Бюлетин Нови книги

2017 година

декември

Област на знанието: Компютърни науки и технологии

 Сигнатура: 31802

Георгиева-Лазарова, Стоянка и др. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда, 2017.

Правителствата и висшите училища трябва да отговорят на тези предизвикателства, иначе технологиите могат да донесат повече вреда, отколкото полза. Въпреки че не могат сами да трансформират образованието, дигиталните технологии имат огромен потенциал да променят преподавателските практики и да отворят нови хоризонти. Предизвикателството да се постигне тази трансформация е насочено по-скоро към търсене на начини за подобряване уменията за преподаване и обучение с помощта на технологиите (из Увод)

Предметни рубрики: образование – виртуално образование – ръководства

 

Област на знанието: Икономическо развитие

 CDR 47

Студентска годишна научна конференция : Студентски идеи за предизвикателствата и възможностите за конкурентоспособно развитие на фирмите в сферата на маркетинга и туризма, 20 май 2016 г., В. Търново, 2017.

Компакт дискът съдържа доклади от проведената на 20 май 2016 г. Студентска годишна научна конференция на тема: Студентски идеи за предизвикателствата и възможностите за конкурентоспособно развитие на фирмите в сферата на маркетинга и туризма, организирана от катедра Маркетинг и туризъм на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Председател на организационния комитет на научния форум е доц. В. Статев, ръководител на катедрата и преподавател в направление Туризъм. Сборникът съдържа част от представените от студентите 30 доклада на актуални теми от направленията  конкурентоспособност, маркетинг и туризъм.

Предметни рубрики: конкурентоспособност ; туризъм ; маркетинг – конференции ; студентско научно творчество

 

Област на знанието: Публична администрация. Административно управление

 Сигнатура: 31803

Йорданова, Даниела. Основи на публичната администраиция : учебно помагало, 2017.

По всяка тема са посочени очакваните учебни резултати, въпроси за дискусия по темата и тест за самоподготовка. В тази асока студентите ще могат да получат знания за: същността и характерните черти на публичната администрация; нормативната рамка на дейността на публичната администрация; административната власт и административната дейност; административните органи; устройството на публичната администрация; законодателната власт и администрация; централната изпълнителна власт и администрация; съдебната власт и администрация; президентската институция; териториалните органи на изпълнителната власт; държавните служители в публичната администрация; етиката в публичната администрация. (из Предговор)

Предметни рубрики: публична администрация – учебници

Област на знанието: Животновъдство

 Сигнатура: 636:591.4(075.8)/Ч Г 154/31804

Гаджев, Стоян Димитров. Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2014.

В книгата (учебник) обширно са разгледани областите на тялото и топографията на органите в устната, носната, гръдната, коремната и тазовата кухина при говедо, свиня, кон и куче. Топографските области при овца, коза, котка, заек и домашни птици са описани в ограничен размер. Освен това се дава съществена информация за бивол, магаре, муле, катър, екзотични бозайници и птици, която е важна клинично и фундаментално. Основно внимание е обърнато на приложния характер на анатомотопографските данни. Това е една модерна книга (учебник) предназначена да задоволи изискванията на студентите по ветеринарна медицина, преподавателите и практикуващите ветеринарни лекари, и е съобразена напълно с новата учебна програма по топогрфска анатомия на ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет. (авторът)

Предметни рубрики: приложна анатомия ; топографска анатомия – учебници

 

 

 

 

ноември

октомври

септември

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

 

Comments are closed