Специалности

ОКС магистър след средно образование:

Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарна медицина

 

Медицински факултет

Медицина

 

ОКС бакалавър:

Аграрен факултет

Aгрономство

Aграрно инженерство

Зооинжинерство

Екология и опазване на околната среда

Рибовъдство и аквакултура

 

Медицински факултет

Акушерка

Медицинска сестра

Социални дейности

Управление на здравните грижи

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Лекарски асистент

 

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика с чужд език

Социална педагогика

Специална педагогика

Педагогика на обучението по информационни технологии

 

Стопански факултет

Аграрна икономика

Бизнесикономика

Регионална  икономика

 

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Автоматика и компютърни системи 

Електротехника

Топло- и газоснабдяване

Технология на храните 

 

Филиал Хасково

Акушерк

Медицинска сестра

 

ОКС професионален бакалавър:

Медицински колеж

Рехабилитатор

Медицински лаборант

Гериатрични грижи

Leave a Reply