Втора специалност

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за придобиване на НОВА специалност

от студенти на ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

            1. По време на обучението по една образователно-квалификационна степен, студенти със среден успех от съответните курсове на обучение най-малко мн.добър (5,00), могат да кандидатстват за обучение по нова специалност по ред и общи условия, установени в настоящите Вътрешни правила.

            1.1. С решение на Факултетните съвети могат да се предвиждат и други условия за обучение по нова специалност.

            2. Кандидатстване за обучение по две специалности в редовна или в задочна форма в зависимост от специалността се разрешава само при следните общи условия:

            а) за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър" само след втори курс, преди да са записани в трети;

            б) за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен „магистър" след средно образование само след трети курс, преди да са записали четвърти курс;

            в) кандидатстващите студенти трябва да имат успешно положени същите конкурсни изпити, валидни за новата специалност, независимо от годината на полагане, или оценка от държавен зрелостен изпит в съответствие с държавните изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в Правилника за прием на студенти за съответната учебна година;

            г) наличие на свободен капацитет в професионалното направление или регулираната специалност.

            3. Не се разрешава обучение по две специалности на студенти, които:

            а) се обучават в по-горни от предвидените в т. 2, а/ и б/ курсове;

            б) са прекъсвали обучението си в първи, втори или трети курс, поради слаб успех;

            в) са допускали безпричинно незаверяване на семестъра или имат дисциплинарни нарушения;

            г) били са отстранени и са възстановявали студентски права.

            4. Документи за кандидатстване за обучение по нова специалност се подават в срок от 20.08. до 30.08 на текущата година.

            а) необходими документи:

            – Уверение със среден успех от обучението за успешно завършен първи и втори или първи, втори или трети курс в съответствие с образователно-квалификационната степен;

            – Служебна бележка за успешно положен кандидатстудентски изпит – издава се от Учебен отдел – Ректорат.

            Студенти, които не са се явявали на съответни кандидатстудентски изпити, необходими за кандидатстване в новата специалност, подават заявление за явяване в срокове, определени за кандидатстудентската кампания за съответната година. След успешно полагане на изпита/тите, студентът прилага към документите за обучение по нова специалност служебна бележка с резултата.

            – Копие от дипломата за средно образование, при условие че за новата специалност е допустимо кандидатстването с оценка от държавен зрелостен изпит.

            – Заявление се подава лично или чрез упълномощено лице в Учебен отдел – Ректорат.

 

РАЗДЕЛ II

 

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

            5. Обучението по новата специалност започва от първи курс на съответната специалност по учебния план, утвърден от Академичния съвет.

            6. Обучение по нова специалност може да се осъществява в редовна или задочна форма на обучение в зависимост от формата на обучение, различна  от основната специалност и при спазване на допълнителните условия, поставени от факултетите.

            6.1. До края на обучението си по новата специалност, независимо от приключването срока на обучение по първата специалност, студентите нямат право да променят формата на обучение и основанието, въз основа на което са придобили правото да се обучават в нова специалност.

            7. За студентите, обучаващи се в нова специалност не се предвижда държавна субсидия за новата специалност и нямат право на стипендия по ПМС № 90.

            8. Приетите за обучение по нова специалност студенти се записват в съответния факултет при спазване на всички изисквания за записване на новоприети студенти и внесена семестриална такса за обучение.

            9. За обучението по новата специалност се заплаща семестриална такса, определена със заповед на ректора. Размерът на годишната такса за обучението по новата специалност е сборът от сумата за издръжката на съответното професионално направление и от размера на таксата за обучение, определена с постановление на Министерския съвет.

            10. Явяването на изпити в новата специалност се осъществява във всички редовни сесии за редовна и задочна форма в зависимост от формата на обучение по новата специалност.

            11. Положени изпити в първата специалност могат да бъдат признати в новата, ако обемът и съдържанието на учебния материал по съответната дисциплина съвпада най-малко 80%.

            12. Студентите, приети за обучение по нова специалност, нямат право да се отказват от обучението си по първата специалност и да продължат обучението си само по новата специалност.

            12.1. Студенти, на които е разрешено да се обучават по нова специалност, се лишават от тази възможност, ако по време на едновременното си обучение подлежат на отстраняване от университета или на прекъсване на обучението поради слаб успех или незаверен семестър, по която и да е от двете специалности.

            13. При прекъсване на обучението по уважителни причини, студентът не може да се обучава, по която и да е от двете специалности. За периода на прекъсването има право да се явява на неположените изпити в предвидените срокове.

            14. От средния годишен успех само от първата специалност се определя възможността студентът да получава стипендия или да бъде настаняван в общежитие.

            15. При едновременно обучение по две специалности, първата специалност се счита за основна и там се съхранява дипломата за средното образование.

            16. Дипломирането на студентите, обучаващи се по тези правила, става при изпълнение на учебния план за образователно-квалификационната степен на съответната нова специалност.

            17. След завършване на обучението си по първата специалност, студентите продължават обучението си по новата специалност, като изпълняват задълженията си по учебен план и срок на обучение за новата специалност.

            18. След завършване срока на обучението за придобиване на новата специалност на студентите се издава отделна диплома за завършено висше образование със съответната образователно-квалификационна степен.

            19. За прилагането на Вътрешните правила за придобиване на нова специалност и за дължимите такси, Ректорът издава заповеди.

 

Leave a Reply