Бюлетин Нови книги

2017 година

(февруари)

Област на знанието: Документация и информационна дейност

 Сигнатура: ЕК

Българска библиотечно-информационна асоциация. Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна : доклади от XXVI Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2016 г., 2016.

В последните години международни организации като ООН и др. вменяват на правителствата въпросите за важността на библиотечно-информационния сектор и за отговорността им към него. В техните документи се настоява и препоръчва разработване на националноотговорни програми за сектора, като неотменна част от развитието на икономиката и на обществените процеси. Тези изводи се налагат в условията на социум, функциониращ в икономика на знанието. В силно развитите държави библиотечно-информационния сектор се оценява и възприема като елемент от системата за националната сигурност и гаранция за просперитета на обществото, както и за активно влияние в международен план в културен, научен, политически и други аспекти. (проф. А. Димчев, из доклада му Защо библиотеките са полезни в обществото)

Предметни рубрики: библиотеки – България – конференции

 Сигнатура: ЕК

Харизанова, Оля. Информационно и комуникационно развитие на библиотеките, 2010.

В настоящата книга е предложено кратко описание на подход за проучване на българските библиотеки като активни участници в информационното мрежово общество. Изведена е методика с надеждна система от индикатори за периодично проследяване на степента на технологичното развитие на библиотеките, като е отчетена тяхната роля за развитието на информационното общество у нас. Разработката е насочена към идентифициране на информационното и комуникационното развитие на библиотеките така, че то да е съизмеримо с това на останалите участници в информационното общество и да е основано на обща интерпретативна рамка за прилаганите информационни и комуникационни технологии. В същото време системата от индикатори обхваща и някои традиционни за библиотеките характеристики, но единствено поради необходимостта от осигуряване на възможност за открояването на изследвания обект. Методиката е отворена и с модулна структура, тъй като отчита динамиката на процесите и произтичащите от това трансформации в дейността на един от ключовите информационни агенти, какъвто е библиотеката. (авторът)

Предметни рубрики: библиотеки – информационни технологии – България

 

Област на знанието: Икономика. Икономически науки

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Комуникации. Регионална политика : засилване на конкурентоспособността на европейските региони и градове, насърчаване на растежа и създаване на работни места, 2016.

Регионалната политика е стратегическа инвестиционна политика, насочена към всички региони и градове в ЕС, с цел насърчаване на икономическия растеж и подобряване на качеството на живот на гражданите. Тя е също така израз на солидарност, тъй като позволява насочването на помощ към по-слабо развитите региони. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига. (EU Bookshop)

Серия: Политиките на Европейския съюз

Предметни рубрики: регионална политика – Европейски съюз ; регионална икономика

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Регионална и урбанистична политика. Европейски структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. : официални текстове и коментари, 2016.

За периода 2014-2020 г. са отпуснати над 450 милиарда евро от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове в подкрепа на усилията на държавите членки и регионите по изпълнение на стратегия ДЕвропа 2020У, както и за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, устойчивото развитие на селските и морските райони и устойчивото управление на природните ресурси. В сравнение с политиката на сближаване за периода 2007-2013 г., с тази нова рамка се предлагат редица нови механизми, за да се гарантира постигане на целите на ЕСИ фондове: ефективен стратегически подход чрез споразумения и програми за партньорство, тематична концентрация, рамка на изпълнение, предварителни условия, по-тясна връзка с европейското икономическо управление, по-големи възможности за използване на финансови инструменти, подкрепа за институционалния капацитет, минимални дялове за приноса на ЕСФ и инициатива за младежка заетост, специално разработена за борба с младежката безработица. Това ръководство обхваща текстовете на основните действащи регламенти (Регламента за общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламента относно европейското териториално сътрудничество) и представя коментар по всеки един от тях. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: структурни фондове ; инвестиционни фондове – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Barker, Emily и др.. Co-operative enterprises build a better world, [2012?].

