Стипендии по ПМС 90

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии в ТрУ, през зимния семестър на учебната 2016/2017 г. за стипендия могат да кандидатстват всички студенти без І-ви курс, в редовна форма на обучение, държавна поръчка, с успех от предходните два семестъра не понисък от 4,00 и положили успешно всички изпити по учебен план.

Необходими документи :

  1. Молбадекларация по образец /можете да изтеглите от сайта на ТрУ / ;
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат ;
  3. Уверение за учащи се братя и сестри или съпрузи  ;
  4. Удостоверения и др. документи за брутните доходи за предх. 6 мес. (от 1.ІІІ.2016 31.VІІІ.2016 г. или от 1.ІV.2016 – 30.ІХ.2016 /с подпис на ръководител, печат и адрес на фирмата / ;
  5. Копие на акт за сключен граждански брак/за сем.студенти/ ; акт за смърт /за починал родител/; акт за развод ; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и др.
  6. Документ от Бюро по труда /за неработещ родител /;
  7. Документ за получени пенсии през предходните 6 мес., издаден от НОИ ;
  8. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Студенти, непредставили документи за доходи, няма да се допускат до класиране. Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

Срок за подаване на документи : 12.Х.2016 г. 28.Х.2016 г

Място за подаване на документи:

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Стая 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

Стая 236

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

 

 

Студентите, работили в чужбина през последните 6 месеца, задължително декларират получените от тях доходи.

Семейните студенти се считат за отделно домакинство.

За неработещ родител се изисква документ от Бюрото по труда  с регистрация за предходните 6 месеца и получените от него обезщетения, или документ за размера на получените пенсии /ако е пенсионер /.

За собствениците на частни фирми се издава документ за облагаемия доход на фирмата.

Клетвени декларации, заверени от нотариус, се приемат само с деклариран в тях доход. Документи и клетвени декларации с нулев доход не се приемат.

Доходите на лице, работещо в чужбина, се удостоверяват с документ в съответната валута. При укриване на доходи или представяне на документи с невярно съдържание виновните лица носят наказателна и административна отговорност и се отнема правото на стипендия до края на следването.

За стипендия могат да кандидатстват и бащи с деца до 6-годишна възраст в случаите, когато майката не е студентка , починала е  или родителските права са предоставени на бащата.

Заповед на Ректора

Разпределение на стипендиите по основни звена

Приложение към молба-декларация

Студенти, на които се отпуска стипендия по реда на общото класиране и без класиране през зимния семестър на учебната 2016-2017 г. в Тракийския университет

Comments are closed