Курсове ( общопедагогически / специализиращи )

Актуална информация за предлаганите от ДИПКУ – Стара Загора курсове може да намерите в сайта на Департамента на адрес:

– за общо педагогически квалификационни курсове:

http://www.dipku-sz.net/obucheniya/obshcho-pedagogicheski-kvalifikacionni-kursove

– за специализирани квалификационни курсове:

http://www.dipku-sz.net/obucheniya/specializirani-kvalifikacionni-kursove

 

Организация и методика на педагогическите изследвания (консултативен курс за придобиване на І ПКС)

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с процедурата за придобиване на І ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Методика на диагностичните изследвания (консултативен курс за придобиване на ІI ПКС)

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с диагностична процедура, необходима за придобиване на ІІ ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение (Консултативен курс за придобиване на IV ПКС)

Предназначение:  За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения 

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на  ІV  ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Планиране и организация на учебния процес (Консултативен курс за придобиване на V ПКС)

Предназначение:  За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения 

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на  V  ПКС. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит. Дискутират се основните структурни елементи на  планирането и организацията на учебния процес.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Разработване и апробация на дидактически средства за оценка постиженията на учениците

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: В курса се разглеждат основните методически изисквания към организацията и провеждането на различните форми за контрол, проверка и оценка постиженията на учениците и технологията за разработване и апробация на съответните дидактически средства – за входно, изходно ниво, тематичен контрол и т.н. Курсистите придобиват умения за подбор и подредба на различни видове задачи и формиране на конкретни скали за оценка.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Разработване на програми за ЗИП

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: В курса се разглеждат мястото и ролята на ЗИП в цялостния образователен процес, изясняват се изискванията и технологията за разработване на програмите, обсъждат се конкретни насоки за организация на учебния процес и се анализират примерни програми по ЗИП по отделни учебни предмети и такива с интегрален характер. Курсистите придобиват умения за самостоятелно разработване на програми за ЗИП и подбор на конкретен учебен материал към тях.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Организация на учебния процес в слети паралелки

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: В курса се разглеждат варианти и възможности за организация на учебния процес при условия на работа в слети паралелки. Изясняват се основните изисквания за изготвяне на годишните разпределения. Предлагат се методически указания за организация на дейността на учителя и учениците чрез приложение на групови и индивидуални форми на работа.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Методически насоки за работа с ученици, изпитващи обучителни трудности

Предназначение: за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: В курса се изясняват основните причини за възникване на затруднения у учениците при овладяване на учебния материал. Предлагат се различни варианти за организация на дейността на учителя и учениците за преодоляването им. Обсъждат се възможностите за по-пълно обвързване на обучението с ежедневната практика на учениците с цел тяхната социализация и възприемането на заобикалящия ги свят. Разглеждат се конкретни ситуации за адаптация на знанието към особеностите на учениците и приложение на разнообразни подходи за активното им включване в учебния процес.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Формиране на умения за действие при бедствия и аварийни ситуации

Предназначение: Учители от детски градини и начална степен; класни ръководители от всички образователни степени.

Описание: Получаване на подготовка за планиране, организиране и провеждане на обучение за действие при бедствия, аварии и катастрофи в условията на интерактивна образователна среда.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Мениджмънт на ученическия клас

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: Курсът има за цел да обобщи основните педагого-психологични аспекти на ръководството и управлението на педагогическите и психологически процеси в ученическия клас за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация. В обучителния курс се осъществява теоретично и практическо обучение на учителите за организиране на учебната среда и управление на процесите в нея. Разгледани са позитивни модели на взаимодействие. Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики.

