Планиране на кариерата

 

    Кариерното планиране е процес, който може да Ви помогне да обмислите, начертаете и да следвате ясни стъпки в своя професионален живот. Веднъж разбрали същността на процеса на кариерно планиране, можете да го прилагате многократно, за да се убедите, че изборът, който сте направили, ще доведе до развиването на задоволителна кариера.

   Процесът на кариерно планиране се променя с промяната на работното място. Промените настъпват изключително бързо поради високите технологии и глобалната конкуренция, които оказват влияние както върху работата, която вършим, така и върху начина, по който я вършим. За да успее, човек трябва да бъде наясно с тези промени. За да оцелееш в променящата се работна среда, добре е да помислиш за различни пътища за развитие на кариерата, а не за една единствена професия. 

     Планиране на кариерата (стъпка по стъпка)

     Опознайте себе си чрез самооценка:

 1. Самооценка на:

интереси;

ценности;

умения;

наклонности;

личностен стил;

предпочитана среда;

нужди за развитие.

  2. Съставете списък на уменията, които притежавате и ги съпоставете с тези, които повечето работодатели търсят днес в служителите си.

Познанията, необходими за съвременното работно място, включват няколко задължителни групи умения:

основни умения, включително такива за четене, писане, слушане и говорене;

умения за мислене, включително такива за творческо мислене, за взимане на решения,

решаване на проблеми, визуализация, способности за учене и разсъждаване;

лични качества, включително отговорност, себеуважение и общителност;амоуправление, интегритет и честност.

   Както и следните компетенции:

идентифициране, организиране, планиране, разпределяне на ресурси;

работа в екип, обучение на колеги, обслужване на клиенти, лидерски умения и такива за водене на преговори, работа с представители на различни групи;

набиране и използване информация;

разбиране на сложните взаимоотношения;

работа с различни технологии.

 3. Самоанализ

Попитайте себе си:

Има ли нещо, в което съм добър по природа и което може да бъде приложено при определен тип работа?

Какви хобита или дейности ми доставят удоволствие?

Харесва ли ми да уча и знам ли как да го правя?

Притежавам ли основните академични умения, както и уменията за изслушване и изразяване?

Знам ли как да рекламирам уменията си?

  4. Съберете информация относно възможностите за работа:

Проучете съществуващите професии и браншове;

Научете повече какви специалисти и умения се търсят и предлагат на пазара на труда; каква е потенциалната реализация в сферите, които представляват интерес за вас.

  5. Взимане на решения:
Набележете и проучете възможните алтернативи.

Сравнете няколко алтернативи спрямо това, което знаете за себе си, ценностите си, ангажиментите си към другите, ресурсите и ограниченията си.

Направете оценка на подходящите възможности.

Изберете една от възможностите.

  6. Определяне на цели:

Дайте примери за една  Ваша цел и я анализирайте по схемата RUMBAS. (напр. “Бих желал да подобря разговорния си английски в рамките на една година”, “Искам да взема шофьорска книжка”).

 

R–Цел: формулирайте целта: Искам да….

U–Реалистична ли е – целта е напълно реалистична, в способностите е на лицето, което я поставя

M-Измерима –  Може да се опише като изпълнение на отделни стъпки(подцели), и получаване на поредица от резултати.

A–Постижима – целта е напълно постижима в тези срокове, изпълнима е  от лицето , което я поставя.

S–Специфична – за изпълнението на целта е необходимо…..

 

Очертайте ясно своите намерения и стремежи – краткосрочни (до 1 година) и дългосрочни-до 3-5 г.

Уверете се, че тези цели са разбираеми, реалистични (постижими) и измерими във времето и дефинирани чрез конкретни резултати, които трябва да се постигнат.

Не забравяйте, че целта е лично ваша и е свързана с потребностите, намеренията и решенията ви в конкретен момент. Периодично ревизирайте своите цели (това ли искам?).

  7. Начертайте план за действие

Отбележете подробно всички необходими стъпки и дейности за постигане на целите си;

Планирайте необходимите ресурси за тяхното изпълнение – време, финанси, материални ресурси, информация.

Осигурете си необходимата подкрепа и контакти.

Идентифицирайте възможните пречки за успех;

Обмислете възможни алтернативни варианти.

  8. Предприемете действия
Предприемете действия по избраната алтернатива.

Периодично премисляйте подбраната от Вас алтернатива.

Взимайте нови решения на базата на новосъздадени ситуации.

Взимането на решения относно кариерата е динамичен и непрекъснат процес, където се преплитат познаването на самите себе си, своите ценности, интереси, темперамент, финансови нужди, физически трудови изисквания или ограничения и т. н., влиянието на миналия опит, новата информация и промените в жизнената ситуация и среда, в която се намираме. Той изисква постоянно преосмисляне на вече взетите решения, както и обмислянето на решения, които предстои да бъдат взети.  

Всяко решение е ограничено от това, на което сте способни сега или в бъдеще, от способността Ви да идентифицирате алтернативите и това, което имате желание да направите. За изкусното взимане на решение от Вас се изисква да бъдете фокусирани, гъвкави и отворени към научаването на нови неща.

 

Втори вариант на план за кариерно развитие:

   Както повечето планове, така и планът за кариера, се състои от три части:

   Къде съм сега?

  Отговорите на този въпрос ще ви помогнат да се вгледате в себе си и да се самоанализирате. Колкото по-честно и откровено се “поглеждате” и самооценявате, толкова по-реалистичен ще бъде вашият самоанализ. От вас се иска да отговорите на няколко въпроса: какви постижения имате до сега, каква е хармонията между вашата личност и работата, която работите или искате да работите, какво е това, което можете в работата да правите добре и какво е това, което не можете да правите добре, какви са поуките ви за начина, по който сте търсили и намирали работа досега.

   Къде искам да бъда?

   Отговорите на този въпрос ще ви помогнат да планирате вашата кариерна цел – каква кариера искате, как се виждате след 2, 5, 10 години, какво очаквате от вашата кариера.

   Как ще осъществя своите желания за кариера?

  Отговорите на този въпрос ще ви помогнат да планирате подходящите действия и необходимите ресурси, за да осъществите целите си, например, обучение, квалификация, трудов опит, мрежа от контакти, пари, които са нужни, време, информационни източници и т.н.

   Планът трябва да бъде кратък и конкретен (1-2 страници са достатъчни) и да го имате винаги “под ръка” до себе си.

 

Comments are closed