Бюлетин Нови книги

2017 година

юни

Област на знанието: Организация на науката и научноизследователската работа

 Сигнатура: ЕК

Тодорова, А. и др. Доклад за отделната държава 2016: България, 2017.

Докладът е изготвен от Съвместния изследователски център (JRC) – вътрешната служба за наука на Европейската комисия. В поредицата от доклади за отделни държави на Обсерваторията за научни изследвания и иновации за 2016 г. се анализира и оценява развитието и резултатите на националните системи за научни изследвания и иновации на 28-те държави – членки на ЕС, и свързаните с тях политики, с цел мониторинг и оценка на прилагането на политиките на ЕС, както и улесняване на обмяната на опит в областта на политиката в държавите членки. (Служба за публикации на Европейския съюз)

Предметни рубрики: научни изследвания – инвестиции – България – доклади

 Сигнатура: ЕК

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Europe's future : Open innovation, open science, open to the world : reflections of the Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) High Level Group, 2017.

The focus of the analyses presented in this book is on the way open science, open innovation and open to the world – the so-called 3 O's – are likely to impact European innovation performance, growth and international competitiveness. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: научни изследвания – отворена наука – иновации – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

European Commission, Joint Research Centre. Research performance based funding systems : a comparative assessment, 2017.

Performance-based funding is used by most EU Member States to increase the performance of their public research system. This report analyses the different nature of systems in EU Member States, selected associated and third countries. It aims to inform Member States which are in a process of mutual learning to improve the design of their allocation systems. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: научни изследвания – финансиране – Европейски съюз

 

Област на знанието: Компютърни науки и технологии

 Сигнатура: 31771

Новакова, Галя. Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт, 2016.

Учебни материали за управление на качеството при разработка на и поддръжка на софтуерен продукт на български език почти няма. Редица фирми предлагат обучение по управление на качеството, но реално рядко се дискутират разглежданите в учебика подходи. Професията специалист по осигуряване на качеството на софтуерни продукти се утвърждава в българските фирми, разработващи софтуер. Предлаганият учебник ще бъде от полза и за този вид специалисти. Учебникът е разделен на 8 глави, във всяка от които се разглежда различен подход на управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуерни продукти. Включени са множество фигури и към всяка тема са показани съответните позовавания на литературни източници. (доц. д-р Камен Спасов)

Предметни рубрики: софтуер – управление на качеството – учебници

 

Област на знанието: Библиотечно дело. Библиотекознание

 Сигнатура: 31772

Попова, Ели. Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество : част 1. Проучвания 2012-2015, 2016.

В книгата д-р Ели Попова систематизира резултатите от три изследвания върху кариерното развитие в библиотеките. Респондентите са обособени в три групи: студенти от библиотечните специалности на университетите в България, които подготвят специалисти за библиотечния сектор; библиотечни ръководители, реализирали успешна кариера в българските библиотеки. Обхванати са всички аспекти на кариерното развитие в библиотеката, а анализите на получените резултати са богато онагледени в таблици и фигури. Предстои издаването на втора част, в която посочените проучвания и допълнителни изследвания ще бъдат използвани за създаването на модел на кариерното развитие на библиотечния персонал през XXI век. (издателят)

Предметни рубрики: библиотеки – персонал – кариерно развитие

 Сигнатура: 31774

През призмата на информационната наука : сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, 2016.

Поради спецификата на данните, които създават и предоставят, библиотеките неминуемо са едни от основните участници в създаването на семантичния уеб. С помощта на семантични уеб технологии библиотечните каталози могат да станат достъпни за търсещите машини, както и да бъдат свързани с бази данни, създадени от други информационни общносит. Този подход кореспондира с една от целите на семантичния уеб – публикуване на бази от знания и свързването им с общи онтологии. Това би дало възможност, от една страна, при търсене на информация в мрежата, библиотечните ресурси да бъдат достъпни, а от друга – да се вздейства върху качеството на информацията в уеб пространството. (Весела Цокева, из Семантичната мрежа – от намиране на информация към получаване на знание)

Предметни рубрики: библиотечно дело ; библиотекознание ; научна информация

 

Област на знанието: Организации и други видове обединения

 Сигнатура: ЕК

10 години България в ЕС, 2017.