Продължителност: 1 / 2 дни

Брой кредити: 0,5 /1

 

Учителят като мениджър на класа

Предназначение: За педагогически кадри от всички видове и степени учебни заведения 

Описание: Учителят е ключов участник в образователния процес. Той носи духа на образователната система, дефинира учебните ситуации, оценява образователните постижения. Курсът има за цел да подпомогне учителите в осмислянето на новите им роли в условия на иновативен образователен процес, а именно на фасилитатор, посредник между знанието и ученика, мениджър на учебния процес, консултант и др. Целта е да се подпомогне за повишаване на мотивацията и сътрудничеството с учениците, както и за ефективността на самата учебна дейност.

Продължителност: 1 / 2 дни

Брой кредити: 0,5 /1

 

Когнитивни модели на учене и преподаване

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения 

Описание: В курса се разглеждат основни теории за учене и преподаване и най-популярните стилове за учене. Дават се насоки за преодоляване на конфликт между стилове на преподаване и стилове на учене. Предвижда се и практическа дейност за участниците в курса.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Стратегии за управление на конфликти

Предназначение: Учители от различните образователни степени

Описание: Участниците изграждат умения за съзнателно възприемане на конфликтни ситуации и за развитие на конструктивна култура за справяне с конфликти в процеса на обучение. За постигане на целите те получават знания за същността на конфликтите и за възможните стратегии за тяхното управление. Чрез ролеви игри се осмислят предложенията за действия и стъпките при разрешаване на  ситуации с конфликтен характер.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Интерактивни методи в обучението

Предназначение: Учители от различните образователни степени

Описание: Квалификационният курс цели усъвършенстване на педагогическата практика на учителите чрез запознаване с актуалните тенденции при провеждане на интерактивно обучение. Изясняване същностната характеристика и видовете интерактивни методи и техники. Извеждане на добри практики

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Разработване на професионално портфолио за учители

Предназначение: Учители от различните образователни степени и детски заведения.

Описание: Необходимост от професионално портфолио и неговата употреба в практиката; систематизиране изискванията за съдържателно и техническо оформление на портфолиото; практически насоки при изготвянето му

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Позитивна среда в детската градина

Предназначение: Учители и управленски кадри от детските заведения

Описание: Позитивната среда се представя в контекста на демократичните промени в обществото и образованието и педагогическото взаимодействие в детската градина, насочено към детето. Включени са дейности за окуражаване и изграждане на позитивна образователна среда, подобряване на взаимодействията в педагогическия колектив. Застъпени са интерактивни методи на обучение, ролеви игри, казуси от практиката.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Комуникативната култура в образованието

Предназначение: учители от различни образователни степени

Описание: Курсът е свързан с теоретичното изясняване и практическото осмисляне на спецификата на комуникативния акт като значимо социално взаимодействие. Изясняват се аспектите на общуването в обучението като съвкупност от формални и неформални контакти. Познаването и използването на културата на комуникативния акт гарантира както успешното ни социална реализация в личен план, така и резултатното ни просоциално поведение в професионалната сфера.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Личностни ценности и организационна култура

Предназначение: учители от различни образователни степени

Описание: Обучението има за цел да изясни в теоретичен план и да подпомогне практическото осъзнаване на процеса на осмислянето на човека като част от общото, да систематизира начините за адаптиране на личността към разнообразните форми на организиран живот чрез разширяване на духовните ни хоризонти за заедност, взаимна зависимост и отговорност за другия. Тематично, акцентът на курса е поставен върху индивидуалното човешко поведение, което би трябвало да бъде подчинено на диалогичността и културният синтез.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Структура на тренинга

Предназначение: Училищни психолози, педагогически съветници и др.

Описание: Курсът подготвя и обогатява познанията на психолози с бакалавърска и магистърска степен при воденето на тренинг. Участниците в курса ще бъдат запознати с различните видове тренинг, организацията, структурата, техниките и провеждането на тренинга.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Психологическо консултиране

Предназначение: Училищни психолози, педагогически съветници и др.

