Бюлетин Нови книги

image_pdfimage_print

2017 година

(януари)

 

Област на знанието: Международни отношения. Външна политика

001 (2) Сигнатура: 31749

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив. Съвременни заплахи за сигурността на Европа [Текст] : международна научна конференция, 15 апр. 2016, Пловдив, 2016.

Сборникът съдържа представените доклади на водещи преподаватели от Софийски университет Св. Климент Охридски, УНСС, Академия на МВР, Военна академия Георги С. Раковски, Национален военен университет Васил Левски – Шумен, Нов български университет, Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Калифорнийски университет, Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий, Технически университет – Габрово, Аграрен университет – Пловдив, Стопанска академия Д. А. Ценов – Свищов, Русенски университет Ангел Кънчев, Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация за обществено-икономически проучвания. Основният доклад на международната научна конференция е представен от проф. д-р Димитър Йончев. Докладите са в тематичните направления: Национална и международна сигурност; Политика и международни отношения; Икономика и туризъм; Управление и администрация; Маркетинг и мениджмънт; Социология и културология; Европейски и световни организации.

Предметни рубрики: сигурност – Европа – научни конференции; национална сигурност ; международна сигурност

001 (2) Сигнатура: 31748

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив. Съвременни заплахи за сигурността на Европа [Текст] : международна научна конференция, 15 апр. 2016, Пловдив : Студентска секция, 2016.

В обособената специална Студентска секция на конференцията, младите автори представят вижданията си за актуалните процеси в Европа, свързани с миграционния натиск, терористичните актове, както и опазването на националните граници и сигурността на гражданите. На международната научна конференция участват с доклади експерти от Съединените американски щати, Русия, Сърбия, Босна и Херциговина и Македония, присъстват представители на местната власт, изявени учени и общественици.

Предметни рубрики: сигурност – Европа – научни конференции; национална сигурност

 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки

001 (2) Сигнатура: II 3615

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив. Юбилеен сборник в чест на 90 годишнината на професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов​ [Текст], 2016.

Научните интереси на проф. Трендафилов са преди всичко в сферата на историята и критичния анализ на икономическите теории, както и в сферата на позитивния анализ на новите тенденции и явления в развитието на капиталистическата пазарна икономика през призмата на теориите за кризите и циклите, регулативизма и научно-техническия прогрес. (из Биография)

Предметни рубрики: икономически науки – учени – юбилейни сборници

001 (2) Сигнатура: 31747

Съботинова, Диана. Международна търговска политика [Текст], 2016.

В съвременния свят държавите както винаги са изправени пред задачата да намерят разумния баланс между свободната търговия и протекционизма. Аргументите на съвременните протекционисти като цяло се свеждат до необходимостта от запазване на икономическата независимост и защита на зараждащата се индустрия (новородените отрасли). Днес тези аргументи често имат субективен характер и отразяват влиянието на заинтересовани групи или други специфични съображения. Анализът на развитието на търговията през последните няколко века позволява с увереност да се твърди, че страните, които се придържат към политиката на свободната търговия, преуспяват, докато издигането на бариери пред търговията и затварянето на пазарите води до икономическа деградация. Този извод се потвърждава от икономическата история на редица развити страни, както и на най-успешните развиващи се страни. (из монографията)

Предметни рубрики: международна търговия

 

Област на знанието: Образование

001 (2) Сигнатура: 31750

Професорите на Икономически университет – Варна 1920-2015 г. [Текст] : 95 години Икономически университет – Варна, 2015.

Това второ допълнено издание на Професорите е посветено на 95 годишнината на Икономически университет – Варна. В него са включени десетки биографични очерци, като е обхваната цялата история на висшето училище от основаването му през 1920 г. до днес. Текстовете са написани от преподаватели от колегиума на университета – по този начин авторството е решено оригинално и е подчерната идеята за академичната приемственост. (из Въведение)

Предметни рубрики: висше образование ; икономически университети – професори – биографии

 

Област на знанието: Селско стопанство

001 (2) Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони. ЕМРСР [Текст : Електронен ресурс] : свързване на селските райони в Eвропа, 2014-2020 г., 2016.

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) е структурата, която обединява всички заинтересовани страни, стремящи се към подобряване на резултатите в областта на развитието на селските райони в ЕС. Мрежата служи като център за обмен на информация за начините, по които функционират на практика политиките, програмите и останалите инициативи в областта на развитието на селските райони, и за това как те могат да бъдат усъвършенствани, с цел да се постигнат по-добри резултати. (bookshop.europa.eu)

Предметни рубрики: селскостопанска политика – райони, селски – Европейски съюз ; обща селскостопанска политика ; ЕМРСР ; Европейска мрежа за развитие на селските райони

 

Област на знанието: Животновъдство

001 (2) Сигнатура: 31746

Герговска, Живка и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство [Текст], 2016.

Учебното помагало съдържа 10 раздела, обхващащи преценката на говедата по екстериор, тип и кондиция; идентификацията и регистрацията на говедата; породите; машинното доене на кравите, селекцията в говедовъдството (контрола на продуктивните качества, отбор, подбор и др.) и разработването на производствени технологии в говедовъдството. Поместените в приложение норми за хранене на говеда, хранителна стойност на фуражите и различните технически нормативи и спецификации прави ръководството незаменимо помагало не само за студентите, но и за практикуващите специалисти в областта на говедовъдството. (от издателя)

Предметни рубрики: говедовъдство – ръководства

 

Област на знанието: Химична технология

001 (2) Сигнатура: 31745

Дамянова, Станка ТодороваТехнология на ароматичните продукти [Текст], 2015.

Етеричномаслените растения и ароматичните продукти от тях се използват от човека още от древността. Те съдържат разнообразни биологичноактивни вещества, което ги прави приложими в парфюмерийната, козметичната, хранителната и фармацевтичната промишленост, както и в медицината, ароматотерапията и др. България е богата на етеричномаслени растения. Ароматичните продукти произведени у нас със своето качество са високо ценени извън пределите на страната. Още през XVII в. България става известна с розовото масло, което продължава и днес да бъде световен еталон за качество. Изучаването на етеричномаслените суровини, начините на преработката им и ароматичните продукти от тях има значение за съхраняване на традициите и прилагане на съвременните технологии. (от автора)

Предметни рубрики: етерични масла – химична технология – учебници

 

Comments are closed