Бази данни

 

Бази данни, достъпни по абонамент през 2021 година

(могат да се ползват без парола за достъп, а само по IP адрес в рамките на Университетската компютърна мрежа;  след регистрация някои бази позволяват и отдалечен достъп)

 

Academic Search Complete е мултидисциплинарна база данни и е разработена специално за академични институции и предлага ценна научна информация в областите антропология, астрономия, биология, химия, строителство, електротехника, етническа и мултикултурни изследвания, география, геология, право, материалознание, математика, машиностроене, музика, фармацевтични науки, физика, психология, религия и теология, зоология, както и много други области. 8500 са списанията представени с пълен текст, а 7300 от включените заглавия са с висока научна стойност (Peer-Reviewed). В допълнение към пълния текст, тази база данни предлага индексиране и резюмета на повече от 12500 издания и повече от 13200 публикации, включително монографии, доклади от конференции и др.

Базата е достъпна от компютрите в университета.

EBSCO – Пълнотекстовите бази на EBSCO за научни библиотеки са едни от най-богатите електронни ресурси в света. Включват: Health Source – Consumer Edition, OpenDissertations, Academic Search Complete, Library, Information Science & Technology Abstracts, GreenFILE, Teacher Reference Center, European Views of the Americas: 1493 to 1750, AHFS Consumer Medication Information, eBook Collection (EBSCOhost), eBook Academic Collection (EBSCOhost).

Базата е достъпна от компютрите в университета. (За отдалечен достъп са нужни данни за вход)

MEDLINE Complete осигурява достъп до повече от 5400 списания с  авторитетна научна информация по медицина, стоматология, ветеринарна медицина, здравеопазване, предклинични науки. Тя се базира на добре познатата индексна база данни MEDLINE, но осигурява пълен текст на статиите от над 1800 списания в различни области на медицината. Голяма част от изданията са достъпни без ембаргов период, веднага след тяхното публикуване онлайн. MEDLINE Complete е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година.

Базата е достъпна от компютрите в университета.

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света в областта на естествените, медицинските, биологичните и социалните науки. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 година.

Базата е достъпна от компютрите в университета.

Scopus е най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания. Базата съдържа 17 милиона записа от преди 1996 г. – над 15 000 цитирани научни списания (някои от тях с пълен достъп), институционални масиви, богата патентна и научна информация.

Базата е достъпна от компютрите в университета.

Veterinary Education in Video дава на преподаватели и студенти  достъп до практически ориентиран и енциклопедичен ресурс в областта на ветеринарната наука и грижи. Колекцията обяснява и показва нагледно повече от 600 процедури и техники в повече от 800 видеа, и обхваща клинични умения, обяснения на условия, както и обучение по техники и медицинска грижа за животни и птици.

Базата е достъпна от компютрите в университета.

Web of Science (преди известна като Web of Knowledge) е онлайн базирана платформа, улесняваща академичните изследвания. Обхваща над  28 000 рецензирани списания, 9 милиона изследователи и 2,5 милиона статии на година в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика. Първоначално създадена от Института за научна информация САЩ (ISI), сега (след Thomson Reuters) се поддържа от Clarivate Analytics.  Предоставя достъп до множество бази данни:

  • Web of Science Core Collection  – водеща научна литература в света по социални науки, изкуства и хуманитарни науки, публикации от международни научни форуми – конференции, симпозиуми, семинари, колоквиуми;
  • BIOSIS Citation Index  – данни в областта на естествените науки – от ботаника и микробиология до фармакология, биомедицински изследвания, обхващащи предклинични и експериментални изследвания, методи и апаратура, изследвания на животни;
  • Current Contents Connect – текущи съдържания и библиографска информация от водещи научни списания и книги в света;
  • Data Citation Index  – търсене на цитирани автори и публикации и проследяване на цитирания;
  • Derwent Innovations Index  – улеснява бързото и прецизно търсене на патентна информация в областите химия, електротехника, електроника и машиностроене;
  • KCI-Korean Journal Database – статии от мултидисциплинарни списания, включени в KCI (управлявана от Националната фондация за научни изследвания на Корея);
  • MEDLINE – библиографска информация за статии от научни списания, покриващи медицина, ветеринарна медицина, здравеопазване, голяма част от публикациите по биология и биохимия;
  • Russian Science Citation Index – библиографска информация за повече от 9 милиона публикации от руски автори, както и информация за цитиране на тези публикации от повече от 6000 руски списания;
  • SciELO Citation Index – връзка с научните изследвания в Латинска Америка, Испания, Португалия, Карибите и Южна Африка;
  • Zoological Record – неофициален световен регистър на имената на животните.

 Базата е достъпна от компютрите в университета.

