Актуален брой / Current issue

                  Г О Д И Ш Н И К       Том 13      2016 година
Статии
ДИДАКТИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
Мария Тенева
ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
Елена Лавренцова
СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЕДНО ТЕКУЩО РАЗБИРАНЕ
Виолета Георгиева
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧНА СРЕДА (НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ)
Румяна Неминска
ЕЗИКОУСВОЯВАНЕТО В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ – ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНАТА СРЕДА
Златка Желязкова
ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРАТИВНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА
Анна Арнаудова
РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ КЪМ ТЕКСТА
Десислава Сидерова
ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ЗА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА
Цвета Делчева, Мариан Делчев
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Галена Терзиева
АКАДЕМИЧЕН ПРОЕКТ „HOMO CREATIVUS 2020” – ЕДНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ФАКУЛТЕТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ
Красимира Мутафчиева
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. Гритченко, Л. Ищенко
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е.В. Майданик
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
В. М. Чичук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О.В. Коробань
USING PODCASTS FOR TEACHING AND LEARNING ENGLISH
O. Sushkevych
УРОВНИ И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В США
Я. А. Бойко
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Хоменко Л.Н.

 

Comments are closed