Поставяне на цели

     Правилото SMART за определяне на цели е придобило широка популярност в бизнес университетите, както и в компаниите, тъй като се счита, че целеполагането е едно от основните мениджърски задължения и умение, без което трудно могат да се постигат високи резултати. Както добре отбелязва Джак Канфийлд, “Неясните цели произвеждат неясни резултати”. Именно в това отношение е полезно SMART правилото, за определяне на ясни цели.

     Произходът (авторството) на концепцията за SMART целите е неизвестен, знае се обаче, че през 50-те години на XX век Питър Дракър е използвал подобна класификация. Така или иначе, в чисто практически план е важно не кой е авторът на целеполагането по правилото SMART, а какво точно означава “SMART”. Оказва се, че тълкуването на понятията зад буквите на акронима SMART не е чак толкова лесно, по простата причина, че различни източници влагат различен смисъл в тези букви.

      Ето кои са някои от най-популярните понятия зад съкращението SMART:

S – specific, significant, stretching

M – measurable, meaningful, motivational, manageable

A – attainable, achievable, acceptable, ambitious, action-oriented, agreed upon

R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented

T – timely, time bound, tangible, trackable

     Или, зад всяка буква стоят какви ли не понятия, но нерядко те или се дублират, или не описват по възможно най-точния начин същината на SMART целите.

     Така например, зад “A” стои понятие като “постижима цел” (attainable), но “R” също може да се счита за нещо подобно в смисъла на “реалистична цел” (realistic), защото една реалистична цел очевидно е постижима.

    Или “S”, което може да се разбира от някои като “значима цел” (significant), което в значителна степен се припокрива с “A”, ако тази буква се тълкува като “амбициозна цел” (ambitious)

     Лично за мен, възможно най-прецизната и полезна в практически план комбинация от термини, определяща една цел като “добра SMART цел” е следната:

S (Specific) – Целта следва да е специфична

M (Measurable) – Целта следва да е измерима

A (Accepted by you and/or others) – Целта следва да е приета от хората, които ще работят по нея

R (Realistic) – Целта следва да е реалистична

T (Time-bound) – Целта следва да е ориентирана във времето, т.е. с някакъв краен срок.

    Или, за да е една цел добра цел (по правилото SMART), тя следва да е специфична, измерима, приета от всички, които ще работят по постигането й, реалистична и с някакъв краен срок на изпълнение.

      Такава цел ще Ви изведе до успех!

Comments are closed