Нови книги, издадени от и за наши преподаватели

  Луканов, Христо. Изложбено и декоративно птицевъдство : том 1, Стара Загора, 2017, 528 с.

Проблематиката, разглеждана тук е от есенциално значение за всички настоящи и бъдещи съдии на домашни птици (актегория B и D), селекционери и любители на кокошевите и водоплаващи птици. Със своя дългогодишен опит и сериозни познания в областта на изложбеното и декоративното птицевъдство, авторът дава богата историческа справки и актуална информация за състоянието, екстериорните особености и специфичните характеристики на най-популярните породи кокошки в Европа. За първи път в България се прави синхронизация на европейската терминология и детайлно описание на различните стандартни цветове при домашните кокошки. Всичко това е онагледено със снимков материал от богатата колекция на едни от най-известните фотографи на домашни птици: Йозеф и Карин Волтерс (Германия) и Рупърт Стефенсон (Великобритания). В книгата са представени уникални изображения, свързани с историческото развитие на птицевъдството в света и у нас. Използвани са също и много любителски фотографии, придаващи специфичен почерк на този труд. Това е интересно, информативно и богато илюстровано четиво за професионалисти и любители, целта на което е да обогати познанията в областта на птицевъдството. (издателят)​.

 Марков, Неделин Костадинов. Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление, Стара Загора, 2017, 152 с.

При оценката и анализа на общинския дълг важно място заема търсенето на единна форма за определяне на финансовото състояние на местното самоуправление. Една такава форма е оценката на кредитния рейтинг. Като традиция това е една от най-старите форми за унифицирана оценка на финансовото състояние на корпоративни и публични структури. У нас обаче, този метод все още не е широко застъпен и се използва най-вече от големите общини. Поради това Министерството на финансите разработи единна оценъчна система, която покрива част от мониторинговите критерии на националното законодателство. Неизменна част от изследването е търсенето и представянето на някои авторови виждания за възможни промени и реформи в областта на местното самоуправление. (из Предговор)

 

 Койчев, Крум. Memoria chirurgica : [житейско творчески портрети в куплети], София, 2014, 47 с.

В стиховете проф. Койчев използва литературни похвати като метафора, алегория, шарж. Наред със сериозната и понякога критична, но добронамерена оценка, шеговитите незлобливи закачки допринасят за по-силно емоционално въздействие върху въображението на чатателя. Авторът съзнава, че в персоналните му преценки има известен субективизъм, пристрастия и симпатии, но това е характерно за мемориалната литература. В Интермедия-та, обаче, той се обръща към читателите с думите: Поправките с удоволствие аз на вас оставям и поводи за размисли ви предоставям. (доц. д-р Кольо Влахов, из Предговор)

 Динев, Димитър Иванов и др. Аграрни сгради : учебник. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, с. 231.

Разгледани са основни въпроси, свързани с използваните в аграрното строителство материали, конструкции и елементи. Застъпени са по-важните особености и вариантни технико-технологични решения на различни по предназначение и капацитет животновъдни, култивационни и складови сгради, сгради за замеделска техника, както и други специализирани аграрни сгради и съоръжения. (издателят)

 Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, 268 с.

Този учебник съчетава в себе си най-новите достижения на науката, заедно с нормативната база, актуална в Европейския съюз и Р. България към момента. Авторите са се постарали да дадат на читателите, както съвременните възгледи, така и редица становища, които са се утвърдили в практиката през годинти. (издателят)

Люцканов, Михни и др. Инфекциозни болести по продуктивните животни : част II. Свине. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, 307 с.

Настоящият учебник е предназначен за студентите по ветеринарна медицина и е съобразен изцяло с изискванията на дисциплината Инфекциозни болести по продуктивните животни в частта, касаеща свине. В него са представени най-актуалните инфекциозни болести по свинете, които стоят на вниманието на международните и национални ветеринарни институции, а също и заболяванията с голямо стопанско и здравно значение. Разгледани са етиологията, патогенезата, клиничното проявление и постморталните промени при отделните заболявания, методите и начините за тяхното диагностициране и лекуване. Особено внимание е отделено на епидемиологичните проявления и особености, а също и на възможностите за превенция и контрол. (авторите)

Techniques for animal preparation, Stara Zagora, Trakia University, 2017, 1 оптичен диск (CD-ROM).