To celebrate the International Year of Co-operatives, this series of eBooks will show how co-operatives provide an ethical alternative to business across the world in many different sectors from small shops to global organisations. This first eBook looks at how co-operatives contribute to the world through food production. All topics covered by these eBooks will be discussed at one of the largest ethical business events this year at Cooperatives United in Manchester (31 October – 2 November, 2012). (autor)

Предметни рубрики: производство на храни – коопериране

Сигнатура:ЕК

International Co-operative Alliance. Sustainability Reporting for Co-operatives: a guidebook, 2016.

On the International Day of Co-operatives in 2015, UN Secretary-General Ban Ki-Moon stated that co-operatives have an invaluable role in the international community's rollout of the sustainable development goals.1 He also appealed for all to recommit to the co-operative business model, which could help make the vision of a sustainable future a reality for everyone. The Secretary-General's call to action is founded on a growing understanding of the unique value that co-operatives offer to advancing sustainable development, highlighted by direct references to co-operatives in the outcome document of the UN Conference on Sustainable Development (Rio +20). The International Co-operative Alliance (Alliance) has also undertaken and contributed to studies and reports that both explore the role of co-operatives in contributing to sustainable development and outline an ambitious agenda for them to do so. The Blueprint for a Co-operative Decade envisions a future in which co-operatives are the acknowledged leader in economic, social and environmental sustainability; the model preferred by people; and the fastest growing form of enterprise. The Alliance commissioned two studies to assess this vision. The first report, Co-operative Growth for the 21st Century, explored the role of co-operatives in the context of social, ecological and economic crises, evolving notions of growth and the role of co-operatives in addressing the inadequacies of capitalism. The report identified fertile soil in which cooperatives can grow. (Introduction)

Предметни рубрики: кооперативно дело ; коопериране – доклади

 

Област на знанието: Образование

 Сигнатура: ЕК

Зарева, И. и др. Висшето образование и науката в България : икономически, социални и джендър измерения, 2014.

В резултат на комплексно интердисциплинарно изследване на икономически, социални и джендър измерения на двете академични сфери е определено мястото на България в Европейското образователно и изследователско пространство и на европейската карта за равнопоставеност на жените и мъжете в академичната общност. Направени са количествена и качествена оценка на състоянието на висшето образование и науката. Идентифицирани са основните проблеми и по-важните фактори, които ги обуславят. Очертани са насоките за развитие и усъвършенстване на висшето образование и науката в България. (от издателя)

Предметни рубрики: висше образование ; наука – България

 Сигнатура: ЕК

Кирова, А. и др. Съхранение и развитие на човешкия капитал в образованието и науката в България, 2012.

Книгата представя резултатите от монографично изследване, извършено през периода 2009Ц2011 г. в рамките на научноизследователска програма на Института за икономически изследвания при БАН. Тя е посветена на изключително актуалния въпрос, свързан с влошаващото се състояние на човешкия капитал в сферите на образованието и науката през последните 20 години в България. Това предопределя необходимостта от създаване на подходящи условия за неговото съхранение и развитие във връзка с процесите на евроинтеграция, изграждане на икономиката на знанието, както и преодоляване на негативните ефекти от последната икономическа криза. Монографията представлява опит за комплексно изследване на теоретичните и практико-приложните страни на този проблем, в резултат на което се определят същността, особеностите и социалните функции на човешкия капитал в образованието и науката; извършва се количествена и качествена оценка в икономически аспект на неговото състояние; обосновават се по-важни насоки за бъдещото му развитие с отчитане на неговата роля и място в икономиката на страната. (от издателя)

Предметни рубрики: образование – човешки ресурси – България

Област на знанието: Наука за околната среда

 Сигнатура: ЕК

Европейска агенция за околна среда. Всяка глътка въздух : подобряване качеството на въздуха в Европа, 2013.

