Документи

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПРАВОЧНИК НА СФ 2015/2016

СПРАВОЧНИК СФ 2016/2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СФ ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2013-ФЕВРУАРИ 2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СФ ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2009-ФЕВРУАРИ 2010

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТЕТ СЪВЕТ

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.40, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ:

– Студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст;

– Докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;

– Чуждестранните студенти – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст.

СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЧРЕЗ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ЛИЦАТА.

Ето защо, всички пълнолетни учащи се – студенти и докторанти до 26–годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по ред
на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО.

Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.
Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.
Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.
Студент, който има доходи не следва да бъде осигуряван.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА СЪГЛАСНО ЧЛ.40,АЛ.2,Т.2,Т.3,ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


ПРАВИЛА за реда на подаване и получаване на отговор на студентски ЗАЯВЛЕНИЯ в Стопански факултет при Тракийски университет

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И АНКЕТНИ КАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed