Документи и такси за кандидатстване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧУЖДЕНЦИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
в Тракийски университет Стара Загора

І. Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране
В ТрУ-Стара Загора могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование.

Необходими документи:

 1. Молба по образец, съдържаща кратки биографични данни и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение; 
 2. Копие от дипломата за средно образование – при кандидатстване за пълен срок на обучение и приложение към нея.
 3. Академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обучение.
 4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства лицето.
 5. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 6. Копие от документ за самоличност.(паспорт, лична карта).
 7. Четири броя снимки.

Документите, № 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени от консулската служба към посолството на Р България в страната, от която са издадени. При отсъствие на такова документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи.

Кандидатите, желаещи да се обучават по специалностите „Медицина" и „Ветеринарна медицина" – англоезично обучение, полагат кандидатстудентски приемни тестове по Биология и Химия на английски език. Изпита ще бъде проведен на 13 септември 2017 г. от 9.00 часа.

Нивото на владеене на английски език се удостоверява с документ – Сертификат за ниво B2.

Важно: Кандидати, чиито английски език е майчин, както и тези които притежават IB диплома, не се изисква да удостоверяват ниво на владеене на английски език.

Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование следва да бъдат не по-  ниски от 62 % от максималното за съответната образователна система на държавата. 

Документите се представят по един от следните начини

 • лично в канцеларията на Отдел "Учебно-методичен”", ТрУ – Стара Загора
 • с препоръчана пратка на адрес: Отдел "Учебно-методичен", Тракийски университет – Стара Загора, Студентски град, Стара Загора – 6000, България 

Курсът, в който ще бъдат записани кандидат-студентите за частичен срок на обучение се определя от ръководството на  ТрУ- Стара Загора, въз основа на информацията , съдържаща се в представената академична справка.

ІІ. Обучение на приетите студенти

             Преди започване на специалното обучение, приетите за студенти чужденци преминават подготвителен десет месечен курс на обучение по български език. През втория семестър те се обучават и държат изпити по някои дисциплини /биология, химия, физика, което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТрУ – Стара Загора. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелство.

             Кандидат-студенти, владеещи български език, полагат изпит по езика. Успешно издържалите се записват в първи курс без приемен изпит в специалност по избор.  

ІІІ. Такси за обучение, записване на новоприети студенти.

 • Таксите се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.
  За уч. 2017/2018 г.за редовно обучение те са :
  – за подготвителния курс на обучение е 2 000 €

. Заплаща се след уведомителното писмо от ТрУ, че лицето е прието за студент.·

 – Годишната такса за редовно обучение за всеки отделен курс по специалности е:

 • Медицина – 6500 €
 • Медицина на английски език – 7000 €
 • Ветеринарна медицина – 3500 €
 • Ветеринарна медицина на английски език 4000 €
 • Акушерка – 3200 €
 • Медицинска сестра – 3200 €
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия – 3500 €
 • Медицински колежи – 2600 €
 • Всички останали специалности – 2000 €

Таксата се заплаща на два пъти, в началото на всеки семестър.

Заплащането на таксата може да стане по два начина:

– Извън България – с банков превод по сметка на Тракийски университет Стара Загора:  

TRAKIA UNIVERSITY:

IBAN – BG10 UNCR 76303400001671

BIC:  UNCRBGSF

UniCredit Bulbank

BULGARIEN

6000 STARA ZAGORA

“Zar Simeon Veliki” 126

 • Всеки студент, пожелал да живее на общежитие се настанява. Наемът е в рамките на 30 – 40 €.
 • Месечната издръжка на студент е около 150 € .

Важни дати:

Приемане на документи: от 01.04.2017 г.
Учебната  2016-2017 година започва на 11 септември 2017 г. Курсът по Български език започва на 2 октомври 1017 г.

Необходимата виза за влизане в Р България можете да получите от посолствата ни в съответната държава. Трябва да представите удостоверение от Министерството на образованието и науката за приемането Ви, бордеро за платена такса за първия семестър и паспорт (валиден до м. октомври за годината на кандидатстването).

За повече информация търсете сайта на Тракийски университет у http://www.uni-sz.bg 

За информация се обръщайте към отдел „Учебно-методичен":
Е-mail:  academic@uni-sz.bg   
Тел.  0359 / 042/ 699 209
 

 

Comments are closed