 

Бази данни със свободен достъп

AANRO (Australian Agriculture and Natural Resources Online) – Предоставя библиографска и реферирана информация за австралийското селското стопанство и управлението на природните ресурси. Съдържа описания на научни проекти и публикации, обхващащи науките за земята, водните ресурси, селското и горското стопанство. Реферираните публикации включват научни списания, правителствени публикации, бюлетини, уебсайтове и съвременни изследвания. Някои описания съдържат препратки към пълния текст на документа. Ресурсът е разработен през 1996 г. Днес интегрира три бази данни – Agricultural Research in Progress (AARIP), Australian Bibliography of Agriculture (ABOA) and Streamline; all are available on the Agriculture and Natural Resources (ANR) database.

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) Библиографска база данни, изготвена и поддържана от Националната библиотека по селско стопанство на САЩ (National Agricultural Library – NAL). Базата се състои от две подгрупи записи. Първата съдържа цитати за статии, които включват резюмета. Втората се състои от библиографски записи, описващи монографии, периодични издания, аудиовизуални материали и онлайн съдържание от целия свят. AGRICOLA включва, но не се ограничава до ресурсите в NAL.

AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology – Международна информационна система за аграрни науки и технологии под егидата на ФАО. Обхваща всички области на земеделието, хранителната и горската промишленост. Освен статии от списания и книги, в AGRIS се въвеждат и дисертации, научни трудове, доклади от конференции и други материали, до които няма достъп по каналите на традиционния библиотечен обмен. Съдържа реферати на включените в системата публикации, като се осигурява линк към пълния текст, когато е наличен.

AMIS : Agricultural Market Information System – Информационна система за агропазара. AMIS оценява глобалните доставки на храни (с акцент върху пшеница, царевица, ориз и соя) и осигурява платформа за координиране на политиката за действие в условията на пазарна несигурност.

AQUASTAT –  Глобална информационна система на ФАО за водни ресурси и селско стопанство. Предоставя цялостна информация и данни за водните ресурси, използването на водите, управление на водите в селското стопанство и неконвенционални източници на вода в целия свят.

Aquatic Commons – Нарастваща тематична колекция от публикувани и непубликувани изследвания, институционални публикации и други научни документи за морски и сладководни ресурси. Попълва се от изследователи, библиотекари и техните институции. Включва всички аспекти на науката, технологията, управлението и опазването на морските и сладководни среди, както и икономически, социални и правни аспекти. Ръководи се от International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC).

CAB Direct – Предлага улеснен, от една точка, достъп до всички бази данни (някои платени) на CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) в областта на селското стопанство и околната среда :

Aquaculture Compendium

CAB Abstracts,

CAB eBooks

Global Health​

Nutrition and Food Science Database,

Environmental Impact

VetMed Resource,

Leisure and Tourism Database,

Forestry Science Database

Crop Protection Compendium

Animal Health and Production Compendium.

CountrySTAT – Уеббазирана информационна система за статистическа информация по прехрана и земеделие на равнище държави и региони.

CRIS – Current Research Information System – Информационна система с достъп до пълен текст на текущи и наскоро завършили изследователски проекти в областта на селското и горското стопанство,  храните и храненето на National Institute of Food and Agriculture на САЩ (NIFA).

DART-Europe – Портал към електронни дисертации и електронни тези на учени от европейските университети.

Dialnet – Съдържа  докторски дисертации и научни статии на учени от водещи университети в Испания. Език – испански и други европейски езици. Групирани са по университети.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Директория за списания на отворен достъп. Индексира и предоставя информация за свободно достъпни научни списания от цял свят. Целта на DOAJ е да се увеличи видимостта на научните изследвания.

EconBiz –  Платформа на German National Library of Economics. Осигурява директен достъп до пълни текстове на онлайн публикации по икономика и бизнес.

EconPapers – Най-голямата колекция в света със свободен достъп до пълен текст на научни статии, доклади и монографии в областта на икономиката.

ERIC (Educational Resource Information Center) База данни разработена и поддържана от Министерство на образованието на САЩ. Осигурява достъп до над 1,3 милиона записа на публикации в областта на образованието и педагогическите науки. Хронологичният обхват е от 1966 г  до сега.

EUR-Lex – Достъп до правото на Европейския съюз. Предоставя безплатен достъп на 24-те официални езика на съюза до автентичния Официален вестник на Европейския съюз,  Договорите за ЕС, директиви, регламенти, решения, консолидирано законодателство и др.

Europe PMC – Библиографска и пълнотекстова база данни, предлагаща отворен достъп до резултати от научни изследвания в областта на биомедицината. Ресурсът е разработен и се управлява и от European Molecular Biology Laboratory-European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI).

FAOLEX – Изчерпателна онлайн колекция от националните законодателства и международните договори по храни, селското стопанство и възобновяеми природни ресурси. Резюметата на закони, наредби и договори са публикувани на английски, френски и испански език. Пълните текстове са в оригиналния си език.