Докладът представя как се е отразил процесът на европейска интеграция върху развитието на България. Анализът показва историческото развитие на България в тези сфери, като разглежда не само десетте години на членство, но и предприсъединителния период. Прави се и сравнение с държави, със сходни на България характеристики, които в момента са извън Европейския съюз. Целта на доклада е да предизвика дискусия сред българското общество относно важността на членството. От своя страна в продължение на цялата 2017 г. Представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП, както и всички европейски мрежи предвиждат над 50 инициативи в цялата страна за отбелязване на годишнината – научни конференции, семинари, фотоконкурси, информационни материали и други. Всички те ще бъдат чудесна възможност за популяризирането на резултатите от членството на страната ни в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе в периода януари – юни 2018 г. (Европейската комисия в България)

Предметни рубрики: България – Европейски съюз – доклади

 

Област на знанието: Философия

 Сигнатура: 31773

Денков, Димитър Ангелов. Въведение във философията, 2016.

…би следвало да добавим за колко и за какви неща е полезно това изследване. Очевидно то е полезно с оглед на три цели: за упражнение, за разговорите и за философските науки. Що се отнася до упражнението, ползата му вече стана ясна, защото ако сме овладели споменатия метод, ще ни е по-лесно да привеждаме доводи по конкретния въпрос, който разглеждаме. Ценността му в разговорите е свързана с това, че след като сме привели мненията на мнозинството, ще сме в състояние да разговаряме с хората, като изхождаме не от чужди, а от техните собствени схващания, и да отклоняваме всичко онова, в което смятаме, че не са прави. Ползата му за философските науки иде оттам, че ако сме усвоили разглеждането на предмета и откъм едната, и откъм другата страна, ще ни е по-лесно да оценим кое е истина и кое заблуждение във всеки конкретен случай, а освен това и за началата на всяко едно знание. (Аристотел)

Предметни рубрики: философия – история

 

Област на знанието: Социална структура. Обществото като социална система

 Сигнатура: 31770

Идеи за гражданско общество : класически текстове : антология, 2016.

XVII, XVII и първата половина на XIX век са времето на големия разцвет на идеите за гражданско общество във философските и политическите дебати на западния свят. Появяват се, наслагват се, усилено се обсъждат разнообразни възгледи за взаимоотношенията между индивида, обществото и държавата, за условията, които ги предпоставят, и за последиците, които биха могли да имат. Изразът гражданско общество става фокус на връзката между дълбоки обществени трансформации и политическа демократизация и именно в такъв контекст заема централно място в обществената мисъл и практика. Той обаче постепенно започва да губи своето място още в средата на XIX век, за да добие съвсем периферна тежест през първите две третини от следващото столетие. (из Увод)

Предметни рубрики: гражданско общество

 

Област на знанието: Икономика

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Комуникации. Икономическият и паричен съюз и еврото, 2017.

Добре функциониращият икономически и паричен съюз и силното и стабилно евро са основите за растеж и заетост в Европа. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига. (Служба за публикации на Европейския съюз)

Предметни рубрики: еврозона ; паричен съюз – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

European Commission, Joint Research Centre. Human capital for territorial growth : JRC Annual Conference proceedings 2016, Brussels, 11 October, 2017.

The JRC Annual Conference Proceedings report sums up the JRC Annual Conference 2016 which focused on the importance of human capital for the prosperity of regions and cities. The conference took place on 11 October 2016, at the Bozar in Brussels, within the framework of the European Week of Regions and Cities. Around 400 participants representing different academic fields, regions, cities, business and international organisations participated. During the conference, the European CommissionТs Knowledge Centre for Territorial Policies was launched. Conference this year was to explore how Member States, regions and cities can harness the potential of their human capital within the current and future socio-economic and environmental challenges, and make their territories dynamic, creative and more resilient to external shocks. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: политики на заетост – икономически растеж – териториално развитие ; конференции – Европейски съюз

 Сигнтура: ЕК

The Global Competitiveness Report 2016-2017 : insight report, 2016.

The Global Competitiveness Report 2016-2017 assesses the competitiveness landscape of 138 economies, providing insight into the drivers of their productivity and prosperity. This year's edition highlights that declining openness is threatening growth and prosperity. It also highlights that monetary stimulus measures such as quantitative easing are not enough to sustain growth and must be accompanied by competitiveness reforms. Final key finding points to the fact that updated business practices and investment in innovation are now as important as infrastructure, skills and efficient markets. Switzerland, Singapore and the United States remain the three worldТs most competitive economies. The Report series remains the most comprehensive assessment of national competitiveness worldwide. (World Economic Forum)

Предметни рубрики: конкурентоспособност – света – доклади

 

Област на знанието: Право. Правни науки

 Сигнатура: ЕК

Handbook on the implementation of EU environmental legislation, 2016.