Днес сме изправени пред предизвикателството как да продължим да трансформираме нарастващото си разбиране относно въздуха вапо-добри политики и ползи за здравето. Какви действия можем да предприемем за намаляване на въздействието от замърсяването на въздуха върху нашето здраве и околната среда. Какви са най-добрите възможни варианти. И как да стигнем до тях. Именно в моменти като тези ученият, политикът и гражданинът трябва да работят ръка за ръка за намиране на отговор на тези въпроси, така че да продължим да подобряваме качеството на въздуха в Европа. (проф. Жаклин Макглейд)

Предметни рубрики: атмосфера – замърсители ; замърсяване на върздуха ; околна среда – опазване – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска агенция за околна среда. Европейска околна среда : състояние и перспективи 2015: синтезиращ доклад, 2015.

От около 40 години на Европейския съюз е предоставено глобалното управление на околната среда. Този доклад синтезира информацията, получена от четирите десетилетия на реализиране на добре дефинираната и амбициозна програма на политиката на Европейския съюз. Той представя най-големите постижения в познанието, достъпно за ЕАОС и нейната мрежа – Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Общите констатации сочат успехи в намаляването на натиска върху околната среда. Тези постижения са особено забележими, когато се разглеждат в контекста на значително променените условия в Европа и света през последните десетилетия. Без строга програма, големият ръст на икономиката през този период би довел до много по-силни въздействия върху екосистемите и здравето на човека. ЕС показа, че добре разработените и ограничаващи политики работят и предоставят огромни предимства. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: окална среда – опазване – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Действия по климата. Инвестициите в действията по климата – инвестиции в LIFE : обзор на новата подпрограма на LIFE за действия по климата за периода 2014-2020 г., 2014.

През февруари 2013 г. държавните и правителствените ръководители на Европа решиха да отделят поне 20 процента от бюджета на ЕС за следващата многогодишна финансова рамка (т.е. за периода 2014-2020 г.) за действия, свързани с климата. Тази цел ще укрепи усилията на ЕС за преодоляване на предизвикателството, породено от изменението на климата. Дейностите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него ще бъдат включени във всички основни разходни области и европейски програми. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: промени на климата ; околна среда – опазване – инвестиции – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Действия по климата. Нашата планета, нашето бъдеще : заедно в борбата срещу изменението на климата, 2015.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за човечеството днес. Това не е просто проблем, който можем да отложим и да разрешим, когато имаме повече време или средства. Ние всички имаме твърд ангажимент да бъдем активни, за да спрем влошаването на този проблем. Действията, които предприемаме сега, ще определят как ще изглежда нашият свят след 10, 20 или 50 години. Ще бъдат необходими огромни съвместни усилия от всички нас – граждани, правителства, предприятия, училища и други организации – за да постигнем по-добър климат и по-добро бъдеще. (Мигел Ариас Канете, европейски комисар по въпросите на климата и енергетиката)

Предметни рубрики: околна среда – вредни емисии ; устойчиво развитие – екологична политика – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Комуникации. Действия в областта на климата : изграждане на свят, който харесваме, с климат, който харесваме, 2014.

ЕС постоянно определя темпото в борбата с изменението на климата и насърчаването на преминаването към нисковъглеродна икономика. Неговите усилия в тази област датират от 1990 г., когато Съюзът пое ангажимент да стабилизира емисиите си на въглероден диоксид (CO2) на равнищата от тази година до 2000 г. – цел, която бе постигната. Оттогава ЕС прилага серия от политически мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, като много от тях са в рамките на Европейската програма по изменението на климата, изготвена през 2000 г. Освен това държавите членки предприемат конкретни действия в национален мащаб. Лидерите на ЕС определиха някои от най- амбициозните цели в областта на климата и енергията до 2020 г., а Съюзът е първият регион в света, в който е прието задължително законодателство, за да се гарантира тяхното постигане. През октомври 2014 г. лидерите на ЕС подсилиха ангажимента си за повишаване на конкурентоспособността, сигурността и устойчивостта на икономиката и енергийната система на ЕС, като приеха рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. В по-дългосрочен план – до 2050 г. – ЕС е определил амбициозни цели във връзка с емисиите. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: промени на климата ; околна среда – опазване ; вредни емисии – въглероден диоксид -Европейски съюз 

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Комуникации. Околна среда : здравословна и устойчива околна среда за днешното и бъдещите поколения, 2015.

