Докторски програми

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ


 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Лозарство

Морфология

Генетика

Физиология на животните и човека

Биохимия

Микробиология

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

Екология и опазване на екосистемите

Технология на млякото и млечните продукти

Механизация и електрификация на животновъдството

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

Педиатрия

Офталмология

Обща хирургия

Съдова хирургия

Неврология

Дерматология и венерология

Анестезиология и реаниматология

Патофизиология

Ендокринология

Кардиология

Медицинска психология

Микробиология

Биофизика

Физиология на животните и човека

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

Генетика

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

Акушерство и гинекология

Детска хирургия

Молекулярна биология

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

Управление на здравните грижи

Обща медицина

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

Инфекциозни болести

Гастроентерология

Неврохирургия

Неонатология

Професионални заболявания

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)

Специална педагогика (социална работа)

 

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Патология на животните

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

Ветеринарна хирургия

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни

Ветеринарно-санитарна експертиза

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Икономика и управление (селско стопанство)

Организация и управление на производството (селско стопанство)

Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Теория на възпитанието и дидактика

Специална педагогика

 

В процедура:

АФ

Фуражно производство (ливадарство)

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

Хранене на селскостопанските животни и технологии на фуражите

Говедовъдство и биволовъдство

Овцевъдство и козевъдство

Свиневъдство

Птицевъдство

Специални отрасли (коне, буби, зайце, промишлен дивеч, пчели и др.)

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

Растениевъдство

Агрохимия


 

МФ

Анатомия, хистология ицитология

Имунология и алергология

Патологоанатомия и цитопатология

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Епидемиология

Ото-рино-ларингология
 

ВМФ

Анатомия, хистология и цитология

Физиология на животните и човека

Морфология

Генетика

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

Ветеринарна микробиология


 

Comments are closed