Бюлетин Нови книги

2017 година

март

Област на знанието: Международна политика

 Сигнатура: ЕК

Bassot, Etienne и др. The Juncker Commission's ten priorities : state of play at the start of 2017 : in-depth analysis, 2017.

As the European Commission under its President Jean-Claude Juncker begins the preparation of its 2017 work programme, this publication seeks to provide an overview of the work already done since the Commission took office in each of its 10 priority areas. Moreover, as this Commission approaches the midway point of its second annual work programme, it is of growing interest to assess progress towards the targets that the Commission has set itself, and to identify areas in which difficulties in making progress have been encountered. (Publications Office of the European Union in Luxembourg)

Предметни рубрики: Европейска комисия – дейност 

 

Област на знанието: Икономика на селското стопанство

 Сигнатура: ЕК

Европейска комисия, Генерална дирекция Комуникации. Селско стопанство : партньорство между Европа и селските стопани, 2017.

В ЕС има 500 милиона потребители и всички те се нуждаят от надеждно снабдяване със здравословна и питателна храна на разумна цена. Икономическата среда ще остане несигурна и непредвидима. Освен това сме изправени пред редица настоящи и бъдещи предизвикателства, като например глобалната конкуренция, икономическите и финансовите кризи, изменението на климата и нестабилните цени на горива и торове. ЕС създаде и прилага ОСП, за да отговори на тези предизвикателства. Целта на политиката е да се определят условията, които дават възможност на земеделските производители да изпълняват многобройните си функции в обществото, първата от които е производството на храна. Благодарение на ОСП гражданите на Европа се радват на продоволствена сигурност. Като общество ние можем да сме сигурни, че нашите земеделски производители произвеждат храната, от която се нуждаем. Те осигуряват обилно количество от безопасни и висококачествени продукти на разумни цени. ЕС е известен по целия свят със своите хранителни и кулинарни традиции. Благодарение на своите изключителни селскостопански ресурси ЕС може и трябва да бъде лидер в гарантирането на продоволствена сигурност в световен мащаб. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига. (Служба за публикации на ЕС)

Предметни рубрики: селскостопанска политика – Европейски съюз

 

Област на знанието: Висше образование. Висши училища. Университети

 Сигнатура: ЕК

Николов, Р. Глобалният кампус, 2009.

В книгата се идентифицират и изследват процеси и проблеми, свързани с ефективното интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в дейностите както вътре в един университет, така и в дейности, свързани с различни външни за университета организации и потребители, с цел да се подобри качеството на обучението, изследователската работа и управлението и да се засили ролята на университета в служба на обществото. Представя се модел на Глобален кампус, както и отделни негови компоненти, инструменти, методи, форми на организация и принципи. За основа на изследванията, представени в книгата, са използвани резултати от множество изследователски, образователни, развойни и внедрителски проекти, включително и проекти и изследвания, в които авторът е участвал като ръководител, изследовател и разработчик. (издателят)

Предметни рубрики: висше образование – дистанционно обучение – информационни технологии

 Сигнатура: ЕК

Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение : из опита на Русенския университет, 2. прераб. и доп. изд., 2017.

Според дефиницията на Европейската комисия, иновация е внедряването на нов или в значителна степен усъвършенстван продукт (предмет или услуга) или процес, нов маркетингов метод, нов организационен подход в бизнес практиката, нова организация на работното място или външните връзки. Иновация е обобщено понятие за всички значими (рационални и полезни) нововъведения в деловата дейност на хората, които имат за цел да приведат даден предмет на дейност от едно състояние в друго желано състояние, което качествено и/или количествено е над предходното. Иновационни са тези образователни технологии, които се базират на най-новите достижения на информационните технологии и като такива – отговарят на очакванията и изискванията на дигиталното поколение. В книгата е отразен опитът на Русенския университет в областта на образователните иновации и най-вече – в тяхното прилагане с цел да се повиши мотивацията на студентите да възприемат знания и да генерират нови такива. (авторите)

Предметни рубрики: висше образование – онлайн обучение – информационни технологии

 Сигнатура: ЕК

Смрикаров,  А. Наръчник на докторанта, 2015.

