Нови книги, издадени от и за наши преподаватели

 Раданова, С. Ветеринарномедицинска ботаника, Стара Загора, Литера Принт, 2017, 228 с.

Учебникът е предназначен за ползване от студентите, изучаващи специалността Ветеринарна медицина към Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. Той може да послужи като справочник на студенти фармацевти, специалисти и служители в здравната сфера, билковото дело, научни работници и хора, интересуващи се от растения и използващи ги за лечение. В изложението на материала са застъпени основни термини, касаещи ветеринарната токсикология, което повишава още повече научния принос на изданието. Непрекъснатият ни досег с растенията в бита и лечебната практика налага необходимостта от познаване на първите признаци на отравяне на хора и домашни животни и оказване на долекарска помощ. (издателят)

 

 Герговска, Ж. и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство. Стара Загора, Тракийски университет, 2016, 224 с. 

 

Учебното помагало съдържа 10 раздела, обхващащи преценката на говедата по екстериор, тип и кондиция; идентификацията и регистрацията на говедата; породите; машинното доене на кравите, селекцията в говедовъдството (контрола на продуктивните качества, отбор, подбор и др.) и разработването на производствени технологии в говедовъдството. Поместените в приложение норми за хранене на говеда, хранителна стойност на фуражите и различните технически нормативи и спецификации прави ръководството незаменимо помагало не само за студентите, но и за практикуващите специалисти в областта на говедовъдството. (издателят)

 

 Живот, отдаден на науката : преживяно и сторено от професор Николай Тодоров. София, Изток-Запад, 2016, 368 с. 

 

… освен спомени, са добавени някои статии и доклади по  повод честването на 80-та ми годишнина в Тракийски университет през 2014 година. Снимки са поместени в края на книгата въпреки неудобството за свързването им с текста. Те не са подредени хронологично или тематично. Снимките са моментни състояния, в действителност събитията и чувствата са показват по-ясно с думи. (Н. Тодоров)

 

 Атанасова-Калайджиева, Тодорка Стоянова. Мениджмънт на предприятието. Стара Загора, Искра-М-И, 2016. с. 175.

 

Целта на настоящия учебник е да осигури необходимите теоретични знания на студентите, които те да доразвият на семенарни занятия, в съответната област на професионална подготовка, като участват в ролеви игри, дискусии, решават задачи и тестове, представят в края на семестъра самостоятелно разработена курсова работа. При написването на учебника съм се придържала към съвременните възгледи на водещи наши и чужди автори по управление (мениджмънт). Позовавала съм се на опита и уменията на утвърдени мениджъри, доказали, че умеят да управляват ефективно. (авторът)

 

 Динев, Иван. Обща ветеринарна патология. Стара Загора, Дъга Плюс, 2015, 373 с.

 

Отделните тематични единици дават възможности за запознаване с основни макро и микроскопски лезии при дегенеративни, некробиотични, възпалителни, регенеративно-приспособителни, циркулаторни, имунологични и неопластични изменения, водещи до съответните отклонения в здравния статус на организма. Това обезпечава изграждане на основни знания и приложението им при изучавене на специфичните болестни единици в специалната патологична анатомия. За онагледяване на макро и микроскопските лезиив отделните тематични единици са използвани над 280 оригинални авторски снимки. Илюстрирането на представената материя се допълва и от 36 графични изображения от други литературни източници, цитирани в обяснителния текст към тях. (из Предговор)

 

 Такучев, Николай. Обгазяванията на Стара Загора – факти и хипотези. Стара Загора, Тракийски университет, 2015, 449 с.

 
Изложението в книгата цели да допринесе за: изясняване ролята на метеорологичните условия и релефа върху поведението и миграцията на замърсителите на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване ролята на природни процеси като денонощната трансформация на азотен диоксид в озон през деня и обратно през нощта, атмосферната стабилност и местната въздушна циркулация, върху наднормените замърсявания на въздуха с азотни оксиди в района около АИС Зеленият клин; изясняване на връзката на ветровете в района с някои глобални въздействия върху атмосферата; изясняване на ролята на промишлеността, битовото отпление и трафика в град Стара Загора върху замърсяванията на въздуха в града; изясняване на ролята на малките горивни инсталации на природен газ в обществения сектор върху пиковите замърсявания с азотен диоксид на въздуха в района на парка Зеленият клин в Стара Загора; изяснеяване на ролята на военния полигон Змейово върху замърсяванията на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване на ролята на енергийния комплекс Марица-изток върху замърсяванията на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване на същността на здравно-екологичния проблем на град Стара Загора, свързан със замърсяването на въздуха над града и региона. (из Предговор)

Comments are closed