Аграрна икономика

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Завършилите студенти специалност “Аграрна икономика” придобиват знания за:

 • европейската и българска и аграрна политика;
 • правната рамка и регулация на агробизнеса;
 • продуктите, пазарите и конкуренцията в аграрната сфера;
 • маркетинга на аграрни продукти;
 • разработването на проекти, стратегически и бизнес планове на стопански единици;
 • анализ на стопанската дейност;
 • управление на ресурсите и технологиите на производството във фамилните земеделски стопанства, малкия, средния и едър аграрен бизнес;
 • счетоводното отчитане на стопанската дейност;
 • прилагането на информационните технологии в агробизнеса и др.

Тези знания и умения позволяват на завършилите бакалаври-икономисти да се реализират в:

 • производствената сфера като мениджъри и икономисти на еднолични агрофирми, сдружения и кооперации;
 • сферата на преработката и търговията на селскостопански продукти;
 • като експерти по аграрен бизнес, маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки;
 • обслужващи аграрния бизнес предприятия;
 • кредитни експерти за финансиране и кредитиране на селскостопанското производство;
 • образованието като преподаватели в средните професионални гимназии, колежи и университети;
 • неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като експерти по аграрен бизнес, др.

Ръководител на специалността е доц. д-р Христо Момчилов

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

/ТУК ЩЕ ВИДИТЕ ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, КАКТО И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРИ/ 

Завършващите четвърти курс студенти, респективно в рамките на 8 семестър от учебния план на специалността ще провеждат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност от 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж ще се провежда по избор на студентите във финансови институции, данъчни служби, застрахователни дружества, счетоводни къщи, Национална служба за съвети в земеделието, бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми, стопански предприятия (търговски дружества, кооперации) и др.

Comments are closed