Околната среда стои над политическите, правните и изкуствено създадените граници. Изключително важно е страните от ЕС и извън него да си сътрудничат, за да се справим с предизвикателствата, които засягат всички нас. Става въпрос за суши, наводнения, замърсяване и заплахи за богатото биологично разнообразие на Европа. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: околна среда – опазване ; устойчиво развитие – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Околна среда. Директива за местообитанията : отбелязване на 20-годишнината на опазването на биологичното разнообразие в Европа, 2012.

Директивата за местообитанията представлява най-амбициозната инициатива, за опазване на биологичното разнообразие в Европа предприемана някога. Тя е приета преди 20 години в отговор на нарастващото безпокойство, изразено от повечето европейци по отношение на постоянното намаляване и масово разрушаване на естествените местообитания и дивата флора и фауна на Европа. Наред с Директивата за птиците тя определя стандарта за опазване на природата във всичките 27 страни членки и дава възможност на държавите да работят заедно за постигането на обща цел и в рамките на една и съща законодателна база за опазването на нашите най-застрашени видове и природни местообитания, независимо от политическите или административни граници. (издателят)

Предметни рубрики: Европа – биоразнообразие – опазване ; местообитания ; биотип ; екологична политика

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Околна среда. Директивите на ЕС за птиците и за местообитанията : за природата и хората в Европа, 2015.

Директивите на ЕС за птиците и за местообитанията са двата стълба на законодателството на ЕС в областта на опазването на природата. Тези директиви представляват най-амбициозната и мащабна инициатива за опазване на природното наследство на Европа, подемана някога. Общата цел на двете директиви е да се гарантира, че видовете и типовете местообитания, които те защитават, се поддържат или възстановяват до благоприятен природозащитен статус в техния естествен район на разпространение на територията на ЕС. Следователно не става въпрос само за спиране на тяхното понататъшно намаляване или изчезване; целта е да се гарантира, че видовете и местообитанията ще бъдат възстановени достатъчно, за да могат те да бъдат в добро състояние в дългосрочен аспект. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: птици – местообитания – Европа ; биоразнообразие – опазване – Европейски къюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Околна среда. Ръководство за подпомагане на избора, разработването и прилагането на мерки за естествено задържане на водите в Европа : реализиране на множеството ползи от естествените решения, 2014.

Настоящият документ, е разработен в рамките на проекта МЕЗВ (Мерки за естествено задържане на водите в Европа). В него се обръща специално внимание на разнообразните ползи от МЕЗВ и необходимото политическо координиране и съгласуваност за максимално използване на МЕЗВ. Предназначен за улесняване на избора, изготвянето и прилагането на МЕЗВ в Европа. Насочен към ръководители, хора, които вземат решения, специалисти и заинтересовани лица, занимаващи се с избора, изготвянето и прилагането на МЕЗВ в рамките на планове и програми по проблеми, свързани с водите, наводненията, биологичното разнообразие, адаптирането към изменението на климата, горското стопанство, земеделието и градската среда. Ръководството може да се използва и от организациите, финансиращи проекти в посочените области. Помага за навигирането в интернет базата знания за МЕЗВ (http://www.nwrm.eu), предлагайки последователни стъпки за достъп до събраните там разнообразни данни и практически опит. (издателят)

Предметни рубрики: водни ресурси – опазване – Европейски съюз

 

Област на знанието: Ветеринарна медицина

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Здравеопазване и безопасност на храните. Нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007-2013 г.), според която По-добре превенция, отколкото лечение, 2007.

