Конкурси за асистент

Дата на обявата: 03.07.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет: в професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по „Физика“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699443

Педагогически факултет: в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/613758

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8750/03.07.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 26.05.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Неврохирургия“ – един, на 0.2 щат към катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“ –  със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

Ветеринарномедицински факултет: в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един, към катедра „Вътрешни незаразни болести;  със срок 3 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8712/26.05.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 03.05.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Акушерство и гинекология“ – един, на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково –  със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

Аграрен факултет: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина по „Овощарство“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699443

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8690/03.05.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 08.03.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ по „Цитология, хистология и ембриология“ – един със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: по „Неврология“ – един, на 0.5 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“; по „Дерматология и венерология“ – един  по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, тел. 042/664468

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите: в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по: „Методика на обучението по история (гражданско образование) – един; „Начална училищна педагогика“ – един; двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – в Педагогически факултет, тел. 042/613778

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8638/08.03.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива)

 

Дата на обявата: 01.02.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: по „Фармакология“ – един; в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8603/01.02.2017 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed