Бюлетин Нови книги

2017 година

октомври

Област на знанието: Икономика на селското стопанство. Селскостопанска политика

 Сигнатура: ЕК

Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under the Common Agricultural Policy : final report – September 2011, 2011.

This study, financed by the European Commission, was carried out a consortium consisting of CAP GEMINI, Deloitte and Ramboll. The conclusions, recommendations and opinions presented in this report reflect the opinion of the consultant and do not necessarily reflect the opinion of the Commission.

Предметни рубрики: биоразнообразие – селскостопанска политика

 Сигнатура: ЕК

Modernising and simplifying the CAP : summary of the results of the public consultation, 2017.

The public consultation on modernising and simplifying the common agricultural policy (CAP) was launched on the 2 February and closed on the 2 May 2017. It was open to all interested citizens and organised through a questionnaire available on DG AGRI website. The questionnaire included 28 closed questions and 5 open questions. This report provides a summary of the answers provided to each question. (Introduction)

Предметни рубрики: обща селскостопанска политика – Европейски съюз

 

Област на знанието: Туризъм

 Сигнатура: ЕК

Пътеводител за гостоприемство и приключения : 105 къщи за гости и малки хотели, 2009.

За успешното развитие на алтернативния туризъм от голямо значение са информационните материали, свързани с него, както и мениджърските издания за малките и средни форми у нас, занимаващи се с различните видове алтернативен туризъм. Значимо издание в това направление е настоящият двуезичен пътеводител със 150 адреса на гостоприемството и приключенията.

Предметни рубрики: алтернатевен туризъм – България – пътеводители

 

Област на знанието: Повишаване на квалификацията. Преквалификация

 Сигнатура: ЕК

Ръководство за обучение по управление и планиране на фермата, 2004.

Всяка част се състои от основен текст, материали за раздаване на участниците и упражнения, които могат да се използват от консултантите като лекции. Наръчникът може да се използва и за справка от консултантите, които искат да проверят данните за планиране и управление на фермата. Обучението по тези модули може да се пригоди към познанията и нуждите на консултантите. Таблицата по-долу предлага последователността и необходимото време за представяне на частите в рамките на един основен семинар. Обучителите обаче трябва внимателно да преценят опита на консултантите, участващи в обучението и целите, които се поставят с него. Съобразно това те трябва да определят съдържанието и времето. (НССЗ)

Предметни рубрики: фермери – обучение – методика на преподване – ръководства

 

Област на знанието: Наука за околната среда. Опазване на природните ресурси. Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея

 Сигнатура: ЕК

EU biodiversity action plan: 2010 assessment, 2010.

The main conclusion of the 2010 Assessment is that while significant progress has been made in some areas, for instance in the completion of the EU Natura 2000 Network of protected areas, and in the reduction of pollution from point sources in freshwater bodies, the overall target of halting biodiversity loss by 2010 has not been reached. Up to 25 percentages of European animal species are still at risk of extinction and even common species continue to suffer from a lack of suitable habitats outside protected areas. Urban sprawl, industrial development and new infrastructure continue to spread rapidly across Europe, often at the expense of the remaining natural areas. (Introduction)

Предметни рубрики: биоразнообразие – опазване – Европейски съюз

 

Област на знанието: Хидробиология. Водни биоценози и екосистеми

 Сигнатура: ЕК

Ръководство за възстановяване на влажни зони : WWT Съвети за влажни зони : доклад представен на Project Management Limited, 2017.

Определянето на територии за потенциално възстановяване на местообитанията, в рамките на нарушени обекти, разработването на схеми за възстановяване и последващите работи по възстановяването, представляват основните компоненти на процеса на управленско планиране. Това основно ръководство относно необходимата информация и стъпките на процеса, който предстои е разработено, за да се подпомогне определянето на подходящите за възстановяване територии на влажни зони в Природен парк Персина и Защитена местност Калимок-Бръшлен.То служи като приложение към плановете за управление на съответните защитени територии. (из Въведение)

Предметни рубрики: влажни зони – България

 

Област на знанието: Гръбначни (Vertebrata)

 Сигнатура: ЕК

Михов, Стоян и др. Проучване ихтиофауната и херпетофауната на река Янтра и река Русенски Лом : доклад, 2006.

