Годишник на ПФ / Yearbook of the Faculty of Education

Стратегия и приоритети / Strategies and Priorities
Изисквания за публикуване / Scholar requirements
Актуален брой /Current issue
Архив /Archive
Редакционна колегия /Editorial board

                                                                  ПОКАНА
                                                  Уважаеми колеги от академичната общност,

   Редакторският екип на „Годишник на Педагогически Факултет, Тракийски Университет, том ХІV, 2017 г.“ Ви кани да публикувате на страниците на  Годишника свои научни статии, изследователски материали и студии. 
      Призоваваме за Вашето съдействие за популяризиране, мотивиране и подпомагане на студентите и дипломантите да участват и публикуват свои материали при съставянето на Студентския алманах.
Срокове:
  Изпращане на материали – до 30.09.2017 година на e-mail:
     godishnikPF@gmail.com   –  за Годишника на ПФ / Yearbook of the Faculty of Education
     studentalmanach@gmail.com  –  за Студентския алманах / Student Almanac
  Уведомяване на авторите в случай на отказ – до 30.10.2017 г.

 

Comments are closed