Стипендии по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

Проект  BG05М2ОP0012.003

„Студентски стипендии – фаза 1”,

осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Уважаеми студенти,
 

На 28 ноември 2016 г. стартира кампания за кандидатстване за стипендии

за ЗИМНИЯ семестър на уч. 2016/17 г. по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение, с изключение на студентите, обучаващи се в първи семестър.

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

 1. Да получите уверение от канцеларията на факултета/колежа/филиала, като: 

– за „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.

Списък на приоритетните професионални направления /МПС № 64 на МС от 25.03.2016 г./

 

Шифър

Професионално направление

Специалност

1.2.

Педагогика

Социална педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Специална педагогика

Начална училищна педагогика с чужд език

1.3

Педагогика на обучението по

Педагогика на обучението по информационни технологии

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на околната среда

5.1.

Машинно инженерство

Автотранспортна и земеделска техника

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика и компютърни системи

Електротехника 

Автоматика, информационна  и управляваща техника

5.4.

Енергетика

Топло- и газоснабдяване

5.12.

Хранителни технологии

Технология на храните

5.13.

Общо инженерство

Аграрно инженерство

6.1.

Растениевъдство

Агрономство

6.3.

Животновъдство

Зооинженерство

Рибовъдство и аквакултура

6.4.

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

 

Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления.

– за „стипендия за специални постижения“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. 

„Стипендии за специални постижения“ могат да бъдат от същата или от друга област на висше образование, в която се обучават студентите.

Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

Студент може да получи до 3 (три) „стипендии за специални постижения“ на семестър.

Класирането за „стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотата е обща за Тракийски университет.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на „стипендия за специални постижения“ можете да видите ТУК

2. Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 28.11. 2016 г.  до 15.01.2017 г.

Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Уникредит Булбанк:

BGXXUNCRXXXXXXXXXXXXXX

3. Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

 • за „стипендия за успех“ – формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала)
 • за „стипендия за специални постижения“ – формуляр, уверение и следните документи:

 – Документ, издаден от ТрУ или от научната организация (задължителен), в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността.

Образци на служебна бележка от ТрУ и служебна бележка от друга организация можете да изтеглите оттук:

Служебна бележка от ТрУ               Служебна бележка от друга организация

Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.

– Сертификат (ако има издаден такъв).

– Копие от самата разработка (задължително), като трябва е да е видна темата, името на студента и дата, месец и година на публикуване/приемане за публикуване, докладване или презентиране на разработката. Разработките могат да бъдат публикувани/приети за публикуване или докладвани/приети за докладване статии, публикации, доклади, презентации, снимки и предмети.

Подаване на документи в Тракийски университет – 

стая 200 на Ректората от 28.11. 2016 г. до 18.01.2017 г. oт 8 до 16 ч.

Студентите от ФТТ подават документи в канцеларията на факултета, а студентите от Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в Тракийски университет, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

График

Класиране

Успех!

 


Проект  BG05М2ОP0012.003

„Студентски стипендии – фаза 1,

осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Уважаеми студенти,
На 10 май 2016 г. стартира кампания за кандидатстване за стипендии

за ЛЕТНИЯ семестър на уч. 2015/16 г. по проект „Студентски стипендии – фаза 1

Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение.

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

 1.     Да получите уверение от канцеларията на факултета/колежа/филиала, като: 

   

   

   

   

   

   

   

   

  – за „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.

Списък на приоритетните професионални направления /МПС № 64 на МС от 25.03.2016 г./

Шифър

Професионално направление

Специалност

1.2.

Педагогика

Социална педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Специална педагогика

Начална училищна педагогика с чужд език

1.3

Педагогика на обучението по …

Педагогика на обучението по информационни технологии

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на околната среда

5.1.

Машинно инженерство

Автотранспортна и земеделска техника
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

5.2.

Електротехника, електроника

и автоматика

Автоматика и компютърни системи

Електротехника 

Автоматика, информационна  и управляваща техника

5.4.

Енергетика

Топло- и газоснабдяване

5.12.

Хранителни технологии

Технология на храните

5.13.

Общо инженерство

Аграрно инженерство

6.1.

Растениевъдство

Агрономство

6.3.

Животновъдство

Зооинженерство

Рибовъдство и аквакултура

6.4.

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления.

– за „стипендия за специални постижения“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. 

„Стипендии за специални постижения“ могат да бъдат от същата или от друга област на висше образование, в която се обучават студентите.

Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

Студент може да получи до 3 (три) „стипендии за специални постижения“ на семестър.

Класирането за стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотата е обща за Тракийски университет.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на стипендия за специални постижения“ можете да видите ТУК

2. Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 10.05. до 30.05.2016 г.

Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Уникредит Булбанк:

BGXXUNCRXXXXXXXXXXXXXX

3. Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

за „стипендия за успех“ – формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала)

 • за стипендия за специални постижения“ – формуляр, уверение и следните документи:

 – Документ, издаден от ТрУ или от научната организация (задължителен), в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността.

Образци на служебна бележка от ТрУ и служебна бележка от друга организация можете да изтеглите оттук:

Служебна бележка от ТрУ               Служебна бележка от друга организация

Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.

– Сертификат (ако има издаден такъв).

– Копие от самата разработка (задължително), като трябва е да е видна темата, името на студента и дата, месец и година на публикуване/приемане за публикуване, докладване или презентиране на разработката. Разработките могат да бъдат публикувани/приети за публикуване или докладвани/приети за докладване статии, публикации, доклади, презентации, снимки и предмети.

Подаване на документи в Тракийски университет – 

стая 200 на Ректората от 10.05. до 2.06.2016 г. oт 8 до 16 ч.

Студентите от ФТТ подават документи в канцеларията на факултета, а студентите от Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в Тракийски университет, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

График

Класиране

Успех!

Comments are closed