FAOSTAT – FAO's corporate database  – Статистически данни, документи, книги, снимки, карти  и друга информация от 245 държави и 35 регионални области, събирана, анализирана, интерпретирана и  предоставена от отдела по статистика на Организацията по прехрана и земеделие към Организацията на обединените нации.

FishBase – База данни, обхващаща над 25 000 вида риби, известни на науката с над 70 000 синоними и 100 000 общи имена на над 200 езика. Съдържа над 25 000 снимки, илюстриращи тези риби, информацията за които е била извлечена от над 20 000 препратки. Класификацията на по-високи таксони следва версията на Eschmeyers Catalog of Fishes актуализиран през ноември 2000 година.

Fisheries and aquaculture – Изчерпателни статистически данни за рибарство и аквакултури, структурирани в рамките на събирането им по глобален и регионален принцип. Тези колекции са достъпни чрез различни формати, инструменти и информационни продукти, включително и онлайн инструменти за заявки на софтуера FishStatJ за проучване и извличане на данни.

FSTA current (Food science and technology abstracts) База данни съдържаща резюмета на статии в областта на науката за храните и хранителните технологии.

Gender and land rights database – Статистически данни по джендър проблематика и правото на земя, справочна информация по държави (83 държави), както и инструмент за оценка на отделните законодателства (LAT).

GIEWS – Global Information and Early Warning System – Глобална информационна система за производството на храни и продоволствената сигурност. Следи и предоставя информация за снабдяването с храни, тяхното търсене и други ключови показатели за оценка на цялостната ситуация на продоволствената сигурност във всички страни на света. GIEWS издава редовни аналитични и обективни доклади за доминиращите условия и осигурява ранни предупреждения за предстоящи хранителни кризи на национално или регионално ниво.

GLiPHA – Global Livestock Production and Health Atlas – Световна база данни с количествена информация, свързана с продукцията в животновъдството и здравеопазването на животните, представена под формата на карти, графики, диаграми и таблици.

Highwire Press Най-голямото хранилище на рецензирано съдържание на научни издания. През 1995 г. Journal of Biological Chemistry (1905), издавано от Американското дружество за биохимия и молекулярна биология, е първото, което стартира онлайн платформата. Оттогава редица други издания използват технологията, за да представят онлайн съдържание.

INFOODS – Платформа на ФАО, свързваща международни хранителни информационни системи, съхраняващи аналитични данни за химичния състав на храните.

PubMed​ База данни в областта на медицинските науки. Включва библиографски записи и резюмета (и препратки, ако съществуват онлайн) на научни публикации. Датирането започва от 50-те години на XX век. Базата е дело на National Institutes of Health и U.S. National Library of Medicine.

eLIBRARY.RU – Най-голямата руска електронна библиотека с научни публикации, с богати възможности за търсене и анализ на научна информация.

SciELO (Scientific Electronic Library Online) – Библиографска база данни, дигитална библиотека и кооперативно електронно публикуване на списания на свободен достъп. Подпомага научните комуникации в развиващите се страни. Мрежата SciELO е създадена в Бразилия през 1997 г., а по-късно се включват Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба, Мексико, Перу, Португалия, Южна Африка, Испания, Уругвай и Венецуела. Парагвай участва с колекцията си от научни списания.

USDA Food Composition Databases – База данни на Американското министерство на земеделието за храни и хранителни продукти. Представя ежегодно актуализирани данни за хранителни продукти, за хранителни компоненти и за производители.

 

Бази данни с безплатен временен достъп

 

Academic Search Ultimate – База данни на EBSCO Publishing с реферирани и пълнотекстови научни издания в областите астрономия, антропология, биомедицина, инженерство, здравеопазване, право,  математиката, фармакология, зоология и др.

Business Source Ultimate – База данни EBSCO Publishing с реферирани и пълнотекстови научни издания в областта на икономическите науки.

Central and Eastern European Online Library – CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Обхватът включва издания от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или такива, чието съдържание се отнася за тази част от света.

Elgaronline – До 30 юни 2019 г. Български информационен консорциум и библиотеката на Тракийски университет осигуряват временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing.

Emerald Publishing – Колекция от електронни книги на англ. език в областите: икономика, бизнес, околна среда, туризъм, маркетинг, социология, култура, здравеопазване и др.

Oxford journals collection – Платформа, включваща  повече от 300 престижни и авторитетни списания, публикувани в сътрудничество с едни от най-влиятелните научни общности в света.

VETSTREAM – Ресурс, използващ новите технологии за предоставяне на услуги, които подпомагат ветеринарните специалисти в тяхната клинична работа.

 

 

Comments are closed