The objective of the Handbook on the Implementation of EU Environmental Legislation is to provide a planning framework and step-by-step guidance on the approaches, measures and specific activities that may contribute to ensure the effective and legally compliant implementation of EU environmental legislation. It targets candidate countries and the potential candidate countries, but can also provide a source of information for the existing Member States, especially in the implementation of completely new legislation. Although, the Handbook aims at being a useful planning and guidance tool it should not be seen as a binding document. Candidate counties and Member States are first obliged to check the wording and spirit of primary and secondary legislation, official guidance and the case-law of the Court of Justice of the European Union (CJEU). (The Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: екологично право – Европейски съюз

 

Област на знанието: Образование

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Образование и култура. Ръководство на потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК), 2009.

В ръководството за ЕСТК се описват европейската система за трансфер и натрупване на кредити и начинът за нейното използване. ЕСТК се използва и в други документи, които помагат за организиране на учебната мобилност на студентите, включително: каталога с курсове, споразумението за обучение, академичната справка. ЕСТК помага също за по-доброто разбиране и по-лесното използване в различните държави на други документи, като например приложението към дипломата. (Служба за официални публикации на Европейските общности)

Предметни рубрики: висше образование – Европейска система за трансфер и натрупване на кредити – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

European Commission. Adult education and training in Europe : widening access to learning opportunities, 2017.

Through a comprehensive overview of policies and data related to the renewed European agenda for adult learning, this Eurydice report aims to support the exchange of policy and practice between countries. The report concentrates on measures to ensure that the most vulnerable groups of adult learners, in particular those with low basic skills or insufficient qualifications, have appropriate access to lifelong learning opportunities. The report's six chapters cover background statistical data on adult education and training, national policy commitments to adult learning, main types of publicly subsidised programmes, learning flexibility and progression pathways, outreach initiatives and guidance services as well as targeted financial support. The report is mainly based on information gathered through the Eurydice Network in 2014 and covers 35 national education systems located in 32 European countries (all EU Member States as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey). Alongside Eurydice information, it also includes data from a range of research projects and statistical data from international surveys. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: обучение на възрастни – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

European Commission, Directorate-General for Education. ECTS users' guide 2015, 2017.

The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education. The ECTS Users' Guide offers guidelines for implementing ECTS and links to useful supporting documents. The Guide is offered to students and other learners, academic and administrative staff in higher education institutions as well as to employers, education providers and all other interested stakeholders. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: висше образование – Европейска система за трансфер и натрупване на кредити – Европейски съюз

 

Област на знанието: Метеорология. Климатология

 Сигнатура: ЕК

European Commission, Joint Research Centre. Meteorological droughts in Europe : Events and impacts, past trends and future projections, 2017.

Observational records from 1950 onwards and climate projections for the 21st century provide evidence that droughts are a recurrent climate feature in large parts of Europe, especially in the Mediterranean, but also in western, south-eastern and central Europe. Trends over the past 60 years show an increasing frequency, duration and intensity of droughts in these regions, while a negative trend has been observed in north-eastern Europe. With a changing climate, this tendency is likely to be reinforced during the 21st century, affecting a wide range of socioeconomic sectors. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: промени на климата – засушаване – Европа

 

Област на знанието: Ветеринарна медицина

 Сигнатура: 619:34(075.8)/Ч Н 75/31776

Балиева, Гергана Николова и др. Ръководство за семенарни занятия по ветеринарномедицинско законодателство и мениджмънт, 2016.

Учебното помагало Ръководство за за семенарни занятия по ветеринарномедицинско законодателство и мениджмънт е разработено на основата на принципите на науката за организация и управление – мениджмънт; кибернетиката; теория на информацията и медицинска статистика, приложени в областта на ветеринарната медицина. В учебното помагало са разяснени основните нормативни изисквания, заложени са националното, европейското и международното право, регламентиращи ветеринарномедицинската дейност. Отразени са актуалните промени в динамичната законодателна дейност, анализирани са структурата на официалната ветеринарномедицинска власт, нормативните документи, определящи функциите й, както и възможностите за прилагане на икономически подход в управлението на различните й сектори. (издателят)

Предметни рубрики: вееринарна медицина – законодателство – ръководства ; мениджмънт

 Сигнатура: 31769

Ansari, Moin. Fundamentals of General Veterinary Surgery : a book for hoth undergraduate and postgraduate level, 2014.