Здравето на животните предизвиква загриженост у всички европейски граждани. Тази загриженост произтича както от тези страни на здравето на животните, свързани с общественото здраве и безопасността на храните, така и от разходите за икономиката, които носят със себе си възникването на огнища на болести по животните и съображенията за хуманно отношение към животните, включително отраженията на контрола на заболяванията. Оценката потвърждава постоянния напредък през годините. Докладът дава важни препоръки за бъдещето Ц не на последно място нуждата от ясни стратегически цели за постигане, поделяне на отговорността и разходите, определяне на приоритети за действията на ЕС, основани на прозрачна оценка на рисковете за общественото здраве и за здравето на животните и хуманното отношение към тях. В настоящото съобщение подходът на Комисията е пригоден към тези предизвикателства. В него е поет ангажимент за развитието на политики и постигането на резултати в партньорство със заинтересованите страни. (из Предговор)

Предметни рубрики: животни – здравеопазване – превенция – Европейски съюз

 Сигнатура: 619:616-07(075.8)/Ч П 254/II 3616

Паскалев, М. Ветеринарна радиология : учебник за студенти по ветеринарна медицина, 2013.

Радиологията е една основните клинико-диагностични дисциплини и е призвана да даде на студентите знания, свързани с диагностиката на редица заболявания при домашните животни. В общата част са разработени въпросите за устройството на рентгеновите уредби и физичните основи на рентгеновите лъчи, някои от взаимодействията им с материята, механизмите за получаване на рентгеновите образи и тяхната интерпретация. В отделни радели са описани рентгеновте симптоми на най-често срещаните заболявания при животните, като е спазен принципът за разглеждане на органи и системи. За по-добро разбиране, в началото на всеки раздел е дадена нормалната рентгенова анатомия на съответната топографска област, а при всяко заболяване конспективно са описани и някои клиничните признаци. (авторът)

Предметни рубрики: рентгенология ; радиология – учебници

 Сигнатура: ЕК

AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals, 13. изд., 2013.

The AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals are intended for use by members of the veterinary profession who carry out or oversee the euthanasia of animals. The overriding commitment of these Guidelines is to provide veterinarians guidance in relieving pain and suffering of animals that are to be euthanized. The recommendations in the Guidelines are intended to guide veterinarians, who must then use professional judgment in applying them to the various settings where animals are to be euthanized. (AVMA)

Предметни рубрики: животни – евтаназия ; ветеринарни лекари – задължения

 Сигнатура: ЕК

Comfortable Quarters for Laboratory Animals, 10. изд., 2015.

This book is intended for anyone involved with animals in laboratories – technicians, veterinarians, scientists, institutional officials, enrichment specialists, IACUC members, and inspectors. It has been 13 years since the previous edition of this book was published and this new edition is more than twice the length, in part because research on improved housing and enrichment has been, and continues to be, conducted. There are 14 chapters on different animals in research (including new chapters on ferrets and zebrafish, as well as chapters on extraneous variables and the human-animal bond) that describe species-specific needs and offer recommendations on how to address them in the laboratory. (Lawrence, Jennife)

Предметни рубрики: ветеринарномедицинска етика ; лабораторни животни – хуманно отношение ; клетки

 Сигнатура: ЕК

European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. On protected disignations of origin (PDO), protected geographical indications (PGI) and traditional specialities guaranteed (TSG) for agricultural products and foodstuffs in EU member state 2012-2014 : on a series of audit : overview report, 2015.

This report provides an overview of the outcome of a series of audits carried out by the Food and Veterinary Office in eight Member States (MSs) of the European Union (EU) between October 2012 and November 2014. This was the first series of audits undertaken to MSs on official controls in place for three quality schemes Protected Designations of Origin (PDOs), Protected geographical Indications (PGIs), Traditional Specialities Guaranteed (TSGs) for agricultural products and foodstuffs. The objectives of the audits were the evaluation of the official control systems in place for the implementation of EU legislation concerning: PDOs, PGIs and TSGs for agricultural products and foodstuffs, traceability and labelling. In terms of scope, the audit reviewed the organisation and performance of Competent Authorities (CAs) and the official control systems in place covering production, distribution and placing on the market of these products. (European Commission)

Серия: Health and food safety

Предметни рубрики: храни – безопасност – Европейски съюз ; ветеринарен контрол

 Сигнатура: ЕК

European Commission. Organization of official controls : country profile Bulgaria, 2016.