The preparation (from latte preparo – prepare) is one of the oldest methods for studying the anatomy of the animal body. This method includes a number of techniques for preparing preparations from whole bodies or parts thereof in order to obtain patterns that are mainly used for training and museum collections. The manual presents basic methods for the preparation of anatomical preparations, which mostly serve for the students' training. Consideration is given to the ways in which bones are processed and the preparation of skeletons, joints, durable wet and dry preparations from whole bodies and parts thereof, as well as from internal organs. Various methods have been described for filling blood vessels and cavities with different substances, as well as methods for the subsequent treatment of the preparations. Attention is also paid to some of the methods for incorporating biological objects into synthetic resins. Practical classes in the discipline are aimed at helping to create habits and skills for students to work with professional tools and to enrich their knowledge on anatomy of domestic animals. The prepared anatomic preparations are used for the periodic renovation of the school and museum collection to the department. (The authors: Angel Vodenicharov, Genadi Kostadinov, Ivaylo Stefanov, Hristo Hristov, Nikolay Tsandev)

 Раданова, С. Ветеринарномедицинска ботаника. Стара Загора, Литера Принт, 2017, 228 с.

Учебникът е предназначен за ползване от студентите, изучаващи специалността Ветеринарна медицина към Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. Той може да послужи като справочник на студенти фармацевти, специалисти и служители в здравната сфера, билковото дело, научни работници и хора, интересуващи се от растения и използващи ги за лечение. В изложението на материала са застъпени основни термини, касаещи ветеринарната токсикология, което повишава още повече научния принос на изданието. Непрекъснатият ни досег с растенията в бита и лечебната практика налага необходимостта от познаване на първите признаци на отравяне на хора и домашни животни и оказване на долекарска помощ. (издателят)

 Бързев, Г, Р. Влаева. Ръководство за упражнения по коневъдство : за студентите от Аграрен факулте на Тракийски университет, 3. прераб. и доп. изд., 2016.

Ръководството за упражнения по коневъдство е предназначено за студентите от Аграрния факултет на Тракийски уиверситет. В него са застъпени всички важни практически въпроси за екстериорната преценка, цвета на косъма, възрастта, алюрите, храненето, третирането, използването на конете и за непосредственото провеждане на племенната работа в коневъдството. (издателят)

 Герговска, Ж. и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство. Стара Загора, Тракийски университет, 2016, 224 с. 

Учебното помагало съдържа 10 раздела, обхващащи преценката на говедата по екстериор, тип и кондиция; идентификацията и регистрацията на говедата; породите; машинното доене на кравите, селекцията в говедовъдството (контрола на продуктивните качества, отбор, подбор и др.) и разработването на производствени технологии в говедовъдството. Поместените в приложение норми за хранене на говеда, хранителна стойност на фуражите и различните технически нормативи и спецификации прави ръководството незаменимо помагало не само за студентите, но и за практикуващите специалисти в областта на говедовъдството. (издателят)

 Делчев, Г., Ц. Желязкова. Растениевъдство. Стара Загора, Сайпрес, 2016, 454 с.

В учебника са описани произходът, разпространението, стопанското значение, систематиката, ботаническите особености на всяка култура и биологичните й изисквания към факторите на околната среда. Посочени са основните наши и интродуцирани сортове и хибриди, актуални към настоящия момент. Разработени са подробно технологичните решения, които се прилагат в растениевъдството. Подчертана е ролята на сеитбооръщенията, обработките на почвата, торенето, като важни мероприятия за повишаване ефективността на производствения процес. Посочени са конкретни химически средства за борба с плевелите, болестите и неприятелите при съответните култури, въпреки че през последните години списъкът им е подложен на непрекъснато изменение. (авторите)

 Живот, отдаден на науката : преживяно и сторено от професор Николай Тодоров. София, Изток-Запад, 2016, 368 с. 

