PhD

Тракийски университет-Стара Загора, обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 г. съгласно Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г. по следните научни специалности (докторски програми)

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. Област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „3.8. Икономика“, Докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство), Редовна форма на обучение- 2 бр.

 

  1. Област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „3.8. Икономика“, Докторска програма „ Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство), Редовна форма на обучение- 1 бр., Задочна форма на обучение- 1 бр.

 

Обявата е поместена в „Държавен вестник“, бр. 71/ 01.09.2017 г.

 

В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:

 

1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или академична справка за завършено обучение (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”

5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;

6. Документ за платена такса;

Подаване на документи във: Стопански факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699 403 или 042/699 409;

Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ.

 

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ДОКТОРАНТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

Comments are closed