The purpose of this part of the country profile is to provide an overview of how control systems for food and feed safety, animal health, animal welfare and plant health are organised in the Member State. It is based on a description supplied by the Member State and drawn into a standardised format by the FVO. (European Commission)

Серия: Health and food safety

Предметни рубрики: храни – безопасност – България ; ветеринарен контрол

Област на знанието: Организация и управление на селскостопанското производство

Сигнатура: ЕК

Башев, Храбрин. Устойчивост на земеделските стопанства в България, София, 2016.

Тази книга дава отговор на следните въпроси: Какво представлява устойчивостта на фермата, Как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства?, Каква е устойчивостта на българските ферми в условията на прилагане на ОСП на ЕС?, Как да подобрим устойчивостта на стопанствата в нашата страна? Най-напред се анализира развитието на концепцията за фермерска устойчивост и основните подходи за нейната оценка. На тази основа се прави по-пълно дефиниране като способност на дадена ферма да поддържа своите управленчески, икономически, екологически и социални функции в дългосрочен план. След това се предлага подходящ за съвременните условия на развитие на българското земеделие холистичен подход за оценка на равнището на устойчивост на фермите, включващ система от принципи, критерии, показатели и референтни стойности, характеризиращи управленческите, икономическите, екологическите и социалните аспекти на фермерската устойчивост. Направена е оценка на общата, управленческата, икономическата, социалната и екологическата устойчивост на фермите от различен юридически тип, размери, производствена специализация, екологическо и административно местоположение в България. Следва идентифициране на факторите и перспективите на устойчиво фермерство в страната. Разработката приключва с насоки за по нататъшни изследвания, за усъвършенстване на фермерското управление и на формите за обществена интервенция в сектора. (авторът)

Предметни рубрики: земеделие ; устойчиво земеделие – управление – България

 

Област на знанието: Почвознание. Изследвания на почвата

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Околна среда. Насоки относно най-добрите практики за ограничаване,смекчаване или компенсиране на запечатването на почвата, 2013.

Целта на настоящия работен документ на службите на Комисията, съдържащ насоки относно най-добрите прак-тики за ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвата, е да предостави информация за степента на запечатването на почвата в Европейския съюз (ЕС), въздействията от него и примери за най-добри прак-тики. Подобни примери за най-добри практики могат да представляват интерес за компетентните органи в държавите членки (на национално, регионално и местно равни- ще), специалистите, които се занимават с териториалното планиране и управлението на почвите, както и заинтере-сованите страни като цяло, но може да са от полза и за отделни граждани. (EU Bookshop)

Предметни рубрики: почви – опазване – Европейски съюз

 

Област на знанието: Животновъдство

 Сигнатура: ЕК

AWIN Welfare Quality Assessment protocol for cattle, 2009.

The European Welfare Quality project developed standardized ways of assessing animal welfare and a standardized way of integrating this information to enable farms and slaughterhouses to be assigned to one of four categories (from poor, to good animal welfare). One of the innovations of the Welfare Quality animal welfare assessment system is that it focuses more on animal-based measures (e.g. directly related to animal body condition, health aspects, injuries, behaviour, etc.). Existing approaches largely concentrate on design or management-based characteristics (e.g. size of cage or pen, flooring specifications etc.). Of course, this does not mean that resource-based or management-based factors are ignored in Welfare Quality ; and many of these are important features of the system. A particular attraction of using animal-based measures is that they show the outcome of the interaction between the animal and its environment (housing design and management) and this combined outcome is assessed by the Welfare Quality assessment system. (Foreword)

Предметни рубрики: говеда – хуманно отношение – стандарти, международни

 Сигнатура: ЕК

AWIN Welfare Quality Assessment protocol for horses, 2015.

The research program was designed to develop European standards for on-farm welfare assessment and product information systems as well as practical strategies for improving animal welfare. The standards for on-farm welfare assessment and information systems have been be based upon consumer demands, the marketing requirements of retailers and stringent scientific validation. The key was to link informed animal product consumption to animal husbandry practices on the farm. The project therefore adopted a Fork to farm rather than the traditional Farm to fork approach. Welfare Quality will make significant contributions to the societal sustainability of European agriculture. (AWIN)

Предметни рубрики: коне – хуманно отношение – стандарти, международни

 Сигнатура: ЕК

AWIN Welfare Quality Assessment protocol for pigs, 2009.

