Международни проекти

EDU 21-Education Policies in 21 Century – EDU 21 (Образователни политики в 21-ви век), финансиран от ЕК, програма „Учене през целия живот” (535904-LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2), 2013 –2014

KeyTTTTeamwork, TrainingandTechnologyfordevelopmentofKeyCompetencies (ключови компетенции – работа в екип, обучение и технологии), финансиран по програма Comenius, Lifelonglearning, 2009 –2011 (водеща организация)

ICT-4-LLL „План за действие за ИКТ подкрепа за ученето през целия живот”, финансиран от ЕК, програма „Учене през целия живот”, 2010 –2011 (партньор)

CCLL – Common Constitution and Language Learning (Обща конституция и чуждоезиково обучение), финансиран по програма Comenius, 2007 –2010 (партньор)

“Дни на руския език и култура: културно-образователно рали” Стара Загора – Пловдив от 29 септември до 5 октомври 2008, посветени на годината на Русия в България, Финансиран от Национален държавен фонд „Руски свят(водеща организация) 

BulRMCNet – Българска мрежа от центрове за мобилност на учените, FP6-2006, ЕЦ Центрове за мобилност, 2004 – 2007 (партньор)

Comments are closed