Дипломи

Моля, всички студенти от ОКС "Магистър", успешно положили държавен теоретичен изпит и държавен изпит-защита на дипломни работи на 24.03.2017 г. да се яват в Центъра за магистърско обучение – стая 143, за да си подпишат дипломите. Моля всички, които нямат оставени снимки за дипломите ,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да носят по 1 снимка.Желателно е (почти наложително), всичко това да се случи до началото на м.май.

Comments are closed