The present book in the user-friendly format is a first publication on ÓGeneral Veterinary SurgeryÔ for the benefits of students and beginners, comprising authentic information on historical aspects to diagnosis and treatment for the management of clinical patients. This book is a compilation of scholarly and practical knowledge in the field of general surgery covering large and small animal species for ready reference of the users. The book is spread over 43 chapters selected to cater the needs of veterinary students, internists, academicians, clinicians and practicing veterinarians. Mechanisms of action of important therapies are described in brief for better understanding of the effects. The content of this book has been kept keeping in view the revised curriculum of the Veterinary Council of India for undergraduate students to fulfill the academic interest related to course work. The text is dealt with a simple, systematic classified and practical manner, avoiding complicated details, so as to make it useful. More than 100 appropriate illustrations pertain mostly to various surgical instruments, suture techniques and common surgical affections have been included to complement the text. Importance has been laid to include effective learning features such as exercises: review questions, contains more than two hundred solved objective types questions, help reinforce key information for various entrance tests viz: Pre-P.G, ICAR-JRF, ICARSRF, NET, ARS, Pre-IAS, Union PSC, State PSC, State civil services examination and interviews. At the end, appendix and available glossary literature on general surgery related terms has been incorporated for the benefit of ready and quick revision. Key comprehensive yet concise references have been given to lead the users for further readings. This book apart from meeting the professional needs of undergraduate, postgraduate students, teachers, scientists, clinicians of veterinary universities/colleges, will also serve as a reference book for field veterinarians. Key words: General Surgery, Clinical, Veterinary, Undergraduate, Postgraduate students. (Satish Serial Publishing Hous)

Предметни рубрики: ветеринарна медицина – обща хирургия – учебници

 

Област на знанието: Организация и управление на селскостопанското производство

 Сигнатура: ЕК

Министерство на земеделието и храните. Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието : аграрен доклад 2016, 2017.

Общите данни за развитието на земеделието показват, че има увеличение на броя на регистрираните стопанства и на обработваемата земя, но това се съпътства от по-ниска брутна добавена стойност (БДС) в сектора. БДС, формирана от аграрния отрасъл през 2016 г., е намаляла с 0,5 на сто спрямо 2015 година.

Предметни рубрики: земеделие – България – доклади

 

Област на знанието: Управление на предприятията

 Сигнатура: 657(075.8)/Ч К 866/31775

Костадинова, Надка Стефанова и др. Ръководство за упражнения по счетоводство : тезиси, примери, задачи и казуси, 2017.

В ръководството са представени като отделни теми основните методични единици от учебните програми по дисциплините Основи на счетоводството и Счетоводство на предприятието. Към всяка тема е даден план на съдържанието й. Разработени са илюстративни примери с решения. Представени са задачи, които трябва да се решат самостоятелно. Зададени са въпроси и казуси, чиито верни отговори показват, че счетоводната отчетност е необходима при вземане на различни управленски решения. Използваните данни и цени за илюстрация са примерни. Съдържанието на ръководството е съобразено със Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия, Международните счетоводни стандарти, експертни коментари и други източници на теоретични знания и практически умения. (авторите)

Предметни рубрики: Счетоводство – ръководства

 

Област на знанието: Литература

 Сигнатура: 821.163.2-1/Ч К 762/31762

Койчев, Крум. Memoria chirurgica : [житейско творчески портрети в куплети], 2017.

В стиховете проф. Койчев използва литературни похвати като метафора, алегория, шарж. Наред със сериозната и понякога критична, но добронамерена оценка, шеговитите незлобливи закачки допринасят за по-силно емоционално въздействие върху въображението на чатателя. Авторът съзнава, че в персоналните му преценки има известен субективизъм, пристрастия и симпатии, но това е характерно за мемориалната литература. В Интермедия-та, обаче, той се обръща към читателите с думите: Поправките с удоволствие аз на вас оставям и поводи за размисли ви предоставям. (доц. д-р Кольо Влахов, из Предговор)

 

 

май

април

март

февруари

януари

 

 

 

Comments are closed