Animal welfare is of considerable importance to European consumers. Nowadays food quality is not only determined by the overall nature and safety of the end product but also by the perceived welfare status of the animals from which the food is produced. The fact that improving the animalТs welfare can positively affect product quality, pathology and disease resistance also has a direct bearing on food quality and safety. The Welfare Quality project focussed on integration of animal welfare in the food quality chain: from public concern to improved welfare and transparent quality. The project aimed to accommodate societal concerns and market demands, to develop reliable on-farm monitoring systems, product information systems, and practical species-specific strategies to improve animal welfare. Throughout this Integrated Project efforts were focused on three main species and their products: cattle (beef and dairy), pigs, and poultry (broiler chickens and laying hens). (welfarequality.net)

Предметни рубрики: свине – хуманно отношение – стандарти, международни

 Сигнатура: ЕК

AWIN Welfare Quality Assessment protocol for sheep, 2015.

Welfare Quality was a project funded by the European Commission. It was an integrated project in the sixth framework programme, priority 5: Food Quality and safety. Forty-four institutes and universities (representing thirteen European countries and four Latin American countries) with specialist expertise participate in this integrated research project. The project started in May 2004 and  took over five years to complete. (welfarequality.net)

Предметни рубрики: овце – хуманно отношение – стандарти, международни

 

Област на знанието: Риболов

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Комуникации. Морско дело и рибарство : опазване на бъдещето на моретата, създаване на нов просперитет, 2016.

Моретата и океаните влияят върху живота на хората по много начини. Те регулират климата и в продължение на векове ни предоставят храна, транспорт и възможности за почивка. Сега благодарение на технологичния напредък те могат да ни дават фармацевтични продукти, минерали и вероятно неограничена енергия, при условие че използваме ресурсите им отговорно, по безопасен начин, предпазливо и справедливо. От решаващо значение е и икономическата стойност на морето в нашето общество. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига. (Служба за публикации на Европейския съюз в Люксембург)

Предметни рубрики: рибарство ; риболов, морски – устойчиво развитие – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Морско дело и комуникации. Зелен растеж в рибарските райони на Европа : ръководство, 2012.

Стремежът към икономически растеж и по-добро качество на живот е естествен инстинкт за човечеството, но той вече не може да се осъществява отделно от околната среда, от която той зависи. Благодарение на технологичните и медицинските нововъведения, темпото на човешкото развитие се увеличава прогресивно от края на Втората световна война. Населението на Земята сега е 7 милиарда души, а в края на Втората световна война то е било едва 2,5 милиарда души. Този бърз растеж на населението упражнява безпрецедентен натиск върху нашите природни ресурси и днес има спешна нужда да се признае ключовата роля на природата в поддържането на нашата цивилизация. (из Увод)

Предметни рубрики: рибарство ; риболов ; рибни ресурси – опазване – Европейски съюз

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Морско дело и комуникации. Морско пространствено планиране в ЕС – постижения и бъдещо развитие : съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, европейския икономически и социален Комитет и комитета на регионите, 2011.

В синята книга и плана за действие за интегрирана морска политика (ИМП) за ЕС морското пространствено планиране (МПП) е определено като един от междусекторните инструменти, които подкрепят прилагането на ИМП. През 2008 г. Комисията прие Съобщението Пътна карта за морско пространствено планиране: за постигане на общи принципи в ЕС, в което се предлага набор от ключови приниципи за МПП. В пътната карта Комисията пое ангажимант да изготви доклад за серията от работни срещи, които бяха проведени през 2009 г., и да предложи по-нататъшни стъпки и действия. С настоящото съобщение се изпълнява този ангажиминт, като стремежът е да се очертае настоящият контект на МПП в ЕС. (из Въведение)

Предметни рубрики: рибарство ; риболов, морски – управление – устойчиво развитие – Европейски съюз

(януари)

 

 

Comments are closed