За ДИПКУ

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийския университет – Стара Загора. Основните принципи, на които се изгражда дейността на ДИПКУ е единството на традиция и съвременност и отразяването на европейските измерения в образователната промяна. Научният потенциал на Департамента се определя от актуалния потенциал на ДИПКУ, на Тракийския университет и на партньори от други образователни институции от страната и чужбина.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите квалифицира педагогически кадри по всички учебни предмети и степени на средното общообразователно училище, коeто включва:

 • въвеждане на ново учебно съдържание
 • осъществяване на текуща квалификация по методологични и дидактически проблеми на обучението по учебните предмети
 • внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии в учебния процес
 • подготвяне на учителите за придобиване на професионално-квалификационни степени
 • едногодишни обучения за придобиване на допълнителна квалификация
 • организиране и провеждане на професионално-педагогически специализации
 • осъществяване на езикова подготовка на педагогически кадри
 • разработване на продукти осъществяване на съставителска и издателска дейност
 • организиране и провеждане на ежегоден педагогически форум, конференции и др.

Преподавателите от ДИПКУ – Стара Загора са с различни професионални степени и научни звания, но с висока преподавателска компетентност. Те провеждат многопосочна научно – изследователска, експериментална и внедрителска дейност в сферата на образованието, чрез:

 • работа в творчески екипи
 • разработване на учебни програми и учебници за българското училище и дидактическа литература
 • участие в проекти за оптимизиране системата за квалификация на учителите.
 • Преподавателите в Департамента работят и в рамките на различни национални и международни проекти за прилагане на съвременните добри практики в образователния процес.

Повече информация може да намерите на http://www.dipku-sz.net.

Comments are closed