Първото и единствено до момента специализирано обследване на ихтиофауната на река Янтра е проведено преди близо 50 години в периода 1966-1969 година. Резултатите са публикувани през 1972 година (Карапеткова, 1972 г.). Преди това отделни данни са публикувани в работите на Ковачев, Моров, Дренски, който в монографията описва 28 вида за река Янтра. От този труд обаче не става ясно дали това е пълният списък на видовете в реката, а също така не е ясно за кой период се отнасят данните. Карапеткова (1972 г.) описва 49 вида за река Янтра, ние установихме 29, при условие че сме изследвали само долното течение на реката. Новите видове са Neogobius gymnotrachelus, Neogobius melanostomus, Cobitis elongatoides, Cobitis strumicae. Първите видове напоследък правят голяма инвазия не само в дунавските ни притоци, но и в почти цяла западна Европа навлизайки през Дунав. Последните два вид досега са били отъждествявани с Cobitis taenia, който не се среща в България. Единствените изследвания на рибната фауна на река Русенски Лом са от Карапеткова и Унджиян (1988 г.) – реално отнасящи се за ериода 1974-75 година и 1984 година и направените по време на подготвянето на Плана за Управление на ПП Русенски Лом от Шурулинков (2005 г.) които реално се отнасят за периода 2000-2001 година. (из Преглед …)

Предметни рубрики: реки – България – ихтиофауна ; херпетофауна

 

Област на знанието: Екология

 Сигнатура: ЕК

Mihov, Stoyan и др. River ecology : conservation, biodiversity, sustainability, 2011.

The origin and development of human civilization are closely related to rivers. Over 90 percent of the human settlements in Bulgaria are located in the vicinity of a river. This may be why the word river evokes positive emotions and associations of things pure, clean, and calm. At the same time, being so close to human activities, rivers are subject to various and quite often negative impacts. For most people, a river means water flowing from the mountains to the sea. However, flowing water is only one (essential) component of the living body called river. (Introduction)

Предметни рубрики: реки – България – екология

 

Област на знанието: Фактори на околната среда в горското стопанство. Биология на гората

 Сигнатура: ЕК

Крайречните гори: ползи, състояние, опазване, 2017.

Поради огромното екологично значение на тези гори, нанесените вече щети и актуалните в момента заплахи е наложително предприемането на възстановителни дейности. Част от тях са насочени към създаване на нови крайречни гори чрез залесяване с местни характерни видове; друга към подобряване на структурата и функциите на съществуващите такива чрез премахването на чужди видове. В брошурата е представен опитът от изпълнението на подобни проекти по поречието на река Дунав. Настоящата брошура се издава като част от дейностите по проект Опазване и възстановяване на крайречни гори в местообитания от вида 91Е0 в рамките на Натура 2000 и в моделни области в България, LIFE13 NAT/BG/000801, изпълняван в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, РДГ Пловдив и РДГ Русе. Проектът се съфинансира от програма Life, финансов инструмент на Европейския съюз. (из Увод)

Предметни рубрики: крайречни гори – България – опазване

 Сигнатура: ЕК

Определител на животинските видове за оценка на гори с висока консервационна стойност, 2017.

Определителят включва фотографии и разяснителни текстове за 70 вида животни от включените в Приложение 1Б на Практическото ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност в България (Национално ръководство за ГВКС). Приложение 1Б включва и други видове животни, определящи наличието на ВКС в дадена гора, за които е даден само списък в края на настоящия определител. (из Увод)

Предметни рубрики: гори ; ГВКС ; животни – България – определители

 Сигнатура: ЕК

Определител на растителните видове за оценка на гори с висока консервационна стойност, 2017.

Настоящият определител цели да подпомогне работещите в горските и ловните стопанства в България при определянето, прилагането на мерки за стопанисване и мониторинга на гори, в които е установено наличието на ВКС 1.2 Разнообразие от видове. Концентрации на биологично разнообразие, вкл. ендемични, редки, защитени и застрашени от изчезване видове с глобално, регионално или национално значение. (из Увод)

Предметни рубрики: гори ; ГВКС ; растения – България – определители

 

Област на знанието: Етерично-маслени растения. Ароматни, оцветителни, дъбилни, лекарствени растения

 Сигнатура: ЕК

Производство на етерични масла в България, 2017.

Водени от обещания за бърза доходност и огромни печалби, все повече земеделци и инвеститори се насочват към отглеждането на медицински и ароматни култури. Площите с лавандула, маточина, лайка растат с пъти в рамките на сравнително кратък период от три-четири години. Насажденията от маслодайна роза също се увеличават трайно. Характерни черти на голяма част от тези нови инвестиции са тяхната стихийност, липсата на подбор при посадъчния материал, слабото познаване на спецификите за отглеждане на различните растения, несъобразяване с фактори като работна ръка и особености на преработката. Това са основните причини производителите да търпят разочарования, а преработената продукция да изостава значително спрямо суровинния потенциал. (ИнтелиАгро)

Предметни рубрики: етерично-маслени култури ; етерични масла – производство – България

 

 

септември

юли

юни

май

април

март

февруари

януари

 

Comments are closed