Акредитация

 

Акредитационния съвет на НАОА дава програмна акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика" в Тракийски университет – гр. Стара Загора на основание обща оценка: 8.38 (осем цяло и тридесет и осем стотни).

I.За ОКС «Бакалавър»

  • Аграрна икономика" – редовна и задочна форма на обучение.
  • „Регионална икономика" – редовна и задочна форма на обучение.
  • „Бизнес икономика" – редовна и задочна форма на обучение.

II.За ОКС «Магистър»

  • „Предприемачество и иновации" – задочна форма на обучение.
  • „Икономика и управление на бизнеса" – задочна форма на обучение.
  • Икономически анализи и проекти за регионално развитие" – задочна форма на
    обучение.
  • Икономика на алтернативния туризъм" – задочна форма на обучение.

        2.  Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл.
       79, ал. 4 от ЗВО.

       3.   Определя  капацитет на професионално  направление  3.8  „Икономика"  в
       Тракийски университет – гр. Стара Загора, за ОКС „бакалавър" – 950 студенти
       (редовна и задочна  форма  на  обучение), за  ОКС „магистър"  –  100  студенти
        (задочна форма на обучение).Общо за професионалното направление: 1050 студенти

 

                 III.За ОНС «Доктор»

 1. НАОА дава програмна акредитация на докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)" от професионално направление 3.8 „Икономика" в Тракийски университет – гр. Стара Загора, на основание обща оценка: 8.45 (осем цяло и четиридесет и пет стотни).

2. Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

          3. НАОА дава програмна акредитация на докторска програма „Народно стопанство (вкл.
          регионална  икономика  и   история  на  народното   стопанство)"  
от  професионално
          направление  3.8   „Икономика"  в  Тракийски  университет –  гр.   Стара Загора,  на
           основание обща оценка: 8.34 (осем цяло и тридесет и четири стотни).

          4. Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

          5. НАОА дава програмна акредитация на докторска програма „Организация и управление
          на   производството  
  (селско    стопанство)"    от    професионално    направление    3.7
          „Администрация и управление"
в Тракийски университет – гр. Стара Загора, на
          основание обща оценка: 8.31 (осем цяло и тридесет и една стотни).

          6. Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗВО.

 

Comments are closed