Стипендии по ПМС 90

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.,Ви съобщаваме следното :

За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка, с успех от предходните два семестъра не понисък от 4,00 и положили успешно всички изпити по учебен план.

Необходими документи за стипендия по успех:

  1. Заявление – по образец /можете да изтеглите от сайта на ТрУ /; (Приложение)
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
  3. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента.

При кандидатстване за социална стипендия:

Изброените по-горе документи плюс: копие на акт за сключен граждански брак/за сем.студенти/; акт за смърт /за починал родител/; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и други, с които се аргументира основанието за отпускане на социална стипендия.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

                                 Срок и място за подаване на документи : 9.X.2017 г.-27.X.2017 г.  

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Зала 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии”Ямбол

Стая 236

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

 

Класиране.

Правила

Заповед на Ректора

Разпределение на стипендиите по основни звена

Comments are closed