Мисия и визия

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е с над 55-годишна история. Той е наследник на Педагогическото училище, Полувисшия институт за детски учителки и Института за усъвършенстване на учителите в град Стара Загора.

Основни дейности:

Учебно-квалификационна дейност

  • Дългосрочните форми на следдипломна квлификация (СДК) са с продължителност 12 и 18 месеца, задочна форма на обучение. ДИПКУ организира и провежда СДК за придобиване на допълнителна квалификация и професионално-педагогически специализации за присъждане на професионално-квалификационни степени. Приоритетни направления в дългосрочните форми на квалификация са свързани с информатиката, информационните технологии и приложението им в образованието, чуждоезиковото обучение, организация и управление на образованието, училищна психология, мениджмънт на класната стая и училището, въвеждане на ново учебно съдържание в училище с цел ефективна реализация на образователната стратегия.
  • Квалификационните курсове са краткосрочни форми на СДК с обща педагогическа насоченост, специализирани квалификационни курсове, практикуми и тренинги, езиково обучение. 
  • Процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени на педагогически кадри се провеждат в съответствие с Наредба No 5. ДИПКУ организира консултативни курсове, групови и индивидуални консултации за всички ПКС.

Научно-изследователска дейност и проекти

Ежегодно в ДИПКУ се организира Национален педагогически форум с международно участие. Той се утвърждава като място за споделяне и изява на иновационни практики на учители, подпомага кариерното им развитие, служи за изграждане на образователни перспективи и политики в областта на образованието и квалификацията.

Преподавателският състав на ДИПКУ е с богат опит в научно-изследователската дейност, в ръководството и управлението на международни, национални и университетски  проекти.

Comments are closed