Конкурси за хабилитирани преподаватели по пар.1, ал.3

Дата на обявяване: 27.10.2016 г.

Тракийският университет обявява процедура по прием на документи по § 1 (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ (без конкурс и избор)  на следните академични длъжности в Педагогически факултет:

1. Доцент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки на 0.25 щат.

2. Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6.  Информатика и компютърни науки на 0.5 щат.

Документи: в деканата на ПФ. Телефон за справка: 042/613 778

Срок: 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2016 г.

 

Дата на обявяване: 15.09.2016 г.

Тракийски университет обявява процедура по прием на документи по § 1 (2), (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ за преминаване от академична длъжност на един факултет в друг на ТрУ (без конкурс и избор)  на следните академични длъжности в Педагогически факултет:

  • Доцент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и компютърни науки.
  • Главен асистент по „Информатика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и компютърни науки.
  • Доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.
  • Асистент по „Специална педагогика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Документите се подават в деканата на ПФ.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 15.09.2016 г.

Телефон за справка: 042/613 778

 

Дата на обявяване: 24.11.2014 г.

Тракийски университет обявява процедури по прием на документи, съгласно § 1 (3) от ПРАСТрУ за заемане на следните академични длъжности:

Педагогически факултет – професор по „Литература за деца“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Meдицински факултет – доцент по „Офталмология“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина.

Документите се подават в деканатите на ПФ и МФ.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 24.11.2014г.

Телефони за справка:

042/613 758, 042/664 468

 

Дата на обявяване: 27.10.2014 г.

Тракийски университет обявява процедура по прием на документи, съгласно § 1 (3) от ПРАСТрУ за заемане на академична длъжност „доцент” по „Машини и съоръжения за леката промишленост“, област на висше образование 2. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Документите се подават в деканата на факултета.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.10.2014 г.

Телефон за справка:

046/669 181

 

Дата на обявяване: 14.07.2014 г.

Тракийски университет обявява процедури по прием на документи, съгласно § 1 (3) от ПРАСТрУ за заемане на академична длъжност „професор” по „Анатомия“ – един и „доцент” по „Акушерство и гинекология“ – един, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински факултет.

Документите се подават в деканата на Медицински факултет.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 14.07.2014 г.

Телефон за справка:

042/664 468

 

Дата на обявяване: 27.03.2014 г.

Тракийски университет обявява процедура по прием на документи, съгласно § 1 (3) от ПРАСТрУ за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за Медицински факултет по:

  • „Патофизиология“
  • „Медицинска радиология и рентгенология (рентгенология)“,

Документите се подават в деканата на Медицински факултет.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 27.03.2014 г.

Телефон за справка:

042/664 468

 

Дата на обявяване:  02.01.2014 г.

Тракийски университетобявява процедура по прием на документи, съгласно § 1 (3) от ПРАСТрУ за заемане на академична длъжност „доцент” в Педагогическия факултет по научна специалност „Методика на обучението по математика”, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки.       

Документите се подават в деканата на Педагогически факултет.

Срокът е 14 дни от поместване на обявата в интернет страницата на ТрУ.

Телефон за справка:

ПФ – 042/613 758

 

Comments are closed