Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

Българската фондация Биоразнообразие отново обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Максималният размер на отпусканото финансиране за всяка от одобрените дипломни работи е на стойност до 1000 лева.

Дипломантите, които искат да участват в конкурса, следва да попълнят формуляр за кандидатстване (приложен документ) и го изпратят до 31.01.2022 г. на e-mail: gameon@biodiversity.bg

Тематичният обхват на конкурса е в следните три аспекта:
– климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги

– възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions),  зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност;

– взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката.

Конкурсът е отворен за всички дипломанти от български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.Финансирането е подходящо за широк спектър специалности – в сферата на природните науки, технологиите, икономиката, комуникациите, архитектурата и градоустройството, политологията и др.

Всички документи за кандидатстване могат да се изтеглят от страницата на Българска фондация Биоразнообразие: https://bit.ly/Diploma2021-22

За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Йорданка Славова – координатор “Game On | Do not let the climate change end the game“ към БФБ, тел. 0896798902, e-mail: gameon@biodiversity.bg

 

Условия за кандидатстване

Comments are closed