Описание: Курсът ориентира участниците в особеностите на психолого – педагогическата работа и проблемите на възрастовото консултиране, което има своята специфика и подход. Курсистите получават познания за същността и своеобразието на психолого–педагогическите особености и проблеми на психологическото консултиране и за неговите цели.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Умения за самопрезентиране

Предназначение: Учители от всички степени и специалности, директори, училищни психолози и педагогически съветници

Описание: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка за самопрезентиране в научна среда, в класната стая, в неформална обстановка и др. Предлагат се добри практики за подготовката на мотивираща реч, за аргументиране на позиции и научно изказване. Представят се техники за самопрезентиране чрез невербалната комуникация.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Курс за текуща квалификация за “Помощник-възпитател” в детско заведение

В програмата на курса се предлага теоретична подготовка, свързана със специфичните особености на детето от предучилищна възраст и с организацията на работата в предучилищното заведение. Практическата подготовка включва формиране на умения за изпълнение на професионалните задължения по отглеждането и възпитанието на децата.. Формата на завършване е практически изпит.

Успешно завършилите курса получават удостоверение за допълнително обучение за “Помощник-възпитател”

Продължителност на обучението: 3 месеца

 

ИКТ за мениджмънт на ученическия клас

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Участниците в курса се запознават с основните параметри на разработените от INTEL ClassmatePC и програмата Classroom Management. В интерактивна среда учителите участват в разработване на методика за ефективен мениджмънт на ученическия клас.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Работа с микрокомпютърна лаборатория NOVA 5000

Предназначение: Учители, преподаващи учебни предмети от КОО “Природни науки и екология” и “Математика и информатика”

Описание: В курса серазглеждат възможностите за приложение на NOVA 5000 в обучението по природни науки, математика, информатика и информационни технологии. Учителите се запознават с техническите характеристики на микрокомпютърната лаборатория и принципите на работа с нея. Предвидени са часове за практическа дейност за настройка и калибриране на сензорите и за провеждане на експерименти по отделните учебни предмети.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Създаване и приложение на електронен курс за обучение

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Представяне на същност, проблеми и тенденции при електронното обучение. Конструиране на курс за ЕО. Концептуален модел. Моделиране на курс – съдържание, цели, учебни пътеки, контрол и оценяване. Диагностика чрез серии от задачи, разработени в Course Lab. Моделиране на комплексни учебни единици.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Използване на електронни ресурси в обучението по природни науки

Предназначение: Учители, преподаващи учебни предмети от КОО “Природни науки и екология” и “Математика и информатика”

Описание: В курса се стъпва върху изведените в Европейската референтна рамка ключови компетенции по природни науки и математика. Акцентира се върху възможностите за използване на някои съвременни електронни ресурси при преподаването на предметите от КОО “Природни науки и екология”. Разглеждат се възможности за интеграция и реализация на междупредметни връзки в рамките на училищния курс.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Изготвяне на дидактически материали с Word за обучението по различни дисциплини

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка за оформяне на структурните елементи на документи с Word, работа с дълъг текст, вмъкване и позициониране на изображения, художествено оформяне на текст, създаване на таблици, диаграми, формули, формуляри и др.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Изготвяне на дидактически материали с Excel за обучението по различни дисциплини

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Курсът предлага теоретична и практическа подготовка за изготвяне на таблична информация и нейното графично интерпретиране. Формират се умения за работа с данни от различен тип, за използване на формули и вградени функции, възможности на Excel за изграждане на бази от данни и др.Представят се идеи за изготвяне на учебни материали за обучението по ИТ, по дисциплините от природоматематическия цикъл, за административни дейности и др.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Технология на изготвяне и използване на интерактивни презентации за обучението по различни дисциплини

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Практически курс за формиране на умения за проектиране и създаване на мултимедийни презентации чрез използване на разнообразни информационни обекти (текстове, снимки, рисунки, диаграми, таблици, видеоклипове, музикални файлове) за различни типове уроци в обучението.Представят се идеи за реализиране на интерактивност в обучението чрез използване на компютърни презентации.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Дигитални технологии в образованието

