Конкурси за асистент


 

Дата на обявата: 03.07.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет: в професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по „Физика“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699443

Педагогически факултет: в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/613758

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8750/03.07.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);


Дата на обявата: 26.05.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Неврохирургия“ – един, на 0.2 щат към катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“ –  със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

Ветеринарномедицински факултет: в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един, към катедра „Вътрешни незаразни болести;  със срок 3 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8712/26.05.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 


Дата на обявата: 03.05.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Акушерство и гинекология“ – един, на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково –  със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664468

Аграрен факултет: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина по „Овощарство“ – един;  със срок 2 месеца от излизане на обявата;

Документи – във факултета, тел. 042/699443

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8690/03.05.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 08.03.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ по „Цитология, хистология и ембриология“ – един със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Медицински факултет: в професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: по „Неврология“ – един, на 0.5 щат към катедра „Неврология, психиатрия и МБС“; по „Дерматология и венерология“ – един  по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – във факултета, тел. 042/664468

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите: в професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки по: „Методика на обучението по история (гражданско образование) – един; „Начална училищна педагогика“ – един; двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Документи – в Педагогически факултет, тел. 042/613778

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8638/08.03.2017 г.

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец;

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива)


Дата на обявата: 01.02.2017 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: по „Фармакология“ – един; в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8603/01.02.2017 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);


 

Дата на обявата: 21.12.2016 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет в професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по Вътрешни болести (нефрология)“ – един на 0.2 щат към I Катедра Вътрешни болести; „Кардиология“ – два на 0.2 щат към II Катедра Вътрешни болести; „Гастроентерология“ – един на 0.2 щат към II Катедра Вътрешни болести; всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология по „Психология“ – един; в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика по „Специална педагогика“ – един; всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8565/21.12.2016 г.

Документи – МФ, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468; ПФ – ул. Армейска 9, тел. 042/613778

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 04.11.2016 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет в професионално направление 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по „Педиатрия“ – един на 0.2 щат към катедра „Детски болести“; по „Вътрешни болести“ – един на 0,5 щат към катедра „Здравни грижи“; двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8518/04.11.2016 г.

Документи – във МФ, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

1. Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

2. Автобиография – европейски образец

3. Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

 

Дата на обявата: 19.09.2016 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за асистент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет: по „Паразитология и инвазионни болести на животните“ – един; в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Стандарт“.

Обявата е поместена във вестник „Стандарт“, бр. 8473/19.09.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

Кандидатите за участие в конкурси за длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

Дата на обявата: 04.07.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти за:

 Аграрен факултет по „Фитопатология“ – един; по „Овощарство“ – един; в професионално направление 6.1. Растениевъдство – и двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Телеграф“.

Обявата е поместена във вестник „Телеграф“, бр. 27 I/04.07.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699311

Медицински факултет по „Офталмология“ – един; в професионално направление 7.1. Медицина по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ – със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Телеграф“.

Обявата е поместена във вестник „Телеграф“, бр. 27 I/04.07.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/664468

Кандидатите за участие в конкурси за длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;

– Автобиография – европейски образец

– Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” – оригинал или нотариално заверено копие;

– Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);

– Медицинско свидетелство;

– Свидетелство за съдимост;

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

 

Дата на обявата: 07.06.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти за:

 Аграрен факултет по „Птицевъдство“ – един; по „Говедовъдство и биволовъдство“ – един; професионално направление 6.3. Животновъдство –  и двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 131/07.06.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699443, 699300

 

Ветеринарномедицински факултет  по „Обща и специална патология на животните“ – един; по „Вътрешни незаразни болести“ – един; професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина – и двата със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 131/07.06.2016 г.

Документи – във факултета, тел. 042/699506

 

Тракийски университет – Стара Загора, отменя конкурс за асистент за:

Стопански факултет по „Психология на дейността“ – един, в професионално направление 3.2. Психология

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 131/07.06.2016 г

 

 

Дата на обявата: 19.04.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за асистент за Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол по „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 91/19.04.2016 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181.

 

Дата на обявата: 17.03.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора , обявява конкурси за асистенти, за:

Медицински факултет в професионално направление 7.1. Медицина по „Обща хирургия (ортопедия и травматология“) – един, със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите в професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика“ – един, със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Стопански факултет в професионално направление 3.2. Психология по „Психология на дейността“ – един, със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 63/17.03.2016 г.

Отменя обявения конкурс за асистент в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Автоматика, компютърна техника и системи за управление“ – един, със срок 3 месеца, обявен във вестник „Новинар“, бр. 38/16.02.2016 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

ДИПКУ – в ПФ, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758,

СФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 409.


Дата на обявата: 16.02.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти, за:

Ветеринарномедицински факултет в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 2 месеца  от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Автоматика, компютърна техника и системи за управление“ – един, със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 38/16.02.2016 г.

