Обучение

image_pdfimage_print
Email This Page

Преди започване на специалното обучение, приетите за студенти чужденци преминават подготвителен десет месечен курс на обучение по български език . През втория семестър те се обучават и държат изпити по някои дисциплини /биология, химия, физика/ което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТрУ – Стара Загора. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства.
Кандидат-студенти, владеещи български език, полагат изпит по езика. Успешно издържалите се записват в първи курс без приемен изпит в специалност по избор.

 

. Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране

В ТрУ- Стара Загора могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование.

Необходими документи:

1.     Молба по образец, съдържаща кратки биографични данни и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение ;

2.     Копие от дипломата за средно образование – при кандидатстване за пълен срок на обучение.

3.     Академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обучение.

4.     Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства лицето.

5.     Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование

6.     Четири броя снимки.

Документите, № 2,3 и 4 трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени от консулската служба към посолството на Р България в страната, от която са издадени. При отсъствие на такова документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи.

Документите се представят по един от следните начини:

•      лично в канцеларията на Отдел "Учебно-методичен”", ТрУ – Стара Загора

•     с препоръчана пратка на адрес: Отдел "Учебно-методичен", Тракийски университет – Стара Загора, Студентски град, Стара Загора – 6000, България

•     чрез Министерство на образованието и науката за лица, пристигащи от страни с рестриктивен режим.

Курсът, в който ще бъдат записани кандидат-студентите за частичен срок на обучение се определя от ръководството на ТрУ- Стара Загора, въз основа на информацията , съдържаща се в представената академична справка.

 

Comments are closed