Предназначение: Учители от всички степени

Описание: Представят се варианти на специализирано използване на програми (Windows Movie Maker и др.) за обучението и технологии и техники на използване на дигитална апаратура в УВП. Развиват се компетенциите на учителите за изготвяне на съвременни дигитални материали със звук, картина, анимация, схеми, чертежи, диаграми, видеоклипове, видеофилми за учебния процес. По желание на курсистите има възможност за представяне на основните възможности и методически решения за използване на интерактивна бяла дъска LUIDIA eBeam в учебния процес.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Формиране на основни умения за работа с CorelDraw

Предназначение: Учители, притежаващи базови компютърни умения

Описание: Практически курс за формиране на умения за създаване, редактиране и използване на векторни графични изображения в среда на Corel Draw.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Изграждане на компетенции за преподаване на учебния предмет „Човекът и природата”

Предназначение: Учители, преподаващи или такива, на които им предстои да преподават този предмет, с дублетни специалности. Курсът може да бъде реализиран и за начални учители за преподаване на този предмет

Описание: В курса се акцентира върху научното съдържание на изучавания материал и прилагане на ДОИ за конкретно учебно съдържание. Обръща се внимание на реализацията на междупредметните връзки в рамките на КОО “Природни науки и екология”. Разглеждат се възможности за организация на експерименталната дейност в часовете по “Човекът и природата” и връзка между учебното знание и ежедневната практика на ученика. За начални учители курсът е в съответствие със организацията на учебния процес в начален курс.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Планиране на учебния процес по чужд език

Предназначение: Учители от всички степени, преподаващи чужд език

Описание: Представят се възможности за планиране на учебния процес по ЧЕ, в който обучаваният е активен участник.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Европейска компетентност в ЧЕО

Предназначение: Учители по чужд език в среден и горен курс

Описание: Представя се модел за интеграция на теми от европейската политика в ЧЕО. Поставя се акцент на дейностния подход и метода CLIL, като се използват ресурси от проекта на ЕК CCLL www.ccll-eu.eu

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

 

 

Пояснения:

Предложените краткосрочни курсове могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа (един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.

  1. Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените дългосрочни или краткосрочни форми на СДК, може да бъде подадена в Учебен отдел на ДИПКУ или по e-mail.

  2. Цени:

  • за краткосрочни курсове – продължителност: един ден –  35 лв.; два дни –  55 лв.;

  • за курс “Помощник-възпитател” – 150 лв. + 10% от МРЗ за удостоверението     

Всеки курсист плаща таксите за обучение в касата на ДИПКУ или по банков път. Фактура може да бъде издадена в тридневен срок след внасяне на таксата при предоставени данни.

Двустранните отношения с ДИПКУ и организаторите на дългосрочни и краткосрочни форми на СДК, които се провеждат на място, се уреждат с договор.

 

Заявление за участие изтегли от тук

Заявление за участие в курс "Помощник – възпитател" изтегли от тук

Заявление за обучение на група изтегли от тук

 

Начини на плащане:

  1. В брой в ДИПКУ – ст. 102 (в работни дни)

  2. С ПОС-терминал в ДИПКУ – ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)

  3. По банков път:

Банкова сметка

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBANBG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк – UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

Важно!

В платежното нареждане задължително се вписва обяснителен текст:

  1. Имената на лицето, което ще се обучава
  2. Номер или тема на курса, за който се превежда таксата.

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят съответните данни на email: dipku_sz@abv.bg

 

 

 

За контакти и информация:

адрес:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” 9, ДИПКУ

телефони:

042/633 024проф. д-р Галя Кожухарова – Директор

042/617443 – ас. Маргарита Славова – Зам. Директор

042/617 452 – Севдалина Кирчева – адм. секретар

042/630 102 – Учебен отдел на ДИПКУ

042/617 446 – Марияна Георгиева – ст. експерт ПКС и СДК

                   

e-mail: dipku_sz@abv.bg

http://www.dipku-sz.net

 

Comments are closed