Първото издание на Бза докторанта отдавна доказа полезността си при подготовката на бъдещите учени у нас. Някои от нейните томове заслужено се радват на много висока популярност и оценка. Те твърдо заеха мястото си в работното ежедневие на много млади специалисти и докторанти. Намирам идеята за актуализирането на библиотеката за много добра и навременна. Убеден съм, че новата поредица ще бъде още пополезна и ще има значителен принос за издигане на равнището на докторантурата, а с това и на науката в България. (акад. П. Кендеров)

Серия: Библиотека за докторанта

Предметни рубрики: дисертационни трудове – методика – ръководства

 Сигнатура: ЕК

Смрикаров, А. Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство : основни резултати и предстоящи задачи, младежкото участие и принос, 2009.

Тази книга съдържа кратка история на Виртуалното образователно пространство в България от стартирането на Националната програма за неговото създаване през 2002 г. до момента на издаването й. При написването на книгата са заимствани материали от брошурата Виртуалното образователно пространство в България – състояние и перспективи от Орлин Кузов и Ангел Смрикаров. Книгата съдържа и някои насоки за развитието на иновационните образователни технологии. Акцентирано е и върху младежкото участие и принос в изпълнението на програмата. (авторът)

Предметни рубрики: висше образование – виртуално обучение – национални програми

 

Област на знанието: Ботаника

 Сигнатура: 581.6:619(075.8)

Раданова, С. Ветеринарномедицинска ботаника, 2017.

Учебникът е предназначен за ползване от студентите, изучаващи специалността Ветеринарна медицина към Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора. Той може да послужи като справочник на студенти фармацевти, специалисти и служители в здравната сфера, билковото дело, научни работници и хора, интересуващи се от растения и използващи ги за лечение. В изложението на материала са застъпени основни термини, касаещи ветеринарната токсикология, което повишава още повече научния принос на изданието. Непрекъснатият ни досег с растенията в бита и лечебната практика налага необходимостта от познаване на първите признаци на отравяне на хора и домашни животни и оказване на долекарска помощ. (издателят)

Предметни рубрики: ботаника – ветеринарномедицинска ботаника – учебници

Област на знанието: Биология

 Сигнатура: 31753

Николов, Георги и др. 800 тестови въпроса по биология : за кандидат-студенти в Тракийски университет, 2008.

Сборникът съдържа набор от 810 въпроса, съответен на учебния материал по биология за 9 и 10 клас. Тестовете покриват с въпроси всички нови понятия, включени в изучавания материал. Предназначени са както за целите на самоподготовката на кандидат-студента и ученика, така и като помощно средство на преподавателя. Всички въпроси в сборника имат по 4 отговора, от които един е правилният. Приложена е таблица с правилните отговори за всеки от въпросите и таблици със шестобалните оценки за тестове, съставени от въпроси от настоящия сборник. (авторите)

Предметни рубрики: биология – тестове ; кандидат-студенти

 

Област на знанието: Систематична зоология

 Сигнатура: ЕК

Атлас на попчетата (Gobiidae) в България = Atlas of the Gobies (Gobiidae) in Bulgaria, 2012.

Понастоящем за българската ихтиофауна са установени 24 вида попчета. Те населяват водите на Черно море, черноморските притоци и крайбрежни езера, река Дунав и нейните притоци, реките Марица и Тунджа (беломорски басейн). Шест вида обитават дунавския водосбор, 2 вида са установени за беломорския. По своя произход попчетата в черноморския басейн се отнасят към понто-каспийската реликтна група – 14 вида и 10 вида са средиземноморски имигранти. (из Увод)

Предметни рубрики: костни риби – биология ; костни риби – екология – България

 

Област на знанието: Селско стопанство

 Сигнатура: ЕК

European commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Study on agricultural interbranch organisations in the EU, 2016.