Документи:

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181


Дата на обявата: 18.01.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти, за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол  в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по: „Автоматика, изчислителна техника и системи за управление“ – един; „Електротехника“ – един, двата със срок 3 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 13/18.01.2016 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181


Дата на обявата: 08.04.2015 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти, за:

Аграрен факултет в професионално направление 6.3. Животновъдство по „Специални отрасли (коне)“ – един.

Стопански факултет в професионално направление 4.5. Математика по „Математика“ – един.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 80/08.04.2015 г.

Документи – във факултетите, Студентски град.

АФ – тел. 042/699 300

СФ – тел. 042/699 403


Дата на обявата: 04.03.2015 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти за:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в: професионално направление 5.1. Машинно инженерство по: „Автомобили, трактори и кари“ – един; „Механизация и електрификация на растениевъдството“ – един; „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ – един; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“, всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 50/04.03.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Граф Игнатиев, тел. 046/669181.


Дата на обявата: 19.01.2015 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в: професионално направление 7.1. Медицина по: „Фармакология“ – един; “Клинична лаборатория“ – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве по: „Теория и методика на кинезитерапията“ – един; „Теория и методика на кинезитерапията (медицинска рехабилитация и ерготерапия) – един, всички със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 13/19.01.2015 г.

Документи – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468


Дата на обявата: 09.12.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в: професионално направление 7.1. Медицина по: „Анатомия, хистология и цитология“ – един; „Офталмология“ – един; професионално направление 3.4. Социални дейности по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (клинична социална работа)“ – един

Педагогически факултет в професионално направление 1.2. Педагогика по: „Методика на обучението по изобразително изкуство“ – един; ТМФСВ (вкл. методика на ЛФК) – един; „Теория на възпитанието и дидактика“ – един.

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 290/09.12.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/ 613 758


Дата на обявата: 22.07.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет – МБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1. Медицина по: „Неонатология“ – един; „Нефрология“ – един.

Медицински факултет в професионално направление 7.1. Медицина по „Клинична практика“ (за специалност Лекарски асистент) – един.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един; „Програмиране и програмни езици“ (кандидатите могат да бъдат от професионални  направления 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика или 5.3. Комуникационна и компютърна техника) – един.

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 170/22.07.2014 г.

Документи:

МФ – МБАЛ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468,

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/ 669 181


Дата на обявата: 26.05.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурс за асистент в:

Аграрен факултет в професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Аграрно инженерство (механизация и автоматизация в животновъдството)“ със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 121/26.05.2014 г.

Документи:

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 300


Дата на обявата: 09.04.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет – МБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1. Медицина по „Сърдечносъдова хирургия“ – двама.

Аграрен факултет в професионално направление 6.3. Животновъдство по „Развъждане на селскостопанските животни“ – един; професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Аграрно инженерство (аграрна електроника и автоматика)“ – един; професионално направление 4.3. Биологически науки по: „Микробиология“ – един; „Биохимия“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 84/09.04.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 300


Дата на обявата: 28.02.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в професионално направление 4.3.Биологически науки по: „Биология на човека“ – един; „Биохимия“ – един; Медицински факултет – МБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1.Медицина по „Пропедевтика на вътрешните болести“ – един;

Ветеринарномедицински факултет в професионално направление 6.4.Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един.

Педагогически факултет в професионално направление 1.2.Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)“ – един – Конкурсът се прекратява с решение на Академичния съвет Протокол N: 26 / 26.03.2014 г.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 50/28.02.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758


Дата на обявата: 20.02.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за асистенти в:

Медицински факултет в професионално направление 3.4.Социални дейности по: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (нормативно-правна регулация на социалната работа) – един;  „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социална работа) – един.

Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в професионално направление 1.2.Педагогика по: „Методика на обучението по английски език“ – един; „Аудиовизуални и информационни технологии в образованието“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 43/20.02.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ДИПКУ – в ПФ, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758


Дата на обявата: 17.01.2014 г.

Тракийски университет – Стара Загора, обявява конкурси за:

Медицински факултет – МБАЛ „проф. Ст. Киркович“ в професионално направление 7.1. Медицина по: „Хирургия“ – двама; „Клинична лаборатория“ – един; „Инфекциозни болести“ – един;

Ветеринарномедицински факултет в професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един;

Педагогически факултет в професионално направление 1.2. Педагогика по „Методика на обучението по математика (предучилищна и начална училищна педагогика)“ – един;

Аграрен факултет в професионално направление 6.3. Животновъдство по „Месо и месни продукти“ – един;

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по: „Електрически машини и електрически апарати“ – един; „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един; професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ по „Управление и организация на автомобилния транспорт“ – един.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от излизане на обявата във вестник „Новинар“.

Обявата е поместена във вестник „Новинар“, бр. 14/17.01.2014 г.

Документи:

МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468

ВМФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506

ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758

АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/ 699 300

ФТТ – във факултета, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669 181.

 

 

Comments are closed