Специалности

image_pdfimage_print
Email This Page

Аграрен факултет

Aгрономствобакалавър

Aграрно инженерствобакалавър

Зооинжинерствобакалавър

Екология и опазване на околната средабакалавър

Рибовъдство и аквакултурабакалавър

 

Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарна медицина – магистър

 

Медицински факултет

Медицина – магистър

Акушерка – бакалавър

Медицинска сестра – бакалавър

Социални дейности – бакалавър

Управление на здравните грижи – бакалавър

Медицинска рехабилитация и ерготерапия – бакалавър

Лекарски асистент – бакалавър

 

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика – бакалавър

Начална училищна педагогика с чужд език – бакалавър

Социална педагогика – бакалавър

Специална педагогика – бакалавър

Педагогика на обучението по информационни технологии – бакалавър

 

Стопански факултет

Аграрна икономика – бакалавър

Бизнесикономика – бакалавър

Регионална  икономика – бакалавър

 

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника – бакалавър

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – бакалавър

Автоматика и компютърни системи – бакалавър

Електротехника – бакалавър

Топло- и газоснабдяване – бакалавър

Технология на храните – бакалавър

 

Медицински колеж

Рехабилитаторпрофесионален бакалавър

Медицински лаборантпрофесионален бакалавър

Гериатрични грижипрофесионален бакалавър

 

Филиал Хасково

Акушерка  – бакалавър

Медицинска сестра  – бакалавър

 

Специалности, подредени по азбучен ред:

Агрономство – Аграрен факултет –  бакалавър 

Автоматика и компютърни системи – Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол – бакалавър

Аграрна икономика – Стопански факултет – бакалавър

Аграрно инженерство -Аграрен факултет – бакалавър

Бизнесикономика – Стопански факултет – бакалавър

Ветеринарна медицина – Ветеринарномедицински факултет – магистър

Гериатрични грижи – Медицински колеж – професионален бакалавър

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол  – бакалавър

Екология и опазване на околната среда – Аграрен факултет – бакалавър

Електротехника – Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол  – бакалавър

Зооинженерство – Аграрен факултет – бакалавър

Медицина – магистър

Медицински лаборант – професионален бакалавър

Медицинска рехабилитация и ерготерапия – бакалавър

Медицинска сестра – бакалавър

Медицинска сестра(Хасково) – бакалавър

Педагогика на обучението по информационни технологии бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика – Педагогически факултет – бакалавър

Рибовъдство и аквакултура – Аграрен факултет – бакалавър

Регионална икономика – Стопански факултет – бакалавър

Рехабилитатор – Медицински колеж – професионален бакалавър

Социална педагогика – Педагогически факултет – бакалавър

Специална педагогика – Педагогически факултет – бакалавър

Технология на храните –  Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол – бакалавър

Топло- и  газоснабдяване –  Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол – бакалавър

 

 

ИЗПИТ ПО

БИОЛОГИЯ

        „Ветеринарна медицина”

        „Медицина”*

        „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”

        „Аграрно инженерство”

        „Агрономство”

        „Акушерка”

        „ Екология и опазване на околната среда”

         „Зооинженерство”

        “Медицински лаборант

        „Медицинска сестра”

        „Рехабилитатор”

        „Рибовъдство и аквакултура”

        „Социални дейности”

ТЕСТ ПО

БИОЛОГИЯ

        „Аграрно инженерство”

        „Агрономство”

        „Акушерка”

        „ Екология и опазване на околната среда”

         „Зооинженерство”

        “Медицински лаборант

        „Медицинска сестра”

        „Рехабилитатор”

        „Рибовъдство и аквакултура”

        „Социални дейности”

        „Гериатрични грижи”

ИЗПИТ ПО ОБЩА

ЕЗИКОВА КУЛТУРА

         „ Автоматика и компютърни системи"

        „ Автотранспортна и земеделска техника”

        „ Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

        „ Екология и опазване на околната среда”

        „Аграрна икономика”

        „Аграрно инженерство”

         „Агрономство”

        „Бизнесикономика”

        „Регионална икономика”

         „Електротехника”

        „Зооинженерство”

         "Педагогика на обучението по информационни технологии"

        „Предучилищна и начална училищна педагогика”,

        „Рибовъдство и аквакултура”

         „Социална педагогика”

        „Социални дейности”

         „Специална педагогика”

        „Начална училищна педагогика с чужд език”

         „Технология на храните”

        „Топло и газоснабдяване”

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

        „Екология и опазване на околната среда”

        „Аграрно инженерство”

        „Аграрна икономика”

        „Регионална икономика”

        „Бизнесикономика”

        „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

        „Автотранспортна и земеделска техника

         „Автоматика и компютърни системи"

        „Електротехника”

        „Топло- и газоснабдяване”

        „Технология на храните”

ТЕСТ ПО

ГЕОГРАФИЯ

        „Аграрна икономика”

        „Бизнесикономика”

        „Регионална икономика”

ИЗПИТ ПО ХИМИЯ

        „Медицина” *

        „Екология и опазване на околната среда”

ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

        „Автотранспортна и земеделска техника“

        „ Автоматика и компютърни системи"

        „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”,

        „Електротехника”

        „Технология на храните”

         „Топло- и газоснабдяване”

ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХ-

НИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

        „Аграрно инженерство”

        „ Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

        „ Автотранспортна и земеделска техника”

        „ Автоматика и компютърни системи"

        „Електротехника”

         „Топло- и газоснабдяване”

        „Технология на храните“

·         За специалността „Медицина“ се кандидатства с два изпита – изпит по биология и изпит по химия

Leave a Reply