The study provides a comprehensive inventory of existing recognised interbranch organisations (IBOs) across all 28 Member States and the rules applicable to them under EU and national law. The study further examines the impact of IBOs on the markets where they operate with respect to its objectives and the benefits for producers stemming from the participation in the IBO. It also illustrates the conditions which enable a good functioning of the IBO. The study is based on evidence gathered from existing literature, interviews with senior policy officials within the European Commission and national competent authorities, interviews with IBOs representatives, a survey of all recognised IBOs, and five case studies. The analysis shows that 19 Member States have adopted national rules on the recognition and functioning of IBOs. In June 2016, 123 recognised IBOs, four of them solely recognised only under national rules, are active in eight different Member States but their total number is growing. Of all factors considered, internal organisation of the IBO appears less important for its proper functioning. The working principles (such as dialogue and consensus) within the IBO and the relations between the IBOs and other actors of the supply chain (private stakeholders or public authorities) are the main pillars underpinning a good governance of such organisations. (Publications Office of the European Union)

Предметни рубрики: селско стопанство – браншови организации – Европейски съюз

 

Област на знанието: Растениевъдство

 Сигнатура: 31757

Пшеница и ечемик : неприятели, болести и плевели ; торене, 2016.

Тази книга разглежда вредителите и борбата с тях при основните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик, които заемат най-голям дял от обработваемите площи у нас, достигащи около 14-15 млн. декара. В нея са описани повече от 70 вредители по тези култури, техните морфологични и биологични особености, подкрепени с богат илюстративен материал, като са разработени ефективни и екологосъобразни съвременни мерки за контрол. Включени са и новите, най-перспективни пестициди, разрешени за употреба в нашата страна. (авторите)

Предметни рубрики: пшеница ; ечемик ; зърнени култури – болести; неприятели ; торене

 Сигнатура: 31756

Янкулов, Й. и др. 9 съвременни технологии за култивиране : гераниолна мащерка, бял риган, ранилист, лечебен невен, едногодишен пелин, многогодишно резене, кръвен здравец, жълта тинтява, чувен, 2008.

Книга 5 от поредицата включва технологии за отглеждане на 9 вида от 6 ботанически семейства. Всеки от видовете има своя биология и специфични изисквания, поради което изложението не е типизирано и сложено в една и съща рамка. Културите са нови за нашето производство, някои от тях навлизат бавно и на неголеми площи. Всичките обаче осигуряват стратегически важна за здравеопазването изходна суровина. Суровините и техните биологично активни вещества съдържащи етерични масла, флавоноиди, дъбилни вещества, елагова и други органични киселини, са основата за изготвяне на лечебни препарати и форми, лекуващи заболявания на дихателната, кръвоностната и храносмилателната система. Включването на кръвния здравец е начална стъпка за изграждане на успешна система за борба със заболяванията от рак. (авторите)

Серия: Перспективни лечебни растения, кн. 5.

Предметни рубрики: лечебни растения – култивиране

 

 Сигнатура: 31755

Янкулов, Й. Маточина, 2008.

В настоящата книга маточината се разглежда като лечебна култура за получаване на суровина от листата и надземната маса. На международния пазар в големи количества ежегодно се изкупуват сухи листа. Този тип суровина ограничава количеството, което трябва да реализира. Настоящата книга има за цел да изтъкне предимството на маточината като лечебна суровина на листа, а не на брух, с което ще я направим постоянна, обемна и високодобивна култура. (авторът)

Серия: Култивиране на лечебни растения, кн. 3.

Предметни рубрики: лечебни растения – маточина – култивиране

 

 Сигнатура: 31754

Янкулов, Й. Цитрална мащерка – аналог на маточина, 2007.

Цитралната мащерка е книжка 2-ра от поредицата Култивиране на ароматни растения. Главна цел на култивирането на сорт Слава е получаването на етерично масло, което да се внедрява в производството като аналог на маточиновото. Размножителният коефициент на сорта е висок. Има достатъчно размножителен материал за поставяне началото на широко култивиране. Сорта е пластичен и лесно се приспособява към различните почвено-климатични условия. (авторът)

Серия: Култивиране на ароматни растения, кн. 2.

Предметни рубрики: ароматни растения – мащерка – култивиране

 

февруари

януари

 

 

Comments are closed