Документи за кандидатстване

image_pdfimage_print
Email This Page

Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране.

В ТрУ-Стара Загора могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование.

Необходими документи:

1. Молба по образец, съдържаща кратки биографични данни и наименование на желаната от кандидата специалност за обучение;

2. Копие от дипломата за средно образование – при кандидатстване за пълен срок на обучение.

3. Академична справка – при кандидатстване за частичен срок на обучение.

4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства лицето.

5. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

6. Четири броя снимки.

Документите, № 2,3 и 4 трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени от консулската служба към посолството на Р България в страната, от която са издадени. При отсъствие на такова документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи.

Документите се представят по един от следните начини:

– лично в канцеларията на Отдел "Учебно-методичен”", ТрУ – Стара Загора.

– с препоръчана пратка на адрес: Отдел "Учебно-методичен", Тракийски университет – Стара Загора, Студентски град, Стара Загора – 6000, България.

Курсът, в който ще бъдат записани кандидат-студентите за частичен срок на обучение се определя от ръководството на  ТрУ- Стара Загора, въз основа на информацията , съдържаща се в представената академична справка.

Comments are closed