Доктор на науките

20.06.2017 г.

Научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика

Доц. Живко Желязков Желев, дх катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн
 2. Рецензия на Проф. Антоанета Младенова Желева, дх
 3. Рецензия на Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх
 4. Становище на Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 5. Становище на Чл.-кор. проф. Андон Радев Косев, дбн
 6. Становище на Проф. Невенка Емануилова Манолова, дхн
 7. Становище на Проф. Мона Динкова Станчева, дхн

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 03.07.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


25.05.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

проф. д-р Таня Иванова Борисова от катедра “Езиково обучение и информационни технологии” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 29.06.2017 год. от 13.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Енчо Недялков Герганов
 2. Рецензия на проф. дпн Галя Михайлова Христозова
 3. Рецензия на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 4. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева
 5. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова
 6. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 7. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска

Автореферат

 


28.02.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Патология на животните”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева от катедра “Обща и клинична патология” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.03.2017 год. от 10.30 часа в семинарната зала на секция “Паразитология и инвазионни болести” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
 2. Рецензия на проф. двмн Иван Пенчев Георгиев
 3. Рецензия на доц. д-р Андон Атанасов Филчев
 4. Становище на проф. д-р Марин Цвятков Александров
 5. Становище на проф. двмн Илия Цачев Цачев
 6. Становище на проф. двмн Никола Димов Николов
 7. Становище на доц. д-р Красимира Иванова Генова 

Автореферат


20.01.2017 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Ветеринарна микробиология”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Валентина Стаматова Урумова от катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.01.2017 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски
 2. Рецензия на проф. двмн Николай Михайлов Масалски
 3. Рецензия на доц. дм Росица Стефанова Вачева-Добревска
 4. Становище на проф. дм Емма Едмонд Кьолеан
 5. Становище на проф. двмн Илия Цачев Цачев
 6. Становище на проф. дм Грозданка Томова Лазарова
 7. Становище на проф. дн Теодора Петрова Попова

    Автореферат                                                        

 


27.10.2016 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Растениевъдство“ , Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.1 Растениевъдство

Проф. д-р Свилен Пенчев Райков, катедра „Аграрни науки и растителна защита“ на Факултет по Природни науки при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. дсн Димитър Христов Павлов
 2. Рецензия на проф. дсн Веско Радионов Блажев
 3. Рецензия на проф. д-р Иван Дянков Пачев
 4. Становище на доц. д-р Кукла Стойнова Учкунова
 5. Становище на доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров
 6. Становище на доц. д-р Галя Димитрова Панайотова
 7. Становище на доц. д-р Грози Делчев Делчев

Автореферат

 

09.04.2015 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3. Биологически науки

Доц. д-р  Гергана Стоянова Костадинова,  катедра „Приложна екология и зоохигиена“  на Аграрен факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. двмн Байко Димитров Байков

 2. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков

 3. Рецензия на проф. д-р Владислав Харалампиев Попов

 4. Становище на проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 5. Становище на проф. дсн Стефан Ангелов Денев

 6. Становище на проф. д-р Диман Йорданов Диманов

 7. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева

 

Автореферат


 

30.05.2014 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Птицевъдство”, професионално направление 6.3.Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Доц. д-р  Атанас Генчев Генчев,  катедра „Животновъдство-непреживни и други животни ” на Аграрен факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Марин Колев Кабакчиев

 2. Рецензия на Проф. д-р Митко Тодоров Лалев

 3. Рецензия на Доц. дсн Димитър Николов Белоречков

 4. Становище на Доц. д-р Димитрина Алексиева Дрбохлова

 5. Становище на Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 6. Становище на Проф. дсн Димо Стефанов Пенков

 7. Становище на Доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова

 

Автореферат


 

28.01.2014 г.

НС „Доктор на науките” научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3.Животновъдство, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Доц. д-р  Живка Илиева Герговска,  катедра „Животновъдство-преживни животни и млекарство ” на Аграрен факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

 2. Рецензия на Проф. д-р Васил Стоименов Николов

 3. Рецензия на Проф. дсн Цонка Пеева Николова

 4. Становище на Проф. дсн Радослав Иванов Славов

 5. Становище на Проф. д-р Светлин Генов Танчев

 6. Становище на Проф. дсн Видьо Стоянов Видев

 7. Становище на Доц. д-р Вацлав Дрбохлав

 

Автореферат


 

 

Comments are closed