… освен спомени, са добавени някои статии и доклади по  повод честването на 80-та ми годишнина в Тракийски университет през 2014 година. Снимки са поместени в края на книгата въпреки неудобството за свързването им с текста. Те не са подредени хронологично или тематично. Снимките са моментни състояния, в действителност събитията и чувствата са показват по-ясно с думи. (Н. Тодоров)

 Атанасова-Калайджиева, Тодорка Стоянова. Мениджмънт на предприятието. Стара Загора, Искра-М-И, 2016. с. 175.

Целта на настоящия учебник е да осигури необходимите теоретични знания на студентите, които те да доразвият на семенарни занятия, в съответната област на професионална подготовка, като участват в ролеви игри, дискусии, решават задачи и тестове, представят в края на семестъра самостоятелно разработена курсова работа. При написването на учебника съм се придържала към съвременните възгледи на водещи наши и чужди автори по управление (мениджмънт). Позовавала съм се на опита и уменията на утвърдени мениджъри, доказали, че умеят да управляват ефективно. (авторът)

 Динев, Иван. Обща ветеринарна патология. Стара Загора, Дъга Плюс, 2015, 373 с.

Отделните тематични единици дават възможности за запознаване с основни макро и микроскопски лезии при дегенеративни, некробиотични, възпалителни, регенеративно-приспособителни, циркулаторни, имунологични и неопластични изменения, водещи до съответните отклонения в здравния статус на организма. Това обезпечава изграждане на основни знания и приложението им при изучавене на специфичните болестни единици в специалната патологична анатомия. За онагледяване на макро и микроскопските лезиив отделните тематични единици са използвани над 280 оригинални авторски снимки. Илюстрирането на представената материя се допълва и от 36 графични изображения от други литературни източници, цитирани в обяснителния текст към тях. (из Предговор)

 Такучев, Николай. Обгазяванията на Стара Загора – факти и хипотези. Стара Загора, Тракийски университет, 2015, 449 с.

Изложението в книгата цели да допринесе за: изясняване ролята на метеорологичните условия и релефа върху поведението и миграцията на замърсителите на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване ролята на природни процеси като денонощната трансформация на азотен диоксид в озон през деня и обратно през нощта, атмосферната стабилност и местната въздушна циркулация, върху наднормените замърсявания на въздуха с азотни оксиди в района около АИС Зеленият клин; изясняване на връзката на ветровете в района с някои глобални въздействия върху атмосферата; изясняване на ролята на промишлеността, битовото отпление и трафика в град Стара Загора върху замърсяванията на въздуха в града; изясняване на ролята на малките горивни инсталации на природен газ в обществения сектор върху пиковите замърсявания с азотен диоксид на въздуха в района на парка Зеленият клин в Стара Загора; изяснеяване на ролята на военния полигон Змейово върху замърсяванията на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване на ролята на енергийния комплекс Марица-изток върху замърсяванията на въздуха в района на град Стара Загора; изясняване на същността на здравно-екологичния проблем на град Стара Загора, свързан със замърсяването на въздуха над града и региона. (из Предговор)
 
Гаджев, Стоян Димитров. Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2. прераб. и доп. изд., Стара Загора, Литера Принт, 2014, 500 с.
В книгата (учебник) обширно са разгледани областите на тялото и топографията на органите в устната, носната, гръдната, коремната и тазовата кухина при говедо, свиня, кон и куче. Топографските области при овца, коза, котка, заек и домашни птици са описани в ограничен размер. Освен това се дава съществена информация за бивол, магаре, муле, катър, екзотични бозайници и птици, която е важна клинично и фундаментално. Основно внимание е обърнато на приложния характер на анатомотопографските данни. Това е една модерна книга (учебник) предназначена да задоволи изискванията на студентите по ветеринарна медицина, преподавателите и практикуващите ветеринарни лекари, и е съобразена напълно с новата учебна програма по топогрфска анатомия на ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет. (авторът)

 

Comments are closed