23.02.2018 год. – Ден на отворените врати на Тракийски университет

23.02.2018 год. – Ден на отворени врати на Тракийски университет – Стара Загора   На 23.02. 2018 год. се проведе  Ден на отворени врати на Тракийски университет за ученици, бъдещи кандидат-студенти, техните родители и учители.  Те получиха рекламни материали на университета, имаха възможност да зададат интересуващи ги въпроси, както и …

Continue reading

Обява за свободно работно място за “Технически сътрудник/Административна служба към Ректорат на Тракийски университет – гр. Стара Загора”

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ –  СТАРА  ЗАГОРА обявява работно място за длъжността: Технически сътрудник/Административна служба към Ректорат на Тракийски университет – гр. Стара Загора Изисквания за заемане на длъжността: Образователно-квалификационна степен – средно образование Умение за работа с компютър и деловоден софтуер Комуникативни умения, умение за работа в екип Опит на подобна …

Continue reading

Национална стипендиантска програма на Словашката република за студенти, докторанти и преподаватели

Подробна информация за програмата на словашки, английски, руски, френски и испански език, както и необходимите документи за кандидатсвтане, могат да бъдат намерени на: https://www.scholarships.sk/

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“. За …

Continue reading

Програма „Еразъм+“ в ТрУ през 2017-2018г.-продължават дейностите за реализиране на мобилности с цел обучение или практика

На годишната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси на 05.12.2017 г., Тракийски университет получи специален плакет „Знак за качество“ и Сертификат за цялостно изпълнение на проект по програма„Еразъм+“,КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“.  Качеството на изпълнение на проектните дейности през 2016-2017г. …

Continue reading

Поздравителен адрес от ректора към НПСС

Благодарствен отговор: УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ВЪШИН, Благодарим Ви за топлите думи и отношение, които сте имали винаги към НПСС и нас като хора. Поздравителният адрес е вече предаден на Яна и тя много се зарадва, че вие отново сте първи в поздравите си към нея. Убеден съм, че студентите се гордеят …

Continue reading

Приключи класирането на студенти по проект „Студентски стипендии – 1 фаза”, за зимния семестър на 2017/18 г.

Тракийски университет приключи класирането на студенти за стипендии по проект BG05М2ОP001–2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, за зимния семестър на учебната 2017/18 г. За “стипендия за успех” са класирани 140 студенти, с обща стойност на стипендиите 99150 лв., а “стипендия за специални постижения” …

Continue reading

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1″ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проект „Студентски практики – Фаза 1" е вторият по големина проект на Министерство на образованието и науката и е част от приоритетна ос "Образование и учене през целия живот". Основната цел на проекта е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката …

Continue reading

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“

Публикувана е Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“, с краен срок за кандидатстване 21 март 2018г., 13:00 часа българско време. За повече информация: http://www.hrdc.bg/ed_files/file/2018%20Call%20KA203%20Final(1).pdf

Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията ще участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. За повече информация: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=516